www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:10.05.2009


در رابطه با

سومین جلسه حضوری نماینده گان با صلاحیت احزاب، سازمانها وحلقات ایجادشده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا.

مورخ ۱۸ اپریل ۲۰۰۹ در شهر هامبورگ المان

رفقای عزیز و هموطنان گرامی!

جای بسیار مسرت است که بار دیگر نماینده گان با صلاحیت عده ای از احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. در یک نشست بعد از جروبحث رفیقانه و اعتماد متقابل با در نظرداشت وضع کنونی کشور، بر مبنای ضرورت تاریخی حضور همبسته و نیرومند در وضعیت سیاسی و روند حیات سیاسی مردم افغانستان اعلامیهء مشترک را به تصویب رسانیدند.

اگر به متن اعلامیۀ مشترک دقت شود در میابیم که: پروسه آغاز شده تفاهم و وحدت احزاب، سازمانها و حلقات ایجادشده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. بعد ازین از طریق کمیسیون تفاهم و وحدت اعضا و سازمانهای ایجادشده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. برای تدویر مجمع عالی به پیش برده میشود.

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ، بمثابه یکی از سازمان دهنده گان این گردهمایی همواره از فیصله ها و تصامیم اتخاذ شده درین نشست ها حمایت کرده، یک بار دیگر از توافقات کمیسیون تفاهم و وحدت حمایت و پشتیبانی خود را اعلام میدارد.

ما در حالیکه از اعلامیۀ مشترک حمایت می نمایم خواهان تسریع پروسه تحقق وظایف مطروحه در اعلامیۀ مشترک میباشیم. مصمم هستیم تا در ایجاد تفاهم و تأمین وحدت دوباره خانواده بزرگ دیروزی مان از مساعی مشترک و صادقانه خویش دریغ نورزیده و فعالتر از قبل درین راستا عمل نمایم.

با نگرانی عمیق از وضع جاری افغانستان، اشتراک فعال سایر احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. درین پروسه ضروری است و عمل متحدانه ما را در رسیدن به هدف مشترک مان که عبارت از ایجاد یک حزب سرتاسری، ملی، وطندوست دموکراتیک، مترقی، و عدالت خواه از طریق تدویر مجمع عالی است، یاری میرساند. در غیر آن نتیجه عمل تک روی را همه می دانیم.

وحدت و یک پارچه گی ضامن پیروزی ما است

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی