ژوندلیک | بیوگرافی
ویناوی | بیانیه هالیکونه | نامه ها
شعرانځورونه | تصاویرvideo & audio

دوکتور نجیب الله
در نظر اندیشمندان

د شهید ډاکتر نجیب الله د شهادت د لسم تلین په اړوند خپری شوې
لیکنې

یازدهمین سال شهادت

دوازدهمین سال شهادت

پیام وطن

  -  برای هر یک ما موجودیت فزیکی ـ به هر قیمتی که باشد ـ مطرح بحث نیست.  برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات ملی و بین المللی ـ که برای مردم کشور و جهان ارایه داشته ایم ـ مطرح خواهد بود.  داکتر نجیب الله