www.payamewatan.com
     
 

 

آگاهی

کمیسیون مؤقت تفاهم ووحدت اعضای سابق حزب وطن
شهر هامبورگ

ما در پی وصل ایم نه در پی فصل
 

رفقای ارجمند و گرامی،

   بدنبال نشر دیدگاه کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن،) ح.د.خ.ا) در شهر هامبورگ به تاریخ ۱۶/۱۰/۲۰۰۶، بحث ها و نظریات سازنده و گوناگون در سایت های اینترنتی مطرح شده است.

   ما این "دیدگاه" را پیش کش کردیم تا پرسشی را در سطح خانوادهء مشترک دیروزین مطرح نمایم، نه شک و تردیدرا در برابر یکدگر.

انگیزه اصلی ارائه دیدگاه کمیسیون مؤقت رفقای هامبورگ در سه نکتهء زیر متمرکز بود:

۱.     بیان هویت و طرز دید اعضای کمیسیون در حال حاضر؛

۲.     ضرورت تداوم و ایجاد تحرک بیشتر درمبارزهء مشترک و سالم سیاسی برای تآمین اعتماد، تفاهم و وحدت جزایر از هم پاشیدهء حزب دیروزین و رفتن به سوی کنگرهء واحد؛

۳.     براه اندازی کارزار وسیع گفت وشنود اعضای سابق حزب به تداوم مباحثه های قبلی، جهت تمرین بیشتر اصول دموکراسی به مثابه اصل تحمل دیگر اندیشی و رعایت آن در عملکرد خودی.

   ابراز نظر ها، واکنش های مثبت و حمایت گستردهء علمبرداران خط روشنی، صلح و دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی اعضای سابق حزب وطن از دیدگاه، بیانگر یک تحرک عظیم و انعکاس علاقمندی و توقع هزاران هزار عضو سابق حزب به تداوم مبارزه در راه ایجاد اعتماد، تفاهم، وحدت و حرکت جمعی به سوی کنگرهء واحد است.

   جریان مباحثه در فاروم نگاه می رساند که برخی از ارزش های باوری گذشته یا کمرنگ شده و یا مشروعیت آنها در بستر تحولات اندیشه یی به چالش های بی سابقه مواجه شده است.

   پروسه گفت و شنود اعضای حزب، زمینه یی مؤثر برای فراگیری و ارتقای سطح فرهنگ تعقل و تساهل، فرهنگ بازگویی، صراحت و شفافیت در بیان موضع گیری ها، سالم اندیشیدن، جعل نکردن و با منتقدین از مدارا کار گرفتن، که همه اجزای فرهنگ مدرن سیاسی را تشکیل میدهند، بود. این جریان سالم، از یکسو به کمبودیهای ناشی از تسلط فرهنگ استبداد سیاسی گذشته به طوری نسبی غلبه نمود و از سوی دگر روحیهء پذیرش و رعایت ارزش های اخلاقی و حقوقی را در کارزار زنده گی و مبارزهء مشترک سیاسی تقویت کرد.

رفقای عزیز،

   باور ما آن است، که نه اعضای منفرد و نه سازمان های سیاسی جدا شده از بدنه حزب وطن، می توانند نقش مؤثری در پروسه های، چون: صلح پایدار، نظام سیاسی متکی به قانون، تآمین آزادی های مدنی و دموکراتیک برای همه شهروندان به طوری عادلانه و دفاع از حقوق مردم زحمتکش افغانستان که از انواع فشار های ارتجاعی رنج می برند و همچنان ایفای نقش فعال و مؤثر در توسعه و گسترش دموکراسی، نظام سیاسی متکی به قانون و تأمین عدالت اجتماعی را عهده دار شوند؛ مگر آنکه با طرح اندیشهء مدرن سیاسی و اقتصادی، متکی به اصول دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی به سوی کنگره واحد روند و به حیث حزب مدرن چپ دمکراتیک، حافظ منافع مردم زحمتکش افغانستان یک برآمد نیرومند نمایند. و در گام وا پس، از موضع نیرومند سیاسی ابتکار ایجاد جبهه متحد نیرو های طرفدار صلح، آزادی، ترقی و دموکراسی را در افغانستان به دست گیرند.

   از دیدگاه ما، این جهش و تحرک عالی در سطح اروپا و داخل کشور در مسیر ایجاد تفاهم آگاهانه ووحدت حزبی ها که منافع مردم افغانستان در آن نهفته است، بسیار امیدبخش و به حیث گام نخست، پیروزی بزرگ است، که زمان تداوم این مباحثه را در وجود کمیسیون های مشترک و دارای طرزالعمل کار مستقل؛ الی دعوت کنگره واحد در افغانستان حکم می کند.

( این امر مستلزم ایجاد یک میکانیزم عملی کار است.)

رفقا،
   دیدگاه هامبورگ نه تنها که بحران را ایجاد نکرد؛ بلکه بر عکس با ایجاد تحرک بی نظیر در پروسهء وحدت خواهی و با گرفتن تائید از هزاران-هزار عضو سابق متشکل و غیر متشکل حزب، نقش اساسی را در هسته گذاری فضای تفاهم و صمیمیت در کار سیاسی مشترک ایفاکرد.

   مسئله اساسی در برآمد نیرومند سیاسی ما نهفته است، ولو این پروسه، الی رسیدن به هدف با نظریات و الترناتیف های گونا گون پیرامون مسائل امروز و فردا همراه باشد.

   ما چنین فکر می کنیم، که موجودیت اندیشه های متفاوت و یا تصادم منطقی اندیشه ها در پروسهء گفت و شنود، ضامن مطمین برای اتخاذ تصامیم جمعی ما است. نیاز ما در ارایه تعریف جدید و علمی از حزب مدرن سیاسی، مناسبات حزب و حاکمیت، حزب و جبهه و در اخیر عملکرد آگاهانه، علمی و روشنگرانه درین راستا است و این امر مستلزم کار عمیق اندیشه یی، پژوهشی و علمی می باشد، که یک بخش اساسی کار کمیسیون های مشترک را تشکیل خواهد داد.

   ما به حرکت همگانی به سوی کنگرهء واحد و ایجاد حزب مدرن سیاسی-اقتصادی و متعقد به اصول دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی که از منافع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم زحمتکش افغانستان دفاع نماید، باورمندیم و خود را یکبار دگر به کار مشترک در مسیر ایجاد اعتماد، تفاهم، وحدت و رفتن به سوی کنگرهء واحد با فرد فرد اعضای سابق حزب وطن و سازمان های سیاسی جدا شده از بدنهء آن متعهد می دانیم.

رفقای ارجمند،
با الهام از پروسهء گفت و شنود اعضای حزب، گفتنی است که با حفظ احترام به دیدگاه های برخی از دوستان، دگر نمی شود به مدل های میکانیکی و توتالیتاری وحدت خواهی دل بندیم. از دیدگاه ما؛ ایجاد تفاهم و وحدت و رفتن به سوی کنگرهء واحد یک پروسه ایست که در چوکات اصول دموکراتیک و با برخورد علمی و روشنگرانه به مسائل، مستلزم فعال شدن تمام ریزرف ها و جزایر از هم پاشیده یی حزب دیروزین ما می باشد.

   ما را عقیده به آن است که دگر طلسم تاریک اندیشی در محدودهء یک ایدیولوژی بسته و ستیزه با دانش و آزاد اندیشی در هم شکسته است. و نمی شود برای همیش دروازه های مکاتب آزاد اندیشی را به عنوان عامل اساسی بیداری جامعهء ما با تعصب فروبست. ما ضمن سهمگیری فعال در حد امکان ما در پروسهء وحدت، خود را مؤظف به کاوش فرهنگ مدرن سیاسی شرق و غرب به دنبال ارزش های عالی انسانی می دانیم تا بتوانیم به نیاز امروز و فردای جنبش ترقی خواه افغانستان پاسخ ارایه کنیم.

نیاز ما در تفکر و اندیشه نو، آموختن و آگاهی نو و بالاخره تعمق و تدبیر نو است. (دیدگاه).

   ما زمانی قادر به انجام وظایف مان درین مسیر هستیم که نخست با کار پژوهشی، اندیشه های دیروز را از خرافه و آمیخته گی های کلاسیک برهانیم و از خود تعریف نو ارایه کنیم. و این امر زمانی ممکن است که همه بار سنگین این مسؤلیت علمی و سیاسی را به عهده گیرند.

   از نظر ما نقش رهبران دیروز و امروز در پروسه همگرایی حزبی ها که آرمان مردم زحمتکش افغانستان در آن نهفته است نه تنها ارزنده، بلکه تعین کننده؛ نیز می باشد.

پایان

سلیم صابری
ashw-hamburg@hotmail.com
Tel: 0172-4759185

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<