فريد ريشس دورف
 ۸  جنور
ی ۱۹۹۸

طلوع فردا
 

در يك غروب سرخ

آنگاه كه ديو شب

از بهر بلعيدن خورشيد

دهن گشوده بود

ميهن به ياد تو

در لوح باورم

چون واژه روی سنگ

ميلاد سردوبارۀ آفتاب

طلوع فردا نوشتم.