www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:23.04.2009

سومین جلسه ء حضوری نماینده گان با صلاحیت احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان دایر گردید

رفقای عزیز و هموطنان گرامی!

به تاریخ 18-4-2009 حوالی ساعت 5 بعد ازظهر سومین جلسه ءحضوری نماینده گان با صلاحیت احزاب،سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا.به ریاست محترم ابراهیم دهقان نماینده حزب ملی افغانستان در شهر هامبورگ جرمنی دایر گردید.

قابل یاداوری است که درین جلسه نماینده گان با صلاحیت تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن کمیسیون های مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن(ح.د.خ.ا)درشهرهامبورگ وکشورهالند، حزب ملی افغانستان،حزب ملی فعالین صلح افغانستان،نهضت اینده افغانستان،نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان شرکت ورزیده بودند. جلسه مطابق اجندای مشخص ادامه یافت بعد از تبادل نظر دوستانه در فضای نهایت صمیمانه کارجلسه موفقانه با تصویب یک اعلامیه مشترک به پایان رسید.

یادداشت:نماینده گان کمیسیون تفاهم و وحدت حزبی های حزب وطن(ح.د.خ.ا.)در شهر ویسبادن درین جلسه بنابر مشکلات تخنیکی شرکت کرده نتوانستند اما ازتصامیم این اجلاس حمایت کامل خودرا اعلان کردند.

 

اعلامیهء مشترک

نماینده گان با صلاحیت احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان

مورخ 18-4-2009
هامبورگ-جرمنی

 

ضرورت تاریخی حضور نیرومند وهمبستهءنیروهای ملی،دموکراتیک،ترقیخواه،صلح طلب، چپ در  معادلات سیاسی کشور،غرض دفاع ازمنافع و حقوق مردم افغانستان وازآنجمله حضورنیرومند ومتحد احزاب،سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنهءحزب وطن سابق ح.د.خ.ا واعضای غیر متشکل ان در یک حزب نیرومند سراسری وطندوست،دموکرات،ترقیخواه وصلح طلب،قبل از هرچیز به توسعه و تعمیق تفاهم و اعتماد متقابل نیاز دارد.ما تفاهم را به حیث یک پروسه عملی در تقرب نیروها بر محور اهداف ودیدگاه های معین درک می کنیم.

اشتراک کننده  گان سومین جلسه حضوری این احزاب وحلقات بعد از بحث و تبادل نظر سازنده ،همه جانبه و رفیقانه و همچنان با توجه به جو حمایت گسترده از اندیشه تدویر مجمع عالی جهت ایجاد حزب سرتاسری در میان آعضای متشکل وغیرمتشکل آن بر اهداف مطروحه در جلسات اول ودوم حضوری

که در وجود اسناد این جلسات(توافق نامه مورخ 11 اکتوبر2008 و تفاهم نامهءمورخ29 نوامبر2008) انعکاس یافته مجدداَ تأکید نموده،تدویر مجمع عالی را به حیث محور تفاهم و همگرایی اعلام میدارد.

درحالیکه انکشاف پروسه تفاهم ووحدت امیدواری های زیادی را جهت تدویر مجمع عالی برای ایجاد حزب سرتاسری، ملی،وطندوست،دموکراتیک،مترقی و عدالت خواه بوجود اورده است؛ ما اشتراک کننده گان این نشست از سایر احزاب،سازمانها و محافل ایجاد شده از بدنهءحزب وطن سابق ح.د.خ.ا. واعضای غیر متشکل آن حزب دعوت بعمل میاوریم تا باحمایت واشتراک فعال شان در تسریع خواست اکثریت قاطع حزبی ها مبنی بر تدویر مجمع عالی تمام مساعی وامکانات خودرا شریک سازند.

 

ما روند تشکل در حزب واحد سراسری ایجادشده از طریق مجمع عالی را به حیث وظیفه میهنی خویش می پنداریم ؛ برای نیل به این هدف شریفانه سازمانها و حلقات اشتراک کننده درین نشست،در بحث آزاد و همه جانبه که در فضای صمیمیت رفیقانه پیرامون آجندای مطروحه صورت گرفت در مورد مسایل آتی به توافق رسیدند:

- پروسه آغاز شده تفاهم ووحدت احزاب،سازمانها وحلقات ایجادشده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. بعدازین از طریق کمیسیون تفاهم ووحدت آعضا و سازمانهای ایجادشده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا برای تدویر مجمع عالی - که بعدازین بمنظوراختصاردراسناد بنام کمیسیون تفاهم ووحدت یاد میگردد به پیش برده میشود.

- جهت تأمین فضای اعتماد،تبلیغات زیان آور این احزاب و سازمانها علیه یکدیگر قطع گردد.

- جهت تسریع و تعمیق پروسه تفاهم و وحدت برای تدویر مجمع عالی از طریق تدویر کنفرانس ها، سیمینارها،جلسات تبادل نظر،تماس های انفرادی با شخصیتهای مستقل و احزاب سیاسی ایجاد شده از بدنهءحزب وطن سابق ح.د.خ.ا.که تا کنون شامل این پروسه نیستند،اقدام بعمل اید.به سکرتریت کمیسیون تفاهم و وحدتوظیفه داده میشود که طرح میکانیزم تحقق وظایف فوق را تدوین نماید.

- بمنظور تأثیر گزاری بر اوضاع جاری و حضور در وضع سیاسی در قبال مسایل سیاسی مبرم کشوری مواضع متحدانه و مشترک اتخاذ و از طریق اطلاعات جمعی و سایر شیوه های مسالمت آمیز

انعکاس داده شود.

- فیصله بعمل آمد تا بمنظور تسریع پروسه تفاهم و وحدت کنفرانس مرکب ازارگانهای رهبری احزاب

سازمانها و حلقات ایجادشده از بدنهءحزب وطن سابق ح.د.خ.ا.دایر گردد.

- تمام احزاب،سازمانها و حلقات اشتراک کننده درین نشست تعهد میکنند که تمام توافقات کمیسیون -تفاهم و وحدت را در جلسات رهبری خود حمایت نموده و از طریق ارگانهای نشراتی خود انعکاس دهند.

- تمام جوانب اشتراک کننده در جلسه باور کامل دارند با توجه به تجارب فعالیت های سیاسی احزاب سازمانها و حلقات متذکره،فعالیت های پراگنده برای پیروزی در مبارزه طولانی،دشوار و کثیرالابعاد کافی نیست و اما رسیدن به وحدت واقعی یک پروسه ء است که تکامل و تکوین آن علاوه بر اقدامات متعدد مسالمت جویانه به زمان نیز نیاز دارد.ما علاقمند و مصمم هستیم و مشترکأ تلاش میورزیم تا این زمان را به حد اقل آن کاهش دهیم.

تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن

کمیسیون تفاهم و وحدت حزبی های حزب وطن ( ح.د.خ.ا.) در شهر ویسبادن

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در کشور هالند

حزب ملی افغانستان

حزب ملی فعالین صلح افغانستان

نهضت آینده افغانستان

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی