www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 


اعلامیه

کمیتۀ اجرائیوی تشكیلاتِ مؤقتِ انسجامِ اعضای حزبِ وطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورخ  ۱۴جنوری ۲۰۰۷

بمناسبتِ بیستمین سال اعلامِ سیاستِ مصالحۀ ملی

 

   بیست سال از آنروزی میگذرد كه سیاست مصالحه ملی توسط رئیس جمهور وقت افغانستان شهید داكتر نجیب الله، بر بنیاد نقد شجاعانه از سیاستهای حزب حاكم در مورد حل  مسئلۀ افغانستان )كه خود رئیس آن حزب نیز بود) و با نتیجه گیری ازین نقد، اعلام گردید.

   این سیاست از اندیشه های الهام میگرفت كه ریشه در پیشینه های تاریخی، ملی  و  مذهبی كشور ما داشت و در عینحال توانائی ارائۀ درستترین پاسخ های وطندوستانه در برابر جریانات بیرونی مؤثر بر پروسه های سیاسی افغانی را از خود تبارز داد و با تأمین همسوئی جوانب داخلی و خارجی مسئلۀ افغانستان، نه تنها راه بیرونرفت از بحران را نشاندهی نمود بلكه   سمت  درست ترقی و پیشرفت كشور را نیز مشخص ساخت.  اندیشه مصالحه كه بر بنیاد آن مشی كاملا جدید پی ریزی گردید به دستگاه تفكر نوینی مبدل شد كه راه جامعۀ افغانی را از مخاصمت و مواضع متضاد، با توجه به مختصات و واقعیتهای كشور به سوی تفاهم بین الافغانی گشود و در برابر بحرانی كه تمام جامعه را احتوا نموده بود ضرورت پاسخ مشترك و تشریك مساعی همگانی را حلقۀ اساسی مبارزه اعلام داشت، هرچند این سیاست با سبوتاژ، كار شكنی ها و بلاخره توطیه های گسترده مواجه گردید و در مقابله با آن ائتلافهای گوناگون برخوردار از حمایت دولتی بمیدان آمدند، ولی گذشت زمان چنان بر حقانیت آن مهر تآئید گذاشت كه امروزه حزبی، تشكیلاتی، طرح های شخصیت ها و گروه های سیاسی و یا مشی دولتی در افغانستان )بشمول آنهائیكه تا به آخر خط با آن خصومت ورزیدند،) وجود ندارد كه این سیاست را از خود نداند و یا آنرا روكش اهدافِ خود نساخته باشد، ولی با وصف آن چرا تا كنون جنگ، انشقاق، بی عدالتی و عدم استقرار سیاسی، چهره نمای اوضاع مسلط سیاسی كشور ما است؟  در پاسخ به این پرسش، در پهلوی دلایل و عوامل دیگر میتوان برین نكته تأكید نمود كه استفاده تبلیغاتی و ابزاری از آرمانهای ملی و انسانی سیاست مصالحه ملی، تلاشهای منفی عناصر فرصت طلب و استفاده جو  موانع بزرگی را در راه تحقق این سیاست  بوجود آورده است، سیاستی كه در بطن خود پروسه تكوین ملت را در طرح و تحقق اهداف  فرا قومی، فرا ملیتی، فرا حزبی و فرا سمتی... تحرك و پویائی بخشیده و در پروسه حل مسایل، منافع و مصالح افغانی را  مد نظر داشت.

   تفکر مصالحۀ ملی بحیث اندیشه سیاسی و استراتیژیک حل معضلات ملی متوجه برقراری صلح حفظ صلح و اعمار صلح از موضع ملی است۰  بدین ترتیب مصالحه ملی یک نظریۀ افغانی است۰  به سخنرانی شهید داکتر نجیب الله زعیم ملی  افغانستان بحیث مبتکر و طراح این سیاست در دومین جلسه کمیسون مصالحه ملی  مراجعه میکنیم:

۰۰۰ما میدانیم پروسه های اجتماعی نمیتوانند نتایج زود تر را ببار آورند۰  اما نهال مصالحۀ ملی ما اولین ثمرات خود را عرضه کرد۰  ممکن این ثمرات هنوز ناچیز و بعضاً تلخ باشند ولی برای ما بخاطر آن ارزشمند اند که ما آن را نخریده ایم و از کدام جایی نیاورده ایم بلکه خود مان با کار و زحمت خود آنرا پرورش داده ایم۰  با اشک های خود، با اشک بیوه زنان و یتیمان جنگ منفور آبیاری کرده ایم، اکنون باید کوشید تا میوه های آن به پختگی برسند...

   در وجود چنین بینش و با اعتقاد به چنین بینش، برگشت به این سیاست و تحقق آن ممكن و عملیست.  اینك در بیستمین سال اعلام سیاست مصالحه ملی، ما تمام نیرو های سیاسی افغانی را برای تشریك مساعی جهت تحقق اهداف و ارمانهای آن دعوت میكنیم.  سعی همه گانی در تحقق اندیشه و تفكر كه سیاست مصالحه از آن برخاست و ختم جنگ، تأمین  صلح عادلانه، تحكیم وفاق ملی، اعمار مجدد و انكشاف اقتصادی، ترویج حیات مدنی بر پایه ئی عنعنات پسندیده ملی و ارزشهای عام بشری در محراق آن قرار دارد و تا حال تنها و یگانه راه شناخته شده غلبه بر بحران فراگیر جامعه ماست.  بحرانی  كه نه تنها پایان نیافته بلكه عناصری جدیدی بر ابعاد و عمق آن نیز افزوده است.

عبدالبشیر پیوستون 

سخنگوی شورای مؤقتِ تشکیلاتِ انسجامِ مجددِ اعضایِ حزب وطن

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<