www.payamewatan.com
 

 

 
 
تأمين صلح وظيفۀ جهانيان است


متن بيانيۀ شهيد دکتورنجيب الله رئيس جمهور پيشين افغانستان که درسومين اجلاس مجمع عمومی ملل متحد پير امون خلع سلاح به روز ۱۸ جوزا ۱۳۶۷ ايراد نموده بوده بودند .

آقای رئيس!

مسئلۀحفظ صلح و تأمين خلع سلاح دراذهان وافکار مردمان جهان عميقاًريشه دوانيده است. حراست ازصلح ونابودی اسلحۀ ويرانکن درهمه قاره ها ديگريک مسئوليت جمعی محض نبود بلکه مسووليت فردی همه ساکنين سيارۀ ماست. تجربۀ تلخ جامعۀ انسانی و ويرانی های ترس آور جنگ جهانی دوم مؤيد اين حقيقت است. در مقايسه با جنگها و رويدادهای قبلی در چند دهۀ گذشته جهان ما امروز شاهد پيشرفت زياد در تکنالوژی ويرانکن واقعيت يک عامل انکار ناپذير بين انکشاف شيوه ها و طرز همزيستی و رشد تکنا لوژی را لازمی ميگرداند. امکان جنگ ذروی خطربزرگی رامتوجۀ زنده گی انسان وتمدن ساخته است. مسلۀ رفع اين خطر عاجلترين و جدی ترين همۀ پرابلم ها است. روشن است که در حل هيچ مسئالۀ جهانی تا وقتی مؤفق نخواهيم شد که مقدم برهمه مسايل مربوط به جنگ، صلح، خلع سلاح و همکاری مسالمت آميز را حل ننماييم از اينرو اوضاع و عواملی که به حل ساير پرابلم های جهانی  منتج ميگردد به فيصله ها و تدابيری ار تباط ميگيرد که برای حل مسايل خلع سلاح اتخاذ و تطبيق ميشود.

بايد به صراحت اعتراف نماييم که جهان برای اتخاذ گامهای عملی بخاطر محو خطر برخورد ذروی وقت زياد در اختيار ندارد.

مردمان و کشورهای جهان بی صبرا نه منتظر آن اند تا منطق و عقل سليم برفرضيه های کوتاه نظرانه وخودخواهانۀ تأمين امنيت زير سايۀ چتر ذروی فايق آيد.

در مسير خلع سلاح گام های عمده برداشته شده و برای محدود ساختن اسلحه پيمان های مهمی به امضاء رسيده است. واقعيت اين است که اين تدابير زمينه های اميد بخش برای جهان عاری از اسلحه و صلح واقعی و پايدار را به وجود آورده است. با آنهم اگر با اين تدابير با گامهای بيشتر مطابق با خوا ست زمان ما همراه نباشد. ابرهای بی اعتمادی بر آن سايه خواهد افگند.

ما باور داريم که عقد پيمان شوروی- امريکا در رابطه با نابودی دو کتگوری مرمی های ميان منزل و دارای منزل کوتاهتر چنان گامهای عملی بوده است که برای آيندۀ مطمئن بشر اميدواری های زيادی همراه دارد.

اين اقدام صرف آغاز کار است. اماطوريکه ارسطو گفته است، آغازيدن بيشتر از نصف تمام کار است.

عقد اين پيمان مظهر اين واقعيت است که با تلاشهای پيگير، با بيدار ساختن افکار عامه در جهان و با مصالحه ما ميتوانيم به توازن منافع پيرامون مسائل  اساسی مربوط به امنيت دست يابيم.

با استقبال از پيشرفت اخير در مذاکرات شوروی- امريکا در عرصۀ خلع سلاح باور داريم که پيشر فت های مشا به در همه جهاتِ روابط بين دو قدرتِ بزرگ و حصول تفاهم پيرامون پرابلم های منطقوی و نيز در رابطه با مسايل مهم اقتصادی و بشری از اهميت عظيم بر خوردار است. همۀ اين عوامل شرايطِ مساعد را برای بهبود اوضاع کلی بين المللی و تقويت و گسترش همکاری بين المللی به نفع همه جوانب ذيربط بوجود آورده است.

مسئالۀ تقويتِ اعتماد متقابل بايد از سوی هر جانب از طريق تأمين نظم در داخل آن بمثابۀ يک مسالۀ پُر اهميت حل شود.

تجربۀ مذاکرات پيرامون، مرمی های اروپايی و توافقات استکهلم، گواه روشن اين واقعيت است. به بيان ديگر در جريان اين مذاکرات جوانب بايد اين آماده گی را نشان دهند که در روشنی تفکر نوين سياسی خود را ارزيابی دوباره نمايند. آماده گی برای عقد توافق پيرامون پنجاه در صد کاهش سلاح تهاجمی سترا تيژيک بين اتحادشوروی و ايالاتِ متحدۀ امريکا اين رو حيه را کمک ميکند.

ديدار اخير رهبران شوروی- امريکا در مسکو گام نوين بسوی بهبود فضای اعتماد بوده مردمان از نتيجۀ اين ديدار با رضايت استقبال نمودند. اين اميد و اعتماد در حال رويش است، که تماسها بين دو قدرت بزرگ خصلت دايمی کسب ميکند و در جهت بهبود اوضاع در سراسر جهان کمک مينماند. ما عقيده داريم که پيشروی درين استقامت نه تنها مستلزم تلاشهای عظيم کشورهای دارندۀ سلاح ذروی است، بلکه خواهان بسيج افکار عامۀ جهان خاصتاًدر کشور هايی است که چنين ابزار نابودی در آنها انبارشده است. همراه با پيشرفت تکنولوژی وسايل و ابزار تخريب، جهانيان بايد از ماهيت خطرناک  آن آگاهی عميقتر کسب نمايند.

از نظر ما برای قطع مسابقۀ تسليحاتی شرايط واقعی وجود دارد. عقل حکم ميکند بجای تلاش بخاطر حصول برتری نظامی و تأمين قدرت ضربتی ذروی ما بايد برای حفظ توازن موجود و حتی برای کاهش تدريجی سطح اين توازن تلاش نماييم، چرا دربارۀ کاهش و محو سلاح  ذروی نيانديشيم، که دردفاع عليه آن فکر نماييم.

ما با نظر رهبران شش کشور از پنج قارۀ جهان همنوا هستيم که در شرايط امروزی هيچ مسئالۀ عاجل مهم مانند منع کامل آزمايشات ذروی نيست.

مصؤن ترين امنيت، امنيت جهانی و انقسام ناپذير است، هيچ کشوری نمی تواند برای خود جزيرۀ امنيت و خوشبختی را در گوشۀ از جهان با ديوار های از مرمی ها آباد سازد، درحاليکه بقيۀ جهان در شعله های جنگ بسوزد.

ما قويًا باور داريم که نبايد امنيت را با تقسيم جهان به کشور های دارندۀ سلاح ذروی و فاقد سلاح ذروی ماهيت دوگانه دهيم.

افغانستان از همه ابتکارات بخاطر ايجاد يک سيستم همه جانبۀ امينت جمعی حمايت دارد، بنای اين سيستم شامل نابودی خطر وارعاب ذروی، محو خطر تصادم بين شرق و غرب، از بين بردن خلاء بين کشور های پيشرفته و در حال رشد، تامين توازن منافع اقتصاری بين همه کشور ها بربنياد ارزشها و نورمهای قبول شدۀ قانون بين المللی و در نهايت ايجاد اعتماد متقابل است.

مباحثات کنونی گواه اين واقعيت است که بين زنده گی سياسی و اقتصادی رابطۀ درونی و جود دارد. با اين درک ما بايد باهم برای حل عادلانۀ مسايل انسانی کار نماييم، نه نيرومندترين کشور و نه گروپی از کشورها ميتوانند به حل مسايل مربوط به بقاء و پيشرفت انسان دست يابند. نياز برای حرکت همزمان به استقامتهای عمدۀ حل پرابلمهای بين المللی مانند خلع سلاح، بحرانات منطقوی، رشد همکاری اقتصادی، حفظ الصحۀ محيط، حفظ حقوق بشر اهميتِ زياد کسب نموده است.

چگو نه ميتوان از حقوق بشر سخن گفت، در حاليکه اساسی ترين حق انسانی يعنی حق زنده گی در آرامش معروض به خطر دايمی ناشی از انبار کردن سلاحهای خوفناکِ محوجمعی باشد.

کشور های فاقد اسلحۀ ذروی باخطر دايمی روبرو هستند، ما تضمينات مطمئن بين المللی را بر بنياد يک سند بين المللی مبنی بر عدم استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح ذروی عليه اين کشور ها لازمی می پنداريم.

آقای رئيس!

ملل متحد بمثابۀ يک سازمان پُراعتبار جهانی محل پراهميت است که در آن می توان نگرانی جدی انسانی را از احتمال بروزجنگ ديگر در عصر سلاح ذروی بيان نمود. در عين حال ساز مان ملل متحد اجتماع مهم برای ارزيابی مسائل مربوط به جنگ و صلح و امنيت در سطح جهان تبديل شده است، وخوشبختانه دست آوردهای ارزشمند در تقويت تفاهم پيرامون اين مسائل حاصل نموده است.

با آنهم ملل متحد نميتواند بدون ارادۀ سياسی و تلاش های جدی اعضای آن به اين اهداف خود در عرصۀ خلع سلاح دست يابد. ما تلاش های ملل متحد را برای انکشاف جهات تيوريک و پراتيک ديپلوماسی باز دارنده در جهت تحکيم صلح و خلع سلاح عالی ارزيابی ميکنيم.

آقای رئيس!

در عرصۀ روابط بين المللی و در مورد مبارزه بخا طر خلع سلاح جنبش عدم انسلاک به مثابۀ نيروی فعال نقش خاص را ايفأ نموده نيرويی که برای ازالۀ مقابلۀ برقراری همکاری متقابل و تفاهم ميان تمام گرو پهای کشور ها بر اساس نورم ها و اصول قبول شدۀ بين المللی مسجل در منشور ملل متحد مبارزه می کند.

افغانستان به صفت يکی از کشور های کمترين انکشاف يافته بار بار گفته است که اين کشور نبايد به حيث نقطۀ مقابله ميان شرق وغرب تلقی گردد و روابط با اين کشور ها نبايد براساس محافظه کاری سياسی، ايديولوژيکی يانظامی متکی گردد. بلکه اين روابط بايد براساس مبادلات اقتصادی، علمی تکنالوژی وفرهنگی استوارباشد.

کشور های عضو جنبش عدم انسلاک که اکثريتِ شرکت کنند گان اين جلسه را تشکيل ميد هند هرگز اجازه نخواهند داد که سرنوشت آنها ازسوی ديگران تعيين شود. اسناد هشتمين کنفرانس عالی جنبش ياد شده در هراری اين حقيقت را تائيد ميکند.

وحدت عمل، پيروی جدی از نورمهای قبول شده و هدف مورد نظر نه تنها برای خلع سلاح مهم است، بلکه بدون آنها اين امر ناممکن است که به پيشرفتی در جهت حل موضوعات منطقوی وا نکشاف روابط عادی سياسی ميان کشورها دست يافت.

هيچ کشور يا گروپی از کشورها نميتواند برقراری نظم جديد امنيت بين المللی را در انحصار خود داشته باشد.

هيچ کشور بشمول کشورهای بزرگ نميتواند بحيث محکمۀ عالی جهت تعيين سرنوشت مردم سائر کشورها عمل نمايد، مردمان خودشان حق دارند سرنوشت کشور های شان را تعين نمايند و اين در حالی است که صرف جامعۀ بشری حق دارد که سرنوشت بشريت را تعين کند. مسائل مبرم سياسی، اجتماعی و اقتصادی و تضادهای موجود در جهان روبه انکشاف نبايد بمثابۀ زمينۀ تقويت دو سيستم رقيب نگريسته شود چه در غير آن اين تضادها خطر مقابله ميان دوسيستم را بميان خواهند آورد و حل مسائل را سد خواهند کرد. برای حل اين مسائل کشورهای رو به انکشاف در قدم اول از فعاليت مؤثر سيستم که نظم بين المللی، حقوق و قانون را تأمين ميکند و در منشور ملل متحد پيش بينی شده است استفاده ميکنند، جنگ وخونريزی ميان کشورهای رو به انکشاف بشمول منازعۀ ايران - عراق و همچنان اعمال تجاوزگرانۀرژيم نژاد پرست افريقايجنوبی، برخی از مثال های فاجعه آميز در مورد تخطی ازين سيستم است، در جستجو برای دريافت راهها ووسايل لازم جهت نيل به يک جهان فاقد اسلحۀ ذروی اشارۀ ما نه تنها بسوی قدرتهای بزرگ و اعضای (کلپ ذروی) است،بلکه ما سائر کشور ها را نيز از خورد تابزرگ مخاطب قرار ميدهيم. اعلاميه ىهلي جىيى پيرا مون اصول جهان فاقى اسلحه ذروی وعاری از جبر و تشد دمظهر برخورد مسوو لانه بمسايل خيلی مبرم کنونی است که از اهميت زيا ذبر خور دار می باشد.

جمهوری افغانستان به صفت يک کشور غيرمنسلک به اين باوراست که بااستعمال اسلحۀ ذروی بمثابۀ باصطلاح وسيلۀ بازدارندۀ ثبات نميتواند تأمين گردد، به نظرما مفکورۀ بازداری ذروی به معنی پذير فتن جهانيست که مملو از ترس و هراس باشد و انگيزه ايراجهت ادامۀ مسابقات تسليحات ذروی هم از نگاه کمی و هم از نگاه کيفی تشکيل دهد.

ما خواستار قطع مسابقۀ تسليحاتی وکاهش درتسليحات ذروی جهت امحای کامل ذخاير ذروی ميباشيم، ما همچنان معتقد هستيم که ما بايد از هيچگو نه مساعی بخاطر جلوگيری از تمرکزاسلحۀ ذروی در فضای خارجی دريغ نورزيم، تحقيقات در مورد کيهان و استفاده از آن بايد صرف به مقاصد صلح آميزوبه نفع تمام کشورها جهت حفظ صلح وامنيت جهانی صورت گيرد. انتشار اسلحۀ ذروی به کشورهای غيرذروی نيزدليل عمدۀ عدم ثبات درجهان دانسته ميشود. ظهور با صطلاح قدرت های کوچک ذروی خطر مد هشی است به صلح،امنيت وثبات در مناطق مربوط و درتمام جهان که ميتواند عواقب غير قابل پيش بينی داشته باشد.

اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت، هستند چند کشور غير ذروی که در آستانه توليد چنين اسلحه قرار دارند، خصو صابا استفاده از پلوتونيوم.

جمهوری افغانستان به صفت يکی ازامضا کننده گان پيمان مربوط به عدم انتشاراسلحۀ ذروی تقاضأداردکه تمام کشورهای جهان بايد اين پيمان را رعايت نمايند. ما معتقديم که اين پيمان ميتواند دراستفادۀ صلح آميز از تکنالوژی ذروی به نفع بشريت وعليه انتشار چنين اسلحه به سايرکشورهابه يک عامل موثرمبدل گردد. ما بايد تمام وسايل را جهت خلع سلاح وايجاد مناطق فاقد اسلحۀ ذروی بکاربنديم. جمهوری افغانستان ازمساعی جهت جلوگيری ازانتشاراسلحۀ ذروی درامريکای لاتين، ايجاد منطقۀ فاقد اسلحه ذروی درشرق ميانه، برچيدن اسلحۀ ذروی از قارۀ اروپاوحفظ افريقا به صفت قارۀ فاقد اسلحۀ ذروی حمايت کامل دارد.

مساعی درجهت مبدل ساختن افريقای جنوبی و جنوب شرق آسيا به مناطق فاقد اسلحۀ ذروی وايجاد چنين منطقه درشبه جزيرۀ کورياکه به برقراری سيستم امنيت مطمين وتحکيم رژيم بين المللی درمورد عدم انتشار اسلحۀذروی منجرخواهدشد،ازاهميت عظيم برخورداراست. بحرهند به مرکز عمدۀ خطر ذروی مبدل گرديده است. گرفتن ترتيبات فزايندۀ نظامی بشمول استقراراسلحۀ ذوری وکيمياوی دربحرهند، مساعی جامعۀ بين المللی خصوصاًمساعی کشور های ساحلی و محاط به خشکه را جهت تبديل بحرمذکور به منطقۀ صلح جداً مانع گرديده است.

مساعی جهت تدويريک کنفرانس بين المللی پيرامون بحرهند که قراراست به موجب پيشنهاد کشورهای غير منسلک درکولمبوصورت گيرد،در حال حاضر مبارزۀ اصلی را برای تبديل بحرهند به يک منطقۀ صلح تشکيل ميدهد.

اساس وپايۀ جنبش جهانی بشمول چنين جنبش درکشورهای روبه انکشاف بخاطرفارغ گرديدن منابع اقتصادی از طريق خلع سلاح قوت ميگيرد. درجهان معاصر وابستگی نزديک ميان خلع سلاح وانکشاف وجوددارد. طو ريکه در اعلاميۀ نهايی کنفرانس سران دول ياحکومات کشورهای غيرمنسلک در هراری تأکيد به عمل آمد «ضرورت مبرم زمان کنونی عبارت است از خلح سلاح و انکشاف که پيوند ناگسستنی دارند.»

کاهش اساسی درمصارف نظامی مبالغ قابل ملاحظ را فارغ خواهد ساخت، مبلغيکه ميتواند به حل پرابلم های جدی بشريت مساعدت نمايد ازاين رو تيوری تسليحات به عوض انکشاف بايد جای خود را به اصول خلح سلاح وانکشاف بدهد.

ما ازانجماد مصارف نظامی درسطح کنونی و کاهش بعدی آن حمايت ميکنيم، بااينکه منابع رهاشده بتواند برای فعاليت های انکشافی وتقويۀ همکاری اقتصادی، منطقوی و بين المللی مؤرداستفاده قرار گيرد.

آقای رئيس!

اگر سطح عمومی عايد ذروی درمرکزتوجه ستراتژيست هاینظامی قرار دارد اما هشتاد فيصد مصارف نظامی جهان را تسليحات عادی و تجهيزات نظامی می بلعد. مصارفيکه علت ثابت و هميشگی افزايش بودجه های نظامی را تشکيل ميدهد.

اگر صلح عمومی عايد معيار قبول شود، مصارف نظامی کشورهای روبه انکشاف به مقايسۀ چنين مصارف در کشور های انکشاف يافته خيلی زياد است. از اين رومابه مذاکرات پيرامون خلع سلاح عادی درچارچوب خلع سلاح عام و تام اهميت زياد قايل هستيم.

به نظرما امحای اسلحۀ کيمياوی و راديولوژيک وهمچنان منع توليد وانکشاف انواع جديد اسلحۀ امحأ و تخريب دسته جمعی يکی از وظايفی است که در مقابل بشريت قراردارد. يکی ازشرايط لازمه برای خلع سلاح طوری که قبلاً تذکرداده شد، تقويۀ اعتماد بين المللی خاصتاً بين دو قدرت بزرگ ذروی ميباشد. تضادها و درگيريهای منطقوی نتايج منفی را برسطح اعتماد بين دو قدرت واردمينمايند. ما زمان جنگ سرد را بياد داريم که هرتلاش جدی برای عقد توافقات پيرامون کاهش آماده گی های جنگی خاصتاً برای جنگ ذروی از طرق درگيريها اخلال گرديد. ناممکن است فکر کنيم که قدرتهای ذروی تعهداتی در رابطه باتحديد اسلحه بدوش دارند، اما درعين زمان در بخش های مختلف جهان باهم در حال مقابله اند. ضمن ارزيابی اين حقيقت مابايد راه ها ووسايل را برای دستيابی به حل صلح آميز تضاد ها و درگيريها و همچنان امحای بستر های داغ تشنج درآسيا، افريقاوامريکای لاتين جستجو نماييم.

آقای رئيس!

مادر جمهوری افغانستان مشی مصالحۀ ملی را اعلام کرده يکجا با آن بانشان دادن انعطاف پذيری و ابراز ارادۀ سياسی، قادربه امضای توافقات تاريخی ژنيو بين جمهوری افغانستان و جمهوری پاکستان گرديديم. اين توافقات راه را برای حل همه جانبه و سياسی او ضاع اطراف افغانستان هموارساخت، راه اين توافقات بسيار دشوار و مشکل بود. جلالتماب آقای هاوير پريز ديکويار مبتکر اين پروسه ها، سهم عالی را در انجام اين مذاکرات ايفاء نمود.

نمايندۀ خاص وی آقای ديگو کوردوويز بامساعی پيگير خود پروسه ها را مؤفقانه خاتمه بخشيد. به نماينده گی از مردم وحکومت افغانستان ميخواهم از مساعی خستگی ناپذير شان در زمينه ابرازامتنان عميق نمايم، همچنان ازنقش تمام کشورهای مربوط در تبارز رياليزم سياسی درعقد مؤفقانۀ توافقات ژنيو ابراز سپاس نمايم.

ميخوا هم ازاتحادشوروی وايالات متحدۀ امريکا بخاطرنقش شان بمثابۀ تضمين کننده گان اين توافقات ابراز تشکرنمايم.

توافقات ژنيواساسات مستحکمی را برای عدم مداخله درامورافغانستان مستقل ، غير منسلک وبيطرف بنانهاده و توافقات شرايط واقعی رابرای بازگشت هموطنان مهاجر مابه کشورشان ايجاد کرده است.

جمهوری افغانستان باوردارد که فرصت مناسب برای برگرداندن منطقۀ مابه يک منطقۀاعتمادوهمکاری موجود است. همچنان توافقات ژنيو شرايط مناسب را برای عادی شدن روابط حسن همسايگی، عدم مداخله، همکاری متقابل و همزيستی صلح آميز بين افغانستان وپاکستان ايجاد کرده است.

توافقات ژنيو بتاريخ پانزدهم ماه می نافذ گرديد و عودت قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی از افغانستان به کشور شان آغازشد.

يک ربع اين قطعات قبلاًبکشو رصلح آميز شان بازگشته اند. کار نماينده گی های مساعی جميلۀ ملل متحد در جمهوری افغانستان وپاکستان آغاز گرديده است.کار پيرامون افتتاح دفتر اين هيئات درکابل جريان دارد.

امضای توافقات ژنيو نشان داد که از طريق وسايل سياسی و صلح آميز مامی توانيم سا ير اختلافات و درگيريها راحل نماييم. افغانستان مانند گذشته به تعهدات خود در رابطه باتوافقات، صاد قانه وفادار ميباشد.تطبيق صادقانۀتوافقات ژنيو يگانه آزمايش اراده های صلح آميز اظهارشده ميتواند و مثال خوب برای حل سايردرگيری های منطقوی ميباشد. هر اقدام که هدف آن تخطی ازتوافقات ژنيو باشد، تطبيق مؤفقانۀ اين توافقات راخدشه دار وصلح، امنيت وثبات منطقه را اخلال مينمايد. اين آزمايشی است برای تمام آنهاييکه از زمان طولانی در باره صلح وامنيت سخنرانی وصحبت مينمايند.

ما صادقانه آرزو مند هستيم که سازمان ملل متحد وکشورهای عضو اين سازمان جهانی از ما در پروسۀ تطبيق توافقات ژنيوحمايت خواهند کرد. اگرما واقعاً خواهان حفظ صلح وامنيت درمنطقۀ ما وجهان باشيم، بايدازهرگونه اقداماتيکه هدف آنها تخطی ازين توافقات باشد دوری جوييم.

بهرحال با تأسف عميق مغايرمندرجات توافقات ژنيو کمپها ومراکز تربيتی  افراطيون مخالف افغانستان هنوزهم در قلمرو پاکستان موجود است. تحويلد هی اسلحۀ کشنده به باند های مخالف درافغانستان ادامه دارد.

مقدارزياد اين چنين اسلحه برای ارتکاب فعاليت های تخريبی و تروريستی به افغانستان انتقال داده ميشود، مقامات پاکستانی و گروپهای مسلح اقداماتی را اتخاذکرده که هدف آنها جلوگيری از بازگشت داوطلبانۀ مهاجرين افغانی به کشور شان ميباشد.

اين چنين اقدامات تخطی علنی از متن و روحيۀ توافقات ژنيو و توهين آشکارا به ملل متحد ميباشد.

آنها در اسلام آباداگرفکر کنند که تنهايک بخش توافقات ژنيو، يعنی عودت قطعات محدود نظامی اتحادشوروی تطبيق خواهد گرديد وساير جوانب به تعهدات شان وفادار باقی نخوا هندماند، اشتباه بزرگ را مرتکب ميشوند. اگرجانب پاکستان تدابير مناسب را برای قطع مداخله درامورداخلی افغانستان از قلمرو خود اتخاذ نکند، افغانستان خودرا حق به جانب ميداند که درزمينه طبق تقاضای وضع از خودعکس العمل نشان دهد.

ما قاطعانه بيان ميداريم که مردم وحکومت افغانستان تحميل هرگونه سيستم سياسی توسط هرکشور را برمابشدت رد مينمايند. مامساعی تمام کشورها را برای اعادۀ صلح درافغانستان استقبال مينماييم، زيرا اثرات جنگ تباه کننده اقتصاد کشورما را بشدت خساره مند ساخته است. طبق آماريکه توسط ما تا کنون جمع آوری شده و درنتيجۀ جنگ اعلام ناشده عليه جمهودی افغانستان از سال ۱۹۷۸ تاکنون تعداد کشته شده گان قوای مسلح وطرفداران دولت به ۲۴۳۹۰۰ نفر رسيده که از آن جمله ۲۰۸۲۰۰ نفرمرد و متباقی ۳۵۷۰۰زن می باشد. دررقم ياد شده ۲۰۷۰۰ طفل با سنين ده سالگی نيز شامل ميباشند.

در ين مدت ۷۷۷۰۰نفررزخمی گرديده که از آن جمله ۱۷۱۰۰ زن و در حدود ۹۰۰ طفل ميباشد.

علی الرغم پرابلم های موجوده در مورد جمع آوری احصائيه های مؤثق تخمين گرديده که چندين مليارد دالر امريکايی به اقصاد ماخساده وارد شده است و اين رقم باسه برچهار بخش تمام سرمايه گذاری های انکشافی در پنجاه سال قبل از انقلاب برابر ميباشد.

احيای مجدد اقتصاد، مستلزم کمک عاجل بين المللی ميباشد. من اينجا از تمام کشورها، ارگانهای مالی و پولی وسازمانهای غيرحکومتی يو. ان. اچ. سی ار، و ای. سی. آر. سی. وهمچنان سايرارگانهای ملل متحد تقاضا مينمايم که در احيای مجدد زنده گی عادی وبازسازی کشور جنگ زدۀ ماهمکاری نمايند. ديدار اخير صدرالدين آغاخان ناظر کمک بشری واقتصادی ملل متحد به افغانستان از کابل و نماينده گان سايرمؤسسات مربوط ملل متحد ،گام نخست در عرصۀ تنظيم اين کمک است. تقاضای ما ازتمام نيروهای مخالف برای آشتی و ايجاد يک حکومت ائتلافی نشانۀ آماده گی جدی افغانستان برای حل اين درگيری دردناک منطقوی و ناشی از آرزوی عميق بخاطر رفاه و خوشبختی مردم ما و مردمان منطقه ميباشد.

سياست ما به وضاحت نشان ميدهد که ما به حل درگيری ها از طريق توسل به قوای مسلح باورنداريم وماحل اين کار را در يک ائتلاف دارای پايه های وسيع جامعۀ دارای سيستم چند حزبی و اقتصاد مختلط با شرکت وسيع تمام اقشار وطبقات مردم در زنده گی سياسی- اجتماعی جستجومينماييم. اساس قانونی برای ايجاد همچويک جامعه درقانون اساسی جمهوری افغانستان تسجيل شده است.

بار اول است که درقانون اساسی ما به وضاحت خاطر نشان گرديده که افغانستان در هيچ بلاک نظامی شرکت نخواهد کرد ودرقلمرو خود به هيچ پايگاه نظامی خارجی اجازه نخواهد داد.

انعطاف پذيری رهبری موجودۀ افغانستان همچنان شامل تقسيم ان داير برعدم انحصار قدرت، ايجاد پارلمان به اساس رقابت حزبی و اعطای تمام حقوق وامتيازات سياسی- اجتماعی و اقتصادی به آنهايی ميباشد که بکشور شان باز ميگردند.

پارلمان افغانستان که طبق قانون اساسی کشور تأسيس شد کارخود را بتار يخ بيست و هشتم ماه می سال ۱۹۸۸مطابق هشتم ماه جوزای ۱۳۶۷، با داشتن يکصد و هشتاد وچهار نماينده و يکصد وپانزده سناتور آغاز کرده است. با داشتن هدف بخاطر تطبيق سياست مصالحۀ ملی شصت ودوچوکی درپارلمان برای مخالفين حفظ گرديده است.

اينک  صدراعظم مؤظف که يک شخصيت شناخته شدۀ غيرحزبی ميباشد، کابينۀ خود را که دارای ماهيت ائتلافی بابرنامۀ اجتماعی- اقتصادی ميباشد، برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی نمود.

آرزو مند هستيم که سومين اجلاس خاص مجمع عمومی ملل متحد پيرامون نياز برای خلع سلاح مباحثات سودمندی را آغاز خواهد نمود ما همچنان آرزومند هستيم که اين اجلاس مرحلۀجديد ديالوگ ومذاکره را برای جلوگيری ازجنگ ذروی ومحو خطراسلحۀ ذروی آغاز واساس خوبی را برای تجديد وتحريم اين تسليحات ايجاد خواهد نمود. اميد وار هستيم که اين اجلاس تدابيرعملی را بخا طرحل مسايل عمده اتخاذ نمايد. تدابيری که هدف آنها ايجاد يک جهان با امن وعاری ازاسلحۀ ذروی تاسال دو هزار باشد.

بگذار با اسلحۀ ذروی اين اسلحۀ مُدهش وتباهکن برای بشر وداع بگوييم.

بگذار منشور ملل متحد را رعايت وارج گذاريم. زيراسيستم امنيتی متکی به آن است واين مسئوليت ما در برابرنسلهای آينده می باشد. مساعی دسته جمعی و متحد بشريت تمدن ما را نجات ميدهد.

تشکر آقای رئيس

 

برگشت به صفحۀ قبلی