دخپلي هيلی د نيلي شهسوار
(شهيد دوكتورنجيب الله) په ياد.

سپیلنې

د ریښتینې مینې مجمر کې

تن یې ايره،

او،

روح یې بورا شوه

وطن كعبه ده

ايره په سجده،

او،

بورایې تل طواف كوينه.

 

 فرنكفورت
 ۲۷  سپتامبر ۱۹۹۸