www.payamewatan.com
 

 

 
 

ز خون ما گل و ستاره سر زند...


متن بيانيۀ محترم نجيب الله رئيس جمهور افغانستان.

 ۱۷ دلو ۱۳۶۷

امروز همشهريان کابل شاهد ميتنگ و مارش عظيم و پر شکوه مسلحانه اعضای ملکی ح.د.خ.ا هستند. غريو اين مارش عظيم و بزرگ پشت تمام دشمنان صلح و آزادی مردم افغانستان را به لرزه در خواهد آورد.

سپاس بيکران از شما رزمنده گان راه صلح و آزادی و نجات مردم افغانستان، از همه کادر ها و صفوف حزب دموکراتيک خلق افغانستان که يک بار ديگر در اين لحظۀ حساس ولی پر افتخار تاريخی در شرايط دشوار و پيچيدۀ نظامی و سياسی اعضای قهرمان ح.د.خ.ا برای نبرد سنگين مرگ و زنده گی آماده ميگردند.

حزب ما حزب روز های دشوار و سرسخت است، اما بياد مياوريم شهيدان گلگون کفن خويشرا که مردانه در برابر شليک های دشمن سينه های خويشرا سپر ننگ شکستها ساختند و هزاران هزار ديگر راه آنان را و راه مقدس شانرا با افتخار جانبازی و سر بلندی با مارش ظفرآفرين به پيش تعقيب مينمايند.

سپاس عظيم به هر حوزه و به هر سازمان اوليه که چنين قهرمانان و مبارزان واقعی را در آغوش خود پرورده است.  بلی حزب ما حزب روزهای دشوار، حزب قهرمانان، حزب شهيدان، حزب مبارزان واقعی حزب وطندوستان اصيل است.  اينک که وطن يک بار ديگر از بيرون با تجاوز مواجه گرديده است، در پيشاپيش تمام صفوف مبارزان راه آزادی فرزندان ح.د.خ.ا جانبازانه می ايستند و از صلح، آزادی حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور خويش و مردم پر افتخار و شرافتمند خويش دفاع مينمايند.

بيا، بيا که فضا گرد کائنات شويم

که ارزوی برزگ است و اين جهان تنگ است

برای حلقۀ مردان روز کار نوين

حيات بی تپش و خفته مايه ننگ است

هوای کشور افغان و روح سرکش من

دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است

سرم ز مشت حوادث فرو نمی آيد

سر مبارزه سر نيست صخره سنگ است

رفقای انقلابی! ما اين روز های دشوار را به همت و غيرت و ننگ شما فرزندان صديق وطن پشت سر ميگذرانيم و حتماً با سربلندی و پيروزمندی در برابر تاريخ کشور خويش چهره خواهيم کشود. هموطنان عزيز! اگر ما سياست مصالحۀ ملی را اعلام کرديم و آن را به پيش می بريم اگر ما از تمام کانالها مذاکره و مفاهمه را با مخالفين آغاز نموديم، اگر ترجيح داديم که تمام مسايل و قضايا نه از طريق جنگ، بلکه از طريق مذاکره و ديالوگ حل و فصل گردد، اگر ما مخالفين را به امر صلح دعوت کرديم که ديگر دست به خونريزی مردم بيگناه نزنند، برای آن بوده است که ما در برابر تاريخ، مردم و کشور خويش مسئوليت داشته و داريم.  شما قضاوت کنيد، اکنون که قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور خويش عودت ميکنند ما به پای خويش می ايستيم و مستقلانه از وطن خويش، از وطن پدری و اجدادی  خويش مردانه دفاع ميکنيم.  مگر ببينيد افراطيون در کجاقرار دارند؟ آنها در پاکستان مرکز، دفتر و کمپ نظامی دارند.  آنها در دستان اوليای امور استخبارات نظامی پاکستان قرار دارند.

آنها از آنجا اسلحه و آتش می فرستند تا وطن خويشرا ويران سازند.  تا ديروز افراطيون ميگفتند که وطن توسط اتحاد جماهير شوروی اشغال شده است اکنون آنها به کشور خويش ميروند ولی شما ببينيد، نظاره کنيد که ديگران چشم اشغال را به وطن عزيز و محبوب ما دوخته اند ولی آنها بايد به ياد داشته باشند که مردم شرافتمند افغانستان و در پيشاپيش آن اعضای قهرمان ح.د.خ.ا و متحدين سياسی آن و نيروهای ملی دموکراتيک در وطن برای آنها درسهای عبرت انگيز و فراموش ناشدنی خوا هند داد.  رفقای رزمنده و ا نقلابی!  به همگان معلوم است که گروه های مسلح مخالف مشاورين کشور های متخاصم را به کشور ما مياورند و دست به دست آنان در يک محل و محل ديگر گشت و گذار ميکنند.  شما قضاوت کنيد که آنها از پاکستان به کنرها سرک ساختند، جنگلات اين وطن را که مال همه مردم افغانستان است قطع ميکنند، مگر اين جنگلات مال چند نفر افراطی است؟ از معادن لاجورد، زمرد و بيرايت نيز بهمين شکل استفاده رهزنانه صورت می گيرد.  آنها نيروهای مليشه، جنرالان پاکستانی، نيروهای زرهی و هليکوپترهای اردوی پاکستان را برای تجاوز بر حريم خاک مقدس افغانها رهنمائی ميکنند.  چنين است چهرۀ اين گروه های ضد ملی، ضد وطن و ضد مردم افغانستان.

اينها به جز از حرف زور چيزی ديگری را نميدانند و گويا فيصله  نموده اند و کمر بسته اند که خون پاک فرزندان دلير قهرمان ح.د.خ.ا  را بريزند، خون وطنپرستان را بريزند.  خون مردم بيگناه افغان را بريزند.  اينها داد و فرياد براه انداخته اند که حمام خون ايجاد ميکنند و در شهر کابل و شهر های ديگر مردم را به قتل می رسانند.  اينها فرياد ميزنند که ما شهر ها را به محاصر ميکشيم و انسانها را ميخواهيم گرسنه بميرند.  آنها در اجرای اين اعمال ضد ملی و ضد مردمی خويش ماهيت خود را نيز پنهان نميکنند.

شما بگوئيد فرزندان رشيد اين وطن که در قبال چنين وضع چه بايد کرد! مبارزه! بلی، مبارزۀ  قاطع و درهم کوبنده.  بلی حزب ما، فرزندان ح.د.خ.ا و متحدين سياسی آن از صلح در وطن، از استقلال ملی و تماميت ارضی ميتوانند و بايد بتو انند دفاع بکنند و اين آز مونهای دشوار ولی پر افتخار را پشت سر بگذرانند.

به موج زن تن خود را، به قعر طوفان رو

حريف رزم نهنگان شو و خطر بپذير

زکوه لانه مجو ز آسمان پناه مگير

چو آفتاب به نور چراغ خويش به پيش

 که زنده گانی نبود جز نبرد بی تاخير

ما اين روز های دشوار را که در آن زنده گی ما را به نبرد بی تاخير می طلبد و ايثار و فداکاری و جانبازی می طلبد پشت سر خراهيم گذاشت.

ما از حيثيت، آبرو و شرف مردم خويش، از حاکميت ملی، از تماميت ارضی کشور خويش، از صلح و آزادی مردم خويش دفاع خواهيم کرد و اين راه را از پدران و نياکان خويش به شکل حماسه آميز فرا و الهام گرفته ايم.

بگذاريد کشور های خارجی سر و صدا های تبليغاتی گوناگون  را به راه بياندازند و مطالب ضد و نقيض را به مردم ما تلقين نمايند.  ولی دولت جمهوری افغانستان، قوای مسلح جمهوری افغانستان، حزب قهرمان د.خ.ا، متحدين سياسی آن، نيرو های وطنپرست وملی، شخصيت های ملی و قهرمان اين وطن، همه و همه قادر هستند از خود مستقلانه دفاع کنند و بر تمام دشواريها غلبه نمايند.

مبارزين قهرمان ح.د.خ.ا، رفقا و وطنپرستان انقلابی! در اين مرحله دفاع مستقلانه از وطن مسئوليت عظيم و بزرگ به دوش شماست.  شمابايد موجوديت خود را، شما بايد حقيقت حزب خود را در ميدان نبرد و مبارزه به اثبات برسانيد.  شمابايد با قاطعيت هر چه تمامتر از مصالح و منافع عليای مردم با وحدت و يکپارچگي بی نظير چون مشت پولادين و مستحکم از شرف، عزت، ننگ، غيرت، ناموس و زنده گی صلح آميز خانواده های خود و خانواده های مردم افغانستان و شهريان کابل دفاع کنيد.  شما شهيدان گلگون کفن تانرا که بخاطر وطن در قبرستان خفته اند نه تنها فراموش نکنيد بلکه از آنها درس الهام بگيريد.  شما از شرف، از عزت و نام پرافتخار ح.د.خ.ا در برابر افراطيون تا اخير، تا سرحد پيروزی برزميد و بجنگيد.  همين اکنون رزمنده گان ح.د.خ.ا در و لايات کند هار، ننکرهار، لغمان، پکتيا و زابل جانانه و جانبازانه می رزمند و ميجنگند و به اثبات رسانيده اند که سر ميدهند ولی سنگر نميدهند.

همين اکنون فرزندان دلير ح.د.خ.ا در سالنگ ها در برابر دزدان نان مردم می رزمند و ميجنگند.

رفقای عزيز! همشهريان محترم کابل، همو طنان عزيز را اطمينان ميبخشيم که صرف قوای مسلح نه بلکه رزمنده گان سرسپرده ح.د.خ.ا نيز داوطلبانه حاضر اند که از شرف، حيثيت، ناموس  و عزت آنها دفاع نمايند.  آنها از جان شيرين خود ميگذرند ولی حيثيت و آبروی آنها را پاسداری ميکنند.  بدون شک فرزندان مردم شرافتمند افغانستان زندان شهريان کابل نيز در اين مرحلۀ دفاع واحد از کشور در کنار ح.د.خ.ا قرار خواهند گرفت.  ما اطمينان کامل داريم که هر خانه، هر کوچه، هر بازار، هر محل، هر گذر به سنگر مطمئن دفاع از شرافت و حيثيت مردم و همشهريان کابل مبدل خواهدشد.

ما به افراطيون هوشدار ميدهيم که تمام پل های عقت گرد را قطع نموده ايم. و فقط به پيش ميرويم، اين است فيصله رزمی و جنگی قرارگاه ح.د.خ.ا..

     همو طنان عزيز!  ما يک قدم هم از مشی مصالحۀ ملی که ضامن سعادت و خوشبختی و صلح و آرامش مردم ماست عدول نميکنيم.

ما با مخالفين در هر سطح و سويه که باشد و هر کجايی که خواسته باشد حاضر و آماده هستيم به مذاکره و مفاهمه بنشينيم.  ولی به ياد داشته باشند که يک قدم هم از موضع اصولی خويش از دفاع مشروع، دفاع از وطن، صلح ونواميس ملی خويش نيز به عقب نخواهيم رفت.  ما زمانيکه سياست خويش را بر ديگران ديکته نميکنيم، ديکته و تحکم سياست ديگران را نيز نمی پذيريم.  ما در سنگر دفاع از وطن با تمام نيرو ايستاده ايم.  در اين امر مقدس خدا با ماست مردم با ماست، تاريخ با ماست، ما باغيرت و شهامت افغانی اعلام ميداريم که آينده از آن ماست. آينده از آن مردم افغانستان است نه از آنانيکه جنگ را بخاطر بيگانه گان شعار ميدهند.

رزمنده گان انقلابی ح.د.خ.ا.! در سيما های شجاع شما، اراده، تصميم، قاطعيت، استواری و پايداری را می بينيم و مردم وطن حق دارند از چنين فرزندان دلير و جسور خويش بخواهند که از حيثيت و شرافت آنها دفاع بکنند، حق دارند به اين فرزندان خطاب بکنند که ما به وطن عشق می ورزيم و وطن را دوست ميداريم.  بگذاريد رفقای گرامی به هموطنان خويش اين اطمينان را بدهيم که:

دوست داريم اين وطن را

ظلمت شبهای او را 

در نبرد زنده گانی 

جادۀ غم های او را

خلق بی همتای او را

در افقهای زمان ستاره فردای او را

رزم او را

فتح او را

آيندۀ زيبای او را

رفقای دلير و رزمنده  ! رفقای دلير و قهرمان با سرود حزب بر لب با مارش ظفر آفرين به بيش!

 

 

برگشت به صفحۀ قبلی