www.payamewatan.com
 

 

 
 

با صراحت در برابر شما مدافعان راستين وطن اظهار می نما ييم که سوال موجوديت و عدم موجوديت ح.د.خ.ا در صحنه سياسی، موجوديت و عدم موجوديت وطن واحد، فرزندان و زندگی هريک ما به کار و فعاليت ما، به سهم ما در دفاع مستقلانه از وطن و مصالحۀ ملی ارتباط خواهد داشت. فکر می کنم برای هريک ما موجوديت فزيکی بهر قميتی که باشد، مطرح بحث نيست.  برای ما موجوديت در تاريخ، در معنی، در جلايش انديشه ها و در انجام تعهدات ملی و بين المللی که در برابرمردم کشورو جهان ارائـه داشته ايم، مطرح خواهد بود.


 

بيانیۀ شهيد دکتورنجيب الله رئيس
جمهورپيشين و سرقوماندان اعلی قوای مسلح ج.ا.
در جلسۀ قوماندانان و هیأت رهبری قوای مسلح ج.ا

ميزان ۱۳۶۸

 

رفقای عزيز!

   مسرورم ازيـنکه با قـوماندانان قـطعات وجزوتامهای قوای مسلح ج.ا در شرايطی صحبت می نـمايم که نبض سياسی- نظامی در کـشور به تـندی می تپد و دفاع از وطن، تماميت ارضـی، استـقلال، وزنـدگی صلـح آميز هموطنان تقدم کسب می نمايد.

 

   در تاريخ چنين لحظات و حماسه هايی وجود دارد که دفاع از وطن و حفظ نواميس ملی دُين وطندوستانة افــسران وسربازان، قوماندانان و اداره کنندگان اردوی افـغانستان، تـلقی گريده و مردم به کمک قـوای مسلح کـشور به سمبول مقاومت، دليری و پايمردی مبدل گرديده است.  تاريخ افغانستان ازچنين حماسة بزرگ و کار نامه های فــرزندان با شهامت افــغانستان مشحون است.  شما وارثين تاريخ دان و ادامه دهندگان راه اجداد و نياکان با شهامت افغانها هستيد و بخوبی می دانيد که درشرايط کنونی متاسفانه برخلاف انتخاب ما افراطيون به جنگ و برادرکشی در کشورادامه می دهند ومی خواهند با اين جنگ تباه کن هستی مادی ومعنوی کشور را از بين برده، جوانان را که سرمايه بزرگ ملی ما است بکام مرگ بفرستند وکشور را بسوی نابودی نکبت بار بکشانند.

 

   شما بمثابه اولين بينندگان چهره لعنتی جنگ و اولين باز دارندگان دشمنان از ويرانی و تخريب کشور، شاهد بـلاهای عـظيم جنگ تحميلی بوده و خاطرات تلخی ازآن داريد.  زيرا منسوبان قوای مسلح کشوردر جريان ده سال اخير که تجارب و چشم ديدهای فراوانی از جنگ دارند، مصالحة ملی يعنی الترناتيف جنگ را نه تنهامی پذيرند، بلکه برای تحقق کامل آن از هيچ نوع فداکاری وايثار دريغ نمی نمايند دولت ج.ا با درک و اقعيت موجود و با احساس مسووليت در برابرآيندۀ وطن دوست داشتنی ما مصالحۀ ملی را اعلام نمود و راه را برای انجام ديالوگ، مذاکره و مفاهمه بخاطر قطع خونريزی وختم کشتن افغان بوسيلةافغان هموار سا خت. يـکی از دستاوردهای مشی مصالحة ملی امضأی مـوافقت نامه های ژنيو است که بنيادهای استواری را برای ختم جنگ و تامين صلح در کشور بـوجود آورد.  در اثــرنقض مـوافقتنامه های ژنيو، هـموطنان مــااز ادامه جـنگ بـرادرکشی رنـج می برند، وضـع مـهاجرين بغرنج تر گرديده و مساعی صلح طلبانة ما با موانع مواجه می گـردد. درچـنين شرايـط در پـهلوی ساير ابـعاد سياسی، اجتماعی و اقتصادی مشی مصالحۀ ملی، مسئلۀ دفاع مستقلانه ازج.ا کسب اهميت می نمايد. ما مشی پيشبرد ديالوگ، مذاکره و مفاهمه را در آينده نيز تعقيب خواهيم کرد و بر افراطيون  فشارهای بيشترسياسی وارد،می نماييم. ولی عمده اين است تا اين مشی با دفاع جانبازانه از وطن و مردم توام گردد.

 

   شما می دانيد که دراثر منطق قوی مشی مصالحۀ ملی وپی آمدهای اخيرآن يعنی توسل به مذاکره و مفاهمه، افراطيون به تنگنای عجيبی قـرارگـرفـته اند. آنـها که حتی در ميز مـذاکرات زبان و احـد نداشتند، چـگونه خـواهـند تـوانست اداره واحـد افـغانستان را ايـجاد نـمايند. آيا مردم نمونه های ادارة افراطيون را در کنر، باميان، تخار و اداره چند روزه کندز و برخی نقاط ديگر کشور نديده اند و ازآن نتيجه گيری نخواهند نــمود.  اين نتيجه گيری ها بدون شک موقف آنانرا در برابر مردم بيشتر از گذشته تقليل خواهد داد.

 

   ما در آينده روز های دشوار ولی سر نوشت ساز بـرای حـزب، مـردم و کشور را در پـيشرو خواهــيم داشت. قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی عودت خواهند نمود ولی اين افتخار، اين محاسبة درست و اعتماد بزرگ وجود دارد که قوای مسلح افعانستان، وتمام نيروهای صلحدوست افغانستان  توانايی وقابليت دفاع مستقلانه از تماميت ارضی واستقلال وطن آبايی خويش را دارند.

 

   البته ما دشواری های معينی را خواهيم داشت. مگر مردان برای مقابله با دشواريها آفريده شده اند.  برای تحمل دشواری و رفع آن با عمل قاطع و ارادۀ آهنين ما بفعاليت آينده قوای مسلح ج. ا. اين قاطعيت عمل را مشاهده می کنيم.  ماه های اخير و سال آينده در برابر قوای مسلح افغانستان  و متحدين آن ازمونهای جدی را قرار می دهد.  دفاع از وطن در اينده نه تنها به رشد مشی مصالحۀ ملی کمک خواهد کرد، بلکه هويت قوای مسلح و وطن دوستان افغان را در منطقه و جهان تثبت می نمايد.

 

   با صراحت در برابر شما مدافعان راستين وطن اظهار می نما ييم که سوال موجوديت و عدم موجوديت ح.د.خ.ا در صحنه سياسی، موجوديت و عدم موجوديت وطن واحد، فرزندان و زندگی هريک ما به کار و فعاليت ما، به سهم ما در دفاع مستقلانه از وطن و مصالحۀ ملی ارتباط خواهد داشت. فکر می کنم برای هريک ما موجوديت فزيکی بهر قميتی که باشد، مطرح بحث نيست.  برای ما موجوديت در تاريخ، در معنی، در جلايش انديشه ها و در انجام تعهدات ملی و بين المللی که در برابرمردم کشورو جهان ارائـه داشته ايم، مطرح خواهد بود. با ايمان و ايقان کامل می توانم اظهار بدارم که ما بر مشکلات فايق می آيم و پيروز می شويم. دلايل کافی برای چنين محاسبه وجود دارد:

- اکنون قوای مسلح کشور از ۲۶ ولايت بطور مستقلانه دفاع می نمايد. در آستانۀ عودت قطعات محدود نظامی شوروی افراطيون بارها اشغال قريب الوقوع اين وآن ولايت،  اين وآن شهر را زمزمه می کردند.  اين ادعاهابه سراب مبدل گرديده ودشمن نتوانست حتی يک پيروزی کوچک استراتژيک رابدست بيآورد.

- قوای مسلح ج. ا با گذشت هر روز با مورال عالی مجهز می گردد.  تجهيزات، سلاح و تخنيک پيشرفته در اختيار آن قرار داده می شود. قوماندانان و کارکنان سياسی مجرب، با مورال و دانش لازم مسلکی درقوای مسلح  ج. ا فعاليت می نمايند. قوای مسلح ج.ا در طی ۹ ماه گذشته دست آوردها و افتخارات زيادی دارد .

زابل(۷۶) روز دربرابر افراطيون  مقاومت نمود. کندهار شجاعانه از خود دفا ع می نمايد و حملات نيروهای افراطي را عقب می زند، پلان های دشمن مبنی برتصرف ننگرهار عقيم ساخته شد.  حماسۀ لغمان جز افتخارات قوای مسلح  ج. ا گرديده است - چنين دست آوردهايی در نقاط مختلف کشور وجود داردکه ماية افتخار مردم وقوای مسلح است.  نيرومندی مزيدو تقويت بيشتر قوای مسلح ما از جملۀ مسايل مهم و حياتی می باشد.  اين امر همواره مورد توجه دولت جمهوری افغانستان  قرار دارد.  با درنظر داشت شرايط و ضرورت اوضاع کنونی گروپ اپراتيفی بگرام، قول اردوی نمبر ۴ ،فرقۀ ۲۱ ميکانيزه، همچنان  فرقۀ های ۱ و ۲ قومی، قوماندانی عمومی گارد خاص، فرقۀ ۶۰ ، فرقۀ ۵۳ ، فرقۀ ۵۴، و فرقۀ ۴۰ ايجاد گرديده و وظايف شانرا مجدانه انجام می دهند. خلاصه طی هفت ماه اخير قوتهای مسلح ما به اتکاء مردم مستقلانه   جنگيدند. ولی برای يک لحظه هم نبايد پيروزی ها جلوديد وسيع سياسی و اتخاذ تدابير برای آيندة دشوار را بگيرد.

 

   تجربه نشان داده که پيروزی نه در کميت ها، بلکه در کيفيت ها نهفته است. جايی که مورال وروحيه ضعيف شده است، در آنجا تلفات و ضايعات زياد بود،بر عکس قوت های بسيار محدود ولی با مورال عالی توانسته اند، از خود و داعیۀ خود بخوبی و شايستگی دفاع نمايند. زابل و لغمان اين تجربه را بر جسته ساخت که ايمان به پيروزی ودفاع قاطع از دستاوردها می تواند، هشت هزارو پنج هزار نفر مسلح مخالف را عقب زند. نتيجه اينکه دليری، شجاعت، ايثار، فداکاری وآمادگی برای قربانی می تواند چنين پيروزی ها را بوجود بيآورد، جبن،ترس،تزلزل، تردد نخست از همه هرج ومرج را بوجود آورده و از نيرومندی روانی قواء می کاهد. من فکر می کنم که برای شما قوماندانان و اداره کنندگان و برای کلیۀ منسوبان قوای مسلح ج.ا انتخاب عالی، راه اول است.

 

   در کنار تمام مسايل ياد شده اوضاع بين المللی همچنان در مقياس منطقه و همچنان در مقياس جهانی به نفع ختم در گيری ها و رويارويی ها تغييرنموده است.  ما پيشنهاد تدوير کنفرانس بين المللی را بخاطر بحث روی چگونگی تطبيق موافقتنامه های ژنيو از طرف جانبين، مطرح کرديم. طرح غيرنظامی ساختن و مطالعةتثبيت موقف بيطرفی افغانستان که در جلسة مشترک شورای ملی ج.ا ارائه گرديد، ذخاير و امکانات جديد را در حل منازعات بوجود آورده و توجه اذهان عامة بين المللی را بطرفداری خويش جلب نموده است.

 

   به اين ترتيب ما اکنون با دو سلاح مجهز هستيم،جنگ و دفاع قاطع از منافع ومصالح وطن و مردم بجای خودباقيست.ما با پيروی از دکتورين نظامی خويش هرگز قصد تعرض را نداريم ولی به متعرضين با يد جواب دو چند و سه چند داده شود.  سلاح ديگر ادامة ديالوگ، مذکره و راه حل سياسی همچنان در ابعاد و مقياسهای ملی و هم در عرصة بين المللی است.

 

   تمام اين دلايل ثابت می سازد که ح.د.خ.ا و قوای مسلح ج.ا ، نيروهای سياسی شامل درحکومت ائتلافی، همه و همه توانائی آنرا دارند و بايد داشته باشند که صلح را در زمين جنگ زدۀ ما تأمين نموده هستی و موجوديت خويش را حفظ نمايند. ده سال حاکميت در افغانستان، موجوديت بيش از ۲۰۰  هزار عضو فداکار و جانبازدر ح.د.خ.ا، داشتن برنامه های سياسی و اجتماعی، قوای مسلح از هر لحاظ نيرومند، تجربۀ سياسی و مهمتر از همه برخوردهای دقيق و روشن به مسايل که زندگی وآينده و سر نوشت کشور، مطرح می سازد.  گويای اين حقيقت است. ح.د.خ.ا  و نيروهای سيـاسی متحد آن يک واقعيت است.  بياد داشته باشيد که ديريا زود همه اين واقعيت را خواهند پذيرفت. برای رسيدن به اين امر بزرگ و برای رساندن کشتی مراد مردم به منزل مقصود، عنصر عمده برای ح.د.خ.ا  داشتن وحدت اراده و عمل است. بدون وحدت پولادين و بدون اجرای صادقانه و دليرانۀ وظايفی که در برابر ما قرار دارد، نمی توان به پيروزی رسيد. فکر می کنم درست است اگر از پيروزی های قوای مسلح ج.ا که با داشتن وحدت عام و تام و همآهنگی لازم بدست آمده است، نتيجه گيری نمائيم. تبارز سازمان بر جستۀ سياسی در منطقه، پيروزی و برد سياسی ح.د.خ.ا  به فعاليت های آيندة قوای مسلح به ميزان و حدت آن بستگی دارد. اتخاذ درست تاکتيک و ستراتيژی، وحدت عمل نيروها و قبل از همه وحدت ح.د.خ.ا، عدم تکرار اشتباهات گذشته، احتراز از تفوق طلبی، مقام پرستی و سودجويی، قبول مسووليت و دشواری بخاطر سر نوشت وطن و مردم و مبارزة دليرانه بخاطر تحقق مصالحة ملی، يگانه راه بيرون رفت از دشواريهاست.

 

رفقا!

   در شرايط عودت کامل قطعات اتحاد شوروی و بعد از آن ضرور است تاهر جزوتام، هر قطعه، هر منسوب قوای مسلح به سپر مطمئن دفاع از ساحة مسووليت خود مبدل گردد.

 

   دشمن در ميان قوای مسلح تبليغات گسترده، را براه انداخته که بعد از عودت کامل قوای اتحاد شوروی دولت را به سقوط مواجه می سازد. و با اين تبليغات می خواهد مورال مردم و قوای مسلح را تضعيف نموده و خود را قوی نشان دهد.

 

   با قاطعيت برای شما می گويم که دشمن به هيچ صورت قابليت ادامة جنگ را که بتواند دولت را با سقوط مواجه سازد، ندارد.ضرور است تا تمام نيروی ما در جهت بسيج مردم و ارتقای قابليت محاربوی قوای مسلح بخاطر دفاع از ج.ا متمرکز گردد.  هزارها سرباز در عقب ما قرار دارند. صرف افسران و قوماندانان ما ميتوانند آنها را به نيروی خارق العاده مبدل سازند. شما می دانيد که نيروی مادی و محرکة منسوبان قوای مسلح را داشتن مورال قوی سياسی و احضارات محاربوی تأمين می کند. ما اين چيز را کمبود داريم. اگر مسئالة دفاع از وطن و مردم و دفاع از مشی مصالحۀ ملی به درک سربازان و منسوبين قوای مسلح مبدل گردد و هر سرباز بداند که برای چه امری مبارزه می کند، در آن صورت زندگی و حيات خويش را با دفاع مسلحانه از وطن گره می زند وسد نيرومندی را در برابر دشمن ايجاد می کند، با تأسف بايد خاطر نشان سازم که برخی سربازان و منسوبين قوای مسلح کمتر می دانند که چرا و بخاطر چه می رزمند؟  جنگ در کشور ما به تقصير کدام نيروها ادامه دارد و چه کسانی تحميل کنندگان برادر کشی در کشور اند.

 

   اين عامل يعنی تأمين اعتقاد منسوبين قوای مسلح به امر پيروزی مردم افغانستان در شرايط کنونی کسب اهميت می کند. دشمن تلاش می ورزد تا با استفاده از نيرنگهای خاص،فرار در قوای مسلح را تشويق نمايد، پوسته های امنيتی را با سلاح و پرسونل تسليم کند، ترور و انفجار را شدت بخشد، در صفوف قوای مسلح رخنه نموده وآنرا با تبليغات زهرآگين مورد ضربه قرار دهد. آنها سعی خواهند ورزيد تا از همآهنگی   قوای مسلح جلوگيری نموده ويک ارگان را در برابر ارگان ديگر قرار دهد.  دريک کلام دشمنان تلاش می ورزند تا روحيه و مورال قوای مسلح ج. ا را تضعيف نموده و از باور آنان به آينده بکا هد. در ينجاست که بايد به کار سياسی – تربيتی توجه نمود.

 

  کار سياسی – تربيتی و تبليغاتی در ارتقای مورال رزمی منسوبان قوای مسلح و در نيرومندی قوای مسلح نقش تعيين کننده دارد. ما بارها درين مورد تأکيد نموده ايم. در شرايط کنونی که به اساس تشديد جنگ روانی عليه ج.ا کار زار و سيع تبليغاتی مخصوصاً در جهت تضعيف مورال منسوبان قوای مسلح ما از طرف وسايل اطلاعات جمعی غرب براه انداخته شده،کار سياسی و تبليغاتی در قطعات و جزوتامها اهميت خاص کسب می نمايد. قبل از همه بايد سيستم ضد پروپاگند را جهت خنثی نمودن تبليغات دشمن بيشتر فعال ساخت.

 

   توأم با استفاده از اشکال نوين کار و پيشگيری های لازم ضرور است تا قوماندانان تمام سطوح کارکنان سياسی، مبلغين داخل تشکيل و حرفوی بدين منظور فعالانه بسيج گردند. به يقين کار سياسی – تربيتی در تأمين انظباط و دسپلين نظامی نقش بزرگی را بازی می کند. اينکه هنوز هم پديدة فرار در قطعات و جزوتامهای قوای مسلح موجود بود، يکی از عوامل اساسی آن ضعف کار سياسی و تبليغاتی ميان سربازان و افسران می باشد کار سياسی و تبليغاتی را در هر گونه شرايط بايد سازمان داد و پوسته ها را در محلات دور دست نبايد فراموش کرد. قوماندانان بايد مسووليت ها و مکلفيت های خود را سازماندهی و پيشبردکار سياسی – تربيتی فراموش نکنند و اين را صرف مربوط به ارگانهای و کارکنان سياسی ندانند.

 

   به کار سياسی- تربيتی بخصوص در تولی ها و بلوک ها توجه جدی مبذول گردد.  محتوی کار سياسی، تربيتی بايد با اهداف و ماهيت سياست مصالحة ملی انطباق يابد. تزئين اتاق های تنوير در قطعات و جزوتام های قوای مسلح مطابق به روحیۀ مشی مصالحة ملی صورت گيرد تا هيچ گونه واکنش نا مطلوب را بر نيانگيزد.  هر چه زودتر کار سياسی – تربيتی و تبليغاتی را بايد از چارچوب فورماليزم بيرون کشيد و به آن تحرک نوين بخشيد.  ما تأثير ايديالوژيکی خود را می توانيم با کار عملی يعنی کمک و مواظبت در ميان منسوبين تحکيم بخشيم.

 

   قوماندانان ما از نيازمندی های پرسونل آگاهی خراب دارند، و به تقاضاهای آنها عکس العمل سريع و اوپراتيفی صورت نمی گيرد.

دشمن در ميان قطعات ما کارمی کنند و برای اين کار پول گزاف می پردازند اين امر خود بيانگر ضعف دشمن است.  آنها سرو صداها را براه می اندازد که در صورت رسيدن به قدرت عفو عمومی را اعلان خواهد کرد و به اين ترتيب می خواهد روان منسوبان قوای مسلح را صدمه زده قدرت دفاعی آنها را تضعيف و آنها را به آيندة که اصلاً وجود نخواهد داشت اميدوار می سازد.  چنان تصور بوجود نيايد اگر بر خورد ما پاسف باشد صرف تعويض قدرت مطرح است. بلکه درين ميان حيات و زندگی فرد، فرد نيروهای مترقی مطرح است. سرنوشت وطن واحد و مستقل ما مطرح است.

 

   گذشته از آن اکنون اين سوال مطرح است که نيروهای مترقی و تحول طلب بايد سرنوشت را بدست گيرند يا نيروهای ارتجاعی و عقب گرا؟ آينده روشن است به اين مفهوم که آن نيروهايکه بتواند بهتر مقاومت نموده و از خود دفاع کند آينده از اوست. اين نيرومندی را دولت ج.ا ، در وجود قوای مسلح خود و پشتيبانی مردم دارا می باشد.

 

   بياييد درين مورد هم فکرکنيم که اگر اتحاد شوروی نمی بود و وطن را خطرتجزيه تهديد می کرد آيا ح.د.خ.ا  و نيرهای وطندوست ازتماميت ارضی کشور خود دفاع نمی کردند؟ مسلماً که می کردند.پدران ما در جنگ با اجنبی در سه جبهه (۲۰۰) هزار شهيد دادند ولی پيروز شدند و آزادی ميهن را حصول کردند.  تاريخ ما مشحون ازين در سها است ولی ماچرا ازين درس ها نياموزيم.

 

  با دفاع مستقلانه از ميهن علی الرغم مشکلاتی که وجود دارد و ما تلفات هم خواهيم داشت ولی حتماً پيروز می شويم و اين پيروزی ما چنان باافتخار خواهد بود که ما توانستيم حزب و وطن را مستقلانه نجات بدهيم. سر نوشت طوری است که ما بايد حقيقت خود را با دفاع مستقلانه در ميدان جنگ نيز ثابت کنيم.

 

رفقا !

   با صراحت برای شما می گويم که دشمن هم امکانات معين خود را دارد. اگر ما توانستيم دو-سه ماه مقاومت و دفاع نموده و دشمن را عقب بزنيم، در صفوف مخالفين رخنه وارد می کنيم. آنها معتقد می گردند که ما به تنهايی توانائی آنرا داريم تا از وطن دفاع نمائيم. جهانيان هم معتقد به اين امر خواهند شد که دولت جمهوری افغانستان می تواند از خود دفاع نمايد.از جانب ديگر تاکتيک های جنگی دشمن بيانگر آن است که دشمن قوی نيست. تاکتيک کنونی جنگی دشمن تاکتيک جنگ های گوريلايی است. شاهراه ها را قطع می کنند وبه حملات دزدانه را انجام می دهند و غيره.  اين تاکتيک ها می تواند  باعث درد سر دولت و اهالی گردد ولی هيچگاه نبايد چنين درد سرها را به حساب سقوط دولت محاسبه کرد.

 

   از جانب ديگر مقاومت ما برای چند ماه ديگر مهاجرين را معتقد خواهند ساخت که راه حل نظامی ممکن نيست و به اين صورت امکانات سربازگيری افراطيون  از ميان آنها محدود خواهد شد.

 

رفقا !

   به يقين کامل که صفوف گروه های مسلح مخالف طی ده سال از جنگ خسته شده اند. و افراد گروه های مذکور نيز آرزومند صلح و قطع جنگ می باشند. و بخصوص که اميد شان به آيندة موهوم هم قطع شود. چنين روحيه،در ميان مهاجرين و آنهائيکه در جبهات جنگ قرار دارند روزتا روز قوت می گيرد.

 

   مسأله ديگر و آنهم مسأله عمده اينست که تضاد در ميان مخالفين آنقدر عمق و پهنا يافته که هيچ اقدامی نتوانست آنرا حداقل کاهش دهد.  بر عکس اين مسأله روزتاروز تشديد می گردد. تلفاتيکه در ين روزها دشمن از اثر برخوردهای خود شان متحمل می شوند در بعضی محلات بيشتراز تلفاتی است که قوای مسلح ما به آن وارد می آورد.  ماتمام دلايل را داريم تا برای پيروزی حتمی آينده اعتقاد عميق داشته باشيم.

 

   قوای مسلح نيرومند، حزب استوار و عمده تر از همه اينکه مردم را با خود داريم. حزب ما امروز چنان مشی را طرح کرده است که هيچ کس نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند و امروز اگر ما در برابر افراطيون می جنگيم، جنگ ما پاية منطقی خود را يافته است زيرا مردم ميدانند که اين جنگ بخاطر تأمين صلح و دفاع از زندگی صلح آميز مردم است.

 

   فکتور عمدۀ ديگری که ميتوان به آن اتکأ داشت اين است که از منافع فردی خود بخاطر مصالح وطن و مردم بگذرند و آنهاييکه تيشه به ريشة حزب ميزنند، نه تنها نفرين هزاران انسان اين وطن را نصيب می گردند، بلکه به زندگی و شخصيت خود برای هميشه خاتمه ميدهند.

 

   بايد به قوای مسلح قهرمان کشور اعتماد داشت. قوای مسلح ما از آزمون دشواری گذشته و امروز پختگی لازم کسب کرده است.تمام امکانات را بايد در جهت خدمت به قوای مسلح معطوف ساخت. هر سرباز بايد مواظبت دولت و حزب را با تمام گوشت و پوست خود احساس نمايد.  فقط در صورت داشتن يک قوای مسلح نيرومند می توان پيروزی را بدست آورد.

شهيد دکتور نجيب الله بعد از بر شمردن نواقص موجود در بخش های مختلف زندگی و فعاليت قوای مسلح و ارایۀ مثال های معين افزودند:

شرايط موجود و آيندۀ کشور از هر يک شما بمثابۀ مدافعان راستين وطن، زندگی و صلح در کشور می طلبد تا با رفع نواقص، تدبير عملی را با کارگيری ابتکارات خود تحقق بخشيده و با محاکمۀ وضعيتی که با آن مواجه خواهيد بود، دفاع مستقلانه از وطن و مردم را تأمين نمائيد. عمده ترين وظايف قوای مسلح در وضع کنونی قرار ذيل است:

- ايجاد و اکمال ذخاير، سلاح، مهمات، اعاشه، تحفظ آن در برابر سلاح ثقيل دشمن.

- تحکيم پوسته، مواضع، بلنداژها،و خطوط مدافعوی شهرها و گارنيزيون در حدی که در مقابل سلاح ثقيل مقاومت داشته باشد. در خوست و پکتيا که چنين تدابير اتخاذ شده است با وجود فيرهای متعدد تلفات ما کم  است. زابل را استحکامات کمک نمود. واضح ميگويم که اگر اعاشة سرباز بموقع اکمال نگردد، موضع مستحکم نداشته باشد، اکمالات مهمات هم بموقع صورت نگيرد، صرف تحقق تدابير سياسی نميتواند کاری را از پيش ببرد.

- کار همه جانبه و مؤثر در جهت ارتقای مورال رزمی منسوبين قوای مسلح از فداکاری و خودگذری قوماندانان وکادرها آغازميگردد و بايد منسوبين اين عقيده را از اثر اجرأت و فداکاری شما حاصل نمايند. دشمن در ننگرهار،سربازان قوای مسلح راکه ضعف نشان داده بودند و در دام شان افتيده بودند تحت عنوان کفارة اعمال گذشته درخط اول جبهه عليه قوتهای ما استعمال نمود وآنها همه به اثر ضربات قوای مسلح از بين رفتند. بايد هر سرباز و افسر بداند که در صورت پيوستن به دشمن، سرنوشت بهتر نخواهند داشت.

- تامين دسپلين و انضباط نظامی آگاهانه در قوای مسلح ج.ا.

- با منحرفين و آنهائيکه سطح احضارات محاربوی را تضعيف می سازند بر خورد جدی صورت گيرد، محاکمۀ صحرائی سازمان داده شود، محاکم در فيصلة قضايا، شرايط جنگ را در نظر داشته باشند و بايد هرافسر وسرباز احساس و درک کنندکه در صورت عدم رعايت دقيق قومانده به مجازات شديد محکوم خواهد شد.

- تعليم و تربيه و جلب و احضار در سر خط وظايف قرارگيرد.

- برای اينکه از تطبيق هدايت و دايرکتف ها اطمينان حاصل شود، چگونگی تطبيق آنها کنترول گردد.

- وظايف کشف و جلوگيری از فعاليت دشمن در بين جزوتا ها پيروزی را تضمين ميکند، آنعده کارمندان اوپراتيفی که نتايج عملی ندارند، بايد فعال و يا تعويض گردند.

- هر شکست و ضعف مورد بررسی قرار بگيرد. از يکجانب برای آينده تدابير اتخاذ گردد و از جانب ديگر  عاملين آن مجازات شوند.

- قوتهان هوائی و زمينی در کوردينيشن نزديک کار نمايند، و ضربات هوائی بموقع اجراء گردد، وضع جنگی طوری است که بايد در عين فعاليت و تکاثف دشمن عکس العمل جدی نشان داده شود.

- در تمام تدابير ياد شده نبايد کار در بين مردم فراموش گردد. قوای مسلح نيرومندی خويشرا با پشتيبانی مردم محل حفظ خواهد کرد.

- کار ايجاد ارگانهای دولتی ائتلافی بايد تشديد گردد. سعی بعمل آيد تابا اعزام جرگه ها، ارسال نامه ها به  گروپهای مسلح و مفرزه های مخالف زمينة جلب همکاری آنها با دولت مساعد گردد، پروتوکول ها جداً رعايت شود و در عقد آن منافع مردم و مصالحه مدنظر باشد. زمينه برای ديالوگ و مذاکره مساعد گردد و نقاط عمده و کليدی که در سر نوشت دفاع مستقلانه و مصالحه تأثير دارد بايد بدست توانای قوای مسلح باشد و حيله گری و فريبکاری دشمن جداً طرف توجه باشد.

 

   افراطيون شکست های سياسی – نظامی خويشرا در محاصرۀ شهر ها و مراکز ولايات جستجو نموده و از طريق انسداد شاهراه ها و راه های اکمالاتی ميخواهند، قحطی خوار و بار را بوجود آورده و بدين ترتيب ميخواهند گلوی مردم را بيشتر بفشارند. ازين لحاظ حفظ امنيت شاهراه ها در سرخط و ظايف قوای مسلح قرار بگيرد. در چنين شرايط دشمنان به سبوتاژ اقتصادی دست ميزنند و کمبود غله را تحميل مينمايند، کابل قلب وطن است و بايد از لحاظ مواد اولية مورد نياز مردم اکمال باشد. قوماندان خوب، سياست مدار قوی و افسر بر جسته کسی است که با ابتکار و خلاقيت، با استفاده از ترانسپورت خصوصی و دولتی، کابل اين مرکز کشور را اکمال نمايد. هيچ واسطۀ ترانسپورتی زمينی و هوائی قوای مسلح بايد بدون محموله حرکت نکند. ابتکار ننگرهار در رابطه به انتقال ترکاری به کابل با استفاده از وسايط زمينی که مهمات را انتقال داده بود قابل ياد آوری است.

رفقا، نبايد تنها راجع بخود و ساحۀ مسووليت خويش فکر نمود.  بايد مسوولانه راجع به تمام کشور فکر کرد. ما گزارشات شما را در ين رابطه استماع خواهيم کرد.

 

- قرارگاه وزارتهای دفاع، داخله و امنيت دولتی ، قوماندانی اعلی قوای مسلح بايد به مطالبات ولايات بموقع

پاسخ بدهند ما نبايد سرباز و افسر جبهه را در دفتر های گرم فراموش کنيم.اگرآنها در هوای سرد و زيرباران مرمی تا صبح می رزمند، شما برای رفع مشکل آنها تا صبح کار نمائيد و هميشه در فکر آنها باشيد.  ما آنهائی را که در رفع مشکل جزوتامها از مرکز ضعيف کارنمايند شديداً مجازات خواهيم کرد.

 

رفقا !

   هر جنگی بالاخره به صلح می انجامد، جنگ موجود کشور ما هم بالاخره به صلح می انجامد، ولی افتخار اين را کسانی خواهند داشت که ازهمين اکنون تأمين صلح را شعار ميدهند و برای آن ميرزمند.

 

   ماباافتخار و قهرمانی و با تشنگی و عطش فراوان در انتظار تجليل از ۲۵ مين سالگرد ح.د.خ.ا هستيم. يکسال بعد افتخار پيروزی شما خواهد بود. ما شرايط دشواری را در پيشرو داريم ولی داعية ما بر حق است. مصالحة ملی حقيقت انکار ناپذير جامعۀ ما و الترناتيف جنگ برادرکشی است. مصالحۀ ملی پيروز ميشود.  زيرا مردم و قوای مسلح بطرفداری از آن قرار دارند. ما با چنين اميدواری و اطمينان به پيش خواهيم رفت و مبارزه خواهيم کرد. توده ها با تحقق کامل مشی مصالحۀ ملی پيشآهنگ خود را بيشتر از گذشته خواهند شناخت و نفرين مردم نصيب کسانی است که آتش جنگ برادرکشی را شعله ور نگهداشته اند.

 

   ما در جبهۀ جنگ از تأمين صلح دفاع ميکنيم و باور داريم که خواست ما، خواست مردم است، مردم نيازمند صلح است و دولت ج.ا به کمک شما افسران و قوماندانان دلير قوای مسلح ج.ا پيروز ميشود.

تشکر

 

 

برگشت به صفحۀ قبلی