www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:22.04.2010

توافقنامه

میان حزب مـلی فعالین صلح افغانستان و
تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن


مؤرخ : ۲۰ اپریل ۲۰۱۰

     منطبق با تصاویب وفیصله های کمسیون تفاهم ووحدت، بخصوص توافقنامه ی اجلاس ارگانهای رهبری احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده ازبدنه حزب وطن (سابق ح.د.خ.ا) وعده یی ازشخصیتهای غیر متشکل برای تدویر مجمع عالی آن و برنامه عمل مصوب دسامبر ۱۹۹۶ حزب ملی فعالین صلح افغانستان و مرامنامه مصوب تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن، که سیاست توافق ملی (اندیشه سیاسی مصالحه ملی) اصل تفاهم ومشوره جهت تآمین صلح و دموکراسی هدف ستراتیژیک ومبانی وسیاسی مان را تشکیل میدهند، بنابرین در تداوم مذاکرات قبلی، ما نماینده های موظف و با صلاحیت حزب ملی فعالین صلح افغانستان و تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن، اینک با توجه به مبرمیت تآمین وحدت عام وتام سیاسی و تشکیلاتی میان سازمانهای متذکره و طرزالعمل تعمیل آن تبادل نظر نموده٬ در نتیجه با اظهار تآئید و اعتماد عام وتام متقابل سیاسی میان همدیگر و با اتفاق هم، توافق نمودیم که :

   ۱ ــ ما اعضای خانواده واحد و بزرگ سیاسی حزب وطن٬ اساس عقاید و دیدگاه های محوری مصوب در کنگره سرطان ۱۳۶۹ حزب را مبانی فکری و سیاسی خویش دانسته، دریافت راه ها٬ وسایل وشیوه های تحقق آنراـ با در نظرداشت اوضاع تغییریافته کنونی کشور، منطقه، جهان ـ وظیفه خویش میدانیم.

   ۲ ــ اندیشه مصالحه ملی را تآئید و پشتبانی نموده، خواهان تحقق پروسه تکوین صلح (برقراری صلح٬ حفظ صلح و اعمار صلح) در کشور هستیم و بنیاد فکری ما را ـ که با ارزشهای جامعه افغانی٬ خصلت ملی٬ صلح ملی٬ توافق ملی، دموکراسی وعدالت توآم بوده ـ تشکیل میدهد.

   ما امروز نیز معتقد هستیم که بدون وحدت ارگانیک و یا حد اقل اتحاد عمل نیروهای ملی، مترقی و دموکرات٬ حضور مؤثر روشنفکران ملی در وضعیت سیاسی کشور و دستیابی به اهداف فوق غیر ممکن است. ما مسوولیت های کنونی خویش را چنین درک مینمائیم، وظایفی را که آینده در برابر ما قرار خواهد داد ما باز هم مطابق به آرمانهای ملی و ترقیخواهانه خویش و با دید علمی، مبتنی بر واقعیتهای عینی جامعه، عمل خواهیم کرد.

   ۳ ــ ما مجموع امکانات خویش (در داخل وخارج از کشور) را بطور واحد بخاطر تدویر مجمع عالی در داخل افغانستان بسیج مینمایم. این مجمع عالی کار وفعالیت حزب حاکم دیروزی، رویداد های مربوط به حیات حزبی، اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رویداد های نظامی کشور، بخصوص اعتبار از ختم کنگره سرطان ۱۳۶۹ تا تدویر مجمع عالی، منجمله علل سقوط حاکمیت دولتی در حمل ۱۳۷۱، ناکام شدن عملیه صلح ملل متحد وفروپاشی ساختار های حزبی ونقش افراد٬ گروه ها ومحافل درین رویدادها و همچنان عملکرد ساختارهای انسجامی اعضای حزب را مورد بحث قرار داده در زمینه تصامیم معقول اتخاذ خواهد کرد.

همچنان مجمع عالی روی متن مسوده مرامنامه و اساسنامه بحث و آنان را تصویب خواهد نمود٬ مجمع عالی مطابق به اصول مندرج اساسنامۀ تصویب شده رهبری جدید حزب را انتخاب خواهد کرد.

   ۴ ــ هیات های اجرائیه تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن و حزب ملی فعالین صلح افغانستان ـ در داخل و خارج کشورـ بخاطر تنظیم میکانیزم کارمشترک و وحدت عام و تام سیاسی، تشکیلاتی،ایجاد کمیسون واحد برای تدارک و تدویر مجع عالی غرض تهیه طرز العمل کاری و تدوین مسوده مرامنامه و اساسنامه حزب و سایر اقدامات، در ساحات مسؤلیت خویش کمسیونهای مشترک را مؤظف میسازند تا وظایف متذکره را هرچه زودتر به انجام رسانند.

   توافق کننده گان با اغتنام از فرصت از تمام جزایر و ساختار های سیاسی جدا شده از بدنه حزب وطن و اعضای غیر متشکل آن میخواهند که با اشتراک فعال شان درین پروسه حرکت بسوی تدارک و تدویر مجمع عالی را قوت و تحرک بیشتر بخشد.

   ما معتقدیم که تنها در صورت وحدت عام وتام سیاسی و تشکیلاتی اکثریت اعضا و ساختار های انسجامی معتقد به آرمانهای والای مردم افغانستان در اتحاد عمل با سایر وطندوستان ترقیخواه میتوانیم جهت تحقق آرمانهای بزرگ حزب مان (تفاهم بین الافغانی، صلح، امنیت٬ ترقی و انکشاف) مبارزه نموده بار دیگر در وضعیت سیاسی کشور حضور شایسته ما را تثبیت نمایم.

ومن الله التوفیق

 

میر افغان باوری

دکتور خدایداد بشرمل

مسئول تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

رئیس حزب ملی فعالین صلح افغانستان

 

 

 

   کورپاڼه | صفحه اصلی  

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد