www.payamewatan.com
     
 

 

به مناسبت ۸۷ مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان:


هموطنان گرانقدر ! 

آرزوداشتم به مناسبت سالروز خجسته استرداد استقلال میهن مان مطلبی خدمدت شما عزیزان تحریر وتقدیم نمایم. ولی مناسبتردیدم تابا تقدیم  خلاصه ی بیانیه ی  شهید داکتر نجیب الله رئس جمهور پیشین افغانستان و بزرگمرد حامی استقلال و زمینه ساز روز نجات ملی افغانستان (روز خروج نیروهای نظامی شوروی ازکشورمان) به سایت معتبر پیام وطن، دین خویش رادربرابرقارئین محترم سایت  مذکوراداو به مبارزین راستین راه استقلال و آزادی کشور ادای احترام نمایم.  لذا با ارائیه تبریکات صمیمانه به همه هموطنان آزاده ومیهنپرست خویش به مناسب  ۸۷ مین سالگرد استقلال کشور، توجه هموطنانم را به بیانه ی شهید داکترنجیب الله به مناسبت ۷۲ مین  سالگرد استقلال کشور که به تاریخ ۲۷ اسد ۱۳۷۰ ایراد کردند، تقدیم میدارم:
  
 نجیب الله شفقیار

 


 

 

 

  خلاصه ی 

بیانیۀ شهید دکتورنجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان

به مناسبت ۷۲ مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

قصرستور - ۲۷ اسد ۱۳۷۰

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هموطنان عزیز، خواهران وبرادران !

۷۲ سال پیش ازامروزمردم آزاده افغان، ثمره جانبازی ها، قهرمانی ها ومبارزات استقلال طلبانه فرزندان خویشر ا دریافتند  واستقلال کشورراکه درنتیجه تهاجمات ولشکرکشی های پی درپی دولت بریتانیاسلب گردیده بود، رسما اعلام نمودند. ازآن روزتاکنون مردم افغانستان بمثابه اعضای  خانواده واحد افغانها، جشن استقلال، این بزرگترین میراث اجداد ونیاکان خودراباافتخاروسربلندی تجلیل مینمایند.  جشن استقلال بمثابه ارزش سیاسی ومعنوی همه افغانها در هر جائیکه فراردارند، موردمباهات، تجلیل وتکریم است.  زیرا برای حفظ وحصول استقلال وطن عزیز ما فرزندان همه ملیتها، اقوام، قبایل کشور، منسوبان قوای مسلح قهرمان افغانستان، سازمانهای اجتماعی، زنان، جوانان، روشنفکران وخلاصه فرزندان همه خانواه های افغان کارومبارزه نموده اندد واین روزتاریخی وملی را گرامی داشته اند.

 

   اجازه بدهید به نماینده گی ازدولت ج. ا هفتادودومین سالگرد استقلال وطن محبوب مارابه همه ی شما خواهران وبرادران ، به مهاجرین وافغانهای مقیم دراروپا،امریکا، ایران وپاکستان ودرهرجائیکه قراردارند ، تبریک وتهنیت بگویم.

 

   زنده گی طوری مقدرداشته است که افغانهادرس حریت، آزادی، استقلال ودفاع ازعدالت اجتماعی راازاجداد ونیاکان خویش به خوبی بیاموزند وبرای حراست نوامیس ملی، استقلال وتمامیت ارضی کشورواحد وپرافتخارشان قهرمانانه مبارزه وپیکارنمایند. روح آزادیخواهی، استقلال طلبی، تساند، همدردی ودفاع ازنوامیس ومفاخرملی وتاریخی، ازکارنامه های نامداران وپیش کسوتان وطن به فرزندان ملت افغان، منتقل گردیده است. درتاریخ مبارزات طولانی ودامنه دارمردم ما، ازنخستین تهاجمات سیطره جویانه تااکنون این خصوصیت افغانها برجسته بوده که دربرابرتجاوزگران خارجی ازهرکوی وبرزن، دلیرمردانی قامت کشیده ومشت های آهنین خودراعلیه متجلاوزین بلند کرده اند. این مشخصه ی بارز افغانها، درمبارزه علیه بیگانگان متجاوزازدرس های تاریخ ابومسلم خراسانی، طاهر فوشنجی، میرویس نیکه، احمدشابابا وهزاران هزارقهرمان بانام این خطه ی باستانی غنایافته والهام گرفته است...

 

  تاریخ نهضت های مقاومت ملی افغانها دربرابراستیلاگران شاهدآن است که این کشورمردخیز هرگزوهرگزدربرابرحوادث ناگوار و لکشرکشی های مهاجمین تسلیم نگردیده، بلکه آنانرادرآخرین تحلیل باشکست مرگبارمواجه ساخته اند.  مقاومت دلیرانه ی مردم افغانستان درگدشته ودرسه جنگ افغان - انگلیس نمایانگرآزاد منشی مردم کشورماست. این ملت قهرمان وهزاران هزار قهرمان ملی مانند میر -مسجدی خان کوهستانی، وزیرمحمد اکبرخان ، نایب امین الله خان لوگری، عبدالله خان اڅکزی، میربچه خان کوهدامنی، محمدعثمان پروانی، محمد جانخان وردک، ملامشک عالم، غازی محمد ایوب خان وغازی امان الله خان دردشوارترین روزهای تاریخ، ترانه ی استقلال وآزادی رازمزمه نموده وبرای حصول وحفظ آن پیکارنموده اند.  رادمردان شمشیروسخن درمعرکه های نبردآزادی واستقلال همیشه زنده اند وکارنامه های شان منبع الهام راهیان راه آزادی ودفاع ازوطن بوده است وخواهد بود.

 

  ماضمن مراجعه به تاریخ وحماسه های منحصربه فرد هریک ازقهرمانان ملی خویش این درس تارخی راحاصل میکنیم که درروزهای دشوار، افغانها وبخصوص مبارزان ملی ومدعیان دفاع ازافغانستان واحد ، همه اختلافات وآزرده گی های گذشته راکنارگذارده و در برابرتجاوزوتهاجم خارجی مانند یک تن واحد ویک مشت فشرده عمل نموده اند واراده ی ملی افغانستان راتبارز داده اند. برای ما درین لحطات چرخشی، فرصت تبارز اراده قوی ملی افغانستان فرارسیده است. استقلال وتمامیت ارضی کشورکه ۷۲ سال افتتخار تجلیل وتکریم آنراداشته ایم، اکنون باردیگروبه نحو دیگر مورد تجاوز وتهدید قرار گرفته است. هیچ فرزند افغان ومدعی میراث گرانبهای غازیان سربکف معرکه های خونین استقلال وآزادی ، بخود حق نمیدهد ونخواهد داد تا دردفاع ازاستقلال تاریخ وطن محبوب ما لحظخ یی فروگذاشت نماید.

 

دوستان محترم !

  همانطوریکه نضج وقوام یک جنبش سراسری ملی ، باآغاز یک سلسله روشنگری های سیاسی واجتماعی تضمین مگردد، جنبش آزادی

خواهی مردم افغانستان نیز که دامنه ی آن ازگذشته های دورتاجنگهای افغان وانگلیس میرسد، مراحل مختلف راپشت سر گذاشته است.  این  جنبش روشنگرانه ی ملی ازمشروطیت اول به شکل دسته جمعی شروع گردید.  جنبش مشروطه خواهی اول با آنکه پس ازایفای نقش بزرگ  ملی درتهداب گذاری جنبش روشنگرانه با سرکوب های خونین وفشارهای شدید مواجه گردید، اساس نیرومند برای کسب استقلال افغانستان را بنیاد گذاشت.  این جنبش درترویج افکار استقلال طلبی، ترقی خواهی، عدالت اجتماعی وتظیم زنده گی اجتماعی براساس قوانین مشروطیت رول مهمی داشت.  مرام اعضای مشروطیت اول را حصول استقلال سیاسی، بسط مدنیت جدید، صنعت وحرفت؛ تاسیس مجلس شورای ملی ازراه انتخابات آزاد، تعمیم معارف، مکاتب ومطبوعات، کوشش دربدست آوردن حقوق ملی، مشروطه سازی رژیم حکومت ویک سلسله برنامه های دیگراصلاحی تشکیل میداد.  یکتعداد مشروطه طلبان بخاطرتحقق مرام شان دلیرانه جان های خویش راقربان نمودند وباخو نهای پاک خود نهال جوان استقلال وآزادی خواهی مردم افغانستان راسیراب کردند. مشروطه دوم بمثابه ی ادامه دهنده ی آرمانهای نخستین نهضت ترقی خواهان، پابه عرصه ی وجودگذاشت حزب سری دربار وجنبش جوانان افغان که برمبنای آرمانهای مشروطیت اول ایجاد گردیده بودند، راه مبارزه به خاطر استقلال افغانستان را ادامه دادند.

 

  بدنبال یکسلسله چاره جویی ها وچه باید کردها، شاه امان الله خان غازی که ازشهرت وطندوستانه برخورداروبامشروطه خواهان وجنبش جوانان افغان محشوربود ، پس ازمرگ پدردراثر تعهد به سران جنبش بخاطراعلان استقلال کشورزمام اداره ی کشور رابدست گرفت.  اوپنج روز بعد ازاعلام سلطنت، استقلال وآزادی تام افغانستان را اعلان کرد.

 

  استعمارگران که دوبار دربرابر قامت های آزاده وبلند مردم سلحشور افغانستان بزانو درآمده بودند، حاضر نگردیدند تا واقعیت های جامعه ی افغانی رابه آسانی بپذیرند وبخواست مبرم مردم کشورمامبنی برآزادی واستقلال سیاسی تن دهند.  آنها که بارها ازنیرنگ وشمشیراستفاده کرده بودند درصدد آ ن شدند تا بار دیگراراده ی مردم افغانستان راآزمایش کنند.  اردوی ۳۴۰ هزارنفری انگلیس با مجهزترین آلات حربی آنزمان تحت امر۲۳ نفرجنرال مجرب، آماده گردیده به سرزمین افغانها تقرب نمود. محاذ های خیبر، جترال، کندهار، پکتیا ، وزیرستان، پیواروتل شاهد برخوردهای خونین بین آزادی خواهان افغان واستعمارگران گردید.  درعقب جبهه نیز مردم افغانستان درگوشه های مختلف کشور، به نحوی ازانحا صفوف مبارزین ملی راتقویت میکردند. سرانجام استقلال افغانستان دراگست ۱۹۱۹ برسمیت شناخته شد وباب نوینی ازاصلاحات سیاسی واجتماعی آغاز یافت.  دربرابر شاه امان الله خان وجوانان افغان رفع عقب مانده گی های قرون متمادی قرار داشت.  او درمدت کوتاهی پروگرام های وسیع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ر ا رویدست  گرفت.

 

   شاه امان الله بادرنظرداشت موقف اقتصادی واجتماعی افغانستان مناسبات کشورراباهمسایه گان تحکیم بخشید که در گام  نخست مناسبات دوستانه ومتساوی الحقوق بین کشورماورسیه ی شوروی برقرارگردید. همچنان اوبمنظورتوسعه ی تماس باکشورهای خارچی وانکشاف مناسبات اقتصادی باآنها، به یک سلسله سفرها دربعضی ازکشورهای اروپایی واسیای پرداخت.  اصلاحات جوانان افغان وشاه امان الله هنوز بطورکلی پیاده نگردیده بودکه خصومت های داخلی و خارجی دربرابرآن قد علم نمود و تحولات آغازیافته دراثردسایس وتوطئه ها به رکودمواجه گردید.  به هرحال دور ه ها ی کوتاه امان الله خاوجوانان افغان، طلایه داراستقلال وآزادی کشورما محسوب میگردد.

 

  بعدازآنکه افغانستان دستخوش اغتشاش داخلی گردید، براساس اندیشه های جوانان افغان، نهضت های نسبتا وسیع روشنفکری درجهت توسعه ی دموکراسی بوجودآمد که میتوان ازویش زلمیان، وطن، گروه ندای خلق، اتحادیه ی محصلین وسایر نیروهای سیاسی نام برد.  نهادهای مذکورهرکدام نقش مهمی رادرتکامل شعورسیاسی جامعه ایفاء نمودند.

 

  حزب دموکراتیک خلق افغانستان که درجدی ۱۳۴۳ تاءسیس  ودرسرطان ۱۳۶۰ به حزب وطن مسما گردید، اندیشه های وطندوستانه ی کلیه مبارزان راه آزادی، ترقی واستقلال رادرمرام خویش گنجانید وبابراه انداختن مبارزات وسیع نیمه مخفی، نیمه علنی، پارلمانی، تظاهرات، میتنگها ونشرجراید، راه ها وشیوه های تحقق ایده آل های پیش کسوتان استقلال وآزادی راجستجو ودنبال نمود.

 

  دراضافه ازیک دهه ی گذشته که میبایست تحولات عمیق سیاسی اجتماعی واقتصادی درحیات جامعه رونمامیگردید و مرام آزادیخواهان ومشروطه طلبان تحقق میافت، متاسفانه مقاومت دربرابرتحول وهمچنان تحریکات دامنه دارخارجی، دولت ج. ا راعمدتا مصروف دفاع مسلحانه ازاستقلال وتمامیت ارضی کشورساخت.  دوام جنگ وادامه ی مداخله از خارج باگذشت هرروز وسعت یافت ومصایب و دشواریهای بیشماری را ببارآورد.

 

  ... ماکه اکنون از ۷۲ مین سالگرد استقلال وطن عزیز خویش تجلیل بعمل می آوریم، عمیقا به مصایب اندوهباری که طی سالهای گذشته بالای مردم ما تحمیل گردیده است ، می اندیشیم وضمن ارزیابی ویا دآوری درایت وتدبیروطندوستان افغانستان به این تیجه میرسیم که افغانها قادر اند مسایل خانه ی مشترک شانرابامراجعه به رسوم پسندیدیه ی ملی حل وفصل کنند.  افغانها می توانند وباید بتواننت برای مشکلات انباشته شده ی جامعه ی افغانی راه حل های افغانی راتدارک نموده ودرپرتوآن بارمصایب ودشواری ها راازشانه های هموطنان خویش بدور اندازند.  یگانه راهی که امکان بزرگ ختم جنگ وتامین صلح درکشوررامیسرمیسازد، توافق نیروهای سیاسی افغانی در مورد یک میکانیزم تامین صلح از طریق  راه حل سیاسی وصلح آمیز مسایل افغانستان است.

 

باصراحت باید اظهارکرد، تازمانیکه خود افغانها وبخصوص نیروهای سیاسی افغانی بمثابه ی ادامه دهنده گان راه و رسم اجداد ونیاکان خویش بدورارزشهای تاریخی وملی مانند استقلال وتمامیت ارضی متحد نگردند وبا مراجعه به مثالهای روشن تاریخی راه حل سیاسی وصلح آمیز رابرای کشورخویش مشترکا تدارک نه نمایند، هیچ کشوری نمیتواند برای مساله ی افغانستان یک راه حل از پیش تدارک شده را ارایه نماید. این افغان ها ونیروهای سیاسی افغانی اند که  باید برای ختم جنگ وتامین صلح درکشوربریکدیگراعمتماد نمایند ومشترکا به جستجوی راه حل عادلانه وصلح آمیز نایل گردند.  مادرجریان سالهای تحقق مشی مصاله ی ملی بیش از ۳۰ پیشنهاد صلح رابجانب مقابل مطرح نموده ایم.  با وجودیکه دولت ج. ا درنتیجه ی تعقیب سیاست مصالحه ی ملی وادامه ی مساعی درجهت تامین صلح وقطع جنگ بدرجات متفاوتی نتایج محسوس آنرادرک میکند، اماطوریکه انکشافات اوضاع نشان میدهد، بنابرعدم آماده گی و تحرک آن عده نیروهای اپوزیسیون که را ه حل نظامی را مرجح نمی دانند نیل به نتیجه ی مطلوب درجهت قطع جنگ وتامین صلح مستلزم زمان بیشترو کار بیشتر است.  دولت ج. ا برای توسعه ی تماس ومذاکره بانیروهای اپوزیسیون یک سلسله اقدامات لازم وضروری راانجام دادکه میتوان از امضای موافقتنامه های ژینیووعودت قوای شوروی، تصویب قانون اساسی، رفع انحصار قدرت یک حزبی، احیای فعالیت پارلمانی سیستم چند حزبی وپلورالیزم سیاسی واقتصادی، غیر حزبی ساختن سیستم قضایی وحارنوالی، تدویر لویه جرگه ها وعیارساختن سیاست های اجتماعی اقتصادی با خصوصات وعنعنات ملی نام برد.  ... دولت همه نیروهای ومساعی خودرامصروف دفاع ودفع فشارهای نظامی واقتصادی افراطیون ساخت که درنتیجه خوشبختانه ازاستقلال وتمامیت ارضی کشور دفاع وحراست بعمل آمد.

  

  دوستان محترم !

  اکنون علی الرغم موضعگیری های غیر مسوولانه ی افراطیون درجهت ادامه ی فشارنظامی علیه دولت ج. ا که منظور ازآن تهدید آشکار استقلال وتمامیت ارضی کشوراست، حل سیاسی وصلح آمیز مساله ی افغانستان ازطریق توافق بین الافغانی وشرکت نیروهای سیاسی درآن به یک گرایش نیرومند مبدل شده است.  برعلاوه اقدامات وپیشنهادات دولت ج.ا جهت دستیابی به راه حل سیاسی وصلح آمیز مساله ی افغانستان اخیرا جلالتمآب هاویر پریز دوکویارسرمنشی سازمان ملل متد طرح پنج فقره یی رااعلام نمودکه به موجب آن استقلال، تمامیت ارض، حاکمیت ملی، خصلت عدم انسلاک واسلامی کشورماحفظ میگردد. دولت ج.ا بمثابه ی نخستین تائید کننده ی بیانیه ی سرمنشی سازمان ملل متحد بدین باوراست که درصورت توافق نیروهای سیاسی افغانی برتحقق طرح مذکورنه تنها وطن مشترک و محبوب افغانها ازخطراتی که متوجه استقلال وتمامیت ارض آ ن است، رهایی می یابد ، بلکه زمینه ی لازم برای شرکت نیروهای سیاسی درفعالیت همآهنگ بخاطرتامین صلح درافغانستان فراهم میگردد.  ...

 

درزمانیکه همه روزنه ها درسطح ملی وبین الملل برای حل وفصل مسایل ازطریق سیاسی وصلح آمیز باز است، اصرار وفشار بالای راه حل نظامی وطرح نفی این یا آن نیروی سیاسی از پروسه ی صلح، نه تنها به تامین صلح در کشورنمی انجامد، بلکه فرصت های مساعدی راکه درنتیجهی موضعگیری های سالم وواقعبینانه، یک تعداد نیروهای سیاسی افغانی وکشورهای ذیدخل درمساله افغانستان وهمچنان درنتیجه ی مساعی جمیله ی سازمان ملل متحد، میسر گردیده است، به هدر میدهد . ...

   

هموطنان گرامی !

   ۷۲ سال ازاستقلال کشورمیگذرد. طی این مدت مردم افغانستان بمثابه ی ملتی واحد ویکپارچه عمل نموده وازنعمت  آزادی  برخورداربوده اند. وقتی بتاریخ پرفرازونشیب زنده گی اجتماعی کشورخویش مینگریم ،مشاهدهمینمائیم که مردم افغانستان دشواریهای زیادی راسپری نموده اند ولی پرابلم هائی که درحال حاضر دامنگیر جامعه ی ماست به مراتب بزرگتر وپرمصیبت ترازگذشته هاست.  جنگهای اول ودوم جهانی که ازلحاظ ویرانی ها وکشت وکشتارها درتاریخ بشریت بی سابقه اند، جمعا درحدود ۹ سال رادربرگرفت اماجنگ مصیبت بارکنونی افغانستان ۱۳ سال است که روح وروان مردم افغانستان رامی آزارد. ...

 

   درحال حاضر که جنگ به درازاکشانیده شده وابعاد تباه کن بخود اختیارنموده است، نشستن درترصد وخود داری ازایفای سهم مربوط بخود ازجانب نیروهای سییاسی وشخصیت های موثردرتسریع حل سیاسی مساله ی افغانستان، جفای بزرگ برضد وطن وهموطنان بشمارمیرود. ...  متا سفانه بعضی ازمخالین دولت ج . ا هنوز هم آماده نگردیده اند تا با برادران خود که پیروان کلمه الله وقرآن پاک اند، به مذاکره ومفاهمه بپردازند. جالب تراز آن این است که مخالین دولت ج. ا بعوض مذاکره بادولت جمهوری افغانستان وسیستم موجود سیاسی کشورکه   طرف نیرومند قضیه افغانستان است به اتحاد شورو ی که جانب خارجی قضیه است مراجعه نموده وخواهان مذاکره باآنها میگردند...  بگذارجنگ قطع شود، درآنصورت همه مسائل مورد ارزیابی قرارگرفته میتواند. ماطی ۵ سال اخیر همیشه پیشنهاد مذاکره وصلح رانموده ایم. درچنین وضع طرف مقابل درحالیکه خود برحل نظامی فشار وارد  میکند، چه حق خواهد داشت که مسوولیت جنگ را برعهده ی دولت بیاندازد. افغانها درین مرحله ی دشوارزنده گی، نقش آنانی راکه یک گام هم برای قطع جنگ برمیدارند، وزندگی حتی یک هموطن مارانجات میدهند، فراموش نخوهند کرد.  ...

 

   نصب العین کلیه ی تدابیردولت درهمه استقامت ها، خدمت به انسان جامعه وخدمت به هموطن افغان، بدون درنظرداشت تعلقات ملی، مذهبی، گروهی وقومی میباشد.  هدف این تدابیر روشن است. مابرای انسان جامعه ی خویش صلح میخواهیم، ماآرزوداریم تاوطن محبوب ومشترک همه ملیتها، اقوام وقبایل افغانستان، بطورواحد، یکپارجه، مستقل وباثبات همانطوری که درگذشته بوده است، درآینده نیزباقی بماند.  مادرحالیکه خدمت به انسان هموطن خودرا برای یک لحظه هم فراموش نمیکنیم باتمام نیروازاستقلال، تمامیت ارضی وهمه ارزش های مشترک مادی ومعنوی وطن خویش دفاع مینمائیم . ...

 

   درین روز تاریخی که مردمان ما از ۷۲ مین سالگرداستقلال تجلیل می نمایند، برهمه ی مردم وطندوست افغانستان خطاب می نمایم :

حفظ استقلال این میراث کبیر اجداد ونیاکان ماکه برای حصول آن خون زیادی ریخته شده وقربانی های بیشماری صورت گرفته است، درین برهه ی حساس زمانی وظیفه ی جدی ماوشماست.  یکباردیگردرایت واراده ی ملی اجداد ونیاکان خویشرا بخاطرحفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور تبارز دهید !  ...

 

   هموطنان شرافتمند، دوستان محترم، افغانهای غیور وباشهامت !

 استقلال ودیعه ی گرانبهای هریک ماست.  افغانها درطول تاریخ هیچگاه وهرگز آزادی وحریت خودرادرازای هیچ چیز درمعرض معامله نگذاشته اند. اجداد ونیاکان معرکه های نبردهای آزادی باایثار جان ومال خود درحصول آزادی این درس جانثاررا به همه ی ماآموخته اند.  ...

  ... ما عمیقا آرزوداریم تادرپرتواین ودیعه ی گرانبهای زندگی انسان وانسانیت، یعنی آزادی واستقلال ملی، صلح رادرکشورتامین نموده وبه اعمار مجدد وطن جنگ زده خویش آغاز نمیائیم.  ازخداوند متعال استدعا می نمایم تاملت افغان رادر تأمین هرچه عاجلتر صلح واعمار مجدد کشورمستقل، آزاد، تاریخی وپر افتخار مان یاری رساند.  

 

ومن الله توفیق

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<