www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:08.03.2009

پیام کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.)
در شهر هامبورگ

بمناسبت هشتم مارچ روز همبستگی بین المللی زنان

به تمام زنان جهان  خصوصآ زنان افغان!

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت  اعضای سابق  حزب وطن (ح .د.خ.ا.) درشهر هامبورگ این روز خجسته را  بشما  زنانی که در بعضی جوامع در اثر مبارزات تان توانسته اید حقوق نسبی را بدست آورید و در اکثر یت ممالک جهان خاصتآ افغانستان که هنوز پدر سالاری حاکم است ، باوجود مبارزات  خیلی ها منظم و علمآ تدارک دیده شده ، به حقی نرسیده اید ، تبریک عرض نموده و آرزو دارد که شما خواهران و مادران  در اثر تشریک مساعی و اتحاد عمل در بدست آوری حقوق تان که هر فرد ی از انسان امروزی به آن نیاز دارد ، نایل آئید.

قابل یاد آوری میدانیم که رول مردان و بویژه آنانیکه حرف از چیز فهمی میزنند درین پروسه خیلی مهم است چون نباید در مورد آزادی زن حراف برای خود نمائی بود بلکه در عمل نیز باید ثابت و پیاده کرد.

بوضاحت میتوان گفت که آزادی زن در چوکات عنعنات  پسندیدهء همان جامعه سبب اشتراک زن که نصف از جامعه را در بر میگیرد ، در تمام امور گردیده و ترقی کشور را بار میآورد. این درحالی متصور است که مردان به قدرت عمل و توانائی زنان که خواهران و مادران شان اند اعتقاد داشته باشند و زن را همسنگر خویش در راه مبارزات یومیه برای آزادی و زندگی بدانند.

ما آرزو داریم که روزی را به این مناسبت یعنی تساوی حقوق زن و مرد درعمل درکشور خود جشن بگیریم. نه چون امروز که به تقلید و نمایش از دموکراسی قلابی روی کاغذ بنویسیم اما خود در مقام زن  ستیزی علیه آنها قرار گیریم .

با عرض حرمت بمقام انسانیت که زن جزعمدهء آن است.        

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی