www.payamewatan.com
 

 

 

 محمد حسین

به مناسبت شهادت شهید دوکتور نجیب الله 
١٣٧٥

سکوت است وسیاهی

ظلمت است و دهشت

خون سیاه در رګهای شهر دویده است

شهری غمزده و زخمی

سکوت از هر طرف جاریست

هوا دلگیر

فضا کثیف تر از سینه ها

میرود تا سیاهی و تیرگی بر روشنی چیره ګردد

ظلمت زدگان قرن با چهره های سیاه و دستهای الوده

حقیقت وپایمردی را نشانۀ تیر گرفته اند

در بدترین دقایق این شام مرگزا

چندین هزار دست

دستان کثیف

اماده اند

تا خورشید را از طلوع دوباره مانع شوند

امده اند تا فردای این شهر را از طلوع خورشید

محروم سازند

شب زدگان و ظلمت پرستان تاب دیدن نور ندارند

لشکر جهل اماده ی اجرای فرمان نمرود است٠٠٠

فردای شهر غمزده تر از شب است٠٠٠

خورشید از شهر کوچیده است.

 

   

بیرته شاته