www.payamewatan.com
 

 

 
 

هر صحبت در پارلمان عبارت از خشت تعمير دولت داری جديد افغانستان، و تــخمی است که در مـزرعۀ دموکراسی افغانی افشانده شده است. امروز ما با شما ازين بزر افشانی احساس خرسندی نموده و بی صـبرانه منتظر اولين ثمره های آن ميباشيم.


 

بيانیۀ شهيد دکتورنجيب الله

درجلسۀ وسيع علماء و روحانيون ج.د.ا

۱۰/۱۲/۱۳۶۶
 

بسم الله الرحمن الرحيم

علما و مشايخ عظام!

روحانيون، خطيبان و امامان محترم! اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته.

اجــازه بـفرمائيد بـا ابراز سپاس از قـــدر شنـــاسی شمــا که به مــناسبت چهلمين روز وفــات فـــخرافــغان خان عبدالغفارخان آزادی خـواه بزرگ اين منطقـه موجب برگـزاری ختم کلام الله مجيـددر قـصر دلکشـاه گرديده است، برای تمامی شما از بارگاه خداوند لايزال استدعای خيرو سعادت دارين کنم.

خــان عـبدالغفار خان بيش از هشتاد سال زنده گی شکوهمندخود را بلا توقف و روياروی دررهــايی مردم مظلوم و تاراج شدة نيم قارة هـندوستان و امر آزادی پشتونها در مبارزه عليه استيلاگران بريتانوی و ستمگران رژيم های ضد مردمی پاکستان بسر برد.

او در اين راه رنجها و خطرات بزرگ را متقبل شد وصبــر بــزرگ ازخود نشان داد. او چهل سال حـيات پربار خود را زندانی بوده، هرگز در برابر بيداد  ستمگران سر تسليم فرود نياورد و برق جاه و مکنت چشمان حــق بينش را خيره نــکرد. او در مبارزه به خـــاطر رهايی انسان از يوغ اسارت و حـــفظ سلامت زمين، زنجير هاو قيود نـــژادی، لـــسانی، مذهبی و ملی را شکستاند و پا فراتر گذاشت . او جماعت خدايی خدمت گاران را تربيت و سازمان داد و نيروی آنانرا به خاطر آزادی هند کبير و به خاطر پيکار عادلانۀ مردمان پاکستان درجهت آزادی و دموکراسی سوق داد.او به خاطر تعاليم درخشان انسانی خود مسلماً يکی از مصلحين بشريت بود و برای پشتونها و بلوچـها حيثيت رهــبری را داشت که تمام سلول های وجودش با آرمـــانها ورنج های ايشان عجين شده بود.

عبدالغفار خان در روزگاران پيشين وصيت کرده بود که او را در افغانستان،کشور آزادی و انقلاب به خاک بسپارند.  مردم او را با تشريفات دينی و افغانی با شکوه به خاک سپردند و برای او جايگاه بزرگی درقلب های خود گشودند. او يـکی از مخالفين سر سخت استعمال زور در حـل مسايل سياسی بوده و پيرو وفادار اصول عدم تشدد حل پرابلم های سياسی و اجتماعی بـوده است. او به حيث يکی از پــيشوايان و رهبران پشتون بر حل مسالمت آميز اوضاع اطراف افغانستان  پافشاری ميکرد. از جـــنگ برادر کشی نفرت داشت و معتقد بود که مسايل افغانها صرف با دست افغانها حل ميگردد. به پاس خدمات بی پايان از شخصيت بزرگ ملی،ضد استعماری و ضد استبدادی خان عبدالغفار خان ما تصميم گرفتيم تا مقبرة او را به نشانة احــترام بی پايان افـغانها بطور با شکوه اعمار نمائيم. از شما رهـبران دينی جامعه افــغانی از صميم قــلب تشکر ميکنم که اين مــجلس متبرک استرحام را باتلاوت کلام الله مجيد به خاطر ارسال ادعيه بروح آن بزرگ مـردمسلمان دايرکرديد.  خـــداوند به تــمام اشتراک کننده گان اجر جزيل اعطا فرمايند.

(آمين يارب العالمين).

   علمای کرام، مشايخ و روحانيون ، استادان معنويات مردم افـغانستان ! از تشريف آوری تــان در ين ملاقات سپاس گزاری مينمايم.  ازينکه اين فرصت صحبت را باشما به دست آورده و نظريات خردمندانه و مفکوره های معقول شما را استماع مينمايم، برايم احساس سرور و رضائيت دست ميدهد.  شماخادمين دين مقدس اسلام هستيد. به مردم خود حقيقت وحرف های صداقت را بيان ميداريدو مــردم را به راه نيک دعوت ميکنيد و از همين روست که فــعاليت شريفانه و وطندوستانة شما بيشتر از هر زمان ديگر اهميت کسب ميکند. ما با اتـکاء به ارادة خداوند(ج) و پيشنهاد نيک شما روحانيون محترم سياست مـصالحة ملی را اعلام نموده و با صداقت اسلامی آنرا تحقق می بخشيم.  برای اولين بار طی سالهای جنگ اعلام ناشدة تحميلی از جانب امپرياليزم  بـين المللی و نوکران منطقوی آن اکنون شرايط واقعی برای قطع خون ريزی و برادر کشی در سر زمين ما مهيا می گردد.  طـوريکه اطلاع داريد به تاريخ  ۲۰ دلو اعلاميه های رئيس جمهور افغانستان ورهبر اتحادشوروی صــادر گــرديدند. در اين اعلاميه ها جوانب داخلی و خارجی حل مسلة افغانستان  کاملاً مشخص گــرديده است.  در رابطه با حل جنبة خارجی قضيه بايدگفت که در پروسة مذاکرات ژنيو بين جمهوری افغانستان وپاکستان سه سند قـــبلاً مورد توافق قرار گرفته و تقريباً تــکميل و نهايی گرديده اند. يـــگانه مساله ايکه تاکـنون در مذاکرات ژنيو لاينحل مانده بود توافق روی چوکات زمانی عودت قـوای شوروی بود، اعلاميه های رهبران جمهوری افغانستان واتحاد شوروی اين مسأله را نيز حل کرده و برای عودت قوای شوروی چوکات زمانی معقول و قـابل قبول برای هــمه را مشخص ساخت. در اثراين موضع گــيری سازندة جانب افــغانی و اتحاد شوروی اکـنون تمام شرايط و امکانات واقعی برای به پـايان رساندن موفقانة پروسة مذاکرات ژنيو و امضای اسناد چهارگانة آن مساعد گرديده است. ما قوياً اميدوار هستيم اين امر در دور بعدی مـذاکرات ژنيو که به تاريخ ۳۱ حوت آغاز می گردد، تحقق بپذيرد.  اين اعـلاميه ها تمام راه های حل را به صورت عــادلانه و مسوولانه مشخص نمودوهيچکس را بي تــفاوت نــگذاشت. در ايـن ارتباط صداهای عجيب و غريب و ضد و نقيض از پاکستان بگوش ميرسد. تا هــــمين اواخــر نکتة مـرکزی خواست های مخالفان را خــروج بدون قيد و شرط قوای شوروی از افغانستان تشکيل مــيداد. اکــنون که در اثر اعلاميه های رئيس جمهور افغانستان  و رهبر اتحاد شوروی مسألةعودت قطعات مــحدود قوای شوروی به کشور شان بصورت قطعی حل گرديده است، آنان شرايطی را مــطرح می کنند و می خواهند که قبل از عــودت قــوای مذکور به اصطلاح حکومت انتقالی آنها تشکيل گردد. 

    دلچسپ است آنانيکه تا ديروز هيچگونه شرطی را در عودت قطعات محدود اتحادشوروی نمی پذيرفتند اکنون خود طراح قيد و شرط شده اند.  آنان می گـويند بايد عـودت قطـعات شوروی بعـد از تاسيـس به اصطلاح حکومت مؤقت مطروحة گروه های افراطی عمـلی گردد. معنـای اين طرح آنست که قطعـات محدود شوروی بايد اين گروه ها را در افــغانستان  به قدرت برسانندوبعد عودت کنند.

    تا هـمين چندی  قبل افراطيون مدعی بودند که ۸۰ الی۹۰  فيصد سرزمين افغانستان  را درکنترول خود دارند پس چه تشويش دامنگير آنـها شده است که عودت قوای شوروی را به ايجاد حکومت انتقالی خود مشروط می سازند؟ هم دراعلاميةاينجانب وهم دراعلامية ميخائيل سرگيوويچ گرباچف منشی عمومی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی بصراحت خاطر نشان گرديده است که عودت قـطعات محدود شوروی هيچ رابطه ای با تکميل مساعــی جهت تشکيل حکومت ائتلافی در افغانستان  ندارد.   در ايــنجا يکبار ديگر تأکيد ميکنم که امر تشکيل حکومت،ناشی از حق حاکميت  مردم بر کشور بــوده و مــربوط بـه خود مردم افغانستان  می باشد. مــردم و حاکــميت دولتی در جمهوری افــغانستان هرگز موافقه نخــواهند کرد که حـکومتی برای افـــغانها در اسلام آباد يـا لندن ساخته شود و سپس به افــغانستان  صـادر گردد. اين امر غير منطقی وغير طبيعی است.  آيا ما برای خــود اجـــازه می دهــيم که برای اسلام آباد حکومتی بسازيم و نسخة آماده شده را به پاکستان صــادر نمائيم. از آغــاز يکی از عمده ترين اهداف ما اين بوده که مهاجرين افغانی به صورت صلح آميز و شرافتمندانه به افغانستان  مراجعت کنند و در حـل و فصل پرابلمها خود مشارکــت نمايند.روی همين اصــل يــکی از نقاط مورد توافق در ژنيو بازگشت داوطلبانه و مسالمت آمــيز مهاجرين به کشورشان است. در اين

    موافقتنامه تمام شرايط و تـسهيلات بازگشت مـــهاجرين تسجيل گرديده است. اکنون که تـــمام شرايــط و امــکانات بازگشت آبــرومندانة مـهاجرين بوطن شان فراهم گرديده است،رهبران گروه های افراطی مستقر در پاکستان به بهانه های مختلف از جمله پيش کشيدن شرايط در ضــديت با تــوافـقات ژنيو، مانع بازگشت مــهاجرين می گــردند.

    سران گروه های مذکور همانطوريکه در طـول ۹  الی ۱۰ سال گذشته بنام مهاجرين تجارت نمـوده اند، آنها را چور و چپاول کرده اند و به قيمت زنده گی فلاکتبار آنها بانکها را پرکرده اند وزنده گی افسانوی برای خود دست و پا نموده اند، اکنون يک بار ديگرمی خواهند بنام آنها تجارت سياسی نمايند و با طرح های خود خواهانة خويش از بازگشت آنان جلوگيری نمايند.

    آيا صدها هزار مهاجر که در خيمه هـا و کمپ هــا گرسنگی می کشند و زجر می بــرند برای اين هستند تا روی سران افراطی چند گانه چند کلاه قدرت را بگذارند ؟  ديــگر آنـــزمان گذشته است که چــندگانه ها حـقوق مــهاجرين را سلب کنند و بـــه خاطر تـــحصيل امتياز خود را بجای ايشان قرار دهــند. زنـده گــی فلاکتبار در کمپ های پاکستان و ايران برای مهاجران مسلمان ما تحمل نا پذير است.  طبق اطـلاعات مؤثــق بيش از نودفيصد مهاجران افغانی آمادة بازگشت بـه وطــن آبائی شان می باشند. تــظاهرات عــدةزيادی از مهاجرين در اسلام آباد - کويته - کرم ايجنسی و باجور در حمايت از مذاکرات ژنيو و حل و فصل سياسی هر چه زودتر اوضاع اطراف افغانستان  و بازگـشت فوری مــهاجران مــظهر روشن اين حقيقت می باشد.  به همين جهت است که اکثر آنها اموال غــير منقول و اسعار خارجی خود را به فروش رسانيدند و حـــتی پول افغانی در پاکستان ناياب گرديده است.  مــا تعيين موعد زمانی مشخص برای عــودت قطعات محدود قـوای شوروی يعنی برای يگانه نــکته ای که افـــراطيون هــمواره آنرا بهانه قرارمی دادند، راه حل را ارائه نموديم ولی اکنون از پاکستان صداهائی بر می  خــيزد که اگر به ادعاهای خود خواهانۀ افراطيون،  مبنی بر تشکيل حــکومت مـوقت قبل از عودت قــوای  محدود شوروی پاسخ مثبت گفته نشود حمام خون در افغانستان  ايجاد خــواهد گــرديد. آنها با اين ادعای خويش ميخواهند از يک سو نقش دایۀ  مهربان تر از مـــادر را ايفاء کنند و از ســـوی ديگــر به چشم مردم خاک بپاشند و چنين وانمود سازند که تا کنون دست های خود را بخون مردم افغانستان  نيالوده اند.  گويا آنها بهترين وطنپرستان، شخصيت های ملی و روحــانيون شريف را نه کشته اند، تاسيسات عام المنفعه را به آتش نزده اند، پل ها، شفاخانه ها، مساجد، فابريکات و عراده جات را منفجر نساخته اند.

    همچنان آنها با اين ادعای خويش در حقيقت گـروه های افراطي را تشويق ميکنند که به حمام خون در کشور ما ادامه دهند. جالبتر اينکه آنها اين اعمال ناجايـز را طوری جلوه ميدهند که گـويا آنان بر مبنای اصول اخوت اسلامی به مهاجرين افغانی کمـک ميکننـد. در اينجا سوالی بميـان می آيد که آيا اصـول اخوت اسلامی حکم ميکند کـه وقتی يک مسلمان از برادر خود برنجد بدست او سلاح داده شودتا برادر، پدر يا مادر و خواهر خود را به قتل برساند. درحاليکه اسلام با چنين وحشيگری از بنيان مخالـف اسـت و از حق حيات برای هر انسان صلح جو حمايت ميکند .

    مفهوم حمام خــون با روحية صلحجويــانةمردم افغانستان در مجموع مغايرت کامل دارد. مردم و حاکميت دولتی ما به حمام داران خون چنين فرصتی را نخواهند داد همچنان در پاکستان غالباً در بارة حــــل همه جانبه حرف ميزنند و چنين وانمود ميسازند که بايد درافغانستان  حکومتی تشکيل گردد که تمام جوانب ذيدخل را در بر گيرد.اما چندروز قبل خبر تشکيل يـــک حکومت عروسک مصنوعی يک جــانبه و ساخت خارج برای افغانستان  منتشر گرديد.

   اين چگونه حل همه جانبه است که نه تنها قــانون اساسی تــصويب شده در لويه جرگة افــغانستان  و دولت قانونی موجود در افغانستان را ناديده ميگيرد بلکه حقوق اشخاص ، مـهاجرين ، گروه ها و تنظيم های افغانی مقيم ايران ، اروپای غرب ، امريکا ، هـندوستان ، کشورهای عربی وحتی داخل پاکستان را نيز زير پا ميکند. در حاليکه طرح مصالحة مــلی از جمله تــشکيل دولت ائتلافی که توسط جمهوری افغانستان اعلام گرديده است خصلت عمومی و هـمگانی دارد و تمام اشخاص و گروه های مخالف در درجة اول گروه های مسلح مخــالف داخل کشور را در بر مــيگيرد . همچنان اين طــرح شامل گـروه های مستقر در پاکستان و ايران، طرفداران شاه سابق و اشخاص و گروه های مقيم در اروپا، غرب، امريکا و کشور های عربی ميباشد.  تاجائی که به گروه های مسلح مخالف در داخل کشور ارتـباط ميگيرد عــلی الرغم آنکه آنها به مـــقاومت مسلحانه در برابر حاکميت مردمی متوسل گرديده اند، از اين جهت که کشور خود را تــرک نگفته اند مورد احترام ما ميباشند.  بناءًً گروه های مسلح مخالف در داخل کشور به  صورت طبيعی نزد ما از حق تقدم در طيف وسيع حکومت ائتلافی آيندة افــغانستان  بر خــور دار ميباشند. ما اين مــوضوع را در همان بدو مرحلة مشی مـــصالحۀ ملی اعلام نموديم وبـخصوص هنگاميکه رئيس جــمهور منتخب در لويه جرگه تاريخی ماه قوس اعلام نمود که دولــت حــاضر است با قوماندانان گروه هــای مسلح مخالف در داخل کشور جهت تشکيل يک حکومت ائـتلافی وارد مذاکره شود، به اين موضوع صبغة قانونی بــخشيديم.  ولی گروه های افــراطی مستقر در پـاکستان نــيروهای مسلح مخالف داخلی را به صـورت قطع در تشکيل به اصطلاح حکومت های مصنوعی انــتقالی خــود ناديده گرفته انــد. در حاليکه واقعيـت اينست که مقاومت داخلی در ميان تمام گــروه های اپــوزيسيون مخالف، نيروی اصلی را تشکيل ميدهد.  طرح واقـــعبينانه و همه جــانبه برای تشکيل حکومت ائتلافی  يکسال قبل توسط دولت جمهوری افغانستان ارائه گرديده است. 

    دولتی که عملاً بر سر زمين آبـائی ما افغانستان  مسلط است، تشکيلات منظم دولتی و نيم مليون قــوای مسلح را در اخــتيار دارد، دارای سيستم پولی و اقتصادی بوده، قادر به دفاع از آزادی، استقلال و تمــاميت ارضی کشور ميباشد.  در اينجا در کابل، کندهار، هرات، مزارشريف و در خارج، مقدسات تــاريخی اسلامی مردم افغانستان  قرار دارد که از جانب حکومت ملی ما احترام و پشتيبانی اسلامی مــيگردد و دولتی که در وجود لويه جرگۀ تاريخی در ماه قوس قانون اساسی کشور را تصويب و رئيس جمهور را انتخاب کرد و قانونيت خود را يکبار ديگر به اثبات رسانيد،افغانستان  تحت زمام همين دولت با بيش از هشتـاد دولت جهان از جمله دول اسلامی روابط ديپلوماتيک دارد.  دولتی که در سازمان ملل متحد، جـنبش عــدم انسلاک واکــثرسازمان ها و مجامع بين المللی رسماً عضويت دارد و  فعالانه در کار آنان اشتــراک ميورزد.  بعضی ها چگونه به خود حق ميدهند چنين دولت را که به ارادۀ صلحجويانۀ مردم افغانستان  طــراح سياست مصالحه و ائتلاف است از هر گونه تصميم در مورد تأمين صلح و ارامش در کشور و تعيين سر نوشت مردم افغانستان  کنار بگذارند؟ چنين موضـعگيری ذهـنيگرانه و دور از واقـعيت عينی جامعه ما محکوم به شکست است. با در نظر داشت حقايــق ياد شدة فوق چـــگونه ميتوان مــواقف اخير پاکستان را در رابــطه با پروسۀ مذاکرات ژنيو توضيح نـمود. اينکه جانب پاکستان ايجاد به اصطلاح حکومت مؤقت را بــحيث پيش شرط امضای توافقات ژنـيومطرح ميکند، در حقيقت نمايانگر تحريف و تخريب آشکار فورمول پروسة مـذاکرات ژنيو ميباشد. اين موضوع در طول پنج و نيم سال مذاکرات ژنيو مــطرح نبوده واصولاً نيمتواند مــطرح شود. زيرا از همان آغاز پرنسيپ توافق شده طوری است که پروسة ژنيو متوجه حل جنبة خارجی قضیۀ افـغانستان  است و با از بين بردن عوامل خارجی مشکل افغانستان  حل مسألة داخلی بطورقـــابل ملاحظه اسان خــواهد شد.  بر بنياد همين اصل حکومت پاکستان در طی اين پنج و نيم سال مـــذاکـــرات ژنيو را از طريق نمايندۀ خاص سر منشی ملل متحد فقط با وزير خارجة جمهور ی افغانستان پيشبرده است و نه با نمايندۀ کدام دولت يا نيروی ديگر.  خيلی مضحک است که حکومت پاکستان در طول اين مـدت وزير خارجه خود را بيش از ده بار به ژنيو فرستاده تا با وزير خارجة جمهور ی افغانستان روی طرح موافـقتنامه ها مذاکره کند. اکنون که تمام شرايط و امکانات واقعی برای امضای توافـقات ژنيو عملاً فراهم گرديده است پاکستان با پيش کشيدن بهانه های غير موجه ميخواهد موانع ايجاد کند وخواهان امضای توافقات ژنيو نه با حکومت قانونی افغانستان  بـلکه با کدام حکومت سوم و يا حکومت انتقالی است.  اينجا در جــمهور ی افغانستان وطنپرستان خــدمت گذار متواضع به خاطر تأمين مصالحۀ ملی و ختم کردن فتنه جنگ بـرادر کشی صادقانه در برابر خدا و خلق الله عهد کرده اند که تمام سعی و تلاش خود را به خــاطر تأمين صــلح و فراهم آوری شرايط برای ترقی و تطبيق عدالت و برادری افـــغانی صرف خواهند کرد و همه افغانها حق اشتراک در حيات سياسی اقـتصادی و فرهنگی کشور را دارند.

ايــن حــق در قانون اساسی ما تسجيل گرديده است که اين قــانون اساسی دموکراسی چند حزبی را بر قرار نموده، مسايل بيگانه را بدور انداخته پلانها ونظريات مردم ما را به شکل عنعنات ملی به خود گرفته و اعــتبار دين مقدس اسلام را احياء نمود. نماينده گان روحانيون و علمای کرام مقام شايسته شانرا در پارلمان ملی ما احراز خواهند کرد. سيستم چنـد حزبی وائتـلاف نيروهای مختلـف داخـلی راه درست به طرف قطع جـنگ برادر کشی،  بر قراری توافق مـلی و صلح در سر زمين باستانی افغانستان  ميباشد.


    علی الرغم تمام سراسيمگی ها، تناقض گويی ها و طرح های مصنوعی وغير واقعبينانۀ جانب مقابل اميدواريم بالاخره عقل سليم غلبه حاصل کند. رئيس جمهور و حکومت شما تلاش دارند که در افــغانستان  صــلح بر قــرار گردد.  بــگذار پروردگار ما را درين امر ياری رساند. بزودی ما قطعات و جزوتام های قوای محدود اتـحاد شوروی را به وطــن شان مشايعت خواهيم کرد.  حــرف های ميخائيل سرگيوويچ گرباچف عـنوانی مردم ما درمورد اينکه مردم غيور، آزادی دوست و شجاع افغانستان که تاريخ مبارزات آنها به خاطر آزادی و استقلال خيلی طولانی ميباشد، صاحبان کشور شان که براساس سيستم چند حزبی درعرصۀ سياسی و اقتصاد چندنهادی ايجاد گرديده است، در افـغانستان با سپاسگزاری استماع گرديد.  صلح درافغانستان طوری خواهد بودکه مردم افـغانستان آرزوی آنرا دارند. خود افـغانها مــوقف کشور شانرا در بين ساير دول تعيين خواهند کرد. اين حرف های طـلائی اند، افغانها اين حرف ها را هيچگاه فراموش نخواهند کرد، اين کلمات را به استماع مردم برسانيد.

    ميعاد عودت قوای شوروی با ختم تلاش ها در جهت ايجاد حکومت جـديد ائتلافی در افــغانستان  ارتــباط ندارد. عودت قوای شوروی در مطابقت با ساير جوانب حل و فصل منجمله تضمين عدم مـداخله يک مسأله و تحقق کامل سياست مصالحۀ ملی مسألۀ ديـگری است. اين مسألۀ کاملاً داخلی بـوده که آنرا صرف خود افغانها ميتوانند حل کنند، حتی اگر به نيروهای مختلف هم ارتباط داشته باشد.  بدين تــرتيب اعلامیۀ ما بطور قانع کننده و مفصل تمام تبليغات خصمانه را در مورد مداخلۀ شوروی درامور داخلی افغانستان  را رد مــيکند.  بعضی ها را هم در داخل کشور وهم در خـارج از مرزها اين مسأله مشوش ميسازد که بعد از عودت قوای شوروی در افغانستان  چه رخ خواهد داد، آيا تصادمات نظامی شدت کسب نخواهد کرد؟

از چـــنين انکشاف اوضاع ميتوان جلوگيری کرد در صـورتيکه آنها ئيکه عليه برادران خود اکنون ميجنگند عملاً شامل پروسۀ ساختمان صلح آميز افغانستان  گردند. امــا متعصبين که خواهان زور اند، مجبور خواهند گـرديد که با ارادۀ رشد يابندۀ اکثريت مردم افغانستان  که در جهت صلح تلاش دارند و با تعهدات دول در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان  مـواجه گردند. تعهدات ژنيو راه را برای اينکه از طريق مسلحانه ارادۀ خود را بالای تمام مردم تحميل کنند به روی آنها ميبندد.
 

عــلما و مشايخ محترم !
 بايد آنهائی را که تا به حال منافع شخـصی خود را بالاتر از منافع اجتماعی قرار داده و در نظر دارند که جنگ برادرکشی را ادامه بدهــــند هـوشدار بدهند که اعمال آنها مخالف اسلام است و آنها را از عواقب اين اعمال شان در مورد جـــزای روز قيامت آگاه بسازند. عـلما و روحـــانيون محترم بايد آنها را به صلــح و آشتــی دعوت نمايند. لازم است تذکر داده شود که اعلامـيه های اخير هيچکـس را در سردرگمی وتردد باقی نگذاشت.  درآنها يکبار ديگر ارادة نيک،وفاداری وپيگيری افغانستان  واتحاد شوروی در جهت حل پرابلم های اطراف افغانستان  انعکاس يافتند.

   
     زمانيکه گره مشکل افغانستان  بازگردد اين امر تأثير عـــميقی را بالای ساير منازعات مـــنطقوی بجا خواهد گذاشت. ما و جيبة انترناسيوناليستی خود را در اين امر مشاهده مـيکنيم که افغانستان  به اولين کشوری مبدل گردد، که در اين مرحلة پر مسووليت نقش تاريخی خود را در امر حل و فصل منازعات منطقوی ايفاءنموده و از خود مسووليت عميق به خطر سر نوشت صلح جهانی تبارز بدهد. برای تحقق چنين امرمقدس و شريفانه ما از صرف هيچ نيروئی دريغ نخواهيم کرد. موضعگيری علنی و اصــولی کشور شوراها با احترام عــميق و پشتيبانی کامل تمام افغان های وطنپرست و جهانيان مترقی مواجه گرديد.  اکنون بعد از اعلامیۀ ميخائيل سرگيوويچ گرباچف و رهـبری افــغانستان، ما به صورت خاصی مسووليت به خصوص خود را در مقابل تاريخ احساس مينمائيم، مهم اينست که جانب مقابل نيز چنين عمل نمايد.  بدون شک که بعد از انفاذ موافقات در مورد افغانستان  فضا برای تحقق مواد معاهدات در مورد راکت های برد متوسط و کوتاه منزل مساعد گرديده و امــضای اين توافقات شرايط خــوبی را برای پيشبرد مــفيد دور نوبتی مذاکرات اتحاد شوروی –  امريکا در سطح عالی در مسکو مهيا خواهد ســاخت.  در اعلامیۀ خود، ما وطنپرستان واقعی افغانستان  را صرف نظر از اينکه بکدام طبقه و قشر اجتماعی يا اقوام و قبايل ارتباط دارنـد به اين امر دعوت نموديم تا به شرکت کننده گان فعال مبارزه در جهت استقرار صلح و آرامش در سر زمين افغانستان  مبدل گردند. در آن صورت مردم افغانستـان  از جنگ رهائی يافتـه و به صلح نايل خواهنــد آمد.

    
     درين روزها شخصيت های مذهبی کشورما قطعنامۀ رادر مورداعلاميه های رهبری افغانستان واتحاد شوروی عـنوانی تمام مسلمانان افغانستان به نشر سپردند. آنها از تلاشها در جهت حل سياسی مسايل اطراف افغانستان و قطع خونريزی درکشور بطور کامل و همه جانبه پشتيبانی بعمل آوردند.  می خواهيم از محترم مولوی عبدالجميل ظريفی و محترم مولوی غلام سرور منظور به خاطر اين ابتکار شان اظهار سپاس نمايم. من فکر ميکنم که علما و دانشمندان اسلامـی ما، ملا امامان، خــطبا و مشايخ به اين امر اکتفاء نکرده وگامهای جديدتری در اين استقامت خواهند بــر داشت.  بگذار هر مسلمان متدين در مساجد، تکيه خانه ها، جماعت خانه ها حرف حقيقت و صلح را از زبان شمـا بشنوند.  تمام تلاشهای شما در جـهت قطع جنگ برادرکشی و دستيابی به صلح ملی با اساسات ديــن مــقدس اسلام  و عــنعنات باستانی مــردم افغانستان  مطابقت کامل دارنــد . ما سنگ تـهداب خانة صلح را گذاشتيم، مردم ميخواهند افغانستان  را به کشور صلح مبدل نمايند. کسانيکه عليه ارادۀ مـردم عمل مــيکنند دشمنان سوگند خوردۀ مردم اند.  در اعلاميه هـــای رهبری افغانستان واتحادشوروی موفقيت های سياست مــصالحۀ ملی که امکان اغاز عودت قوای اتحاد شوروی را از بعضی نقاط قـلمرو  افغانستان  مــمکن ساخته و اينکه اکنون در
۱۳ ولايت ما  قوای شوروی وجود ندارد ، تذکر داده شده بود . واقعيت اين است که لحظات کنونی موضع
و مسووليت های هر کدام ما را در برابر خداوند(ج) و خــلق الله به مراتب ازگذشته سنگين تر و مشخص تر ساخته است و درست کمی بـيشتر از يکسال قبل ما بر اساس ارادة خداوند ( ج ) و پيشنهاد شما روحانيون گرانقدر سياست مصالحۀ ملی را بخاطر قطع خونريزی، کشتن مسلمان به وسیلۀ برادر مسلمان و تأمين صلح و آرامش در کشور اعلام نموديم. اين سياست منشاء  وسيع خــود را  از ارشادات خـــداوند مــتعال و قران عظيم الشان که رهنمای دنيوی و اخروی ما مسلمانان است و صلح را  خير خوانده ، گرفته است.

     حضرت محمد مصطفی (ص) می فرمايد:( بشريت خانوادة خداوند( ج ) است، گزيده ترين انسان آنست که به اين خانواده مفيد و خيررسان باشد.)مردم مسلمان ما خوشبختانه به تعميل اين سياست ملی دامنة شر و فساد را محدودتر ساخته و دور نيست که به فضل و احسان وکرم خداوند(ج) آفتاب صلح در سراسر وطن روشنتر بتابد. ما اکنون در اوضاع پيچيده و مغلق وطـن خود و بر موضع صلح تأکــيد می ورزيم . بدون شبهــه از حسن خصال و واقعيت مسلمان بودن خود مطمئن هستيم و باور داريم که خداوند (ج) و محمد(ص) پيغمبر برگزيدة او ما را معاونت می کنند زيرا ما بنده گان صالح خداوند( ج ) هستيم و طبق دستور و ارشاد اوعمل نــموده ايم. بدون شک با اين سياست يا بهتر بگوئيم با ماهيت و مضمون اين سياست چه در داخل وطــن ما و چه در سطح بين المللی نيروهای موافق و مــخالف به مشاهده رسيده است.

ما علی الرغم تمام عــطش ونيازمندی مبرم مردم خود درجهت تأمين صلح با مخالفت سرسختانۀ دشمنان آرامش درکـشور، آنانيکه ميخواهند برخون مردم مسلمان ما به تجارت ادامه دهند نيز مواجه گشتيم.  ولی به ياری خـــداوند وپشتيبانی مردم خود درين راه دشوار موفقانه به پيش ميرويم و با تحمل و شکيبائی به حکم خالق لايـزال وتواصوبالحق و تواصوبالصبر يعنی يکديـگر را در تعقيب راه حق به مقاومت، تحمـل سختی هاو دشواری ها توصيه و تاکيدمی کنند، با افتخار و سرافرازی در برابر مردم مسلمان خود حساب ميدهيم.

     مسلماً دشمنان افغانستان  پيوسته کوشيدند تا مشی مصالحۀ ملی را بی اعتبار جلوه دهــند. آنها عليه اين مشی به شدت عمل نموده و مينمايند.  دشمنان مصالحه به جنگ تـــباه کن و ادامة آن تکيه مــيکنند و از آن بمثابۀ (گاو شيری) سود ميجويند. آنها برعکس فرموده حضرت مـحمد مصطفی (ص) که گــفته است. (مسلمان واقعی کسيست که مسلمان ديگرازگزند و آسيب زبان و دست او در امان باشد) عمل مينمايند.  مردم مسلمان و نيازمند به صلح در کشور ما به خوبی درک ميکنند که دعوت به قتل و کشتار هرچه بلندتر و پرصدا طنين انداز قاتلين و عاملين ريختاندن خون بيگناهان را رسواترميسازد.

اقدامات دولت در عرصة خدمت بدين مبين اسلام مــوجب گــرديده که دشمنان افـغانستان  ديگر نميتوانند با نقاب به ظاهراسلامی داد و فرياد جهاد به خاطراسلام راسر دهند.  زيرا آفتاب به دوانگشت پنهان نمی گردد.

    همه اقدامات ما چون آفتاب ميدرخشد. ما مسلمان،فرزند مسلمان و محصول تربيت جامعه اسلامی خويش هستيم. ما همه واقعيت ها را به قضاوت شما مردم خداپرست و عادل ميسپاريم تا اعمال ما و دشمنان آشتی ناپذير ما را در ترازوی عدالت و انصاف بگذاريد و آنچه و جدان شما قضاوت می کند، ابراز داريد.

 

     طی سال گــذشته کار های زيادی در تمام استقامت ها انجام داده شده است  با گذشت هر روز تعداد بيشتر هــم وطنان عزيز ما به وطـن شان عودت نموده تعداد هر چه بيشتر اعضای گروپ های مسلح جنگ را عليه حاکميت دولتی قطع کــرده و تــعداد هرچه بيشتر قريه ها به مـناطق صلح مبدل ميگردند.  شمـا اين ارقــام را ميدانيد و آنها مدلل تر از هر حرف اند.

در عرصۀ سياسی تـغييرات عظيم به وقوع پيوست، سيستم چند حزبی و اشکال ائتلافی اداره رشد مي يــابند. زنـده گی اقتصادی رونق ميگيرد،  صرف نظر از وضــع دشوار، ما امــکان می يابيم تا معاشات کارگـــران و کـارمـندان را ازدياد بخشيده و به دهقانان، روشنفکران، روحانيون و نظاميان کمک مبذول داريم.  ما تلاش داريم تا از مهاجرين و خانواده هايی که از جنگ صدمه ديده اند مواظبت خاص به عمل می آوريم. دولت شرايط را برای نسل بعدی مهيا ميسازد. در مورد تصاميم چندی قبل حکومت برای تان معلومات ميدهم. 

- برای صبحانۀ رايگان، لباس مکتب و پاپوش برای شاگردان مکاتب درحدود سه مليارد افغانی تخصيص داده شده است. اين امر گواه ديگر توجه ما به اطفال ميباشد. در عرصۀ تقویۀ قــوای مسلــح که سپر وتکيه گاه مصالحۀ ملی است دستاورد های وجود دارد. اعتبار کشور ما در عرصة بين الـــــمللی به اندازۀ قابل ملاحظه ارتقاء يافته است.

علمای کرام !

با وجودحالت دشوار ناشی از ادامة جنگ تحميلی، دولت در سال جاری (۵۵۰) مليون افغانی تخصيص را در راه خدمت به دين مقدس اسلام منظور و مورد اجرا قرار داد.  به تعداد ۲۰ محراب مسجد جديداً اعمار و ۳۹۴ محراب مسجد تحت ترميم قرار گرفت، علاوه بـر آن مقام رياست جمهور ی مبلغ ۱۴ مليون افغانی را به خاطر فرش مسجـــد و ترميم روضۀ حضرت عـــلی کرم الله وجهه در بلخ و مبلغ دو مليون افغانی را غرض ترميم مسجد خرقة مبارک در شهر کـــندهار هديه نمود.  همچنان به ارگان های دولتی امرگرديده که کار اعمار مجدد تعميرزيارت و مسجد جناب نجم الدين آخند زاده صاحب در هده و نـجم المدارس را با مــصرف تقريبی ۲۶۲ مليون افغانی آغاز نمايند.  در سال جـاری دولت زمينة اعزام ۴۲۰۰  تن حـــجاج افغانی را به زيارت خانة خـدا با سهولت های زياد و ۱۲۰ مليون افغانی سپسايدی و اعزام  ۱۰۲  نــــفر زوار را به کــربلای معلی با سپسايدی مليونها افغانی مساعد ساخت. يـــکی از دو طيارة تی–  ۱۵۴ که جديداً خريداری شده است مصروف پروازهای خاص برای حجاج بودو طی اين سال تـعداد مساجد تحت تأمين دولت به ۶۳۴ محراب مسجد افزايش يافته و اکـنون ۲۰ هزار تن از ملاامامان، خطبا، واعـــظان، قـــاريان و ساير منسوبين مساجد ازجانب دولت با معاش و کوپون تأمين مـيگردند. اما هنوز هم اقدامات مسلط به خاطر خدمت بيشتر به ملاامامان، خطبا و واعظان مساجد و تکايا پائين تر از سطح آرزو های مـاست. به وزارت شؤن اسلامی و اوقــاف هدايت ميدهيم تا در سال آينده تمام مساجــد بدون درجه را به مساجد درجه دار ارتقادهند. مطميناً در آنصورت معاش تعداد زياد از ملاامامان دونيم برابر بيشتر ميگردد.


    دولت نه تنها بذل کمک های مادی را به امور دينی و مذهبی مردم مسلمان وظیفۀ خود ميداند بلکه تدارک امکانات تربيت معنوی مردم را با عقايد، انديشه ها و فرهنگ اسلامی نيز مورد توجه داشته است.  درسال جاری برای اولين بار درتاريخ کشور مرکز تحقيقات علوم اسلامی تأسيس گرديد.  اکنون در اينمرکز محققين اسلامی به تحقيقات پيرامون تاريخ، فرهنگ واصول فقه مذاهب اسلامی ميپردازند.  ما اطمينان داريم که دانشمندان و محققين اين مرکز فرهنگ اسلامی کشور ما را بيشتر از پيش غنا بخشيده و در گسترش اين فرهنگ و تربيت جوانان و نسل های آيندۀ کشور سهم ارزشمندی ايفاء مينمايند.  درسالجاری جريدۀ ارشاد اسلام نشریۀ شورای عالی علما و روحانيون افـــغانستان  به نشرات آغـاز نمود.  اين  نشريه در ترويج و تعميم و تفسير اصول اسلامی مبنی بر عدالت اجتماعی، برابری، اخوت اسلامی، صلح و افشاء و طرد مفاسد اجتماعی سهم بزرگ داشته است. هدف ما ازين اقــدامات تعميم علم و دانش اسلامـی ميان مردم است. رياست جمهور ی مصمم است تدابير پيرامون تعليمات و تحصيلات اسلامی را با اقدامـات بعدی پيوسته تــحکيم بخشيده و توسعه دهد. درآيندۀ نزديک مرکز بزرگ عـــلمی اسلامی بنام جامعه يا پوهنتون تحصيلات و تحقيقات علوم اسلامی درشهر کابل تأسيس ميگردد.  در ين پوهنتون علاوه برپوهنحی های روزانه برای تکميل تحصيلات معلمين علوم دينی مکاتب عمومی مدارس دينی، پوهنـحی های  شبـانه نيزوجود خـواهد داشت. و بــرای تکميل مــعلومات دينی مــلا امامان مساجـد، کـورسهای قــصيرالمدت و مدارس شبانه در نظر گرفته خــواهد شد. آرزوی مــا اين است که مــملکت عزيزما يک بار ديــگر بحيث مرکز بزرگ دانش اسلامی مبدل گرددکه از فيض آن همه مسلمانان منطقه و جهان مستفيد گردند.  به اساس همين نيت ها بخاطر آنکه مدرسين علوم اسلامی ما امکانات هر چه بيشتر تدريس را داشته باشنـد برای شان امتياز فوق العادۀ مــعافيت از خـدمت عسکری را مشروط به سپری نمودن امتحان مدارس قايل گرديده ايم.

 

    مایۀ تشويش ماست که سطح تدريس در مــدارس دينی نازل بوده تعمير درسی و لــيليه عـدۀ از ين مدارس بانيازمنديهای کنونی مطابقت ندارد. همچنان تعدادساعات درسی مضامين عــلوم دينی درمــکاتب تعليمات  عمومی پاسخگوی مطالبات ما نميباشد.به وزارت تعليم و تربيه وظيفه ميدهيم تا به همکاری دانشمندان علوم دينی کشور تدابير را بخاطر رفع ضعف های ياد شده اتخاذ و در سال جديد تعليمی مورد تــطبيق قرار دهد.  ماوقت نشرات دينی را در راديو، تلويزيون، روزنامه ها و جرايد مرکز و ولايات بيشتر ساختيم.  امااين نشرات هنوز هم کمتر از نياز های کنونی ماست. ما در نظر داريم امکانات بيشتری را در وسايــل اطلاعات جــمعی خويش به امر تبليغ و ترويج افکار اسلامی اختصاص دهيم. از شما عــلما و دانشمندان علوم اسلامی دعوت مينمائيم تا در ين زمينه و بخاطر غنامندی اين نشرات بيشتر از پيش سهم دينی خود را اداء نمائيد.

 
     درسالجاری حــقوق سياسی علمای دينی و روحــانيون بيشتر از پيش توسعه يافت. همين اکــنون در ترکيب شورای انقلابی جمهور ی افغانستان که وظايف خود را تا انتخاب وکلا و فــعاليت شورای ملی پيش مـيبرد،  يازده تن روحانيون کشور عضويت داشته و در ترکيب شوراهای محلی ارگانهای محلی قدرت دولتی ۱۰۹۲  تن از عـــلمای دينی عـضويت دارند. يک تعداد از عــلمای دينی بحيث واليان، روسای کميته های اجرائيه شورای نماينده گان مردم ولايات، ولسوالی ها و علاقه داری ها انتخاب گرديده اند. آنها شايستگی شانرا در امر ادارة دولــتی به خوبی نشان داده و ثابت نمودند که ملاها، خطبا و واعظين اسلامی ما نه تنها مبلغ خوب حقايق دين اسلام اند بلکه اداره کنندة خــوب ارگانهای دولتی نيز ميباشند. تـوجه شما را بکار مثمر مولوی مصطفی فراهی والی ولايت فراه جلب مينمايم . در نتيجة کار عاقلانه و مفيداو ولايــت فراء يکی از ولاياتی است که برای بار اول ولايت صلح اعلام گرديد.ما از علمای کرام، دانشمندان علوم اسلامی، مـلاها، خطبا و واعظان دعوت مينمائيم که درکار ارگانهای محلی قدرت و ادارة دولتی فعالانه سهم بگيرند. دولت هرگونه امکانات را برای آنها درامرخدمت گزاری به مردم مسلمـان افــغانستان از طــريق ارگــانهای دولتــی مساعد ميسازد. در جريان يک سال اعلام مشی مــصالحة ملی عــدة از روحانيون و علمأی کرام افغانستان  با درک رسالت شان در امــرتأمين صـلح و قطع خـونريزی، وظايف قابل قدری را ايفاءنموده اند. هم اکنون به تعداد (۱۴۰۰)تن روحــانيون ودانشمندان عــلوم اسلامی در شوراهای جبهة ملی تـنظيم اند و همچنين ۱۲ فيصد اعضای کمسيونهای مصالحة مــلی راعــلمای دينی تشکيـل ميدهند . آنـها با کلام با اعتبـار شان مردم را به صلح و آشتی، اخوت اسلامی وقطع جنگ وبــرادرکشی بی هراس دعــوت مينمايند.

ـن علما و مبلغين در راه تبليغ حق و حقيقت و ماهيـت صلح ملی تلاش نموده اند. تأثيـر بزرگ آنــان در امر باز نــمودن راه گرديز و خــوست و رفـع محاصرة اقتصادی لوی ولسوالی خوست را قابل تذکر ميدانيم.

مــردم غـيور و خدا پرست قوم ځدران درحرف با اعتبار آنها جوهر حقيقت اسلام، منفعت صــلح و اضرار جنگ را در يافتند و به دشمنان صلح مـــجال خونريزی را ندادند.
 

علمای دينی و روحانيون محترم !

     در سالـــجاری لويه جرگۀ تاريـــخی مردم افـــغانستان  دايرگرديد. در لويه جرگه قانون اساسی جمهور ی افــغانستان تصويب و رئيس جمهور انتخاب گرديد. درقانون اساسی جمهور ی افغانستان تسجيل گرديدکه، ديـن افــغانستان،  دين مـقدس اسلام است. در جمهور ی افغانستان هيچ قانون نمی تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام  و ديگر ارزش های اين قانون اساسی باشد.  هــمچنان درين قــانون آزادی اجرای مناسک دينی و مذهبی برای تمام مسلمانان تـضمين ميگردد.  به اساس اين قانون فقط تبعۀ مسلمان افـغانستان  بحيث رئيس جمهور کشورانــتخاب و دربرابر لويه جرگه بـنام خداوند(ج) سوگند ياد مينمايد که اساسات دين مقدس اسلام را حمايت نمايد. بــراساس قانون اساسی حق وراثت مــلکيت طبق شريعت اسلام تضمين گرديد و در نشان دولتی جمهور ی افغانستان مهراب و منبر بمثابۀ جايگاه وعظ و ارشاد برای خيروصلاح مسلمانان کشور گنجانيده شده است.  ما در سالجاری کنفرانس سراسری (ح.د.خ.ا) را در مورد مصالحة ملی داير نموديم.دريـن کنفرانس اسناد برنامه و اساسنامۀ  ح.د.خ.ا تـصويب گـرديد در برنامۀ عمل ح.د.خ.ا  تأکيد گرديد که ح.د.خ.ا  به خاطر تعميل وتأمين حقوق و آزاديهای مسلمانان و علمای شريف توجه جدی مبذول ميدارد . همچنان سعی ميورزد به همه مؤسسات و ادارت دينی و هــمه مؤمنين بايد آزادی فعاليت مذهبی تأمين گــرديده و از تــلاش آنــها در جـهت صلح و تـوافق ملی پشتيبانی شود .

     اساسنامۀ ح.د.خ.ا، که هر عضو حزب مکلف به تعميل آن ميباشد. اعضای حزب را مکلف ميداند تا عنعنات و رسوم پسنديدة مــردم را نگهداری و غنا بخشيده و عقايد مذهبی آنها را احترام و به انجام مــراسم مذهبی کمک رساند. قانون اساسی جمهور ی افـغانستان مبنی بر اصول مصالحۀ ملی اساسات مستحکم حــقوقی را در زمینۀ آزادی فعاليت احزاب سياسی، تأسيس سيستم چند حزبی و ارگانهای ائتلافی صرف نظر از عـقايد و نظريات سياسی هــموطنان، امـکانات مساوی را بــرای شرکت فعالانة آنها درتأمين صلح ملی و زنده گی اجتماعی مساعد ساخت. در پرتو قانون اساسی امکان فعاليت برای حزب اسلامی مردم افغانستان بوجود آمد که اين خود عرصۀ ديگری از گسترش حقوق سياسی علمای دينی، روحانيون و ساير ديـــن داران کــشور مـحسوب ميگردد. حزب اسلامی در آغاز تشکل خود قرار دارد که اين حـزب نيروی با اعتبار، با نــفوذ و تبارز داعیۀ صلح درکشور ما خواهد بود. به اعضای اين حزب و رهبری آن موفـقيت ها آرزو مينمايم.
 

    چنانچه اطلاع داريد به اساس بيانیۀ برنامه ئی رئيس جمهور در لويه جرگه در چوکات رياست جــمهور ی، شورای مشورتی اسلامی متشکل ازعلمای بزرگ کشور ايجاد می گردد. اين شورا رئيس جمهور را درتمام امور بر اصول وشريعت دين مبين اسلام مشوره خواهد داد. بدين طريق ما اقدامات و اجراأت خويش را از عاليترين مـقام قدرت دولتی يعنی رياست جمهور ی مطابق به اصول دين مبين اسلام تنظيم خواهيم نمود. چنين چيزی در کشور ماقبلاً وجود نداشت.بايد متذکرشد که برای علمای و روحانيون  که هنوز در صفوف جانب مـقابل قرار دارند درين شورا کرسی های عضويت محفوظ است. ما از اين علمای کرام انتظار داريم که هر چه زودتر به خاطر تأمين صلـح سراسری در کشور نقش و رسالت خويش را به مثابة وارثان پيامبر اسلام و افراد صالح انجام دهند. ممکن است نـزدشما نظـريات در مورد ترکيب شورا وجود داشته باشند يا ترکيب کانديدان ديگری را مـعرفـی نمائيد. اگر وجود ندارد طوری تلقـی می نمائيـم که شما با اين ترکيب موافــق هستيد.همچنان می خواهيم نقش شورای عالی علماو روحانيون افغانستان به مثابة يک سازمان دينی- اجتماعی ارتــقاء يابد. ايــن شورا بايد به مــرکز جذب بهترين علما و دانشمندان اسلامی کشور مبدل گردد.

     بسيج و همبستگی علمای دين، روحانيون و ساير دين داران وطن دوست، رسالتمند و متعهد درصفوف اين شورا زمينه های واقعی را در امر تبليغ دين و اساسات دين مبين اسلام مسلط ميسازد.  ماتوقع داريم که علمای دينی بـــحيث حاملان حق و روشنی در تمام مسايل مربوط به زنـده گی اجـتماعی، اقتصادی وسياسی نقش فعال ايفاء نمايند.

لازم می افتد که علمای دينی مجالس، محافـل، جرگه ها و کنفرانس های توضيـح را در علاقـه داری ها، ولسواليها، لوی ولسوالی ها، ولايات، شهرها و نــواحـی داير نمايند و مسايـل زنده گی امروز چون عرصه های مختلف سياست مصالحة ملی، اصلاحات ارضی، جمع آوری ماليات، مبارزه عليه احتکار، رشوه ستانی، اختلاس،سود وسلم،قطاع الطريقی و سرقت،حفظ بيت المال و ساير مسايل را ازديدگاه دين مقدس اسلام مورد تحليل و ارزيابی قراردهند.  فتواها و نظريات مفيد خود را بيان ومردم را امربه معروف و نهی از منکر نمايند.چنين ابتکار را بايد شورای علما و روحانيون افغانستـان بحيث عمده ترين مرکزتجمع علمای دينی کشور بدوش گيـرد. در ينصورت علما و روحانيـون کشور وظايف خود را بمثـابة وارثين انبياء (ع) انجام داده و مسئوليت دينی و اخروی خود را رفع می سازند.

     خداوند(ج) امت محمد مصطفی (ص) را مخاطب قرار داده می فرمايد :(شما بهترين امت هستيد که تااکنون بروی زمين ظاهر گرديده ايد. زيرا شما يکديگر را به انجام کار نيک دعوت مـيکنيد از ارتــکاب بکار های زشت باز ميداريد و ايمان بخداوند داريد.)گوشه نشينی، دست بکار نزدن، بی تــفاوت بودن در برابر مصالح  جامعه، در اسلام کار زشت و گناه محسوب می گردد که نبايد به آن تن در داد . بدون ترديد انجام رسالت عـلما و دانشمندان اسلام مبنی بر امر بالمعروف و نهی از منکر خالی از اشکال نيست ولی مــوقعيت و مــقام علما با ساير افراد جامعه نيز يکسان نميباشد.چنانچه خداوند فرموده است: (بگوای پيغمبر آياکسانيکه ميدانند و آنانيکه نميدانند و فاقد علم اند با هم برابر اند ، هرگزنی). عـلما و پيشوايان دينی و وارثين انبيا فقط کسانی ميتوانند باشند که در امـر تبليغ و ارشادات خداوند( ج ) و اظهار حــق و حقيقت و در راه ايفای مکلفيت ها و وجايب دينی ، وطنی و وجدان خود جسورانه گام بردارند. مسلمانان جهان ميدانند که مردم افغانستان از خود تاريخ، عنعنات و رسّوم خاص دارند که با ساير کشور ها مشابه نيست.

    
     ما رسوم و عنعنات خود را از نياکان خويش به ارث برده ايم. نطفه و مبدا و سربلندی مردم مسلمان افغانستان نيزدرهمين مايه نهفته است. کشوراسلامی مابه فضل خداوند درآغوش گرم خودعدۀ زيادعلمای وطندوست، آزادی خـواه و خدمت گزار مردم را پرورده است. سيد جمال الدين افغان، پير روشان، ملامشک عالم ، ملا نجم الدين آخند زاده صاحب، ملا فيض محمد کاتب، مولوی غلام سرور اندرابی و ديگران نمونه های بارز و برجستة آزاديخواهی و وطندوستی اين قشر با اعتبار جامعه اند. اکنون که زمان يکبار ديگر افغانها را بـرای حــفظ استقلال ارضی و دفاع از شرف و ناموس کشور مورد آزمايش قرار داده است، مـردم ما با پيروی از پدران و نياکان خويش با وقف و فداکاری ازوطن خوددفاع مينمايند.يقيناً که نقش علمای دينی و روحانيون بيشتر و برجسته تر از ديگران تبارز مينمايد. سر چشمة مصالحة ملی دين مبين اسلام است. و بر اساس پشنهاد شما علمای دينی وروحانيون خدا پرست و وطندوست اين سياست اعلام گرديده است در حقيقت امـر شما بايد در صف مقدم دفاع از آن  قرارگيريد حقايق  قضايا را به مردم برسانيد و آنها را به دفاع فعال از صلح و مصالحۀ ملی تشويق نمائيد.


علمای گرانقدر !

قوای مسلح قهرمان ما به حيث سپر مطمئن دفاع از انقلاب، وطن ومردم و تحقق مشی مـصالحۀ ملی دربرابر متجاوزين و جنگ طلبان نقش شجـاعانۀ خود را به پيش ميبرند و سنگينی بار مبارزه عليه افراطيون را بدوش ميکشند. در شرايط کنونی بدون قوای مسلح نيرومند، استقرار صلح در سرزمين ما به دشواری مواجه خواهد گرديد.  به همين ملحوظ امتيازات قوای مسلح وتدابير بخاطر بهبود وضع زنده گی سربازان وافسران درسلسلۀ اقدامات ما جای خاص را احراز مينمايد. بخاطر آنکه افسران و سربازان قوای مسلح پرافتخار ما عبادات خود را به طــور احسن انجام داده بتوانند، حــاکميت مردمی تشکيل بزرگ از علماء، مـلاامامان و همچنان تأمين تسهيلات به خاطر اعمار و ترميم مساجد و فرش آنها را منظورنموده است. به ملاامامان قوای مسلح علاوه بر کوپون، لباس و خانه و غيره امتيازات،رتبة افـسر اعطاء گرديده و سر ملاامامان امتيازات خويش را  از بست جنرالی اخذ مينمايد. مبرميت و اهميت تـقويت صفوف قوای مسلح و رعايت  مستدام و جدی مناسک دينی در آن ايجاب مينمايد تا هر چه عاجل تر ملاامامان جـزو تامـهای قوای مسّلح تکميل گردد.  تــا اکنون ۳۲ فيصد اين ملاامامان کمبود اند وعلاوتاً به اعمار و ترميم مساجد قطعات وجزوتامهای اردو وحارندوی توجه بيشتر مبذول گردد. ما بتمام مسوولين امور وظيفه ميدهم تا دراين امر شريفانه قوای مسلح را کمک نمايند.

از علمای دينی و ملا امامان دعوت مينمائيم همه فرزندان رشيد وطن را مطابق به ارشادات دين مقدس اسلام  به انجام فريضة وطنی شان يعنی خدمت بزير بيرق جمهور ی افغانستان و پيوستن به صفوف پر افــتخار قوای مسلح ترغيب نمايند.


علما و روحانيون محترم !

با افتخار تمام ميتوانم بصراحت بگويم که جمهور ی افغانستان بمثابۀ يک کشور آزاده، مستقل و غــير قابل تجزيه بعد از اعلام مشی مصالحۀ ملی در جهت بر قراری و توسعۀ تماس ها در مقياس بين المللی بخصـوص ميان کشور های اسلامی مـوفقيت های بــدست آورده است.  بعد از اعلام مصالحة ملی اقدامات بين الـمللی روحـانيون ما بــهبود نسبی کسب نموده است. طی اين مدت ۱۰ هيأت روحانيون ما بخارج رفته و ۱۶ هيأت خارجـی را پذيرفته اند. روحانيون در سالجاری ميزبان مسابقات بين المللی قرائت قرآن کريم بودند.  برای ما افـغانها قابل مباهات است که در دو مسابقة بين المللی ايکه در سالجاری در جهان داير گرديد، مقامهای اول اين مسابقات را قاريان افغانی به دست آوردند . ما بايد چنين قاريان خود را که مــاية افــتخار مردم مسلـمان ماست به جهانيان معرفی نمائيم. ما در حاليکه از ابتکار وزارت شؤن اسلامی بخاطر آغــاز ثبت مکمل قرآن عظيم الشأن به آواز استاد برکت الله سليم پشتيبانی مينمائيم آنرا کافی ندانسته هدايت مــيدهيم که به چــنين تدابير گسترش بخشيده شود.
 

حضار گرامی !

به يقين ميتوان گفت که سال آينده بنام سال تأمين صلح، سال وحدت و يک پارچگی مردم، تـحکيم بيشتر قدرت دولتی و سال آغــاز انتخابات برای شورای ملی خواهد بود. اين سال، سال تــحقق تحولات عميق در تمام عرصه های زنده گی جامعه افــغانی خواهد بود. ما در سال آينده بطور جدی و پيگير نقش روحانيون صلح افرين را ارتقا داده و از نيازمندی مسلمانان مواظبت لازم خواهيم کرد. مايکبار ديگر از تمام برادران و خواهران ساکن در وطن مــحبوب خــود افغانستان وافغانهای که بطور موقتی در خـارج مـقيم اند، صميمانه دعوت ميکنيم تا به نام وطن ، بنام آنچه که برای مردم مسلمان افغانستان و انسانيت مقدس است، برای تأمين صلح مبارزه کنند و به فاجعة برادر کشی و خونريزی خاتمه دهند.

ما بـحيث فــرزندان صــادق اين وطــن و بحيث انسان های متعهد در بـرابر وطن و مــردم، بادرک رسالت خود در راه تعميل ارشادات الــهی از تمام هموطنان دعوت بعمل می آوريم که آزرده گی های قبلی را کنار گذاشته و بخاطر اشک و اندوه يتيمان و مــادران ماتم زده و نشسته در سوگ فرزندان شان يکپارچه و متحد شوند و درکار تأمين صلح باما يکجا گردنـد. ما از تمـام مردم افغـانستان و بخصـوص از شما عــلمای دينی و روحــانيون شريف خــواها نيم که بـر ضرورت تأمين صلح تأکيد نمائيـد.  حقايق سياست مصالحۀ ملی را به خاطر رضای خداوند و آرامی خلق او، بمردم بيان کنيد.  يقيناً که در ين راه خير سرفراز و کامگار خواهيد بود.

    اکنون شما حضرات، علمای کــرام که در اينجا قبول زحمت نموده ايـد بما مشوره داده و با آزادی عـام و تام نــظريات خــود را در زمينه ابراز بداريد. ما به مشوره های شما به ياری خداوند متعال عمل کرده و خواهيم کرد.  آرزوی ما خدمت و معاونت بـه بنده گان اوتعالی است. يــقين داريم ذات اوتعالی ما و شما را مدد ميرساند زيرا مضمون حديث شريـف است که(حضرت خداوند ما دامی که بنده به معاونت بندۀ ديگرخداوند اقدام ميکند او را معاونت ميرساند.) ما در صدد انتقام از هيچ شخص نيستيم چه حضرت خداوند جل مجده فرموده است:

خوبی و بدی برابر نيست. در قبال بدی بايد خوبی کرد. از شما ارزومنديم بدرگاه خداوند(ج)رو آورده دعا کنيد، ما را توفيق بيشتر ارزانی نمايد تا بخدمت بنده گان او طوريکه آرزو داريم ، برسيم.
 

من الله التوفيق

 

برگشت به صفحۀ قبلی