www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:08.06.2007


غلام محمد رئیس حزب ملی هیواد

اعلامیۀ غلام محمد، رییس حزب ملی هیواد:

یک هو ی سراسری، برای یک اتحاد سراسری

نشر اعلامیه بنده در باره آمادگی برای تادیه مصارف مالی کمیسیون متشکل از اعضای محترم هیات اجرائیه (بیروی سیاسی)، شورای مرکزی حزب وطن (کمیته مرکزی ح.د.خ.ا) و کادر های مجرب حزبی، برای برگزاری کنگرۀ یک حزب سراسری، که در سایت های وزین (آریایی) و بعداً در سایت (پیام وطن) به نشر رسید، خوشبختانه انعکاسات فراوان مثبت پیدا کرد. شمار زیادی از رهبران حزب (اعضای هیات اجرائیه = بیرروی سیاسی)، اعضای شورای مرکزی حزب وطن(ح.دخ.ا) و کادر های قدمه اول آن زمان و کادر های کنونی، هم از طریق تلفون ها و هم از طریق پست های الکترونیکی، در تشویق و ترغیب هرچه بیشتر بنده به خاطر انجام این دَین وطنی و افغانی و احترام به جنبش دموکراتیکی که درآن آموزش دیده ایم، حمایت شان را ابراز داشتند. ابن همه بحث های گرم و رفیقانه و آرزوی همگانی دل پیشکسوتان و جوانان حزب، واقعا برای من مایه سرافرازی شد تادر راه خدمت کاملاً صادقانه و رفیقانه به همرزمان و همسنگران و همفکران و همدلان عزیزی که هنوز اشتیاق و علاقمندی همسفری در یک کشتی واحد در دل شان موج می زند، در کارم پیگیر باشم و بر تعهد خود ابراز استواری و آمادگی بیشتر نمایم. به ویژه تلفون ها و نامه های فعالین سطح متوسط حزب که بیشترینه عشق و اشتیاق گرم و پرحرارت همدلی و همسنگری رفیقانه در وجود شان موج می زند، هم از ایجاد کمیسیون و هم از تدویر کنگره حزب سراسری، با گرمی استقبال کردند. بدیهیست که این امر، رفقای بیروی سیاسی (هیات اجرائیه) و کمیته مرکزی (شورای مرکزی) و سایر کادر های حزب را به پیگیری در کار، قوت دل و نیرو می بخشد.

 دور از موضوع نخواهد بود، یاداور شوم که یک عده از مسوولین احزاب جدیدا ایجاد شده از بدنه حزب وطن(ح.دخ.ا) وهم چنان یک عده مسوولین احزاب چپ دموکراتیک دیگر نیز، از چنین یک صدا و فراخوان به موقعی، طی تلفون ها و نامه های شان ابراز حمایت و پشتیبانی کرده اند. این خود می رساند که راه ما و ارمان ما در امر خدمت به مردم، از کنه صداقت و راستی ما در برابر آنان سرچشمه گرفته و می گیرد، زیرا هنوزامید های مردم به صداقت و ایمانداری رفقای ما بسته می باشد. نام های این عده از رفقای عزیز همراه با ذکر مقام های قبلی شان پس از مشوره ها با ایشان در موقع لازم به آگاهی همه رفقا و خوانندگان گرامی رسانیده خواهد شد.

عجالتا به عرض می رسد که جوهر همه گپ ها و سخن های این رفقا که برخی به نمایندگی از خود و برخی به نمایندگی از احزاب و سازمان های شان ابراز نظر کردند و سلسله آن هنوز هم ادامه دارد، تاکیدات اکید بر یک پارچگی و ایجاد یک حزب سراسری و تدویر کنگره آن است.

رهبران عزیز حزب وطن (ح.دخ.ا)، دوستان عزیز و رفقای گرامی، کادر ها وفعالین قدمه های مختلف حزب، مسوولین محترم جزایر جدیدا ایجاد شده از بدنه خانه مشترک مان که هنوز در آن ارمان های هزارن شهید میهن می تپد و هرکدام ما را به مبارزه مشترک فرا می خواند، تجارب چندین ساله حاکمیت و درک تجارب زمان مهاجرت و آوارگی، به وضوح ثابت ساخت، که هیچ نوع تکتازی و خود بزرگ بینی های قدرت طلبانه و انحصار گرانه، در هیچ زمان، راهی به منزل نمی کشاند. پاسخ به تمام  پرسش های امروز و فردای ما، خانواده های ما، نام وخانواده های شهدای ما، و امر خدمت به مردم ستم دیده افغانستان، در وحدت، یکپارچگی و همدلی وهمفکری مان نهفته است.  فرا خوان این همدلی واین همفکری محصول تصمیمات جمعی اعضای محترم بیروی سیاسی (هیات اجرائیه)، شورای مرکزی حزب وطن (کمیته مرکزی ح.دخ.ا) و کادر ها و فعالین آن خواهد بود. که اگر با خوشبینی به مساله بنگریم نه امر ناممکن است و نه هم دشوار.  بلکه به یک  جهش درونی در هر کدام ما و به یک هوی رفیقانه و مصمم نیاز دارد که باید بلند شود.

از امکان دور نیست که سوالی نیز ایجاد شود که چرا غلام محمد حاضر است همچو یک بار را بر شانه می کشد؟

من، به این پرسش احتمالی، پیش از پیش پاسخ می دهم تا ذهن همه رفقا و دوستان گرامی روشن باشد. ما از حزب خود، هزارن شهید دادیم. ما از جمله وطنپرستان واقعی کشور که در زمره هواخواهان مان با ما بودند هزارن شهید دادیم. ایشان که جان شان را قربان کرده اند، این مصارف ناچیز مادی، که از توان ما نیز پره هست، جز یک ادای احترام صادقانه در برابر یک قطره خون آنهمه قربانیان جنبش، چیز دیگری نتوان بود. و اما مهم این است که با استفاده از کوچکترین امکان، باید با هم، با هدف مشترک و هدف انسانی و احترام به پیشکسوتان حزب خود، دست به دست هم بدهیم و چراغ مان را که به بهانه های گونه گونی، می خواهند خاموش سازند فروزان نگه داریم.

اگر ما خود را در تعریفات و تعبیر ها گم نکنیم، و برمساله مطروحه، از زاویه کج نگری نگاهی نیاندازیم، به وضاحت در مییابیم که کدام عضو بیروی سیاسی (هیات اجرائیه) حزب ما و یا هم اعضای شورای مرکزی و یا وزیران محترم ما، به اندازه یک قوماندان پائین رتبه تنظیم ها، صاحب مال و منال در کشور و یا در بیرون از آنست؟  امروز که اعضای حزب ما از سطح رهبری گرفته تا سطوح پائین، با پشوانه مادی کشور های میزبان زندگی می کنند و ما از آن یاداور می شویم در حقیقت، به معنویت قضیه متوجه هستیم و آن این که دستان ما از هرنوع آلوگی و فساد های مالی، هم از بیت المال و هم از جیب مردم به مانند آب زلال شفاف و پاک است و بازگوینده صداقت و ایمانداری ما در جهت خدمت به وطن و مردم می باشد، که تذکر آن نیز به خاطر روشن شدن اذهان آن عده، که هنوز ندانسته اند، ضروری می باشد و این را باید درک کرد.

ما هرنوع قضاوت در مورد هر رهبر حزب را به تاریخ میگذاریم، بگذار همانگونه که قضاوت تاریخ در مورد همه کس، از آئینه و روشنی انداز تفکیک نیک و بد موشگافی میکند در مورد رهبران ما نیز کارش را بکند. گرچه برای ما نیز، به مثابه شاهدان عینی تاریخ حزب ما، اگر همه مسایل روشن نیست یک سری زیاد آن معلوم و هویدا است و هر کدام مان، بنا بر سلیقه ها، گزینه های انفرادی درست یا نادرست خود را دارا می باشیم اماّ فراموش نميکنیم که هر یک از رهبران حزب ما چون، نور محمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دکتور نجیب الله، نقش های معینی در برهه های حساس تاریخ حزب و کشور ایفا کرده اند. و اگر هر کدام امروز زنده می بودند بدون شک باورمند بودند که آینده و پیروزی های آن، در یکپارچگی است و بس.

اکنون پرسش عمومی نجات وطن در برابر هر کدام ما مطرح است و پاسخ روشن به این پرسش، اتحاد عمومی است. برای اتحاد عمومی، ضرورت نزدیک ساختن تفکرات است و ضررت ضعیف ساختن جلوه های سلیقه یی  و برجسته ساختن نکته نظر های مشترک برای نزدیک شدن و راهیابی به این امر، در روشنی تفکر جمعی درمیان اعضای حزب سابقه مان است.

   من لزوم این یک پارچگی را از استقبالیه های رفقای گرامی که به طور مستقیم و همچنان ارتباطات زنجیره ییی که هم اکنون میان رهبری و کادر ها وفعالین حزب اعم از داخل و برون مرز آن ایجاد شده دریافته ام. بناً لازم است که در جهت گام گذاری به خاطر عملی ساختن و دریافت راهکار های آن دست به کار شویم. این امر جمعی وهمگانی به تصمیم و جهش همگانی نیاز مند است.

پیامد تلفون های ممتد با رفقای حزبی این است، که باید در قدم اول کمیسیونی با مشخصات سراسری حزبی ایجاد شود. ترکیب کمیسیون از جانب هیچ کس قابل پیشنهاد نیست. به منظور رعایت اصل صداقت و دموکراسی از بزرگواران اعضای هیات محترم اجرائیه (بیروی سیاسی) حزب، اعضای شورای مرکزی (کمیته مرکزی) حزب، مسوولین وهیات های رهبری سازمان های اجتماعی ای که عضویت حزب را دارا بودند، و کادر های حزبی، هر رفیقی که می خواهد در ترکیب این کمیسیون وجود داشته باشند لطف به آدرس های ذیل، با من تماس بگیرند تا با هم مشوره کرده و در فراهم آوری مقدمات و زمینه های یک جاشدن کمیسیون، تبادل نظر نمائیم و با اعلام نام های داوطلبان در ترکیب کمیسیون، وقتِ یک جا شدن را تعیین نموده کار مان را آغاز نماییم. بیشترینه امید به سوی بزرگان و پیشکسوتان ما است. زیرا دقیق گفته اند که سر جوانان بی سایه پیر مباد. ما هر آنچه هستیم راهیان راه فروزان همین بزرگانی می باشیم که چراغ این آن را با قطره های خون شان تابنده نگه داشته اند و امروز برما حق دارند که در زیر سایه نظر و روشنی اندیشه های شان راه پیشرفت را در پیش گیریم.

به آگاهی می رسانم که بنده هم اکنون مصروف مقدمات ایجاد یک تلویزیون ۲۴ ساعته سراسری می باشم. این تلویزیون با حفظ احترام به آزادی بیان و تفکر، ناشر اندیشه های دموکراتیک خواهد بود و از داعیۀ صداقت و راستی انجام یافته و هم چنان در حال تکوین در کشور دفاع خواهد کرد. از تمام رفقای عزیز می خواهم در زمینه های مختلف نشراتی و تخنیکی، تلویزیون خود شان را یاری رسانند تا باشد که در همکاری مشترک تلویزیون مان، نیز به زبان جمعی جنبش چپ دموکراتیک مبدل شود و پاسخی باشد به همه افتراات و دروغ پراگنی هایی که تا کنون در کتمان حقایق از طریق برخی رسانه های بصری صورت گرفته و یا صورت می گیرد.

با احترام

غلام محمد

رییس مرکز تجارتی افغانها و

رییس حزب ملی هیواد

 

تلفونها:

07-495-318 60 88

07-495-318 63 59

07-495-319 17 35

07-495-108 37 00

Email:lemar1000@mail.ru

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<