www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:02.03.2009

 

جلسهء کمیتهء اجرا ییه تشکیلات موقت انسجام اعضای
حزب وطن در کابل تدویر یافت

کابل ــ اخیرا جلسهء کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن تحت رهبری محترم میر افغان باوری سخنګوی تشکیلات، در رابطه به ارزیابی چگونگی تحقق مواد مصوبا ت وفیصله های جلسه فعالین (۸ قوس سال جاری) و تقویت ساختار های انسجامی تشکیلات موقت، در شهر کابل تدویر یافت.

جلسه به مسول بخش تبیلغ و فرهنګ وظیفه سپرد تا به منطور توضیح وتشریح دوسند عمده (مرامنامه و طرزالعمل تنظیم حیات داخلی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن) در شهر کابل و مراکز ولایات چون  ننګرهار، پکتیا، جوزجان و کندز و همچنان با اعضای انسجام یافته در شورای سراسری زنان تشکیلات موقت جلسات توضیحی دایر ګردد، در ساز ماندهی این جلسات سعی بعمل اید تا زمینه های شرکت مسولین و کادر های تشکیلا ت از ولایات همجوار نیز مساعد ساخته شود. در جلسه تصویب شد تا نشست های فوق در ماه حمل وثور تدویر ګردد.  کمیسون تبلیغ و فرهنګ تشکیلات موقت موظف ساخته شد تا لست سخنرانان را از قبل  تهیه نموده و انان را با مواد لازم اموزشی تامین نمایید.

جلسهء کمیته ی اجراییوی همچنان برراه های بهتر توضیح و تشریح اسناد مرامی مصوب جلسه فعالین به بحث پرداخته، وظایف مشخص به مسوولین شورا های ولایات و همچنان به  شورای زنان درین زمینه راره شد هکذا جلسه کمیته اجراییوی سایر برنامه ها و طرح های حیات درونی را مورد بحث قرار داد که مورد تایید قرار گرفت.

کمیته اجراییوی برضرورت یک نشریه جهت انعکاس دیدگاه های شورای تشکیلات موقت

انسجام ا عضای حزب وطن تاکید نموده به کمسیون تبلیع وفرهنگ وظیفه سپرد تا طی دو ماه آینده درین زمینه اقدام عملی نماید.

در جلسه اجراییوی یکبار دگر در مورد تفاهم با گروه های هم سو و گروپهایی که تمایل به تفاهم و مذاکره دارند بحث همه جانبه صورت گرفت وبر داوم این پروسه منحیث وظایف تاخیر ناپذیر تاکید به عمل آورد.  

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی