www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:07.05.2009

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم شورای مرکزی تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن و حضار نهایت گرامی!

قبل از همه اجازه دهید تا تشریف آوری شما رفقای عزیز را خیر مقدم گفته، به نسبت شرکت شما در دوهمین اجلاس شورای مرکزی تشکیلات مؤقت حزب وطن اظهار امتنان نمائیم!

در اجلاس حاضر از جمع 26 تن اعضای شورای مرکزی به تعداد 22 تن حاضر اند، 2 تن عائیبین با اطلاع و 2 تن را غائیبین بدون اطلاع تشکیل میدهد. نصاب جلسه تکمیل است، جلسه را رسماً بنام خداوند بزرگ آغاز مینمائیم.

در این قمست اجازه دهید تا از محترم افضلی صاحب تقاضا نمائیم که اجلاس امروزی ما را به چند آیه از کلام الله مجید متبرک سازند.

رفقای محترم: برای پیشبرد کار جلسه ایجاب مینماید تا رئیس جلسه انتخاب شود. پیشنهاد مینمائیم تا محترم پیوستون صاحب ریاست جلسه را بعهده گیرد. اگر پیشنهاد دیگری در زمینه موجود نباشد موضوع را به رایگری میگذاریم! کسانیکه با پیشنهاد ارایه شده نظر موافق دارند، لطفاً ابراز رای نمایند! به اتفاق آرا پیشنهاد پذیرفته شد. حال از محترم پیوستون صاحب تقاضا بعمل میآید تا کار جلسه را پیش برند.

 

متن گزارش کاری و وظایف ساختارهای انسجام تشکیلات مؤقت

بسم الله الرحمن الرحیم

حضار نهایت محترم!

از تدویر جلسه فعالین، سه و نیم ماه میگذرد. طی همین مدت کمیته اجرائیه شورای مرکزی، افتخار مسئولیت پیشبرد امور انسجام تشکیلات مؤقت را بعهده داشت. طی مدت سپری شده پیشرفت های هم داشته ایم، اما در برخی موارد با مشکلاتی نیز مواجه بوده ایم. در کار ا نارسایی ها و کاستی های وجود داشتند. امروز که ما و شما بر حسب طرزالعمل تنظیم حیات درونی تشکیلات مؤقت بخاطر ارزیابی کار کرد های موعد مورد بحث گردهم امده ایم، سر آغاز پروسه انسجام اعضای حزب وطن بگونه تشدیدی آن میباشد. ما و شما طی همین اجلاس اجراات قبلی و اقدامات بعدی مان را در فضای کاملاً دوستانه و رفیقانه بررسی می نمائیم و به صحبت های سازنده و همه جانبه می پردازیم. این خود نشان میدهد که ساختار های تشکیلاتی حزب ما از لحاظ کیفیت کاری و سیاسی دارد به مراحل عالی تر انسجام خود نزدیک میشود. حزب وطن گرچه به مقایسه سالهای حاکمیت کمیتاً محدود گردیده ولی تشکیلات موقت فعلی آن از نقطه نظر کیفیت پیوسته مراحل رشد خود را می پیماید و ما خود را بسیار خوشبخت دانسته و افتخار مینمائیم که به ادامه راه پر افتخار قبلی خود پرداخته ایم، همان گونه که در گذشته اعضای حزب پر افتخار وطن بودیم، حالا نیز افتخار عضویت آنرا داریم. خزب خود را بخاطری حزب پر افتخار میگوئیم که سیاست انسانی مصالحه ملی، اساسات و ارزش های معنوی آن اساس ایدیالوژیک و فلسفه حیات سیاسی ما را تشکیل داده است. حزب وطن، حزب صلح و آشتی ملی است، حزب اخوت و برادری است، حزب تفاهم و وحدت ملی است، حزب حریت و ازادی است، حزب رستاخیز بازسازی و ملت سازی است و سر انجام حزب ما حزبیست که رهبر و بنیانگذار آن شهید کبیر راه وطن شار روان داکتر نجیب الله رهبر فدایی وطندوستان افغانستان بود که امروز راه او را ما و شما ادامه میدهیم، صادقانه و فداکارانه بدون هیچگونه ترس و هرأس. زیرا این حزب وطن بود که در برابر حصم وطن شجاعانه رزمید و جانبازانه از مادر وطن دفاع نمود.

حزبیکه از قبل رهبر و بنیانگذار آن واقعیت های امروز افغانستان را به مردم صلح شور افغانستان و جهان پیشگویی کرده بود و کلیه ابعاد خطرناک آنرا مشرح تر بیان داشته بود.

بیائید امروز را نیز توضیح نمائیم! افغانستان به کدام سو میرود؟ این پاسخ امروز را حزب ما دیروز گفته بود. چناچه می بینید که افغانستان به لانه تروریستهای بین المللی و خرمند گاه مواد مخدر مبدل گشته، افغان ها بر خوبی ها و بدی ملک خود حاکم نیستند، فقر تحت صفر بر کلیه شئول حیات اقتصادی مردم ما سایه افگنده، آواره گی و بیکاری حیات طبیعی مردم ما را به تهدید گرفته است، مسئولیت جان  و مال و شرف و عزت مردم ما تضمین نمیباشد و ده ها آلام و مصائب دیگر.

چرا به چنین حزب افتخار نه نمائیم که اعضای آن منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی خود بالاتر دانسته، نگذاشتند چنین حالتی که امروز وطن و مردم ما با آن مواجه هست، زندگی آنانرا به مخاطره اندازد.

چرا به چنین حزبی افتخار نه نمائیم که هزارن هزار عضوء خود به شمول رهبر فداکار و نامدار وطن را در این راه پر افتخار قربانی داده است؟ چرا به چنین حزبی ما فخر و مباهات نه نمائیم که وطن و مردم را به راه نجات سوق و رهنمایی کرده است؟

آخر این حرف ها، حرف های ما نیست بلکه حرف های مردم است که آنرا بخشی از تاریخ پردرخششی دو دهه آخر وطن ما را میسازد.

ما خود را پیرو حزبی میدانیم که اصول زیست حزبی سیاسی آن مبتنی بر اصل دموکراسی است. به همین مبنی مدف اساسی تشکیلات مؤقت عبارت از تدویر کنگره حزب وطن است که در شرایط فعلی، ایجاد ساختار های انسجام بمنظور شکل گیری طبیعی و قانونمند پروسه آمادگی و برگزاری کنگره حزب وطن را ضروریتر و حیاتی تر میسازد.

کمیته اجرائیه شورا مرکزی تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن کار های لازمی در این راستا با جدیت تعقیب مینماید و مرحله به مرحله خود را به هدف مورد نظر نزدیک و نزدیکتر ساخته میرود.

تدویر جلسه فعالین که بتاریخ هشتم قوس سالپار دایر گردید نقطه چرخشی بسوی تدویر کنگره بود که در آن اصول مرامی و انسجامی خود را به تصویب رساندیم. به باور ما این دو سند میتواند فعالیت های انسجام ما را به بهترین وجه تنظیم و ساختار های انسجام تشکیلات مؤقت را توسعه بخشد.

ما با تیراژ یکهزار جلد از دو سند یاد شده به چاپ رسانیده ایم که آنرا در اختیار شما خواهیم گذاشت. در قدم نخست ضروری به نظر میرسد تا بعد از مطالعه دقیق، خطوط کلی و اساسی آن در جلسات توضیحی به بحث گرفته شود. گرچه ما بعد از تدویر جلسه یاد شده برای این کار فرصت کافی در اختیار داشتیم ولی بنابر مشکلات عدیده نتوانستیم به اجرای آن اقدام نمائیم. حالا فرصت را غنیمت شمرده به کارهای ضربتی در این راستا پرداخته شود. با استفاده از این موقع سعی تعمل آید تا بمنظور فراهم آوری تسهیلا لازمی برای آمادگی های قبل از تدویر جلسه وسیع انسجام که در آینده نزدیک دایر خواهد شد، همزمان به مسئله ایجاد شورا های ولایتی، شهری و ولسوالی نیز توجه مبذول گردد.

ما ناگذیر هستیم تا کار جلسسه وسیع و فوق العاده فعالین را رویدست گیریم. زیرا شرایط و زمان کنونی از ما میطلبد تا وظایف تاخیر ناپذیر قبل از تدویر کنگره حزب وطن را همین اکنون بانجام رسانیم. ساختارهای انسجامی ما وظیفه خواهند داشت تا الی اواسط ماه جوزا در ولایات هرات، کنرها، تخار، بغلان، کندز، بامیان، لوگر و وردک شورا های ولایتی را فعال سازند.

در برخی از شهرهای (پلخمری، قلات، زرنج، قلعه نو، جلال آباد و غیره) شورای های شهری و در عده از ولسوالی های (بلخ، سروبی، شینوار، شغنان، جاغوری، آقچه، سنگ چارک، سید کرم، جاجی میدان، بهسود، اسماعیل خیل، امام صاحب، مقر، شندند، بالا مرغاب، انجیل و گذره و غیره) شورا های ولسوالی ایجاد گردد.

توسعه ساختار های انسجامی در شرایط فعلی از وظایف درجه یک ما به حساب میاید. ما در یک عده از ولایات به پیشرفت های چشمگیری در این زمینه نایل آمده ایم که در مربوطات زونهای شمال و جنوب شرق کارهای خوبی در این خصوص به انجام رسیده و نممونه های بارزی از اینگونه پیشرفت های به مشاهده میرسد. اما کار در شهر کابل که برای ما ارزش حیاتی دارد، نهایت ضعیف است. شهر کابل باید به مرکز اساسی فعالیت حزب سیاسی ما مبدل گردد.

کابل مرکز حوادث است. امکانات و شرایط بهتر کاری موجود در این شهر میتواند ما را با سایر ولایات، شهر ها و حتی ولسوالی ها وصل سازد. زیرا در شهر کابل باشندگان مناطق مختلفه افغانستان و نماینده گان کلیه اقوام، قبایل و ملیت ها زندگی مینمایند. ما ناگزیر خواهیم بود تا یک تن از اعضای سکرتریت شورای مرکزی را برای این کار مد نظر گیریم. آرزوی کمیته اجرائیه اینست تا همۀ ما و شما با مسئولین شورای شهر کابل تشکیلات مؤقت همکاری نمائیم، تا باشد کمبودی های موجود به اسرع وقت مرفوع گردد.

ما خرسند هستیم که در پهلوی ساختار های انسجامی در برخی از ولایات در  رابطه با ایجاد شورا های زنان و جوانان نیز سلسله کارهای بسا مهم انجام گردیده است بگونه مثال محترمه وحیده عضوی فعال ساختار انسجامی ما توانسته اند تا تعداد اعضای شورای زنان ولایت خویش را به بیش از صد تن بالا برد. محترم فرهمند صاحب با جوانان انسجام یافته ولایت خویش بطور موثرانه کار مینماید و محترم سیف الرحمن در سطح ولسوالی مربوطه، تعداد اعضای سازمان جوانان را به بیش از هفتاد تن افزایش بخشیده است.

اجازه دهید به نمایندگی از شما رفقای محترم شورای مرکزی و از نام شما از این سه تن پیشتازان فعال ساختارهای انجامی ما به نسبت تلاش های خستگی ناپذیر شان اظهار سپاس نمائیم. ما در نظر داریم تا کمیته اجرائیه شورای جوانان تشکیلات مؤقت را بازسازی نمائیم و یکتن از جوانان فعال و بشاش منسوب به تشکیلات مؤقت را برای این کار توظیف نمائیم. بیائید رفقا! با جوانان تشکیلات مؤقت طرفدار خط حزب وطن همکاری نممائیم، زیرا اینها نسل آینده پر افتخار و ایریال های اعضای حزب وطن اند، اینها آینده گاه ادامه دهنده راه ما و شمما اند. فرزندان، دوستان، اقارب و همکاران خود را به شورای جوانان تشکیلات مؤقت تشویق و ترغیب مئیم تا درفش بر افراشته شده بوسط شهید کبیر راه وطن دکتور نجیب الله را بر افراشته تر نگاهدارد.

ایجاد میکانیزم کاری مناسب برای هر حزب سیاسی خاصتاً برای ساختار انسجامی ما نهایت مبرم و ضروریست. ما نمیتوانیم بدون موجودیت میکانیزم کاری به طور موثر کار نمائیم. حزب ما در گذشته یک حزب سرتاسری بود که تعداد اعضای آن به بیش از ۱۷۰۰۰۰ (یک صد و هفتاد هزار) تن میرسید. حال گرچه تشکیلات مؤقت ما از نگاه کیفیت اثر گذار سیاسی بر جامعه جایگاه خود را دارد، ولی از نقطه نظر کمی کار های زیادی هنوز در پیش رو است که باید انجام پذیرد. ایجاد میکانیزم موثر و کارا از اولویت های کاری ما و شما در شرایط حال به حساب میاید.

دو سند عمده که در جلسه فعالین به تصویب رسیدند رهنمای اصلی ما به صورت کلی است که بوجه احسن میتواند رابطه های کاری سیستماتیک را بوجود آورد و سمت حرکت تشکیلات های انجامی ما را شکل میدهد. افزون بر آن گزینش مسئولین بخش های اساسی کار ما (تشکیلات، تبلیغ، امور پارلمانی، سازمانهای اجتماعی، مالی و اسناد و ارتباط) در چارچوب سکرتریت شورای مرکزی تشکیلات ما و تنظیم لوایح کاری بخش های متذکره خاصتاً لایحه وظایفیکه اخیراً طرح آنرا بمنظور انسجام امور مربوطه به مسایل مالی جدیداً آماده ساخته ایم بخش عمده از میکانیزم مورد بحث را کامل میسازد. تقسیم بندی شهر کابل به شش زون ارتباطی و تقسیمات قلمرو افغانستان به هفت زون ساحوی و تعین آن ها نخستین گامهای شکل دهی ساختار ایجاد میکانیزم مناسب کاری انجام یافته ولی بخش دیگری که ضروراً باید انجام یابد و همین اکنون اجرای آن مد نظر باشد، عبارت از تدارک دفتر و لوازم دفتری به شمول کمپیوتر و سایر ضروریات میباشد. ما باید دو سه تن از بهترین کادر های خود را به صفت کارکنان حرفوی (پروفشینل) هر چه عاجلتر استخدام نمائیم، تا کار های روتین انسجامی را در عیاب سکرتریت شورای مرکزی بطور مستقلانه انجام دهند. ما منابع مالی را باید تدارک نمائیم، تا هزینه های لازمی را تکافو نماید. یکی از منابع عمده تمویلی هزینه ها، جمع آوری اعانه ها از سوی اعضای انسجام یافته و دوستان و هواخواهان ماست. اگر شورای مرکزی با ما درین خصوص موافقتی داشته باشد، ما بعد از ختم اجلاس در ظرف دو سه روز، طرح لایحه مالی را در کمیته اجرائیه به تصویب میرسانیم و بلادرنگ به جمع آوری اعانه ها می پردازیم.

لازم به یاداوریست که کمیته اجرائیه تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وط در خارج کشور با ما در این رابطه نظر موافق دارند و در این قسمت پیش قدمی نموده است. آنان  مصارف مالی را بمنظور تکثیر مرام نامه مؤقت و طرزالعمل تنظیم حیات درونی  و بخش از مصارف دفتر و لوازم دفتری را نیز بعهده گرفته اند.

دو روز قبل کمیته اجرائیه تشکیلات موقت خارج کشور در هامبورگ جلسه را دایر کرده و تمام مسایل مربوط به مساعدت های مادی و معنوی از جانب آنها به تشکیلات مؤقت انجام اعضای حزب وطن داخل کشور را مورد بحث قرار دادند و تصامیم لازمی را در زمینه اتخاذ داشته اند. آنها با تمام قوت و امکانات خود از کار و مبارزه ما در جهت تحقق اهداف ممان با ما همکار خواهند بود و از ما حمایت خواهند کرد. چندی قبل در قسمت تمویل مصارف نشریه که طبع و نشر آن از جانب ما در نظر است نیز وعده سپردند و به مجردیکه کارهای طی مراحل دولتی و رسمی آن به انجام رسد، نشریه به طبع و صحافت زیبا به نشر سپرده خواهد شد و برای پیشبرد امور مربوطه به نشریه متذکره توظیف هئیت تحریر لازمی خواهد بود. کمیته اجرائیه اعضای هئیت تحریر نشریه را چند روز بعد به تصویب میرساند.

میبینید که تشکیلات مؤقت خارک کشور ما در رابطه به ساختار مؤقت انسجامی حزب وطن چقدر مسئولانه می اندیشند. آنها بر علاوه آنچیکه گفته شد، در زمینه تهیه اسناد ضروری نیز با ما همکار هستند، مواد قابل نشر را در سایت انترنیتی به نشر می سپارند و گاه گاهی عده از مسئولین از ما با خبریمینممایند، از جریانات بیرونی ما را در جریان قرار میدهند. خلاصه همه از مطالبی که در فوق به ارتباط نمونه های بارزی از همکاری های تشکیلات مؤقت خارج کشور تذکر رفت بخاطری این بود که شما را در جریان قرار داده باشیم و در رابطه به اینکه چگونه ما با بخظ بیرون از کشور تشکیلات خود، کار مینمائیم با خبر سازیم. فضای تفاهم و مساعی مشترک فی مابین این دو بخش از تشکیلا واحد، نهایت رفیقانه و صمیمانه است. سخنگویان مسئول وقتاً فوقتاً در ارتباط به مسایل مبرم، اجراات و اقدامات انسجامی از طریق وسایل ممکنه ارتباطی به تبادل نظر می پردازند و در قسمت راه حل های مشکلات و چالش های که در برابر تشکیلات گاه گاهی بروز کرده، به مشوره های پرداخته اند. ناگفته نباید گذاشت که اینگونه تماس ها هیچ گاهی جنبه شخصی نداشته، این گونه تماس ها بین دو سخنگوی نبوده بلکه بین دو کمیته اجرائیه توع مذکور روابط تأمین گردیده است، خلاصه یک رابطه فعال کاری بین کمیته های اجرائیه تشکیلات واحد انسجام اعضای حزب وطن داخل و خارج کشور بر قرار گردیده و با گذشت هر روز توسعه و استحکام می یابد، که از دیدگاه کمیته اجرائیه این یک موافقیت بزرگ بحساب می آید.

کمیته اجرائیه را عقیده براین است که تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن خارج کشور بخش بزرگ از تشکیلات واحد ساختارهای انسجامی ما را تشکیل میدهد. تشکیلات مؤقت داخل کشور بدون موجودیت رابطه با تشکیلات مؤقت خارج کشور کامل نیست. هر دو بخش، بدنه واحد از ساختار انسجامی ما در کل تشکیل میدهد و یکدیگر خودرا تکمیل مینماید. خوشبختانه پیوندهای ما به کمیته اجرئنه تشکیلات مؤقت خارج کشور نهایت مستحکم و خلل ناپذیر است. ما به رفقای تشکیلات خارج کشور علی لخصوص به مسئوولین انسجام دهنده ساختار های تشکیلاتی آن می بالیم، آنها مایه افتخار ما اند. زیرا ایشان به بهترین وچه وحدت درون ساختاری تشکیلات واحد مان را حفظ کرده اند که این امر تشکیلات مؤقت حزب را به پیروزی های آینده باورمند و باورمندتر میسازد. ما به وحدت ارگانیک ساختار انسجامی خود در مجموع اهمیت جدی قایل هستیم. این وحدت است که ملت را از بدبختی نجات میدهد. وحدت درون ساختاری تشکیلات مؤقت پیروزی های ما را تضمین مینماید، ما باید وحدت درون ساختاری خود را به مثل مردمک چشم حفظ نمائیم. برای ما ملیت ها، اقوام، لسان ها، مناطق، نژاد و سایر ملاحظات مظرح نیست. همه ما اعضای حزب وطن بوده ایم و اعضای حزب وطن خود هستیم. برای ما منافع وطن و مردم بلند تر از همه چیز است. ما بخاطر وطن و مصالحه ملی و وطنی می اندیشیم و در این راه مبارزه مینمائیم.

چندی قبل کمیته اجرائیه در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری یک طرحی را آماده ساخته بود و آنرا به تصویب رسانیدند، که اینک یک یک کاپی از متن های پشتو و دری آن به اختیار شما قرار گرفته است، امیدوارم طرح متذکره مورد پذیرش شما نیز قرار گرفته بتواند. زیرا در طرح یاد شده طرز یکسان برخورد ساختار های ما در رابطه به مسئله انتخابات مد نظر گرفته شده که الی تصمیم قطعی و جممعی ما و شما در مورد حمایت از کاندید مورد نظریکه باید در آینده روی آن بحث شود و تصمیم گرفته شود، روابط کاری ما را نهای سهل میسازد.

گرچه الی تاریخ برگذاری انتخابات ریاست جمهوری وقت کافی در اختیار داریم ولی چون کاندیداتوران عمده در زمینه حمایت شان از جانب تشکیلات مؤقت به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما تماسهای داشته اند و نهایت اصرار می ورزند تا فوراً به آنها در این رابطه جواب مثبت داده شود.

ولی ما ماهیت اصولی قضیه را مد نظر داریم، نه علایق ما با اشخاص و افرادیکه هنوز معلوم نیست که پروگرام و برنامه ی کاری آنها چه میباشد و اهداف سیاسی آنان را نیز نمیدانیم. روی ای ملحوظ تا کنون در این رابطه ما خاموشی را بهتر دانسته ایم، بخاطر اینکهه آب را نادیده موزه کشیدن کار عاقلانه نیست، آنهم در سیاست و مسایل سیاسی کشوری. هنوز و ضعیت کامل انتخابات مشخص نیست. برنامه های کاری کاندیداتوران بدسترس مطبوعات گذاشته نشده و ده ها مسایل با اهمیت دیگر در این خصوص نا مشخص اند. بناً ما نمیتوانیم بطور قاطع حکم نمائیم مکه از کاندید اکس و یا وای حمایت شود. ما اوضاع را نظارت می نمائیم.

در این مورد تدابیر لازمی را در اجلاس فوق العاده آینده رویدست میگیریم ولی آنچه ماهیت اصولی دارد در طرح پیشکش شده کمیته اجرائیه جهات کلی آن مشخص گردیده، بیائید الی اجلاس آینده منتظر اوضاع باشیم و عجالتاً چوکات تنظیم شده برخورد با مسئله انتخابات را در نظر داشته باشیم.

در خاتمه اجازه دهید تا یکبار دیگر از شرکت شما رفقای محترم در اجلاس حاض، تشکر نمائیم و از خداوند بزرگ برایتان سعادت و کامگاری آرزو نمائیم.

با احترام

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی