برای كودكان:

 ترانۀ صلح
 

ما كودكان دنيا

هستيم قشنگ و زيبا

سياه و سفيد و هم زرد

گلدسته هاي زيبا

خدای ما يكيست

دنيای ما يكيست

قلبهای ما يكيست

صدای ما يكيست :

صلح، صلح، صلح

ما را جدا نسازيد

ما را فنا نسازيد

بی نان و بی تعليم

ما را رها نسازيد

خدای ما يكيست

دنيای ما يكيست

قلبهای ما يكيست

صدای ما يكيست

صلح، صلح، صلح

ما جنگ نمی خواهيم

تفنگ نمی خوا هيـم

تبعيض ميان انسان

هرگز نمی خواهيم

خدای ما يكيست

دنيای ما يكيست

قلبهای ما يكيست

صدای ما يكيست:

صلح، صلح، صلح