www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:11.06.2008

 

نامهء سرگشاده
عنوانی مقامهــای ارشد افغانستان
بخاطر رهايی غوث زلمی

جلالتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان،

جناب پوهاند عبدالسلام عظيمی قاضی القضات و رئيس ستره محکمه افغانستان،

جناب عبدالجبار ثابت لوی سارنوال جمهوری افغانستان؛

    نگرانی عميق در رابطه به سرنوشت و وضعيت ناگوار احمد غوث زلمی روزنامه نگار پُر سابقه کشور که در پی اعتراض شماری از روحانيون محافظه کار تحت عنوان انتشار نسخه غيـــر اسلامی وتحريف شده قرآن کريم از 4 نوامبـــــر 2007 برابر به اواسط عقرب 1386 بدينسو در زندان بسر ميبرد و در اين مدت شخص وی وخانواده اش به دشواری های شديد روحی وروانی قرار دارند، ما را واداشت تا مروری برقضيه موصوف نموده ويکبار ديگر توجه مقامهای مسوؤل را در رهايی اين ژورناليست محبوب القلوب ويکتن ازخدمتگذاران ديرينه مطبوعات کشور معطوف داريم.

  مبرهن است که چاپ ونشر ترجمه دری "قرآن پاک" توسط غوث زلمی واکنشهايی گوناگون ارگان های دولتی ونهاد های رسانه يی افغانستان را بر انگيخته است.

  اصل ترجمه قرآن کريم به گونه يی توسط شخصی بنام قدرت الله "بختيــاری نژاد" صورت گرفته است، که قاری مشتاق احمد خطيب مسجد تميم انصـــار مصحح  وتأييد کننده آن وغوث زلمی ناشر آن ميباشد.

پرسش در اينجاست که چاپ وتکثير ترجمه قرآن عظيم الشأن گناه يا جرم شمرده ميشود يا نه؟

نخست به روايت تاريخ اسلام:

   سلمان فارس يکتن از صحابه کرام به تشويق حضرت محمد (ص) پيامبر اسلام برخی آيات قرآن شريف را به فارسی ترجمه نموده وبه همزبانانش به فارس فرستاد که از جانب پيامبر اجر دانسته شد، همچنـــــــان پُر واضحست که ترجمه قرآن بدون متن اصلی آن هيچگاهی تخطی از احکام دين بحساب نميرود وبه هر زبانی که باشد مجاز است، چنانچه تا کنون به صد ها زبان والسنه خارجی در اطراف واکناف جهــــان ترجمه وتکثير شده ومورد استفاده عام وخاص قرار دارد که همه ثواب دانسته شده وهيچ عرب وعجمی عليه آن اقامه دعوا و اعتراض نه نموده است.

  هرگاه اشتباهاتی در ترجمه آن به هر زبانی که باشد، رخ دهد، عقل سليم حکم می کند که بابررسی دقيق با مترجم آن در ميـــــان گذاشته شود وقناعت طرفين حاصل گردد، چنانچه در تاريخ يک هزارو چند صد ساله اسلام بسا چنين شده وبا تفاهم راه حل خود رايافته است، چنانچه در قضيه مورد بحث نيز هنگام هيـــاهوی شمـــــــاری از مغرضين يکتن از مسوؤلان ذيصلاح دادگاه عــــــــالی افغانستان در مصاحبه ای گفته بود که کتاب ترجمه شده به زبان فارسی دری که بنـام " قرآن پاک" ياد شده وتوزيع شده، در نام آن اشتباه صورت گرفته، امـــا در ترجمه آن اشتباه ديده نميشود، اما برخی بی خبر از خير وشر ترجمه آنرا اشتباه آميز ميدانند که موجب تحريک دعوی جزايی عليه غوث زلمی گرديد، اين در حاليست که در هيچ يک از نصوص قرآن شريف، احاديث نبـــــــوی و احکام قانون اساسی افغانستان، ترجمه وتکثير قرآن کريم جرم پنداشته نشده است، روی همين دليل يک مقـام ارشـد  لوی سارنوالی افغانستان در نيمه نتايج بررسی اين قضيه ابلاغ داشت که در قانون اجراآت جزايی در اين باره ُحکمی پيش بينی نشده که سارنوالی برمبنـای آن قضيه را ادامه دهد، که خود نوعی انصراف از تحريک دعوی جزايی اين پرونده ميباشد، حقيقت نيز چنان است که اين عمل طبق احکام قانون جرم پنداشته نميشود.

 قابل تذکر ميدانيم که در اين مورد برخی نهاد ها ورسانه های مغرض هم نقش منفی وتحريک آميز را بازی کردند واز فضای متشنجی که قبلاً با لوی سارنوال داشتند وغوث زلمی سخنگوی لوی سارنوال بود، نيز سئؤ استفاده کرده وبا مصاحبه های عجولانه به جمع آوری آرای عامه حتـــــــا از افراد فاقد سواد عادی شروع نمودند که چنين کسان حتا به معنــــای"تحريف"،"حذف" و"تأويل" وغيره نمی فهميدند، فقط فرياد می کشيدند که غوث زلمی بايد مجازات شود!

   در حاليکه هيچ کدام از محتويات کتاب آگاهی نداشتند وهريک براساس افواهــــــات ميگويند وگويند استـــــــوار بود، هيچ کس نگفت که ديدم، خواندم وخود دريافتم، در حقيقت " يک زاغه چهـــــــل زاغ ساختند" تا اينکه همه ای اين تحريکات آقای غوث زلمی را تحت فشار شديد روانی وروحی قرار داده وفرار را بر قرار ترجيع داد که بادريغ بتاريخ 4 نوامبر 2007 دستگير وزندانی شد، در اصل آقـــــــای غوث زلمی در آن سطحی نيست که صلاحيت ترجمه يا تحريف وحذف وتأويل قرآنکريم را داشته باشد او از روی تفنن اين کار را کرده وخواسته که ثواب کند.

  در اين صورت نبايد با او جدی گرفته شود، بهتر است برايش توصيه شود که چنين  کارهای جنجـال برانگيز را به خيال ثواب نکند.

بنابرآن:

بر وفق روحيه اعلاميه جهانی حقوق بشر وبرهان ودلايل مختصر ياد شده ما امضاء کننده گان اين نامهء سرگشاده از پيشگاه جلالتمآب حامد کرزی رئيس جمهـور، مقام عالی ستره محکمه ومقام لوی سارنوالی افغانستان احتراماً تقاضا ميداريم که با اين قضيه با رفأئت قضـايی نگريسته وبخاطر حفظ پرنسيبهـای آزادی بيان، وحمايت از حقوق روزنامه نگاران وبه احتـرام ندای مجـــــامع  روشنفکری داخل وخارج کشور وهمچنان پاسخ مثبت به تقاضا هـــــــای خبر نگاران بدون مرز و بالاخره بخاطر رنجهــای عديدهء خانواده غوث زلمی به رهايی موصوف اقدام فرموده ومنت گذارند.

با تقديم احترام

شماری از نهاد ها، کانون ها وشخصيتهای فرهنگی وسياسی افغان مقيم اروپا، امريکا وآستراليا

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی