www.payamewatan.com
 

 

 

     هـ. سپیڅلې


هر لحظۀ از زندگی ام
هر نفسم که از تنم بیرون می آید
همۀ وجودم
معتقد
به این واقعیت میشود
که داکتر نجیب الله
این یگانه فرزند صدیق و وفادار حزب
این فرزند مردم
این اسطوره
که پرچم حزب خود را
حزب که به آن معتقد بود
حمل کرد
و نگذاشت دربرابر دشمنان وطن
با آن معامله صورت گیرد.
و اکنون
ما افتخار میکنیم که حزب وطن ما
حزب مردم ما
و حزب آرمان ما
چنین فرزندان بیباک و اصیل را
در دامن پاک خود پرورش داده بودند.

نجیب عزیز!
شهید بزرگ راه وطنم!
ما سر تعظیم خود را
به شهامت تو
به عزت تو
و به حرمت تو
حرمتی که برای مردمت گذاشتی
و بر آن سر گذاشتی
سر تعظیم فرو میآوریم!
به روان پاکت
همراه با صد ها هزار
شهید راه وطن
درود میفرستیم!
راه تو نجیب عزیز
راه همه وطنپرستان راستین وطن
و راه همه اعضای حزب اند
درود بر تو
درود برتو
ای نجیب عزیز
ای پرچمدار بزرگ حزب
ای فرزند افغان
تاجی مردم افغانستان
ما ترا بیاد داریم
و بر تو درود میفرستیم!
درود بر تو!
ای نجیب بزرگ ما!

   

بیرته شاته