www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:08.04.2012

متن سخنرانی محترم جمشید پایمرد
رئیس دورانی کمیسیون مشترک اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن

دوستان و رفقای عزیز، باتقدیم سلام وحرمت به هریک شما عزیزان، اجازه د هید، از نام کمیسیون مشترک اروپایی بخاطر تشریف آوری شما، به نخستین اجلاس گفتمان ومشوره اعضا وفعالین حزب وطن مقیم خارج کشور صمیمانه شاد باش گویم.

اجلاس امروزی که از جانب کمسیون مشترک اروپایی دعوت وبر گزار شده است، یک رویداد مهم و ارزشمند سیاسی خواهد بود.

این اجلاس قبل از همه اهمیت در این است که شما دوستان ورفقا ی عزیز در شرایط دشوار وپیچیده سیاسی که وطن ما در آن قرار گرفته واین وطن بلا کشیده بر بنیاد منافع و نسخه های برون مرزی از یکسو وگوش بفرمان بودن نهضت روشنفکری افغانستان ازسوی دیگر، در طی چهل سال تمام و بخصوص در وضعیت کنونی در فاجعه گیر مانده است. واکنون این فاجعه در قالب (آدمکشی، تروریزم، ویران سازی، مخاصمت ودشمنی سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی زروگویی ،قانون شکنی، بیعدالتی) و حاکمیت نظام مافیایی، سوال بود ونبود کشور مان را مطرح میسازد. تصمیم گرفته اید، دگرباره در میدان سیاست افغانستان حاضر وسهیم گردید! چیزی که از دیر زمان انتظار آن میرفت.

اهمیت اجلاس در این است که شما با حضور مجدد خود در میدان سیاست افغانستان تصمیم برای گفتگو و مذاکره در باره مسایل که امروز و فردای ما را پیوند میدهد، گرفته اید. چیزی که نه تنها ما را در یافتن راه حل ها برای مسایل و پرابلم های ما یاری میدهد، بلکه به همه افغانها بطور نمونه وار نشان میدهد که گزینه اصلی برای بیرون رفت از فاجعه ای جنگ، گفتگو و مذاکره است.

اهمیت این اجلاس در این است که برای نهضت روشنفکری افغانستان نشان میدهد، که از خطوط مفارقت های قبلی فقط میتوان از طریق بحث روی مسایل فراتر رفت که در برابر همه روشنفکران وطن بیکسان مطرح است.

اجلاس امروزی نشان میدهد، که راه ما بسوی آینده از برگشت به قالب های کهنه ونسخه های برون مرزی دیروزی گشوده نمیشود.

اهمیت اجلاس امروزی ما در این است که به همه گروه های بازمانده از حزب وطن نشان میدهد که دلیل و عامل اصلی وضعیت رقتبار چپ افغانستان که نتوانسته است دوباره به پا خیزد، در حقیقت تلخ دو دهه گسست تشکیلاتی اعضای حزب وطن نهفته است. نبود تشکیلات واحد باعث گردیده که در جای افکار عامۀ حزبی ها یک تمایل جنون آمیز و جنون برانگیز برای رقابت ها و خصومت های سلیقوی، گروهی و محفلی  جابجا ساخته شده است. و این تمایل بوسیله دست های مرموز، مریض و آلوده، دامن زده میشود. که ادامه این وضعیت ما را بسوی نابودی میکشاند که باید به آن خاتمه داده شود!

رفقای عزیز!

بدین جهت، مابوسیله این اجلاس واز طریق این اجلاس کوشش دوباره را آغاز مینمایم، تا افکار عامه حزبی ها دوباره زنده شود و همه حزبی ها هویت خود را که یک هویت سیاسی است نه یک هویت گروهی، محفلی، منطقوی، محلی و قومی، دوباره باز یابند.

دوستان عزیز!

چهل سال است در میان افغان ها و در میان نهضت روشنفکری و در میان اعضای حزب وطن خصومت دامن زده میشود و نتیجه آنرا ما با گوشت وپوست خود لمس مینمایم، و با چشم سر می بینیم.

بدین جهت کمیسیون مشترک اروپایی لازم میداند، تا بجای مخاصمت، دشمنی، بدبینی، و نابودسازی با پیش کشیدن راه ها و طرح های نو، علمی و عملی به رقابت برنامه وی پرداخته و زمینه گفتگو ها برای ایجاد فضای سالم سیاسی و کم ساختن فاصله ها و احیایی اعتماد بیشتر بپردازیم.

متأسفانه چانس ها و زمان زیاد را از دست داده ایم، زمانی را که شاید برای جنبش دموکراتیک در افغانستان سرنوشت ساز باشد. نهضت روشنفکری افغان به عوض جستجوی راه های بیرون رفت از معضله موجود، با بی توجهی به حل مسایل حاد جنبش به ایجاد گروهک های ایدیالوژیک، محلی، سمتی و قومی پرداخته و با تقلید از گذشته به یکسان سازی تفکر گروهک ها پرداخته و یک فرهنگ مبتذل و دگم را بر پیکر گروه های مذکور حاکم گردانیده است. این طرز دید یکبار دیگر ما را از آزاد اندیشی باز داشته، قدرت و اختیار تفکر را از ما گرفته است.

واینک در پرتو چنین وضعیت و در بحران تفکر سالم سیاسی وسازمانی ما نتوانسته ایم یک مدل قابل قبول برای همه را ترسیم نمایم!

بعضآ در خارج کشور بشکل آماتور در قالب نسخه های جنک سرد باقی مانده ایم گویا زمان از حرکت بازمانده و عقربه تفکر مان انرژی و تحرک خود را از دست داده است.

دوستان عزیز!

ازاین جهت است که من فکر میکنم، که یک کار جدی و سرنوشت ساز به گردن ما افتاده است. آنچه دیگران همه نکردند، ما باید انجام بدهیم. خاصتا که ما برای انجام تمامی این کار ها وقت زیاد نداریم وهمهء این کار ها را باید در چوکات مهلت زمانی به انجام برسانیم که وظایف مربوط به تدویر کنگره یا مجمع عالی حزب وطن در اختیار ما گذاشته است. بدین منظور این مسایل را یاد آوری نمودم تا ماهمه متوجه شویم، که ما در اینجا بمنظور وقت گذرانی جمع نشده ایم، بلکه ما جمع شده ایم ، تا کار فکری عظیمی را در وقت کم و به کمک یکدیگر به انجام برسانیم، کار فکری که ما را بسوی تد ویر مجمع عالی حزب وطن رهنمون میشود، که چگونه و با چه میکانیزم وبا چه برنامه وبرای کدام مقاصد به تدویر مجمع عالی حزب وطن میپردازیم ودر این مجمع چه مسایل را حل وفصل مینمایم؟

من فکر میکنم، ما در میدان جدید سیاسی، در وضعیت جدید سیاسی که در عرصه ملی و بین المللی با وضعیت گذشته کاملاً از بنیاد متحول شده است، اعلام موضع و حضور مینمایم.

بدین جهت است که گفتمان حزبی ها رابرگزار کرده ایم، تا راه را برای باز نمودن قفل های فکری ما در همکاری و پذیرش اندیشه های ناب، نقد و پیش کشیدن طرح، نظر و اندیشه سالم ودر مشارکت فکری و عملی شما عزیزان میکانیزم موثر کار را در یابیم که چگونه ممکن میشود تا اعضای حزب وطن مسوولیت و رسالت خود را برای حضور دوباره در عرصه سیاسی کشور به انجام رسانده و تعهدات خود را در مقابل وطن ومردم جامه عمل بپوشانند.

دکتور نجیب الله رئیس حزب وطن و رئیس جمهور کشور گفته بودند:

برای هریک ما موجودیت فزیکی بهر قیمتی که باشد، مطرح بحث نیست، برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و انجام تعهدات ملی و بین المللی که در برابر مردم کشور و جهان ارایه داشته ایم، مطرح خواهد بود.

رفقاودوستان عزیز!

لطفاً با صراحت وآزادی کامل توهم با صمیمیت افغانی و رفیقانه در مورد مسایل فوق و نحوه ای مشارکت اعضای منفرد و متشکل حزب وطن در این پروسه، ابراز نظر نموده، کمیسیون مشترک اروپایی را برای وظایف بعدی رهنمون شوید.

کمیسیون مشترک اروپایی خود را مکلف میداند که سفارشات و نتیجه گیری های این اجلاس را در سر خط بعدی کار و وظایف خویش قرار داده، و بزودی ممکن شما دوستان عزیز را از چگونکی اقدامات در جریان بگزارد.

با ابرز امتنان ازتوجه شما، برای کار اجلاس امروزی موفقیت آرزو مینمایم.

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد