www.payamewatan.com
 

 

 
 

هر صحبت در پارلمان عبارت از خشت تعمير دولت داری جديد افغانستان، و تــخمی است که در مـزرعۀ دموکراسی افغانی افشانده شده است. امروز ما با شما ازين بزر افشانی احساس خرسندی نموده و بی صـبرانه منتظر اولين ثمره های آن ميباشيم.


بيانیۀ شهيد دکتور نجيب الله درختم کار

اولين اجلاس شورای ملی

قصر ستور - ۱۷ سرطان ۱۳۶۶


اعضای محترم شورای ملی !

نمايندگان با اعتبار مردم افغانستان !
 

     اولين اجلاس پارلمان کار خود را به انجام ميرساند، ۴۰ روز کــار دشوار دولتی-  سياسی شخصيت های با اعتبار کشور به پايان رسيد.  در اثر تلاشهای خستگی ناپذير و سازندة و کلا و سنــاتور ها ساخــتمان سيستم سياسی نوين افغانستان  آزاد، مستقل، بيطرف و غير منسلک آغاز يافت.

طی مدت زمان اجلاس، شما مسايل بزرگ را حل نموديد:

به حکومت جديد ائتلافی رأی اعتماد داديد.

ارگانهای رهبری کنندۀ مجالس را انتخاب نموديد.

قانون شورای ملی را به تصويب رسانيديد.

يک سلسله مسايل مهم ديگر را نيز حل کرديد.

زمان کار اولين اجلاس شورای ملی در تاريخ کشور عزيز ما، در تاريخ مردم بلا کشيده و قهرمان ما بـمثابة زمان تسجيل قـــانونی تغييرات رونما شده در کــشور، سيستم چند حزبی و ائتلاف بمثابة مــحصول سياست مصالحة ملی درج خواهدگرديد.  زمان کار اولين اجلاس شورای ملی به نمونۀ مثال برخوردخلاق،علاقمندی عميق نمايندگان منتخب مردم نسبت به مسايل کليدی واقعيت های افغانستان  مبدل خواهد گرديد.

علی الرغم اظهارات دروغين دشمنان ساختار نوين در مورد اينکه گويا و کلا و سناتورها تـحت فشار قــرار دارند، جــلسات پــارلمان در فضای ازاد ابراز اراده، بـا روحیۀ بهترين عنعنات حــاکميت مردمی افــغانستان  تدوير گرديدند. حتی يک عرصة زندگی و فعاليت جامعه و دولت ما که در صحبت اعضای شورای ملی بالای آنها تماس گرفته نشده باشد از نظر دور نماند و در جر و بحث های جدی نظريات مـختلف بالای مسايل مــتعدد ابراز گرديدند. پلوراليزم سياسی، خصلت چند حزبی، اقتصاد چند نهادی،کثيرالمليتی بودن جامعۀ افغانستان را بطور روشن نشان داد.  مشکل است که محاسبه نمايم اما ميتوانم بگويم که در هر دو مجلس هر عضو آن، صحبت نمودند.  صحــبت بسياری از وکلا و سناتـورها واقعاً درج گنجینۀ تجارب دولتی و ملی خواهد گرديد. ما صحبت پر  محتوی و اصولی اقای صدر اعـظم محترم محمد حسن شرق را بياد می آوريم که برنامۀ حکومت را ابراز داشت، همچنان ميتوان ازصحبت مسئول گروپ پارلمانی ح.د.خ.ا  زيری و ساير شخصيت های با اعتبار دولتی، سياسی،مذهبی و اجتماعی نمايندگان اقشار مختلف اجتماعی و گروپهای ملی را  يادآوری نمود.

     هر صحبت در پارلمان عبارت از خشت تعمير دولت داری جديد افغانستان، و تــخمی است که در مـزرعۀ دموکراسی افغانی افشانده شده است. امروز ما با شما ازين بزر افشانی احساس خرسندی نموده و بی صـبرانه منتظر اولين ثمره های آن ميباشيم.

آرزومنديم تا در مزرعۀ که با چنين دشواری بالای آن کشت نموده ايم علف هرزه نرويد !

نميتوانم با بعضی از صحبت های که تاريخ کشور، انقلاب، فعاليت ح.د.خ.ا  و دولت را وارونه جلوه داده اندموافقت نمود. يقين دارم اکثريت قاطع شما نماينده گان با من هم عقيده هستيد.

امروزما وقت آنرانداريم تا درين موردجرو بحث مجرد نمائيم که کی ها در راه دشوار ومتضاد رشد انقلابی ملی- دموکرتيک در افغانستان  بر حق بودند و کی هــا مقصر. بــرای نمايندة مردم که سازندة امــور دولتی ميباشد لازم است تا بطور واقعبينانه وضع موجود و دشوار کشور را در نظر گرفته بخاطر تأمين صــلح و قطع جنگ عملاً کار کند.

تاريخ کشور ما عبارت از جريان حوادث گوناگونی است که در امواج خروشان آن هيچکس دوبار حرکت نخواهد کرد. تاريخ کشور ما عبارت از ارتباط متقابل تضاد های شديد ميباشد.

     خردمندی نياکان ما، غنی ترين تجارب تمدن بـشری و احـکام شريعت غرای محمدی برای مــا می آموزاند که بتاريخ خويش ارج قائل شويم.  زيرا تاريخ به فرمايش کسی ساخته شده نميتواند به هر اندازه که گـذشتۀ ما دراماتيک و دشوارهم بوده است هيچکس نميتواند تا ما را ازآن مـحروم سازد و صفحاتی را که بـا درد و اندوه مردم به رشتۀ تحرير در آمده اند سياه جلوه دهند، تاريخ کشور ما عـبارت از سر نوشت ما است.  وما با يد به گذشته های خود مسئولانه و صادقانه برخوردنمائيم.  فکر ميکنم هر وطــنپرست صادق اين مسأله را درک نموده و از آن پشتيبانی خواهد کرد.

     فکر ميکنم نظر اکثريت و کلا و سناتورها را بيان خــواهم کرد اگر بگويم که ما طرفدار نظر انتقادی، عــينی و علمی بالای خود هستيم، ما خواهان پــند گرفتن از گذشته ها و تأمين عــدالت ميباشيم. اما ما مــخالف سيه کاری، و انتقامجويی هستيم.  مقام نمايندگان مردم نهايت عالی اسـت، ولازم است که از عقب اين تريبون که نمايندگی از دموکراسی ما ميکند، مسولانه صحبت نمائيم.

     از صبت های که در اجلاس ايراد گرديدند ما مشاهده مـينمائيم که دستگاه دولتی، سيستم داخلی و خارجی جمهوری امروز نيز عاری از کمبوديها و اشتبـاهات نــميباشد. با پيشبرد کارهای بزرگ در جــهت ساختمان دولت داری جديد ما اکنون حق نداريم تا آرام بنشينيم. بناءً دولت جديدی را که ما اعمار نموده ايم اولين و دشوارترين آزمونها رااز سر ميگذراند. زمانيکه کارگران و يا دهقانان، سربازان و يا معلمان رهبران دولتی را انتقاد مينمايند، ما به خوبی مشاهده مينمائيم که بـرای ما لازم است تااين نواقص را مرفوع سازيم زيرا حرف درينجا بالای انتقادات مشخص است. ما نه تنها برای اين گردهم می آئيم تا درمورد گذشته هاصحبت کنيم بلکه موظف هستيم تا به پيش نگاه کرده و قوانين درستی را به تصويب برسانيم . کار اولين اجلاس شورای ملی برای ما نمونه های مثال روشن کار دقيق بود.  پيشنهادات پر محتوی که بدون شک بالای کارحـکومت و تمام حلقات اپرات دولتی تأثير مساعد بجا خواهد گذاشت، مطرح گرديد.
 

اعضای محترم شورای ملی !

     در وقت افتتاح اجلاس پارلمان ما در مـورد اهداف اساسی تمام کار ههای ما يعنی تــعميق و توسعۀ سياست مصالحۀ ملی صحبت نموديم. امروزميتـوان گفت که اجلاس کنونی شورای ملی در تاريخ سياسی افغانستان  بمثابۀ پارلمان مصالحه و صلح درج خواهد گرديد . مؤفقيت هــای مشخص در ين امر انسانی وملی به معيار اساسی فعاليت قانونگذاران مبدل خواهد گرديد. عنقريب و کلا ونمايندگان به شهر ها و قريه های شان سفرنموده با مؤکلين شان ملاقات خواهد کرد. صــحبت های جـدی ، علنی باوطنداران ، دوستان و همر زمان در مقابل شما قرار دارد. آنها منتظر استماع کلمات حقيقت در مورد وضع در کشور، در مورد تـناسب نيروهای مقابل و آيندة صلح ملی از جانب شما خواهند بود. وجيبة خـــود ميدانم تا شما را به کار فــداکارانه و صلح آفرينانه دعوت نموده و در مورد مسايل مهم با شما مشوره نمايم.

ازما ميپرسند : وضع نظامی – سياسی در کشور چگونه است ؟

وضع پيچيده است. و تاحد زيادی يکسان نيست.عودت قوای شوروی يک سلسله وظايف جديد و دشواررا

بخاطر دفاع از نقاط مسکونی، مواصلات و مناطق ستراتيژيک در برابر قوای مسلح افغانستان  قرار داده، قوای مسلح جمهور ی از عهدة حل اين و ظايف برآمده ميتوانند. تمام مراکز ولايات و اکثريت مراکز ولــسواليها تحت کنترول حاکميت مردمی قرار دارند. تلاشهای متعدد افراطيون  مسلح در جهت اشغال ايـن و ياآن شهر کشور نـقش برآب گرديدند. مــنظور من وردک و قلات است. مابالای اوضاع در جــلال آبــاد و کندهار که رهبران هفت گانه پلانهای تشکيل به اصطلاح حکومت موقت در قلمرو کشور را با آنها مـربوط ساخته بودند، کاملاً تسلط داريم.

از ما ميپرسند : مواضع رهبران « هفتگانه » کدام ها اند ؟

با کمال تأسف، مواضع بعضی از آنها در آشتی ناپذيری نسبت به پيشنهادات و سازشهای متعدد از جـانب ما تغيير ناپذير باقی مانده است. به هر اندازه ايـکه رويدادها وسعت بيشتری را کـسب مينمايند، به همان انــدازه نتيجه گيری ايکه ما قبلاً انجام داده ايم صــحت خود را نشان مـيدهد آنها در نتيجة تــجريد خويش از مردم افغانستان  و در نتیجۀ ماجراجوئی سياسی، اندیشۀ حل صلح آميز و مــتقابلاً مفيد تضادهای نضج يافته بــرای رهبران «هفتگانه» از بنياد غير قابل قبول بوده و ميماند. ماهيت موجوديت آنها در جنگ ادامه يابنده، سلاح به رخ کشيدن، ترور، خرابکاری ها، تــحريکات تبليغاتی که بالاخره به تــجريد و مرگ سياسی مـيانجامند، نهفته است. اقدامات هدفمند و پيگير حــاکميت مردمی تمام بــهانه های «هــفتگانه»  را يعنی به اصــطلاح (اسلام  در خطر است)، (موجوديت قوای شوروی) نقش بــر آب ساختند. ضدانقلاب خود را با جنايات جديد و خونين علیۀ مردم، عقيده و وحدت ملی بد نام ساخت.

از ما می پرسند: سرنوشت توافقات ژنيو چگونه است ؟

اتحاد شوروی و ج . ا به تعهدات خويش وفادار اند، عودت قطعات محدود نظامی را ادامه ميدهند ، پذيرش و اسکان مجدد مهاجرين را تأمين می نمايند، اصول عدم مداخله را صادقانه رعايت می نمايند.  بررسی گزارش وزيرامورخارجۀ افــغانستان در مورد چگونگی تطبيق تــوافقات ژنيو و تخلفات مکرر پاکستان ازين توافقات در اجلاس مشترک مجالس شورای ملی، گواه اين حـقيقت است که نمايندگان مردم ما، موضوع توافقات ژنيو وتطبيق آنها را که رابطة نزديک با تأمين صلح درکـشورما در اين نقطۀ جهان دارد، به موقع تعقيب می نمايند.

مساعی ۶ سالۀ جـمهوری افــغانستان در مــذکرات ژنيو، امضای توافقات که تصوير روشن سياست صــلح جويانۀ افغانستان  به مثابة يک کشور بيطرف، غير منسلک در جهان را بدست می دهد، از جـانب کشورهای مختلف جهان منجمله کشورهای اسلامی يـک گام بزرگ و سازنده در جــهت تأمين صلح پايدار در منطقه و نمونة خوبی برای حل ساير مناقشات منطقوی ارزيابی شده است.  ولی متأسفانه در مدت بـعد از امضای توافقات تاکنون از جانب پاکستان هــيچ نوع نشانه های قابل توجه که ارادۀ آنرا برای تطبيق کامل توافقات ژنيو افاده کـند، بمشاهده نرسيده است. وحتی روش های غــير مسولانه قبل از امضای توافقات که درحرف و عمل شان متبارز بود، در ابعاد وسيعتر وخشن تر آن تشديد يافته است.

ج.ا از نخستين لحظات انفاذ توافقات ژنيو تاکنون کوچکترين تخلفی را از توافقات ژنيومرتکب نشده است، ولی بر عکس چهل مين يادداشت ج.ا  به هيأت حسن نيت مــلل متحد در افــغانستان  و پاکستان که حاوی تخلفات از تــوافقات، از جانب پاکستان ميباشد، سپرده شده است. درپهلوی اين اقــدامات همچنان با ارسال نامه های متعدد توجه رهبری سازمان ملل متحد و يــک تعداد از کشورها را از نتايج ادامة تخطی ها جــلب نـموده است. چنانچه اينجانب در جريان مسافــرت خود در نيويارک توجه سرمنشی سازمان مــلل مــتحد و نمايندة مخصوص شانرا به عواقب سياست غير مسئولانۀ پاکستان نسبت به عدم اجرای تــعهدات که خودش امضاء کرده است، معطوف نمودم. 

 

      در اين روز هايی که مردمان افــغانستان  و پاکستان و تــمام جهانيان با اميدواری به تطبيق تــوافقات ژنيو در جهت حل سياسی يکی از پيچيده ترين منازعات منطقوی مــينگرند، پشت پازدن پاکستان به تعهدات سپرده شده اش و بر خورد غير مسئولانه حتی مـاجراجويانۀ حـکومت مذکور باعث ميگردد تا وضــع بيشتر متشنج گردد و دشواريهای در برابر تطبيق توافقات ژنيو بوجود آيد. انتــظار داريم تا سازمان ملل متحد با استفاده از اتوریتۀ خود در جهت تحقق توافقات ژنيو بحيث يک سند معتبر در سطح بين المللی بذل مـساعـی نموده و توجه تضمين کننده گان يعنی اتحاد شوروی و امريکا را به عواقب بازيهای خــطرناک پاکستان نيز معطوف نمايد.  امروز ايــنجانب باکوردوويز مــلاقات مينمايم.  تمام اين مسايل جــای لازم را در مذاکرات ما دريافت خواهند نمود.


     فــکر ميکنم که برای رئيس جمهور امريکا اين امر نسبت به هر زمان ديـگرروشن ميشود که عدم تشنج زدائی در مناطق مختلف جهان به کـدام تــراژيدی خطرناک بشری مــيانجامد. وجيبة خود مــيدانيم تا به نمايندگی از شورای ملی ج.ا ، حکومت ج.ا و تــمام مردم افغانستان  همدردی خويشرا بــخويشاوندان و نزديکان مسافرين شهيد طيارة ايرانی که با راکت های امريکائی بر فراز آب های خليج فارس سقوط نموده ابراز نمائيم.
 

از ما ميپرسند : ساختمان سيستم جديد سياسی چگونه پيشبرده ميشود؟

هر يک شما که شاهد و اشتراک کنندة عـمده تــرين مرحلة اين پروسه هــستيد، ميتوانيد به اين سوال پاسخ بدهيد. سيستم چند حزبی و ائتلاف در مطابقت با اصول دموکراسی و مصالحه در تمام سطوح بطور کامل به فعاليت آغاز مينمايند.

برای ما لازم است تا اعتماد تمام اقشار اهالی را نسبت به حاکميت مــردمی فعالانه و مصرانه جلب نمائيم. ما بايد صادقانه و با صراحت با مردم صـحبت نمائيم و بياد داشته باشيم که حرف حــقيقت به ما ياری ميرساند.  به هر اندازه ايکه حقيقت باشد، به همان اندازه اعــتماد وجود ميداشته باشد، به هر اندازه ايکه حقيقت وجود داشته باشد، به همان اندازه عقيده  وجود ميداشته باشد.

اينجانب ميخواهم صحبت خويشرا با دعـوت به وحدت تمام نيروهای ملی و وطندوست خاتمه بخشم. به هــراندازة که صفوف مبارزين وطندست متحد و يکپارچه باشند، به همان اندازه پيروزی در مبارزه بخاطر صلح ملی زودتر فرا ميرسد.
 

نماينده گان منتخب و با صلاحيت مردم آزادی دوست افغانستان !

    
     با شما، انعکاس دهندگان ارادۀ مردم در صـف اول دست بدست هم داده، بسوی صـلح، آرامش و بــرادری حرکت خواهيم نمود.

تمام نيرو، دانش و توانائی خويشرا به بزرگترين داعیۀ صلح ملی وقف ميسازيم!

زنده باد وطن دوست داشتنی و آزاد ما !

 

برگشت به صفحۀ قبلی