www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

امین الله مفکر امینی
از ایالت منی سوتای امریکا

در مرثیۀ دکتور نجیب الله


 
 دلها بخون گرفت و بدیده گان اشک ماتم آمد
 زمرگ تورهبرگرامی هنگامه بدوعالم آمد

نبود چوتوشخصیت عالی وحامی صلح وصفای وطن
بریده دستانی که بجسم وجان شیرینت الم آمد

 بودی تو رهبر خردمند توده های میهن عزیز
لعنت بآنکه بر قلع و قمع ات چون مصمم آمد

رفته خواب شیرین از طفل و پیروبرنا ز غمت 
مرغان سحر خیز هم به ناله هر صبحدم آمد

ناخردان ندانست قدر شخصیت پر بار و دانشت
چو نیک نگریستند سر ها از بالا به خم آمد

برتوطهه بستند طوماری بتقوا وعصمت پاکت 
ز بیهوده سخن در پرتو حقیفت دلها بغم آمد

همه دانند که کیها بودند دشمن اندیشه و جانت
این شور و نوا هاز خود و بیگانه دم بدم آمد

باطل نتوان کرد ره و رسمی که تو کردی بنایش
بمشی صلحت دیگران را غایه و تدبیر کم آمد

تصویرت گشته جای گیر بدلها و زیب منازل
زین حقیقت دلی پر غم دوستان شاد و خرم آمد

معنی که هر آنچه تو گفتی مدلل گردید یک یک
ز آنرو پیرو برنای وطن ز دانشت دست کم آمد

بیاد تو هر جاست سخن ز تقوا و عمل کرد نیکویت
اشک حسرت ز بیدادی که کردند ز چشم صنم آمد

مفکر گوید به توصیف تو رهبر والای افغان
بایزاد اسم نجیبت تاریخ وطن خوش رقم آمد

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<