فريدريشس دورف
۲  نوامبر ۱۹۹۸

زما کلې

څپې، څپې دي چه ما بيا تخنوي
احساس مې بيا پارو
ي
هغې خواته :
زما کلې،
د ننگونو غيرتونو کلې،
دتفكر زانگو،
د سياست سنگر،
زما کلې
پرونې کلې
د هنر ټاټو
بې،
دشنو طوطيانو ځاله،
د شاعرانو حجره
او ،
د تنگ تكور ديره
زما کلې
پرونی کلې
دگنيو د سوما ساقي
د مستو انجونو د گودر نندارتون
د نارنج گل او د نرگسو ناو
ې

او،
د زيتون باغچه

     ***

زما کلې :
اوس د زمان د گردشونو په پان
غورزول شو
ی کلې
پرزول شو
ې کلې

او،
 رټل شوې کلې

***

زما کلې
اوسنې کلې
د ناخوالو کلې
او،
د رنحونو بانډه
هلته،
چه ځني رنگ خرڅو
ي
او،
پر
ی وینې اخلي
هلته،
چه د وينو به بهير
اصحاب د جهل ناڅي
او،
انسانيت كوکې وهي
هلته :
چې آهورا په دار ځړوي
او اهريمن فخر كو
ي

        ***

زما کلې
د ناخوالو کلې
او،
د
رنځونو بانډه
آه،
زما کلې
زما د کلي یرغمل انسانان.