www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه ی
شورای مرکزی تشکیلات موء قت انسجام اعضای حزب وطن

کابل ـ  28 حمل 1388

هموطنان عزیز !

امروز که ما  که ما دومین اجلاس شورای مرکزی تشکیلات موء قت انسجام اعضای حزب وطن را دایر نموده اییم ، مصادف است با سیاه روز کودتا ی شوم و خا ینانه ی ستون  پنجم که در 28 حمل 1371 در همدستی نیروهای عــقبگـرای داخــلی؛ انجــام پــذ یــرفت.

شورای مرکزی با اغتنام از فرصت درحالیکه  این کودتای شوم و ننگین  را تقبیح و محکوم مینماید اعلام میدارد که :

کودتای شوم ضدملی 28 حمل 1371 که سناریوی آن بوسیله ی شبکه های استخباراتی طرح ریزی شده بود، در اوضاع و احوالی به وقوع پیوست که مشی انساندوستا نه ی مصا لحه ی ملی با تحقــق پلان پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد ، زمینه های عملی وواقعی را برای تامین صلح سراسری وطنی و اعمار مجدد افغانستان؛ در وجود نظامی مبتنی بر دموکراسی ، پلورالیزم و تضمین های سیاسی بین المللی، فراهم مینمود.

یکی از اهداف شوم کودتا چیان فروخته شده ؛ ناکـــــام ساختن پروسه ی مصالحه ی ملی و پـــــلان پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد بود و مردم ما خود شاهد اند که کودتاه قربانی انســـانی بی حسا ب گـــرفت شیرازه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و وحدت ملی کشور از هم گسیخت و زمینه های مداخله ی بیشتر کشورهای همسایه را فراهم آورد.سبـوتاژ گــــران با براه اندازی کـــودتای منحوس ضدملـــی خواستند آ گاهانه، ســدی دربرابر پلان پنج فقره یی یاد شده که راه را برای تحـقـق سیاست انسانی مصالحـه ی مــــلی هموار میساخت، ایجـــاد نمایند و تلاشهــــای خستـگی نــا پذیر  رهبــرمــــلی مــردم افغانستان شهید دکتورنجیب الله را با نا کامی مواجه سازند. ستون پنجم با این عمل فجیع ضدمنا فع ملی، در واقعیت به مصالح علیا ی کشور، خیا نت کردند ودر نهضت مترقی وملی کشور؛ کار نامه ی ننگین و شرم آوری از خود بجا گذاشتند.

ما اعضای شورای مرکزی تشکیلات موء قت انسجام اعضای حزب وطن ، درحا لیکه نفرت و انزجاز عمیق خود رااز این عمل کودتایی ضد ملی و ضد افغانی دشمنان وطن ابراز میداریم ، با افتخار خاطـر نشان مینما ییم که رشد پیهم ساختارهای انسجامی تشکیلات موء قت حزب وطن در داخل وخارج کشور و مخصوصا ســهـم گیری اقشار مخـتـلف مـردم کشور درین پروســه و بخصوص فعالیت های انسجــام دهنده ی تشکیلات موء قت به منظور تدویر کنگره ی مشـروع حزب وطن در سـراسـر کشور با شــور وطنپرستانه و لبیک اعضای حزب وطن در داخل و خارج کشور ، نهـا یت امیدوار کننده است.

آنانیکه تصورات واهی و خیالات غیر منطقی اضمحلال حزب وطـن را داشتند ؛ اکنون ســرخـــورده و ما یوسا نه مشاهده مینما یند که ساختـــار هــای انسجامی تشکیلات موء قت حزب وطن  پیوسته رشـد و توسعه مییا بند و با گذشت زمان به رشد و بالنده گی خود ادامـه میدهد که تـدویــر اجـــلاس امــــروزی  نمونه ی بارز این ادعا است .

ما بار دیگر از طریق این اجلاس تعهـد و وفاداری خود را در جهت تحقـق آرمانهای والای حزب وطن و رهبــرشهیــد و نامــدار آن ، شهید  دکـتور نجیـب الله  تجدید نموده ؛ تاکید میداریم که ما از راهی که  برگــزیده ایــم  به عــقب بر نمی گردیــم.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی