فرانکفورت
د 1997 د دسامبر نهمه

نرگس ژاري

د سپين غر دزړه له تل نه،
را
ختلی نرگس
څاري
او نرگس ته :
د سمسور بڼ په منظر کې،
بدليدلې حالت ښکاري :
د زيتون څانګې دي ماتې
بلبلان له چغار پاتې
 نه جرس د كاروان شرنگ كا

او،
نه تار د رباب ترنگ كا
نه د ميو د مينا رنگ

نه
د ښکلو د مسكا خوند
جنتي حورې، محصورې
دوزخي كارغان را خور
ي

د تور تم په ترورمی کې
د قمر رڼایي نشته
د بلبل په ترنم کې
د زیبا وطن سُر
 نشته
د بابا وطن حُر نشته
نرګس ګوري:
د ملنګ مستانه قو
د روشان د زړه یاهو
او،
د ژغورنې پژواک نشته
الفت نشته
امان نشته
بڼ ویجاړ دی
باغبان نشته
او افغان فخر ماتم کې
نرګس ژاړي
نرګس ژاړي.