www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:16.07.2012

 

اطلاعیه کمیسیون اروپایی

جلسه پالتاکی کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن به ساعت یک ظهر مورخ (08.07.2012) با شرکت اعضای کمیسیون از کشور های آلمان، هالند، ، قزاقستان ودنمارک دایر گردید. درآغاز کار جلسه مطابق أجندا رئیس دورانی کمیسیون اروپایی ازاجرأت کمیته تدارک برای اجلاس وسیع، حضوری وهمه گیر اعضای حزب وطن مقیم اروپا، که قرار است در ماه اگست August 2012)) تدویر یابد گزارش ارائه نموده اقدامات و آماده کی های لازم را برشمرده ونارسایی وضعف های موجود کار را نقادانه ارزیابی نمود.

متعاقباً مصوبه مورخ نهم سرطان 1391 کمیسیون مرکزی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن که قبلاً در اختیار اعضای کیسیون قرار داده شده بود به سمع اعضای جلسه رسانده شد.

دراجلاس کمیسیون اروپایی پیرامون هر دو مسئله شامل آجندا بحث و مشوره سازنده انجام پزیرفت، کمیسیون درپرتو مصوبه کمیسیون مرکزی و بادر نظرداشت متن فراخوان کمیسیون اروپایی مورخ 12 جون سال روان وبمنظورمشارکت اعضای حزب وطن در پروسه تدارک وتدیر مجمع عالی حزب وطن فیصله نمود:

الف. اجلاس وسیع، همه گیر وحضوری اعضای حزب وطن مقیم اروپا بتاریخ (18.08.2012) درشهر کسل کشور آلمان تدویر یابد.

ب.   اعضای کمیسیون موظف اند در ظرف پنج یوم فهرست اعضای حزب وطن مقیم خارج را جهت جلب مشارکت ایشان در پروسه، به کمیسیون اروپایی تقدیم نمایند.کمیته تدارک اجلاس حضوری با تامین تماس، ازهر یک حزبی وفادار به آرما نهای حزب وطن دعوت بعمل آورد تا ایشان با شرکت خویش در کار اجلاس سهم ودین خویش را در پروسه تدارک و تدویر شایسته مجمع عالی حزب وطن و آغاز کار بزرک برای تجمع این خانواده، وحدت ویگانکی همه حزبی ها و از سرگیری مبارزه عدالت خواهانه، صلح خواهانه و وطنپرستانه ادأ نمایند.

پ.   از کمیسیون محترم مرکزی، تقاضا بعمل میآید تا طرح جدید برنامه و اساسنامه رادر اسرع وقت ممکن به اختیارکمیسیون اروپایی قرار دهند تا کمیته اروپایی کار با اسناد، نظرات مطرح وپیشنهادات موجود را برای تعدیل، تکمیل وتصویب نهایی آماده. و پیشکش نمایند.

ت.   از کمیته محترم اروپایی اسناد مطالبه میگردد تا، کارروی پیشنهادات وطرحهای موجود برای اسناد مرامی حزب و سایر اسناد مورد ضرورت را سرعت بخشیده، بعد از فیصله وتأئید آن کمیته، برای بحث ومشوره در جلسه حضوری پیشکش نمایند.

ث.   از کمیسیون محترم مرکزی تقاضا میگردد تا با در نظرداشت توأمیت کارو وظایف موجود، درایجاد یک کمیته مشترک کاری برای خارج وداخل کشور موافقه نماید تا کمیته موظف مشترک با تدویر هرچه زود تر جلسات انترنتی چگونکی وضعیت آمکانات، اجرأت وآماده کی ها را مشترکاً مورد مداقه قرار داده بدینوسیله پروسه کار تدارک را سرعت بخشند.

ج.   کمیسیون اروپایی، بادر نظرداشت مسئولیت ها ومکلفیت ها درخارج کشور، و بمظورتأمین مشارکت هر چه وسیع تر اعضای حزب در پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن، میکانیزم وطرزالعمل انتخاب نمایندهگان از خارج کشور را، در اجلاس وسیع وحضوری اعضای حزب وطن مورد بحث قرار داده ودر مطابقت به تصمیم اجلاس به انتخاب و معرفی نماینده گان اقدام ورزند

چ.   در رابط به کمک مالی برای پروسه تدارک وتدویر مجمع عالی حزب، بنا بر مشکلات معین داد وستد بانکی، تصمیم گرفته شد تا در نشست حضوری اعضای حزب کمک مالی جمع آوری گردیده به مرکز انتقال گردد.

ح.   جلسه انتخاب رفیق شا محمود مستمند را بعوض رفیق ایمل پیروز که مصروفیت موجه درسی برای دفاع دپلوم خویش دارد، در عضویت کمیته تدارک اروپایی وانفصال عضویت رفیق سلطان علی احمدی نماینده کمیته اعاده فعالیت حزب وطن را بنا بر عدم همکاری وپیگیری در پروسه تدارک وتدویر مجمع عالی حزب، از عضویت کمیسیون اروپایی و کمیته تدارک مورد تأئید قرار داد.

خ.   همچنان در جلسه پیشنهاد رفیق جمشید پایمرد مبنی برانفصال وی از مسئولیت دورانی کمیسیون اروپایی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت در نتیجه اعضای جلسه با اتفاق نظر بر ضرورت ادامه کار موصوف بحیث رئیس دورانی کمیسیون اروپایی تاکید وحمایت ورزیدند. محترم جمشید پایمرد با ابراز امتنان از اعتماد رفقا، پیشبر این وظیفه با مسئولیت را الی تدویر اجلاس حضوری ماه اوگوست متقبل گردید.

جلسه کمیسیون اروپایی به آرزومندی تدویر با شکوه مجمع عالی حزب وطن بساعت شش عصر خاتمه یافت.

با درود های رفیقانه

کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد