www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:09.03.2009

>>> اطلاعیۀ  تاسیس اولین انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
>>>
پیام جناب عبدالرحیم هاتف به گرد همایی حقوقدانان مهاجر افغان در هامبورگ
>>> پیام محترم کاندید اکادمیسین داکتر اکرم عثمان
>>> قطعنامه تاریخی 28  فبروری 2009 انجمن حقوقدانان افغان دراروپا (شهرهامبورک جرمنی)

-----------------------------------

 

اطلاعیۀ  تاسیس اولین انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بتاریخ 28 فبروری 2009 در شهرهامبورک جرمنی با حضورداشت 71 حقوقدان از کشور های آلمان، فرانسه، هالند و دنمارک و دیگر کشورهای اروپائی ساعت 11 بجه دایر و ساعت 19 بجه سی دقیقه شب ختم گردید.

  

گردهمآئی حقوقدانان با صحبت محترم نیک محمد سلطانی آغاز، و بعد از تلاوت آیات کلام الئد شریف، کارایجاداولین انجمن حقوقدانان افغان در ارپا شروع گردید. و بعداً هیات رئیسه که شامل پنج عضو وهیات تحریر شامل سه عضو پیشنهاد و بعد ازرای گیری به اتفاق آراء تائید گردید. جلسه تحت ریاست پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون با صحبت علمی حقوقی شروع گردید. بعداً بیا نیه اساسی جلسه توسط عبدالواسع غفاری قرائت، و پیرامون آن جرو بحثهای انتقادی وتائیدی صورت گرفت. سپس درزمینه ارزشمندی ایجادانجمن حقوقدانان افغان در این مرحله،به ابتکار عبدالواسع غفاری وهمکاری سایرحقوقدانان مقیم اروپا، محترم محمد اکبرزمین از کشور فرانسه، محترم عبدالبصیر دهزاد از کشورهالند، محترم میرعبدالواحد سادات از کشور دنمارک و محترمه شرین افضل از کشور آلمان صحبت های توضیحی نمودند.

 ریاست بعدی جلسه که کاربالای تصویب طرح اساسنامه بود،به محترم عبدالبصیردهزاد واگذارشد که درفضائی بازوآزاد درموجودیت نظریات متفاوت،حقوقدانان محترم هریک فضل احمد سهیلی ،محمدصدیق رهپو،محمد اکبر،عبدالفهیم قیومی،عالیه،غلام سخی صمیم وحیده وحدت، محمدحریف ،فضل احمدگردیزیِ،کاوه کاویان، شرین افضل، لیلی ابراهیمی  محمدسرور، نیک محمد سلطانی، سکندری، مرضیه اسرع، قادری، گل احمد پاکباز محمدصفر،محمدنعیم اختری، عبدالرشید واثق،افضل عثمانی وهیت رئیسه جلسه پیرامون نام این نهاد حقوقی وطرح اساسنامه جروبحث های علمی حقوقی نمودند .چون حقوقدانان محترم  تشکل این سازمان اجتماعی،غیرسیاسی راکه مژده وحدت ملی ویک پارچه گی را جهت تامین صلح وعدالت میدهد،درچنین اوضاع نابسامان داخل کشورکه ظلم وبی قانونی زبانه میکشد ومشکلات مهاجرین افغان خارج کشوردرعرصه های مختلف،که  یکی از پیآمدهای آن به تعلیل رفتن نیروی فکری وجسمی دانشمندان میباشد. بیکاری، دوری از مسلک،فامیل،هموطنان وسایرمعضلات دیگر،سبب گردیده تاگوشه گیری را اختیارنمایند. که این وضع برارزشمندی شان دربین فامیل ووطن میکاهد.ضرورت ایجاد انجمن حقوقدانان راامرضروری دانستند.بانظرداشت محدود بودن وقت واینکه خلا ونواقص اساسنامه تکمیل گردد.جلسه به اتفاق آرا تصمیم گرفت که طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا بصورت کل،درپرنسیپ مورد تائید وتصویب میباشد وبخاطرتنظیم و انسجام بهتر،درزمینه یک کمسیون پنج نفری که مرکب از: ـ محترمه وحیده وحدت وکیل مدافع درشهرهامبورک ـ محترم عبدالفهیم قیومی وکیل مدافع درشهرماربورک ـ محترم عبدالبصیردهزاد مسئول انجمن مهاجرین افغانان درکشور هالند وهمکاروزارت عدلیه هالند درامور اطفال مهاجر،محترم محمداکبرازکشورفرانسه ومحترم عبدالواسع غفاری. ازطرف جلسه عمومی انتخاب وتوظیف گردید،تاوظیفهُ سپرده شده را بارعایت آرای سایر حقوقدانان تکمیل وجهت طی مراحل نهائی به شورای رهبری انجمن محول نمایند. جهت ادامه کارابتداء بالای نام این نهاد حقوقی که درطرح اساسنامه ،اتحادیه پیشبینی شده بود.بعدازابرازجروبحث ها،به اکثریت آرا (انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ) مسما گردید. سپس جهت پیشبرد کارتشکیلاتی، تعداد اعضای شورای رهبری نه نفر،تعداد معاون ها سه نفر وتعداد کمسیون نظارت سه نفر.به اکثریت آراء تصویب گردید.

حوالی ساعت چارعصربعدازصرف طعام کارتشکیلاتی جهت انتخاب رئیس انجمن، شورای رهبری وکمسیون نظارت آغازگردید.اعضای مجمع عمومی انجمن نظربه شناخت یکه ازدانشمند محترم پوهانددکتورغلام سخی مصئون داشتند،خواهش نمودند، پست ریاست انجمن رابرای یک دوره سه ساله قبول نمایند.محترم مصئون صاحب کبر سن را یاد آور شدند، و از قبولی پست ریاست انجمن معذرت خواستند.اما مرتبه دیگرهمه حقوقدانان حاضر درجلسه از محترم استاد مصئون با دادن وعده کمک وهمکاری همه جانبه، در جهت پیشبرد امورات انجمن، تقاضا نمودند تا ریاست انجمن حقوقدانان افغان دراروپا رامتقبل گردند. محترم مصئون صاحب پیشنهاد حقوقدانان مجمع عمومی انجمن راقبول نمودند. موضوع انتخاب ریاست انجمن حقوقدانان بازهم باتذکر اینکه آیا کدام کاندید دیگر وجود دارد. کسی حاضر نگردید.کاندیدی محترم غلام سخی مصئون به ریاست انجمن به معرض رای گیری گذاشته شد.ومحترم مصئون صاحب به حیث اولین رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به اتفاق آرای جلسه انتخاب گردیدند.

در رابطه به انتخاب نه عضوشورای رهبری انجمن اعلان گردید، آنعده حقوقدانیکه میخواهند خود را در زمینه کاندید نمایند،لطفا باقرائت شهرت ووظایف قبلی ثبت نام نمایند. مجموعا پانزده حقوقدان خودراکاندید نمودند. که بعد از رایگیری سری و مستقیم که رای شان توسط کمیته سه نفری توظیف شده شمارگردید هریک :

1 ـ محترم عبدالبصیر دهزاد؛

2 ـ محترمه وحیده وحدت؛

3 ـ محترم عبدالواسع غفاری؛

4 ـ محترم عبدالواحد سادات؛

5 ـ محترم محمد اکبر ؛

6 ـ محترم گل احمد بازساز؛

7 ـ محترم نیک محمدسلطانی؛

8 ـ محترم عبدالرشید واثق؛

9 ـ محترمه شرین افضل.

به حیث اعضای شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انتخاب گردیدند.ومحترم کاوه کاویان حقوقدان جوان که جدیداًدرکشورآلمان تحصیلات خود رابه اتمام رسانیده بود،بخاطرسهمگیری فعال جوانان دراین انجمن پیشنهادگردید که محترم کاوه عضویت مشورتی شورای رهبری راحاصل نماید.چون مجمع عمومی صلاحیت چنین انتخاب راداشت،بارای گیری علنی،به اتفاق آرا،عضویت مشورتی محترم کاوه کاون  تصویب گردید.دررابطه به انتخاب کمسیون نظارت انجمن ازجمله پنج کاندید،سه حقوقدان ذیل به شکل سری و مستقیم انتخاب گردیدند:

 1 ـ محترم فضل احمدگردیزی؛  2 ـ محترمه مرضیه اسرع؛  3 ـ محترم عبدالفهیم قیومی.   شورای رهبری انجمن در اولین جلسه خود، محترم عبدالرشید واثق، محترم عبدالبصیر دهزاد و محترم میرعبدالواحد سادات رابه حیث معاونان وعبدالواسع غفاری رابه حیث سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ومحترم  نیک محمدسلطانی رابه حیث مسئول مالی انجمن با اتفاق آراء انتخاب نمودند.

همچنان کمسیون نظارت دراولین جلسه خود محترم فضل احمد گردیزی را بحیث مسئول کمسیون نظارت انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انتخاب نمودند.


پیامهای تبریکه به ارتباط ایجاد اولین انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازجانب دانشمندان و حقوقدانان محترم ذیل مواصلت نموده بود:

پیام جناب عبدالرحیم هاتف به گرد همایی حقوقدانان مهاجر افغان در هامبورگ

شرکت کنندگان محترم گردهمایی حقوق دانان افغان در اروپا!

جناب پوهاند داکتر غلام سخی مصئون، هم مسلکان و شاگردان شان!

بدینوسیله گردهمایی و تشریک مساعی شمارا بخاطر ایجاد اتحادیه و یا انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم.

زمان که از حقوق صحبت مینمایم فی الواقع تمام ابعاد زندگی مردم مارا احتوا مینماید، متأسفانه عمده ترین نیاز و مبرمترین خواست ما کما کان احقاق حقوق حقه مردم ما و نجات مردم است که حقوق حقۀ شان پایمال گردیده و میگردد.

بدینرو دوستان گرانقدربا من هم عقیده خواهند بود که در این امر مهم، یعنی تشکل و سهگیری فعال حقوق دانان تأخیر صورت گرفته است.باآنهم امید وارم،اتحاد واتفاق حقوقدانان افغان وتشکل اجتماعی  و مسلکی را که ایجاد مینمایند، درآتیه بتواند سهم شایستۀ را در تأمین مأمول شریفانۀ فوق الذکر ایفأ و برای حقوقدانان ما، امکان آن میسر گردد تا رسالت مسلکی، انسانی و افغانی شان را ایفا نمایند.       برای جناب شما داکتر مصئون، شرکت کنندگان جلسه و مجموع حقوقدانان ما از خداوند متعال صحت و موفقیت استدعا مینمایم.

با احترام

عبد الرحیم هاتف

 

پیام محترم کاندید اکادمیسین داکتر اکرم عثمان

شرکت کنندگان جلسۀ عدۀ از حقوقدانان افغان مقیم اروپا!          

در گام نخست من به سهم خود، به عنوان یکی از شاگردان حقوق که دو سه سال مستقیم شاگرد استاد غلام سخی مصئون بودم، تجلیل از هشتاد و پنجمین سالروز تولد استاد را که در چند ماه قبل انجام یافت از صمیم قلب تبریک میگویم. شاگردان و حق شناسان، با این تجلیل و تبجیل به خدمات صادقانۀ آن بزرگوار ا رج گذاشتند.

دوستان و هم مسلکان محترم!

از دید من این گرد همایی شما یک جمع آمد بسیار مغتنم و روشنفکرانه است و ذ یهی سعادت برای برگذار کنندگان این محفل که توفیق یا فتند بر محوراساسی ترین و مبرمترین مسئلۀ زندگی که تأمین و گسترش حقوق است، در شهر هامبورگ این مجلس را برگزار نمایند.

تاجایی که من بخاطر دارم از عمر حیات مدنی جامعۀ ما حدود نود سال میگذرد و بار نخست در زمان سلطنت شاه امان الله، ما توفیق یافتیم که صاحب یک قانون اساسی مکتوب شویم و در آن نظامنامۀ اساسی، مهمترین ارکان حیات مدنی ما بار نخست ثبت گردید و افغانستان در ردیف کشور های دارای قانون اساسی قرار گرفت و تا جا ییکه تاریخ شاهد است، پیشتر از آن تاریخ، حاکمیت مفهوم دیگرداشت و تمام  رتق و فتق مردم مولود اراده فرمانروایان عمدتاً مستبد بود و آن ها هر آنچه که دلشان میخواست انجام میدادند و مردم افغانستان اسیر شبان رمه گی بودند وبه مردم بمثابه گوسفند نگاه میکردند وبه خود حق میدادند که گله های انسانی را به چشم دامدار ببینند و در قلع و قم توده های مردم از هر جنایت که لازم میدیدند اجتناب نمی کردند، بنابرین درین فرصیتکه جامعه سخت از بی حقی و بی حقوقی رنج میبرد،چه خوب است که عدۀ از حقوقدانان ما، درجامعۀ آشفته رو ونا بسامان ما، مصمم شدند که اول نظر خودرا مشترک ساخته و در پی مشترک کردن اهداف و آرمانهای خود برآیند.

من با تمام قلب وبا تمام احساس،این گردهمایی را به گردانندگان و اشتراک کنندگان آن تبریک وتهنیت عرض میکنم و امید وارهستم که این نشست ها تداوم پیداکند و حقوقدانان نظریات سازنده شان را از خارج به وطن انتقال بدهند و درموسسات حقوقی و مسلکی وطن اعمال تأثیر نمایند.

امید وارم خداوند به یکایک دانش پژوها ن و حقوقدانان ما توفیق عنایت و مجلس وتشکل و اتحاد شان را مستدام بسازد.

با احترام

کاندید اکادیمیسین داکتر اکرم عثمان

 ـ پیام محترم آصف الم:

جناب پوهاند داکتر غلام سخی مصئون وسایرحقوقدانان شرکت کننده درگردهمایی هامبورگ !

بخاطر اقدام نیک و گام های صادقانه و مثبت درجهت تقرب، تفاهم و تشکل حقوقدانان و ایجاد انجمن شان در اروپا، بهترین مراتب تبریک و تهنیت خود را تقدیم میدارم.

متأسفانه نسبت مریضی نمیتوانم شخصاً در میان شما حضور بیابم، اما روحاً و قلباً با دوستان، همکاران و حقوقدانان هموطن در راستای اهداف انسانی و مسلکی، بخاطر خدمت گذاری به افغان و افغانستان و بلند نگهداشتن درفش انسان و انسانیت با هم هستیم و یکجا با شما در راه تحقق مصوبات این گرد همایی همکاری خواهم کرد.

صحت و موفقیت هریک شما ودرراس همۀ ما استاد پوهاند مصئون رامتمنی هستم.

با احترام
آصف الم

پیام لیمه جان ابوی محصل سال چارم حقوق درکشوردنمارک:

دوستان محترم!

من و عدۀ از دوستان افغان که مصروف تحصیل در رشتۀ حقوق در دنمارک میباشند با خوشی از ایجاد اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، اطلاع پیدا کردیم. میخواهم بگویم که :من و دوستان من با شما هستیم و از اقدام شما دفاع مینماییم.

امید وارم در آینده بتوانیم بحیث نسل جوان افغان که علم حقوق را در اروپا فرا میگیریم، با شما بزرگان یکجا، اتحادیه را فعال نگه داشته و بخاطر افغان و افغانستان کار و خدمت نماییم.

با احترام
لیمه ابوی

 

 ـ پیام محترم داکترمحمد سلیم مجاز.

 ـ پیام محترم همایون اکبری وکیل مدافع درانگلستان وعضوانجمن وکلای مدافع نیویارک وعضواکادمی حقوق بین الملل دنهاگ.

کار اجلاس اولین مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با روحیه وحدت وهمکاری به اتفاق آرای حقوقدانان حاضردرجلسه با صدورقطعنامه پایان یافت.


بنام خداوند حق و عدالت

قطعنامه تاریخی 28  فبروری 2009

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا (شهرهامبورک جرمنی)

بادرنظرداشت وضع رقتباروناهنجارحقوق وعدالت اجتماعی درکشورعزیزما افغانستان و بخاطرجستجوی راه های حل حقوقی،درمقابله باوضعیت متذکره،ودرنهایت بمنظور تشکل وانسجام حقوقدانان افغان مقیم اروپا وتامین رابطه های مسلکی وحقوقی آن با حقوقدانان داخل کشوروبلاخره ارگانهای حقوقی کشورهای اروپائی وجوامع بین المللی. مااشتراک کننده گان این گردهمآئی مرتب آتی را به تصویب رسانیدیم که :

1 ـ طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا بصورت کل،درپرنسیپ مورد تائید وتصویب قرارگرفت.وبخاطرتنظیم وانسجام بهتر،درزمینه یک کمسیون پنج نفری ازطرف جلسه عمومی انتخاب و توظیف گردید،تاوظیفهُ سپرده شده رابارعایت آرای سایرحقوقدانان تکمیل وجهت طی مراحل نهائی به شورای رهبری انجمن محول نمایند.

2 ـ دربخش تشکیلاتی شورای رهبری انجمن شامل 9 عضو وکمسیون نظارت شامل 3 عضوازطرف جلسه عمومی طی انتخابات آزاد، سری ومستقیم انتخاب گردید.

3 ـ مطابق روحیه کلی بیانیه اساسی جلسه وارشادات پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون که به اتفاق آراء، بحیث رئیس انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا انتخاب شدند، و صحبت ها پیرامون بیانیه اساسی، بخاطربسیج وراهبردها ووظایف بعدی انجمن بصورت موثرو مشخص تاکید برآن شد که انجمن درروشنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، پرنسیپهای حقوقی مندرج درکوانسیونها ومیثاق های پذیرفته شدهُ بین المللی،وظایف مطروحه را بصورت مسئولانه ومجددانه درروشنی اساسنامه انجمن دنبال نمایند.

4 ـ جلسه عمومی تاکیدبرآن نمود که تا هیات رهبری، راه تامین ارتباط وهمکاری نزدیک را با سایر انجمن های مماثل حقوقی افغانی واروپائی جستجو وتقویت نماید.

 در پایان ما اشتراک کنندگان جلسه امروزی تعهد می سپاریم که درجهت تعمیل اهداف مطروحه در اساسنامه، مساعی مسئولانه و وطنپرستانه را انجام داده، تا باشد که دین وطنی خویش در برابر مردم با افتخارخویش انجام داده باشیم.

باعرض حرمت واسع غفاری

 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی