www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:15.05.2009

 

اعلاميه حزب ملی فعالين صلح افغانستان دررابطه با
انتخابات رياست جمهوری

حزب ملی فعالين صلح افغانستان پس از تحليل و ارزيابی دقيق شرايط موجود کشور، منطقه واوضاع بين المللی، با درنظرداشت اقتضاآت اعماردولتِ تآثير گذاريامرحله ايکه کشورمادرآن قراردارد،ضرورت مبارزه موثربرعليه تروريسم واعمارجامعه پيشرفته ومدنی باين نتيجه رسيدکه برنامه چارچوکات  دهساله برای افغانستاناثرتحليلی دانشمند محترم کشور دکتوراشرف غنی درموردشرايط کنونی وطن،منطقه واوضاع جهانی، دورنمای وظايف، و چگونگی خصوصيات مشخصه دولت آينده بحق پاسخگوی حل معضلات کنونی افغانستان بوده واين برنامه ميتواندافغانستان راازشرايط نابسامان کنونی بسوی صلح وثبات رهنمون گردد. برنامه دهساله داکتر اشرف غنی ازنظرمحتوی شامل تحليل وضع موجودوراههای بيرون رفت ازوضع موجود ميشود که:

چگونگی تحقق رونداعماردولت که حکومت کنونی ازتعميل آن عاجزماند،پياده نمودن مبانی دموکراتيک برای حاکميت قانون، حکومتداری خوب، ايجاد ثبات درعرصه های مختلف اعم ازاقتصادی،سياسی،اجتماعی وفرهنگی که تضمين امنيت پايدار بحيث جزئی متشکله ثبات،ستون فقرات مشروعيت هردولت بااعتبار راتشکيل ميدهد،جلب مشارکت مردم درروند بازسازی ونوسازی افغانستان، تأمين کاروايجاد منابع عايدبرای آنان، قايل شدن حق تقدم واولويت برای رشدوانکشاف زراعت وبذل کمک بدهاقين برای زرع بديل ترياک بخاطرقطع توليدوتوقف پروسس وصدور موادمخدر، استفاده ازغناء و ظرفيتهای تخصصی موجودکشوربرای نابودی فساد اداری وترويج فرهنگ حسابدهی درسطوح بالائی اداره دولت،بدوش کشيدن مسئوليت مبارزه عليه شورش وتروريسم وبخش اعظم بازسازی درافغانستان باتسريع تکميل متناسب قوای مسلح وقوای امنيتی نيرومندوباکفايت،ايجادهمکاری موءثر ميان افغانستان، قوای بين المللی ائتلاف،آيساف وهکذاجلب مشارکت عملی وصادقانه ممالک همسايه درمبارزه مشترک عليه تروريسم برمبانی اصول احترام باستقلال، تماميت ارضی وعدم مداخله درامور داخلی همديگروسرانجام استفاده ازکمکهای جامعه جهانی بمنظورگذارجامعه عقب مانده قومی وقبيله ای به جامعه مدنی و دموکراتيک رادربرميگيرد.

 حصول اتفاق آراء واجماع نظرنيروهای جانبدارصلح، دموکراسی،ثبات وامنيت دروجوداحزاب سياسی وطنپرست،سران وبزرگان اقوام مختلف،علمای جيد مذهبی کشور،شخصيتهای مستقل ملی- سياسی وفرهنگی وبالآخره مشارکت خودمردم درروندمبارزه برضدتروريسم ازموارديستکه تحقق برنامه فوق الذکررا توسط مشارکت همگانی ضمانت مينمايد.

حزب م.ف.ص.ا عقيده داردکه ايجادتفاهم باسايرنيروهاوکانديدهای ملی ودموکرات برای ايجاددولت وحدت ملی که تمام اقوام وگروههای اتنيکی با هم برادر افغانستان رابهم متحدسازدهم تأمين صلح وامنيت سراسری رادرکشورضمانت ميکندوهم ميتواندسپرمطمئن برای دفع وطردآفت تروريسم در کشور جنگزده ماباشد.

ما با درک دقيق از اصول برنامه ای فوق، فقط با درنظرداشت منافع ملی،شرايط داخلی، منطقه و ايجابات شرايط جهانی عقيده داريم که برنامه محترم دکتور اشرف غنی يگانه بديل رهائی کشوربحران زده ما از وضعيت خطرناک کنونی بوده و ميتواندپاسخ معقول بکساني باشدکه هنوز معتقد به نظام ناپذيری مردم ونازل بودن ظرفيتهای سياسی- علمی وفرهنگی افغانستان ميباشند.

بنابراين هيئت رهبری حزب ملی فعالين صلح افغانستان از تمام اعضاء و هواداران سازمان در هر کجائيکه زندگی ميکنند بخصوص از اعضاء و هواداران خود در داخل کشور ميطلبد تا:

در پيوند تنگاتنگ با مردم و در تفاهم وهمکاری نزديک باسايرنيروها، احزاب و شخصيتهای علمی، سياسی و فرهنگی برای پيروزی دکتوراشرف غنی بحيث يگانه شخصيت علمی- سياسی دارای برنامه همه جانبه ودقيق درانتخابات رياست جمهوری ازهيچنوع کاروتلاش دريغ نورزيده تاباشدکه کشورعذاب کشيده مابه ياری خداوندمتعال، کمک شماوپشتيبانی مردم افغانستان ازحالت رقتبار کنونی بصلح، ثبات، رفاه وترقی گذارنموده ونيروهای افراطی وهرج ومرج طلب نتوانندبيشترازاين سدراه ترقی وپيشرفت مردم بخون نشستهء ماشوند.

حقيقت پيروز ميشود ولی به ياری و ياوری شما احتياج دارد

دکتور خدايداد بشرمل رئيس ح.م.ف.ص.ا.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی