www.payamewatan.com
     
 

 

ما قطعات اتحاد شوروی را از کشورعودت دادیم وبحیث افغانان شجاع مانند پدران خود روی پای خود ایستاده ایم و مستقلانه از وطن و خا نۀ خود دفاع می کنیم !

بیانیۀ رئیس جمهور پیشین شهید دکتور نجیب الله
در ختم عودت قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان.
 

هموطنان عزیز!

روز شاهد اقدامات ورویدای هایی هستید که میتوا ن انرامحصول ودستاورد مستقیم سیاست مصالحه ملی نامید .یکی ازین رویداد های تاریخی ختم عودت  قطعات اتحادشوروی از افغانستان می باشد که درنتیجه مسا عی دوامدار و همه جانبه دولت ج.ا. مطابق به روحیه موافقتنامه های ژنیو تحقق پذیرفت.  اکنون یک سرباز شوروی هم در افغانستان وجود ندارد.  تمام افغانان درین روز ها خا طرا ت پر از فراز ونشیب حوادث وجریا ناتیرا که طی ده سال اخیر در کشور ما به وقوع پیوسته است ، بخا طر میاورند.  همۀ ما راه طو لا نی وپر مشقتی را پیموده ایم. عبور از این جادة دشوار زندگی، برای مردم ما خیلی ها گران تمام شد .قیمت های گزاف به آن پرداخته اند.خرمن ها به اتش کشیده شد،باغ ها ومزارع پایمال گردید،جوی ها، کاریز ها وچاه ها تخریب گردید. وسایل مشعیشت وزندگی صلح امیز از دستان انسانهای   زحمتکش این سر زمین ربوده شد.  سرک ها، پل ها ،لین های تیلیفون و برق که در وا قع رشته های حیا تی اقتصاد کشور ما اند، ویران و از کار افتاده اند. مدارس، مکا تب، فا بریکه ها، مراکز صحی، تاسیسات عامه و ملکیت های مردم ما در اتش خشم و انتقام جویی سوختند. حرمت برادری، صفا وصمیمیت، همدردی ومهمان نوازی وعنعنۀ جوانمردی افغانی، حقوق هموطنی واخوت اسلامی که درتار وپود روح وروان مردم ما ریشه دوانیده است، در اثر کشتار های ظالمانه وایجاد دشمنی وخصومت های قومی، سازمانی وستمی اسیب برداشت و جای خود را به کینه توزی و انتقام کشی و تلافی جویی داد. اثرات زخم های گدازندة این جنگ تباه کن در بدن کودکان، مردان وزنان، کهن سالان وجوانان وطن ما نقش بسته است.
ده هاهزار انسان مستعد بکار کشور ما اعضای بدن خود را از دست  دادند.  معلول شدند و ازسهمگیری کامل در پیشبرد زندگی شخصی ودر امر احیای مجدد وطن ویران شدة شان محروم گردیدند.  ملیونها نفر از هموطنان ما یا در دیار غربت حیات پر مشقت هجران وطن را در کمپ ها سپری میکنند یا دور از مسکن اصلی خود در گوشه های مختلف کشور اواره وخانه به دوش شدند. 
بدون شک همۀ ما بارها اندیشیده واز خود پرسیده ایم که چگونه از این مصیبت وبلای جنگ برادر کشی رهایی یابیم؟  چگونه به افغانستان این خانۀ ویران شدۀ خود صلح را برگر دانیم؟ جواب به این سوال  در همه جا یک سان نبوده است.  هر شخص، هر گروه، هر حزب، هر سازمان وهر تنظیم به زعم خود به ان جواب داده است. یک تعداد میخواهند خون را با خون بشویند وتصفیۀ حساب های گذشته را مطرح کرده وانرا راه  حل وا نمود کردند، عده ای انتقام جویی را پیشه نمودند، که بدون شک موجب طولا نی شدن عذاب جنگ میگردد وغیره وغیره.  ده سال اخیر نشان داد که انتقام جویی بخا طری تصفیۀ حساب های گذشته، حساب های نو و بزرگتری را ایجاد کرد وبزر تخمهای کو چک انتقام، خوشه ها وخرمن های بزرگ نفرت ودشمنی را بباراورد.  نتیجۀ ادامۀ این وضع کشور ما این خانۀ افغانها اهسته، اهسته به یک ماتمسرای بزرگ تبدیل شد ونیروی بزرگ هموطنان ما که باییست در خدمت رفاه خود شان، خانواده ها  ودرمجموع خانوادۀ بزرگ افغانها قرار میگرفت، به یک نیروی ویرانگر وبی هدف مبدل گردید.  ایا شریعت اسلام، منافع ملی افغانستان و عواطف بشری اجازه میدهد که چنین وضع دلخراش وتکان دهنده باز هم ادامه یابد؟  ایا در صورت ادامۀ چنین وضع نهاد هایی که هویت افغانی و و حدت ملی ما بالای انها  استوار است، از هم نمیپا شد؟   در موجودیت چنین وضع سیاست مصالحۀملی بمثابۀ یگا نه دریچۀ رهگشابه سوی قطع جنگ وبرادر کشی ویک ایندۀ مصئون و صلح امیز برای نسل موجود وایندۀ کشور انتخاب و اعلام گردید.  دولت ج.ا. با تمام صداقت و واقعبینی هنگام تدوین خطو ط اساسی سیاست مصالحۀ ملی، بطوری مسولانه به این امر اندیشیده است  تا تمام مواردی را که مخا لفین انرا اساس ویا بها نه  و وسیلۀ جنگ و مبارزۀ خود قرار داده اند، در نظر داشته و آنچه را مانع تفاهم بین مخا لفین ودولت ج. ا. میگردید، برطرف سازد. 
خوشبختا نه دولت ج. ا. و ح . د. خ. ا. شهامت آ نرا داشت ودارد که به اشتباهات ونا رسایی های خود پیوسته متوجه گردد.  ما  نه تنها اشتباهات خود را پنهان نکردیم ،بلکه به اصلاح ان پرداختیم. در اینده از تعقیب سیاست های افراطی که مغایر منافع ملی افغانها وارزش های جا معۀ افغانی باشد، جداً احتراز مینمایم.  لیکین همین حا لا طرف هایی وجود دارد که نه تنها به اضا فه روی ها و اشتباهات خود اعتراف نمیکنند بلکه  خیره سرانه و به افراطی ترین شیوه ها، در راه  کشتار مسلمانان وپاشیدن تخم نفاق در میان ایشان اصرار وتلاش  میورزند.
بیایید بطور مختصر بر اقدامات دولت ج. ا. بعد از اعلان مشی مصالحةملی نظرئ بیاندازیم.

ما این اقدا مات را انجام دادیم. 

ـ  اتش بس یک جا نبه اعلا م کردیم.

ـ  هزا ران زندانی منسوب به نیروهای مخالف را آ زاد ساختیم .

ـ  فرامین استرداد ملکیت های منقول وغیر منقول عودت کنند گان راصادر نمودیم.

ـ  قانون اساسی را که در برگیرندة تامین منا فع تمام اتباع جمهوری افغانستان میباشد تصویب کر دیم.

ـ  قانون جدید مناسبات ارضی وآب را تنفیذ نمودیم.

ـ  اتخابات برای شورای ملی را انجام دادیم.

ـ  حکومت اتلا فی با ترکیبی متنوع سیا سی را بوجود آوردیم.

ـ  قانون احزا ب را به هدف تا مین پلورا لیزم سیاسی واتلاف تصویب کر دیم.

ـ  موا فقتنامه های ژنیو را امضا کردیم ودر اثر آن زمینۀ عودت کامل قطعات اتحاد شوروی رامهیا سا ختیم وغیره وغیره...

هموطنان رنج دیدۀ وبلا کشیده! 

قضاوت را به شما میگذا ریم، که ما چه راه ها و کوره راه ها را طی نکردیم تا مخالفین را برای مذاکره و تفاهم بخود نزدیک سازیم، چه اقدامی ممکن بود که بخا طر آشتی و رسیدن به هدف والای صلح با تنظیم ها و مخا لفان گونا گون انجام ندادیم .  مثل آفتاب روشن است که ما در چوکات مصالحۀ ملی چه کردیم وآنها چگونه پا سخ دادند.  اکنون بر اقدامتات مخالفین دربرابر سیاست مصالحۀملی روشنی می اندازیم.

   ـ  افراطیون نه تنها  آتش بس را رعا یت نکردند،بلکه با لای جزوتامهای قوای مسلح کشور حمله نموده، منطق مسکونی رابه آتش راکت  بستند.  حتی گروپهای مسلح خودشان راکهآتش بس را رعایت میکردند ، تحت ضربات قرار دادند.

  در دو سال مصالحۀ ملی در سراسر کشور جمعاً بیش از (300 هزار) راکت ومرمی های سلاح ثقیل آتش گر دیده وموجب شهادت بیش از(11 هزار) هموطن غیر نظمی بشمول اطفال ، زنان، جوانان وپیر مردان گردیده است.

  ـ  گروه های افراطی مسلح ،مذاکرات را رد نمودند واعضای جر گه  های مذاکره را بر خلاف موازین بین المللی و ملی و بر خلاف عنعنۀ اسلامی و افغانی به قتل رسانیدند.  
  ـ  افراطیون نه تنها  در انتخا بات  پار لمان اشتراک نکر دند،بلکه در مناطق تحت نفوذ خود مانع اجرای انتخابات گردیده و حتی بعضی نمایندگان منتخب مناطقی را که افرا طیون  مد عی تصرف و کنترول آن میباشند به شها دت رسا نیدند.  

  ـ  دولت  ج. ا. بمنظوری کاهش رویارویی نظامی و تشویق مهاجرین برای باز گشت به کشو ، مناطق غیر نظامی را در نوار مرزی با پاکستان ایجاد کرد و قوای مسلح خود را از  آن مناطق فرا خواند ولی  افراطیون  مناطق مذکور را مسلحانه  اشغال نمودند، تاسیسات عا مه را تخریب و به اتش کشیدند، دارایی های مردم را غارت کردند و ده ها  انسان بی دفاع را به قتل رسانیدند و این اعمال ضد مردمی خودرا پیروزی نمیدند. 

آنها دراین منا طق بر سر تقسیم اموال غارت شده بجان  هم افتادند و به صف آرایی های مسلحانه علیه یکدیگر پرداختند.

  ـ  ما ایجاد حکومت اتلافی با پایه  های وسیع به  اشتراک همه نیرو ها، احزاب و تنظیم  های افغانی را پیشنهاد نمودیم ولی آنها نه تنها این پیشنهاد را غیر مسئولانه رد کردند، بلکه  عدم  صلاحیت و نا توانی کامل خویش را ایجاد  یک ادارۀ مشترک خود شان در آن منا طق که  بنا بر عوا مل مختلف تحت  کنترول انها قرار گر فته اند، نیز  به روشنی  ثابت ساختند. انها درکنرها، بخا طر تامین تسلط   گروهی شان مسلحانه بجان همدیگر افتادند وخا طرات عبرت انگیزی از ویرانی وبربادی بیاد گار گذاشتند .

اگر مخالفین به پشتبانی مردم از خود مطمین اند، چرا این قدر به جنگ علاقه نشان میدهند، انها باید تلاش کنند تا صلح  تامین شود ومردم با ابراز نظر و ارادۀ خود برای شان  رای بدهند.

  ـ   ما برای تا مین مواد غذایی، تامین تجارت و داد و سترد و سایر مایحتاج عامه ، انتقالات را سازمان میدهم، ولی آنها وسایط حامل مواد  ارتزاقی، اموال تجارتی تاجران وسایر مایحتاج را که  در این  سرمای طا قت فرسا  زنان، کودکان، یتیمان، بیوه زنان وهزاران باشندۀ شهر انتظار  آنرا می کشند  و از کمبود  آن رنج میبرند ، غارت وحریق میکنند ویا در مغاره ها ومخفیگاه ها ذخیره میکنند و طور قاچاق به پا کشتان  انتقال دادخ و بفروش میر سانند.  آنها حتی بوسیلۀ محتکرین به احتکار مواد در داخل  شهرها اقدام  کر دند.  آنان میخواهند مشتی از خروار،  این مواد غارت شده را  ریاکارانه به عنوان کمک به مردم در ینجا و انجا  عر ضه کنند.

چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد

 باتذکر نمونه های فوق واضع میشود که مسوولیت اصلی تخریبات را در کشور کی ها به عهده دارند، طبعاً آنانیکه خواهان ادامه جنگ اند.

میتوان ده  ها وحتی صد ها مثال دیگری از اعمال خرابکا رانه ، تروریستی و ضد انسانی افرا طیون را بر شمرد، لیکن این شمارش هیچ دردی را دوا نمیکند بهمین مثال ها اکتفا میورزیم.

بیاید از کسانیکه فریاد میزدند ورود قطعات قوای محدود شوروی باعث جنگ و مداخله شده است ،بپرسیم که چرا با عودت این قواه مداخله در امور کشور ما و جنگ برادر کشی بجای اینکه کاهش می یافت ، تشدید گردیده است ؟

ما قطعات اتحاد شوروی را از کشورعودت دادیم وبحیث افغانان شجاع مانند پدران خود روی پای خود ایستاده ایم و مستقلانه از وطن و خا نۀ خود دفاع می کنیم !

بیایید به مخا لفین بنگریم که آنان در چه وضعی قرار دارند. آنها در پاکستان قرار دارند و علیه مردم بیچاره و فقیر افغانستان و علیه وطن خود همه روزه سلاح های مرگبار را ار سال نموده و برای خانواده های مسلمان کشور ما مرگ و اتش و غم و اندوه بوجود میاورند.  شما قضاوت کنید که کی ها از وطن دفاع میکنند ؟

افراطیون در ابتداء مذاکره را اصولاً رد میکردند و حا ضر به هیچ نوع مذاکره با هیچ یک از طرف نبودند، بعداً آنها حاضر شدند که با جانب اتحاد شوروی به مذاکره بپردازند و آنرا یک پیروزی سیاسی تلقی کردند.  بعد  از اغاز مذاکرات آنها ادعا نمودند که هدف ازین مذاکرات  تفرقه اندازی در میان تنظیم ها میباشد و آنرا تحریم کردند. اندکی بعد نصفی از تنظیم های مخالفین بطرف داری از ادامۀ مذاکرات موضع گرفتند.   

چنین مو ضعگیری ها به ذات خود نمایانگر عدم موجودیت یک موضع واحد و پرو گرام مشخض مخالفین است . واضح است که امتناع از مذا کراه با جمهوری افغانستان و اتحاد شوروی صریحا به معنی رد  حل سیا سی مسا یل افغانستان و انتخاب دوام جنگ است .

هموطنان عزیز !
شما در روز های اخیر مشاهده نمودید که عودت قوت های باقیماندۀ شوروی آغاز گر دید . منطق سیاسی و واقعیت های زندگی حکم می کند که مخالفین اصولاً باید فعالیت های محاربوی خود را قطع میکردند ، زیرا آنها در طول ده سال اخیر بر اساس حضور نیرو های مسلح اتحاد شوروی در افغانستان فعالیت مسلحانه خود را توجیه میکردند،هر شرط و پیشنهادی را از جانب دولت بخاطر قطع جنگ و تامین صلح بر همین اساس رد میکردند .

ما میپرسیم چرا این مخالفان در طول ماه های اخیر که قوای مسلح اتحاد شوروی  بعودت ازکشور ما آغاز کردند، جنگ را تشدید نمودند و به قطع شهراه ها، محاصرۀ اقتصادی شهر ها، جنگ روانی، سبوتاژ، شایعه پراگنی ، تروریزم، انفجارات و به وانواع مختلف فعالیت های ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پر داختند ؟

حالا کاملاًًًًً روشن گردید  که علت جنگ و مخالفت با ج. ا. از جانب مخا لفان موجودیت قوای شوروی نبوده بلکه وجود این قوا صرف یک بهانه بود که افراطیون برای فعالیت های تخریبی خود از ان استفاده میکر دند.  واقعیت اینست که رهبران تنظیم های افراطی که در دست بیگانگان قرار دارند، میخواهند بحیث یک وسیله برای پیشبرد سیاست های نظامگران پاکستان و حا میان بین المللی شان خدمت نمایند.  در همین روز ها همۀ مردم ما و جهانیان اطلاع حا صل نمو دند که ریًس جمهور پاکستان بصرا حت علان داشت که افغان ها باید نقش پاکستان را در ایندۀ افغانستان بپذیرد و قدر شناسی خود را ثابت نمایند.

واضع است که این سخنان در مامله با رهبران احزاب افراطی، از طرف یک مقام با صلاحیت پاکستان ارایه میگردد.  موارد دیگری نیز وجود دارد که نمایا نگر نیات شوم محافل نظامی و حلقات ارتجاعی پا کستان نسبت به وطن ماست انها خلاف معمول در زمانیکه قطعات محدود اتحاد شوروی از کشور ما عودت کر دند، قوت های نظامی خود را به استقامت ننگرهار و قندهار تقرب میدهند در حالیکه در زمان موجودیت قوای  نظامی شوروی که پاکستان آنرا خطر بزرگی برای خود وانمود میکرد قوت های پاکستانی در سرحدات ما دیده نمی شد.

باید برای هر وطندار افغان روشن باشد که بعد از امضای موافقتنامه های ژنیو مو ضعگیری نظامیگران پاکستان نسبت به حل اوضاع افغانستان شدید گردیده و ابعاد مدا خلۀ مستقیم و غیر مستقیم در امور کشور ما وسیعتر شده است. بدین سبب اوضاع نظا می ـ سیاسی در کشور  در نتیجۀمداخله از خارج طوریست که نباید به دشمنان وطن مجال داده شود حاکمیت ملی،تمامیت ارضی، استقلال،صلح و آرامش مردم ما بیش ازین در معرض خطر قرار بگیرد.

منافع دفاع از کشور حکم میکرد تا بخاطر حفظ دستآورد های سیاست مصالحۀ ملی و تاَمین نظم در جا معه مطابق مادۀ 143 قانون اساسی ج. ا. حالت اضطراراعلان گردد. بدون شک ضرورت و موجبات اتخاذ این اقدام و اعلان حالت اضطراربرای تمام همو طنان صلح دوست ما واضح و آشکار است. چه باید کرد؟

آیا گذاشت که افراطیون تحت حمایت پاکستان شاهراه ها را مسدود نمایند و با محاصرۀ شهر ها زندگی مردم، و شرافتمند ما را به خطر مواجه سازند؟

آآیا اجازه داده شود که افراطیون در شهر ها به دهشت افگنی و بی نظمی دست زده و سایر شهر ها و محلات را بخاک و خون بکشند؟

آیا اجازه داده شود که با جا بجا شدن قوای نظامی پاکستان در مجاورت کشور ما عملاً استقلال، حاکمیت ملی و مامیت ارضی کشور به خطر جدی مواجه گردد؟

مشورۀ وطن دوستان واقعی ایکه حاضر نیستند تا اطفال و کودکان معصوم وطن ما از فقدان مهر مادر رنج بکشند، هموطنان شان در  کشور های بیگانه در به در و آواره باشند، وطندوستان  واقعی  ایکه میخواهند  عزت و شرف مردم و نوامیس ملی افغانها حفظ گردد و از افغانستان مستقل، دارای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود قاطعانه دفاع نمایند، این مشوره را میدهند که باید تمام امکانات را بخاطر تاًمین مصالحۀ ملی وقف کرد.  ازینرو ما تمام تدابیر را در چوکات قانون اساسی کشورو در مطابقت با احکام آن اتخاذ کردیم.

اعلان حالت اضطرار بمعناع عقب نشینی از سیاست مصالحه نمی باشد. بر عکس به بمعنای تحکیم این سیاست و ایجاد زمینه های مناسب بخاطر تطبیق آن میباشد. مانمی  خواستیم که حالت اضطراری را اعلان کنیم، لیکن افراطیون به کمک حامیان شان با مدا خلات صریح سیاسی و نظامی در امور افغانستان خلاف اصول قبول شدۀ  بین  المللی توافقات ژنیوـ نیات خصومت بار خود را در مورد افغانستان نشان دادند. ما بخاطر رعایت تطبیق سیاست مصالحۀ ملی،جلوگیری از تخریب و بخاطر دادن اطمینان بیشتر به طرفداران صلح و وحدت ملی و دفع و طرد اقدامات ضد منافع ملی مردم افغانستان به حالت اضطرار گذار کردیم. ما به مصالحۀ ملی و دموکراسی معتقد استیم ولی هیچ کس نباید شک داشته باشد که بخاطر تحقق هرچه وسیعتر مصالحه باید بخون ریزی در کشور به مداخله و تجاوز از خارج خاتمه داده شود.  برای رسیدن به چنان مدارج عالی زندگی ملی، لازمست در پهلوی دموکراسی دسپلین عالی ملی را که بتواند جوابگوی سلامت و امنیت کشور باشد، تمرین نمود.  از تمام هموطنان شرافتمند تقاضا مینمائیم تا با وقف و فداکاری،در همبستگی و اتحاد،دولت مردمی خویش تاًمین نمائیم و از حالت اضطراری به وضع عادی بر گر دیم. یقینکامل دارم که هموطنان ما به تجارب زندگی و واقعیت های عینی جامعه و انکشاف اوضاع نظامی ـ سیاسی در کشور به ضرورت اعلان این حالت عمیقاً پی برده باشند.

 هموطنان عزیز!

کشور ما در وضعی قرار دارد که تمام افغانها درین مرحلۀ حساس و تاریخی کشور بخاطر دفاع از وطن، تاً مین صلح و قطع جنگ از هیچ نوع همکاری و فداکاری دریغ نورزند و اجازه ندهند که وطن عزیز ما بیش ازین در معرض خطر ویرانی و خانه جنگی قرار بگیرد.

علما و مشایخ کرام!

اکنون که قطعات نظامی اتحاد شوروی به کشور خود عودت کردند و هیچ دلیل برای ادامۀ جنگ و خون ریزی وجود ندارد. ما تمام مساعی و امکانات را در راه استقرار صلح و آرامش بکارمیبریم. مگر علی الوصف تمام تلاش ما در راه صلح، نظامیان پاکستان قوای جنگی خود را غرض تجاروز به سرحدات کشور ما تقرب دادده اند و مخالفین را به تشدید جنگ و برادر کشی تشجیع مینمایند، تا با پر تاب راکت ها و حملات پیهم کودکان،ریش سفیدان مومن و زنان مسلمان را بیرحمانه به قتل برسانند.آیا چنین کشتار بی رحمانه مسلمانان افغان توسط مخا لفین و نظا میگران پاکستان با اساسات شریعت غرای محمدی، با عنعنات پسندیدۀ افغانی و باروح بزرگ آئین یکا پرستی اسلام مطابقتدارد؟
هرگزنه!

بناً دولت جمهوری افغانستان و مردم این سرزمین،حق و وجیبه دارند تا با طرد و دفع تجاوز،از ناموس وطن، حفظ جان و مال هموطنان دفاع مشروع نمایند.

خداوند فرمو ده است:    فَمَنُ اِعتَدی عَلَیکُمُ فَا عتَد وا عَلَیهِِ بِمِثُل ما اعتَدَیَ عَلَیکُم اگرکسی بر شما تجاوز کند، با او انگونه که بر شما تجاور کرده است، به پاسخ بالمثل بپر دازید. آرزومندیم علما و مشایخ کشور ما که ورثۀانبیاء علیهم السلام و پبشوایان دینی جامعۀ ما هستند بفحوایکُنتُم خَیرَاُمَةِاَخرِجَت لِلناس تَََََامُرُون بالمعروفِ وَ تَنُهَونَ عَنِ المُنکَر به رهنمایی گروههای مسلح بپردازند و به آنان  اندرز دهند که قطاالطریقی و دسبرد بخون و مال بیت المال عصیان عظیم است. تاریخ کشور ما مشحون از فداکاری پیشوایان و بزرگان دینی بوده و دولت ما جداَ آرزومند است تا مقام و حیثیت آنانرا حمایت کند و ایشانرا بحیث بندگان مخلص خدا به وجایب بزرگ دینی شان فرا خواند.

اگر بینی که نا بینا و چاه است........اگر خاموش بنشینی گناه است


    ما میخواهیم تا علمای دینی کشور ما که پیوسته جانب حقیقت را گرفته اند.  برسم اسلاف خویش چون ملامشک عالم،ملانجم دین،ملافیض محمد و سایر مدافعان دین ووطن بخا طر حفظ استقلال و سر زمین عزیز و تاًمین صلح در آن، در پیشاپیش جهاد مقدس ملی قرار گیرند.

منسوبان دلیر قوای مسلح جمهوری افغانستان!

شما در طی ده سال اخیر ممثل مردانگی افغانی اجداد و نیاکان غیرتمند ما در دفاع از وطن و مردم بوده اید. در هر کجای وطن که قرار دارید، در سنگر ها و بارک های نظامی، در پوسته ها و قله های سر به فلک کشیدۀ افغانستان، در دامنه های کوه های بلند هندوکش که مهد وطن پرستان و قهرمانان ملی ماست، از وطن، تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان، مستقلانه و با شور وطنپرستانه دفاع نمائید.

شما که در رگهای تان خون پدران با غیرت وطن جریان دارد، به مردم و جهانیان اثبات نمائید که فرزندان واقعی وطن بوده و میتوانید از وطن، استقلال کشور و صلح در سر زمین رنجدیدۀ ما مستقلانه و قاطعانه دفاع کنید.  معرکۀ استر داد اسقلال کشور را به یاد میاوریم،بهترین فرزندان وطن این میراث گران بها را با خون های پاک خود بدست آورده و برای ما به امانت گذاشته اند.  شما در ا مر شریف دفاع از استقلال کشور، یاری خداوند ج و کمک بی دریغ افغانان با شهامت و وطن دوست را با خود دارید.  تمام امکانات را بکار گرفته و جلو فعا لیت های خطر ناک رهزنان و قطاع الطریقان رابگیرید. مردم بی دفاع وطن از شما انتظار دارند تا مواد خوار بار را به انها برسانید. آنها به قهرمانی های شما چشم امید بسته اند تا بعد از عودت کامل قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی از صلح وامنیت وطن دفاع کنید.  هیچ گاهی مردم وطن، کودکان، پیران، زنان و جوانان مدافعان واقعی وطن را فراموش نخواهند کرد.

خاطرات شما در حماسه های نسل های بعدی، درقصه های کودکان و درسرود ظفرمندی مردم افغانستان جاویدانه خواهد ماند.  وطن، مردم و تاریخ نوین افغانستان نام های شما را با خطوط زرین می نویسند و با افتخار از آن یاد می کنند.

شخصیت های ملی،اجتماعی، علما و دانشمنداد گرامی!

تاریخ گواهی میدهد که شخصیت های با اعتبار ملی، دانشمندان علوم و خادمان صدیق خلق الله نقش مؤثری را در حل پرابلمها و نزاع ها داشته اند.  شما در نزد مردم از احترام و محبوبیت خاص بر خوردارید.  مردم بر کلام راستین و دعوت حق طلبانۀ شما باور دارند. تمام امکانات علمی و ذخایر معنوی خویشرا بخاطر قطع جنگ برادر کشی بکار اندازید. ماهیت جنگ را که بر پیکر هستی معنوی کشور ما اثرات نا گوار بجا گذاشته است با منطق بران و بسیج کنندۀ خود تو ضیح دهید. شما می توانید شمشیر منطق خود را به مردم حق شناس خود بکار گمارید.  آنهایی را که هنوز به نتایج خطر ناک فعالیت های تخریب کارانۀخود پی نبرده اند، با استفاده از چراغ معرفت و نفوذ ملی و معنوی خویش به صلح و آشتی دعوت کنید.

 سرمایه داران و تاجران ملی، متشبثین خصوصی!
دولت  ج. ا. با رعایت قانون اساسی در جهت تقویه و انکشاف صنایع و تجارت تمام زمینه ها را برای شما مساعد ساخته و میسازد.  ما در نظر داریم با جلب  سرمایه های خارجی و انکشاف صنایع سبک و سریع الثمر،زمینه را برای کار و فعالیت پر ثمر شما مساعد سازیم.  دولت حاضر است، شرکت های مختلط راحتی با سهم بالاتر تا جران سرمایه گذاری خصوصی ایجاد نماید. دولت از تمام افغانان دعوت میکند تابه خاطر احیای اقتصاد ویران شدۀ کشور سهم بگیرند.  از مهاجرین هموطن خود در اروپا، امریکا و سایر کشور ها دعوت میکنیم تا درسکتور خصوصی اقتصاد خود و یا نمایندگان آنها سرمایه گذاری کنند.  دولت ج. ا. عنقریب سیاست جدید اقتصادی خود را در عر صۀ سکتور خصوصی اعلان خواهد کرد.  سیاست مذکور تمام راه های رشد و انکشاف تجارت و صنایع را برای تاجران و سر مایه داران ملی بازنگه کرده است.

عضای جانباز ح. د. خ. ا.!
 با صفوف متحد و فشرده بخاطر دفاع از وطن و مردم آماده شوید.  شما که وارث بهترین سنن آزادیخواهی و وطندوستی استید، نگذارید تا دشمنان تاریخی مردم افغانستان در صفوف یکپارچۀ شما رخنه ایجاد کند. روح خدمت گذاری به مردم زحمتکش وطن را تقویه نموده با دفاع قاطع از تمامیت ارضی، استقلال و وطن دوست داشتنی ما برای مردم شریف افغانستان،خدمت نمائید.  حزب شما که در طول 24 سال مبارزۀ جانبازانه علیه ارتجاع، استبداد، ظلم و بی عدالتی رزمیده است، شما را به دفاع قاطع و مسلحانه از منافع مردم و وطن، استقلال و تمامیت ارضی آ ن میطلبد.  با پیوستن به صفوف قوای مسلح ج. ا.  نیروی رزمندگی و اتوریتۀ خانوادۀ بزرگ حزبی خویش را ارتقا بخشید.  شما که وارثان بالاستحقاق تمام جان نثارارن و فدائیان نسل های گذشتۀ وطن میبا شید، در برابر آزمون برزگ قرار گرفته اید.  با دل گشاده، با قلب لبریز از عشق به میهن، با تحمل انقلابی و با مشت پولا دین در برابر غا صبان آزادی، وطنفروشان و آدم کشان قطاع الطریق، به پا خیزید و در عمل خود به مردم و جهانیان قناعت دهید که شما خد متگذاران متواضع مردم خود هستید و میتوانید از منا فع علیای وطن و مردم خود دفاع کنید.

 متحد ین سیاسی، نیروهای ملی و وطنپرست کشور!
وطن ما در مر حلۀ اساس تاریخ خود قرار دارد. شما بعد از اعلام مشی مصاعحۀ ملی بخاطر تحقق آرما نهای ملی مردم افغانستان، کار های زیادی انجام دادید. مردم به دور نماهای روشن فعالیت های مشترک وطندوستان،  امید بسته اند. مو ضع گیری های وطن پرستانۀ احزاب، سازمان ها و نیرو های اجتماعی و نقش هر یک تان درین مر حلۀ دشوار و گذرای وطن، ثبت تاریخ افغانستان میگردد.   مردم و نسل های اینده بر عملکردها و اقدامات مشترک و وطندوستانۀ سازمان های سیاسی کشور قضاوت خواهند کرد. اتحاد و همبستگی ملی افغان ها خار چشم دشمنان می گردد، می توان به افق های نوین توافق و برابری ملی دست  یازید، از وطن و افتخا رات مردم دفاع نمائید.

جوانان پر شور وطن!
کمر های بسته و شانه های مردانۀ شما استقلال و سر بلندی وطن محبوب ما افغانستان عزیز را تضمین میکند. شما وارثان پدران ما و امید نو نها لان وطن هستید، ما شما را به اندیشه و عمل صالح دعوت می کنیم . با عشق سر شار به وطن،بخاطر خدمت به مردم و آبادی کشور محبوب ما مساعی بی دریغ و استعداد های شگو فان خود را به کار اندازید.  آیندۀ وطن، اعمار وشگو فانی کشور پر غرور ما به دست ها و مغز های شما نیاز دارد.  شما معماران آینده وطن، دانشمندان عرصه های مختلف، قهرمانان ملی ، داکتران، انجنیران ، و سازندگان فردای وطن استید. برای آبادی کشور و مر هم گذاری درد های ناشی از جنگ برادر کشی آمادگی بگیرید.  وطن به شما نیاز دارد. در چنین شرایط مردم به شما چشم امید می بندند. ما شما را به تفکر مسولانه در برابر وطن و مردم فرا میخوانیم. صفوف قوای مسلح ج . ا . این پاسدار کشور و مبارز راه صلح را با پیوستن خویش هر چه بیشتر تقویه نمایید.

قوماندانان گروههای مسلح مخالف! 
تا حال بنابر حضور قوای شوروی مقاومت مسلحانه مینمودید، آنان به کشور خود عودت کردند. دوام جنگ و کشتار بعد ازین جز خرابی وطن نتیجه یی ندارد.  ما با صداقت و جوانمردی دست خود را بسوی شما دراز کرده ایم. اگر شما دست برادری افغا نی ما را با گرمی و صداقت فشار ندهید، مسوًلیت تمام تباهی و بربادی بدوش شما خواهد بود. ما می طلبیم که راه از آنانیکه جوانی، خون و نیروی شما را در پای دشمنان وطن نثار میکنند و دالر و جیفۀ دنیائی می اندوزند،جدا سازید.

مسوًلیت شما از همه کس بیشتر است.  زیرا اسلحه بدست دارید. نگذارید دشمنان وطن از قهرمانی، شجاعت و غیرت شما به نفع خود در جهت ویران نمودن خانۀ خود شما بد ستان خود شما استفاده نماید. نگذارید با ادامۀ جنگ فرزندان شما یتیم گر دد.  شما که دارای قدرت کار و فعالیت هستید بجنگ خاتمه دهید. باغات، زمین ها و مزارع خود را کشت کنید. سرمایه های خود را به کار اندازید ومطابق به احکام دین اسلام روزی حلال بدست آورید. دولت حا ضر است تاتمام امکانات و تسهیلات را در عر صه های تجارت، مالداری، زراعت، باغداری و ترانسپورت، برای شما آما ده سازد.

دهقانان هموطن!
شما که با دستان توانای تان زمین پر فیض و پر برکت وطن را شخم میزنید ورزق حلال را برای خود و خلق الله تولید میکنید اکنون به زمین های تان نگاه کنید.  جنگ لعنتی این زمین های سر سبز و شاداب رابه شدیار های بی حا صل ، پرازعلف های هرزه و جنگلزار تبدیل کرده، کاریز ها و جویبارها را از بین برده است. آ بادی دوبارۀ ملک خدا ج به دستان نیرو مند شما نیاز دارد.  کار روی زمین  برابر به عبادت خداج است. جنگ حرکت شیطان است، آنرا و جنگ طلبان را نفرین کنید و بر روی زمین خدا ج تخم نیکی بکارید.

کار گران زحمتکش وطن!
شما که  با آگاهی عالی سیاسی چرخهای ماشین را بخاطر پیشرفت اقتصادی کشور فعال نگهداشته اید، ماهیت جنگ تحمیلی و تا ثیرات منفی آن را بر سطح کار خود بهتر از هر کس دیگر در ک مینمائید. جنگ تحمیلی سطح تولیدات مارا صدمه زده و تاًثیرات منفی را به زندگی و اقتصاد خانواد ه گی شما وارد نموده است در چنین شرایط وطن از همه فرزندان خویش کار بیشتر و قر بانی میخواهد. از شما میطلبیم درین لحظات حساس تاریخ وطن، همه نیرو وتجر بۀ تانرا بخا طر تولید بهتر و بیشتر بکار اندازید از فابریکه ها، معادن و پروژه هائی که با دستان توانای شما ساخته شده اند، قاطعانه دفاع کنید.

پیشه وران وطن دوست! 
جنگ تحمیلی از شما بازار فروش را گرفته و تهیۀ مواد خام را مشکل ساخته است. فقدان مواد خام و بازار فروش روز تا روز زندگی را برای شما و خانواده های تان دشوار میسازد. دشمنان صلح، دشمنان سعادت شماست. آنها راه های تجارتی را میبندند. در چنین شرا یطی ما از شما دعوت مینما ئیم، درکنارسایروطنپرستان با اتحاد بزرگ ملی علیه دشمنان خاک، دشمنان وطن و دشمنان سعادت خود و اطفال خویش قرار گیرید.

زنان و دختران با شهامت افغان!
جنگ بیشتر از همه برای مادران و اطفال شما مصیبت بار آورده و میاورد. ما درد بزرگ، اشک های گرم چادر های سیاه مادران و خواهران هموطن خود و رنگهای پریدۀ اطفال یتیم وطن را احساس میکنیم. شما وارثین بر حق ملالی ها و زرغونه ها هستید.  بخاطرادای فریضۀ مادری و بخاطر حراست از مقام والای مادرهمۀ مادران و خواهران ما وظیفه دارند به منظور تجدید خاطره های نسلهای مادران قهرمان پر ور کشور، به دشمنان وطن که منکر استعداد و کرامت زنان استید، در دفاع از وطن، نقش شایستۀ خود را اداء نمایند.  

ملیت های باهم برادر ساکن وطن واحد افغانستان!
پشتونها، تاجیکها، هزاره ها،ازبکها، ترکمنها، بلوچها، نورستانی ها،پشه یی ها و سایر ملیت ها و  برادران هموطن، هم کیش و هم دین! بدون هر گونه تمایز ملی، مذهبی و لسانی در اتحاد و همبستگی برادرانه، اسلامی و افغانی بخاطر تحقق هدف مقدس تاًمین صلح و آرامش در سر زمین آبایی تان بکوشید. بهآنانیکه در دست بیگانگان قرار دارند و با اعمال جنگ طلبانۀ خود به حقوق ملی شما صدمه میزنند و میخواهند نفاق و خصومت را در بین ملیت ها و برادران هم کیش و هم دین ما دامن بزنند و از آنبرای تاًمین منافع بیگانگان اسفاده کنن، اجازه ندهید. باهو شیاری و بیداری، بااحساس عالی وطنی، ملی و اسلامی فعالیت های ضد منافع ملی و دینی آنها را که آب به آسیاب دشمنان تاریخی وطن ما میریزند، خنثی سازید.

اگراز بلخ،اگر از کندهاریم        همه پروردۀ یک کو هساریم

درین دریای نا پیدا کرانه          بیک کشتی توفانی سواریم


مها جرین دور از میهن!
با وجدان زنده به سر نوشت تلخ و آوارگی شما فکر میکنیم.  قلب ما برای شما گر یه میکند.  اگر تا دیرو ز در اطراف شما سیم های خار دار کشیده بو دند و به بهانۀ مو جو دیت قوای شوروی مانع عودت شما میشدند و ازین طریق بحساب شما، از نام شما  ولی در غیاب شما پول می اندوختند و سامان کشتار و غارت بدست میآوردندۀ اکنون این بهانه ها رفع گردیده است.  دیگربه این ذلت تن در ندهید.  ما با شما استیم.  شما یک ملت زنده و یک وطن سر بلند را در پشت سر خود دارید.  بسوی برادری واخوت افغانی بر گردید.

آیا برای شما که دارای غیرت افغانی بوده و وطندوستی افغان ها در جهان افسانه های دارد طاقت فر سا نیست که بیش ازین در کمپ های مهاجرین سکو نت داشته با شید؟  درآنجا گرسنگی ، قحطی ، بی دوایی ، بی نانی و مهمتر از همه دوری از وطن ، فرزندان دلبند شمارا از کانون گرم و آغوش خانواده های تان جدا میسازد.  دشمن آرزو دارد آنان را از مواریث پدران و نیاکان شان بیگانه سازند و نطفۀ وطن پرستی و مردانگی را در ایشان بکشند.  خیمه ها و کمپ ها را ترک کنید.  با ذلت، بیچارگی و دوری از وطن  وداع بگو یید.  وطن در انتظار شماست.  به وطن بیائید و زمین های دست نخوردۀ تانرا شخم بزنیدۀ کشت وزراعت کنید و به کوهستانها ودره های زیبای وطن خود تان گردش نمائید.

به وطن بیائید و بجای هوای آلوده، خشک و پر مرض دشت های آواره گی از آب و هوای گوارای وطن عزیز خود استفاده نمائید.

افغان ها هیچگاهی در سایه و پناه دیگران نبوده و بالای نمد دیگران نه نشسته اند، خاک وطن را از قعله های مرمرین دیگران ترجیع دهید.  هموطنان دور از میهن!ما در انتظار شما هستیم.

برادران شجاع قبایل سرحدی و کوچیان کشور!
شما تاریخ پر افتخار دارید. مبارزه علیه تجاوز به عنعنۀ شما مبدل شده است. دشمن سر زمین نیاکان و پدران شما، کوهها جنگلات و چراگاه های شما را تهدید میکنند. ما شما را به اشتراک در سر نوشت مشترک مبارزه بخاطر صلح و دفاع از منافع همگانی مردم افغانستان دعوت میکنیم.  ما باور داریم که شما در دفع و طرد تجاوز دشمن، وطن خواهان را همراهی می کنید!

برادران پشتون و بلوچ!
شما با علایق تاریخی، برادری و هم خونی ایکه با افغانها دارید، نیروهای افراطی و حامیان آنها را اجازه ندهید که از مناطق شما علیه برادران افغان تان مداخله و تجاوز صورت بگیرد. دشمنان مشترک شما و افغانستان تلاش می نمایند تا منطقۀ ما را تحت سیطرۀ خود در آوارده و پلان های شوم تجزیه طلبانه را علیه خلقها و مر دمان منطقه تحقق بخشند.  به عودت کنندگان کمک و یاری رسانیده و آنها را از مناطق خویش عبور دهید. ما چشم انتظار داریم که سکوت قبایل پشتون و بلوچ در برابر مداخله گران ا جنبی که در وجود نظامیان پاکستان تبارز کرده است، بپایان برسد.  نوار قبایلی در برابر مهاجمین غارت گر یکبار دیگر باید همبستگی تاریخی خود را بجهان نشان بدهد.

مردم با شهامت افغانستان!
وطن و مردم ما در برابر آزمایش بزرگ قرار دارند به استعانت خداوند بزرگ وبا اتکا به ارادۀ خلل ناپذیر مردم، همه دشواری ها و مصایب بر طرف خواهد گر دید.

درمدت دوام حالت اضطرار تمام ارگانهای دولتی وظیفه خواهند داشت تا قانونیت را تحکیم بخشیده و نظم و دسپلین را متناسب با ایجابات مرحلۀکنونی تاًمین نمایند. 

رعایت احکام قانون حالت اظطرار و قانون شورای عالی دفاع وطن، قوانین نافذه و بخصوص احکام قانون اساسی وظیفۀ تمام مردم شریف کشور میباشد در انجام این وظیفۀ ملی و تا ریخی هر افغان وطندوست میتواند سهم شایستۀ خود را در دفاع از صلح و تاًمین آرامش در کشور ادا نماید.

وطنداران ار جمند!
حزب دمو کراتیک خلق افغانستان، متحدین سیاسی آن و دولت جمهوری افغانستان کماکان در موضع دفاع از مشی مصالحۀ ملی، انجام دیالوگ و تفاهم با نیرو های مخالف قرار دارد. ما حاضریم همزمان با اجرای وظایف خویش در دفاع مسلحانه از وطن و مردم با هر شخص، هر گروه و هر تنظیم چه در داخل و چه در خارج کشور به مذاکره بنشینیم و بر مبنای حب وطن، ارادۀ مردم و ضرورت عاجل تاًمین صلح در کشور راه تفاهم و همکاری را در یابیم.  میدانیم افراد با عقل سلیم ما را به خوبی درک می نما یند:  که ما حتی در دشوار ترین شرایط و در موقفیکه قوای مسلح نیرومندو آزادی بخش را در اختیار داریم، تحقق مشی مصالحۀ ملی را بمثابۀ یگانه الترنا تیف واقعی تاًمین صلح و آرامش در سر زمین افغان ها بحیث وظیفۀ مبرم از یاد نمی بریم.

بگذار مخالفین ما بدانند که ما سیاست مصالحۀ ملی را بخاطرتحقق آرمانهای مردم و قطع جنگ در پیش گرفت ایم. ولی اگر دشمنان صلح و آرامش کشور ما، این سیاست را ضعف ما تلقی کرده و از نرمش ما سوً استفاده نمایند، در آنصورت چرا باید به آنها اجازه داده شود تا وطن ما را باز هم بیشتر به ویرانه مبدل سازند. بیش ازین نمیتوان در برابر دزدان و قطاع الطریقان و جنگ افروزانیکه خواب آرام شب های مردم ما را با صدای انفجارات و پرتاب راکت ها بر هم می زنند و نان اطفال شانرا از سفرۀ شان میربایند، گذشت کرد.

ما با آنهائیکه صلح را نمی پذیرند و به خونریزی و جنگ ادامه میدهند با زبان دیگر صحبت خواهیم کرد. آغوش خود را بروی کسانی که به صدای صلح جویانۀ مردم پاسخ مثبت میدهند باز نگه میداریم. 

اکنون که قوای شوروی درافغانستان وجود ندارد و دولت  ج. ا .  تعهدات خود را تحت موافقتنامه های ژنیو کاملاً ایفا نموده، آرزومند است تا جانب مقابل یعنی پاکستان دربرابر این سند معتبر بین المللی، برخورد مسوولانه و واقعبینانه نماید و تعهدات خود را طبق موافقتنامه های ژنیو، صادقانه رعایت نماید. این امر مسلماً به عادی شدن منا سبات بین دو کشور کمک خواهد کرد.  ج. ا. خواستار آنست که مناسبات بین افغانستان و پاکستان عادی شود و این مناسبات به همسایگی نیک ارتقاء یابد.   

همچنان ما آرزومند روابط حسن همجواری با ایران هستیم.  ما میخواهیم با تمام کشور های جهان مناسبات دوستانه بر اساس اصول احترام به استقلال، حاکمیت ملی،تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، داشته باشیم.

دولت جمهوری  افغانستان آرزومند است که دراین مرحلۀ حساس و دشوار تاریخی کشور ما، ملل متحد بمثابۀ مظهر ارادۀ جامعه بین المللی، نقش خود را مطابق به موافقتنامه های ژنیو و قطعنامۀ چهل و سو مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد بطور موًثر ایفا نماید و به امر تاًمین صلح و تفاهم ملی در افغانستان مددرساند.

ما باور کامل داریم که بار دیگر آسمان صاف کشور ما از غبار جنگ و کشتار و انتقام جویی پاک گر دیده و مردم صلح دوست افغانستان مصروف التیام زخم های جنگ و باز سازی و احیای مجدد وطن گردند.

 

برگشت به صفحۀ قبلی