www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:15.12.2008

اطلاعیه

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) درشهر هامبورگ

دررابطه با

تفاهم نامه احزاب،سازمانها وحلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا.
مورخ 11/12/2008

 

رفقای عزیز و گرامی!

بتاریخ 11 دسمبر 2008 سال روان جلسه ء کمیته کاری کمیسیون مؤقت تفاهم ووحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.)در شهر هامبورگ دایرگردید.مطابق به بند اول اجندای جلسه رفیق داکتر شفیع صدیقی در رابطه با نقش خویش و اعضای کمیسیون در تدویر جلسه 29/11/2008 گزارش مفصل ارایه کرد که از جانب اعضای کمیته کاری با دقت و غور استماع گردید.

شایان تذکر میدانیم که همه نماینده گان با صلاحیت،جلسه 29/11/2008 کشور فدرال المان بین احزاب،سازمانها وحلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان را که در یک فضای مملو از صمیمیت رفیقانه و افغانی تا 8 صبح روز بعدی دوام کرد، یک گام مثبت ارزشمند تاریخی به پیش ارزیابی کردند.

طوریکه آگاهی دارید در استانه تدویر جلسه 29/11/2008 پروبلم های نیز وجود داشت که با اتخاذ تدابیر بسیار دقیق و تماس های رفیقانه با عده ای از مسولین دست اول احزاب و سازمانها رفع گردید.

خوشبختانه اشتراک کننده گان با صلاحیت احزاب،سازمانها وحلقات حاضر در جلسه و عده ای با ارسال پیام های کتبی وتیلفونی جلسه متذکره را یک امر بزرگ در راستای تفاهم و وحدت اعضای سابق خانواده بزرگ حزبی خواندند ودر نتیجه برای اولین بار بعد از فروپاشی حزب وطن یک سند به نام  تفاهم نامه تصویب وامضاء گردید که دراکثر سایت های انترنتی پخش گردیده است.
 

رفقای آگاه ووحدت طلب!

خاطر نشان میگردد که در سازماندهی تدویر اولین نشست که بتاریخ11/اکتوبر 2008 صورت گرفت بارفقا هریک سرورمنگل،افضل لودین،حبیب منگل،شفیق اله توده یی،احمدشاه سرخابی عبداله نایبی،داود کاویان،عبدالبشیر پیوستون،نوراکبر پایش،یاسین بیداروعبدالواحد فیضی مشوره و صحبت های مکرر صورت گرفته بودکه همه رفقا پروسه یا داعیه وحدت خانواده بزرگ را در شرایط بحرانی موجود افغانستان یک امر ضروری پنداشتند. بنابر همین اصل بود که در نشست 11/اکتوبر2008 توافق نامه تصویب و در جلسه تاریخی 29/نومبر2008 تفاهم نامه تصویب وامضاء گردید.

یک باردیگر تاکید می نماییم که متن هردو سند فوق به هیچ وجه علیه تلاش های وحدتخواهی احزاب وسازمانهای دیگری جداشده ا زبدنه حزب ما نمیباشد، ما هرنوع تلاش در جهت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) را استقبال وحمایت مینماییم.

ما وحدت دو حزب متحد ملی و فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان را که خود متشکل از اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) اند به همه رفقا تبریک و تهنیت عرض داشته و اقدام آنها را مانند اتحاد و وحدت احزاب دیگری جداشده از بدنه حزب مان در داخل کشور یک امرمثبت میدانیم.

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ پیوسته و پیگیر در پیروی از دیدگاه خویش با تلاش همه جانبه دست میازد تا سایر حلقات نیز در تفاهم بیشتر باهم کنار ایند و نیرومند و متحدانه در خدمت مردم رنجدیده و زحمتکش افغانستان قرار گیرند.

به امید ان روزی که تمامی همسنگران دیروزی را در یک حزب واحد بزرگ وسرتاسری ببینیم

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی