www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:14.04.2009


کمیته اجراییوی

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور تشکیل جلسه داد

کمیته اجرائیوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور بتاریخ۱۱ـ۴ـ۲۰۰۹ در شهر هامبورگ جمهوری اتحادی آلمان بریاست محترم عبد البشیر پیوستون تشکیل جلسه داد.

جلسه مطابق آجندای مصوب خویش٬ بعد از بحث٬ بررسی و تبادل نظر وسیع پیرامون هریک از مسایل شامل آجندا تصاویب ذیل را بعمل آورد :

ــ  تمایل مذاکرات مجدد میان تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن  و کمسیون انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن مورد حمایت قرار ګرفت و فیصله گردید تا جهت  شرکت فعال درین پروسه (مذاکرات برای وحدت هردو تشکیلات) اقدامات عملی روی دست گرفته شود.

جلسه بعد از بحث پیرامون انسجام مواضع سیاسی و طرح پیشنهادی مشخص تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن٬ از جانب خود٬ مسؤلیت پیشبرد این پروسه را به دو تن  از اعضای کمیته اجرائیوی محول نمود.

ـــ جلسه همچنان بعد از بحث مفصل پیرامون ستراتیژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان به سه تن اعضای خویش وظیفه سپرد تا به اسرع وقت دیدگاه ها و مواضع تشکیلات موقت... را در مورد  آن تدوین و غرض بررسی به کمیته اجرائیوی ارائه دارند.

ــ درین جلسه مسایل انتخابات در قدمه های مختلف و بصورت اخص انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر وسیع قرار گرفت؛ جلسه به این نتیجه رسید  که مسایل مذکور پاسخ میکانیکی ندارد٬ در تعین مواضع برای ما اهدافی را که کاندیدان مطرح میکنند اهمیت محوری  دارد ولی امکان و توانائی تحقق آن٬ همچنان نیرو ها و امکانات که برای تحقق آن ګزیده میشوند نیز دارای اهمیت تعین کننده اند؛ ازینجاست که واقع ګرائی در گزینش اهداف و نقش شخصیت در پروسه تحقق و جلب همکاری برای تحقق اهداف مطروحه اهمیت خود را دیکته میکند.

وضیعت بحرانی موجود کشور برای ما اجازه نمیدهد که فقط شعار بدهیم و بخاطر اهداف محدود تبلیغاتی ذهن خود را بر حقایق تحمیل کنیم؛  دلایل کافی وجود دارد تا نتیجه بگیریم که برای  ارائه کاندید  احراز مقام ریاست جمهوری وقت نامناسب است.

ما به اراده و تصمیم احزاب و سازمانهای که به این کار مبادرت ورزیده اند احترام میگذاریم ولی اذعان میداریم که هیج یک از کاندید های تا هنوز مطرح شده از مجموع نیروهای چپ افغانی و از آنجمله حزب وطن نماینده گی نموده نمیتوانند.  جلسه، سازماندهی هر نوع تبلیغات در کارزار اتنخاباتی را که از نام و به نمایندګی از اعضای حزب  صورت میګیرد، سوء استفاده بخاطر منافع محدود تشکیلاتی  تلقی نموده و تاکید نمود که اعضای حزب درین گونه موارد با صراحت تمام مواضع خود را اعلام خواهند کرد.

جلسه با اتخاذ تصامیم در مورد متباقی مسایل شامل  اجندا در فضای رفیقانه به کار خود خاتمه داد.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی