www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:04.05.2009


ابلاغیه

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج
 

۳۱\۰۵\۲۰۰۹

 در باره تصریح مواضع ما در رابطه به کار  و فعالیت کمسیون تفاهم و وحدت
 اعضا و
سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن٬
 سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان
 برای تدویر مجمع عالی

کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در جلسه مورخ ۰۳\۰۱\۲۰۰۹ خود بعد از استماع گزارش هییات نماینده گی تشکیلات در جلسات کمیسون تفاهم و وحدت، پروسه اغاز شده را مفید تلقی نموده و از دوام شرکت فعال و سازنده هییات نماینده گی در کار جلسات حمایت کامل نمود۰

ما اعلامیه مشترک مورخ ۱۸ اپریل ۲۰۰۹ کمیسون تفاهم و وحدت را نتیجه قابل حمایت تشریک مساعی در همین راستا تلقی نموده ارزش واقعی انرا در رعایت ان در عمل مشاهده میکنیم۰

اعلامیه مشترک٬ تفاهم را به حیث یک پروسه عملی در تقرب نیرو ها بر محور اهداف ودیدگاه های معین مدنظر قرار داده واز جمله اهداف صریحآ تعریف شده یکی هم تدویر مجمع عالی اعضا و سازمانهای ایجاد شده  از بدنـه حـزب وطــن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به حیث محور تفاهم و همگرائی و هدف غایی پروسه اعلام گردیده هرگونه تعبیر و تفسیر غیراز این اعم از کنگره وحدت٬ مجمع عالی نیرو های چپ٬ ملی٬ دموکراتیک ... فراتراز تعلقات دیروزی و امثالهم مغایر با اهداف تعین شده  کمسیون تفاهم ووحدت بوده بجای تعمیق اعتماد متقابل به سؤ تفاهم و بی اعتمادی دامن میزند.

از نظر ما باید هر چه زود تر به فاجعه  پراگنده گی تشکیلاتی اعضای  حزب وطن  خاتمه داده شود۰ تدویر مجمع عالی حزب وطن (کنگره) بحیث هدف نها یی، معقولترین شیوه رسیدن به این مامول است۰ تشکیلات موقت وظیفه ملی و تاریخی خود میداند  که درین پروسه به همه (اعم از متشکل و غیر متشکل) اعضای حزب مراجعه کند۰ شرکت فعال و نقش سازنده  هییات نمایندگی تشکیلات در کار کمیسون تفاهم و وحدت درست در همین راستا از اهمیت اصولی بر خوردار بوده و در مطابقت کامل با مواضع مصوب تشکیلات موقت ۰۰۰ صورت میگیرد۰

ما گذشت متقابل را جهت استحکام تفاهم تنها در چوکات اصول توافق شده  (و نه در مغایرت با آن) مفید و ضروری میدانیم. ما در حالیکه موقف تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن را در رابطه با غیر ضروری بودن و از لحاظ تشکیلاتی و تاریخی نادرست بودن پسوند  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  با نام کمسیون تکرار نموده محفوظ میدانیم همچو گذشته آنرا مانع کار مشترک مان برای تدویر مجمع عالی (کنگره) حزب وطن قرار نمیدهیم۰ بدون شک اراده استوار و برخورد صادقانه و واقعبینانه مشترک مان این مشکل وسایر موارد قابل بحث را الی تدویر مجمع عالی حل خواهد کرد۰

 تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن عقیده دارد که جهت تضمین گامهای عملی درین عرصه ،بحیث اقدام نخست مطابق به تصا میم اجلاس مورخ ۱۸ اپریل ۲۰۰۹ کمیسونتفاهم و وحدت به تهیه پلاتفورم  سیاسی برای  تعین مواضع مشترک سیاسی - عملی و تصریح مفهوم عضو حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان ضرورت جدی و اصولی احساس  میگردد.

با تمنیات نیک

عبدالبشیر پیوستون

رئیس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی