www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:09.08.2007

 

جلسه کمیتۀ اجرائیوی شورای تشکیلاتِ مؤقت انسجام
اعضای حزب وطن در خارج از کشور دایر گردید

   بتاریخ چهارم  اگست سال  دوهزار و هفت میلادی جلسۀ کمیتۀ اجرائیوی شورای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور در برام فیلدردورف پلاتس شهر هامبورگ جمهوری اتحادی المان بمنظور بحث و تصویب اقدامات عملی بخاطر تحقق مصوبات  جلسۀ وسیع این شورا بریاست عبدالبشیر پیوستون بساعت پنج بعد از ظهر دایر گردید۰

   درین جلسه پلانهای کاری در عرصه های تبلیغ و فرهنگ،  تشکیلات، اماده گی برای تدارک کنگره فوق العاده اعضای حزب وطن، مسایل مالی،  تماس و تفاهم با سازمانها، حلقات سیاسی همسو و اعضای منفرد حزب وطن و مسایل جاری در کشور مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار گرفت۰

   به همین ترتیب جلسه یاداشت تحریری کمسیون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن و کلیه نیرو های ملی و وطندوست کشور، عنوانی تشکیلاتِ مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور را مورد بحث قرار داده تصامیم لازم اتخاذ  نمود.  درین جلسه، بنا بر تقاضای خود شان عده ای از اعضای شورای تشکیلاتِ مؤقت نیز اشتراک ورزیده و با صراحت لهجه، اعتماد وهمیاری رفیقانه نظریات، پیشنهاد ها و تشویشهای خود را در رابطه با شیوه کار و حیات داخلی تشکیلات مطرح نمودند.  جلسه از احساس مسئولیت این رفقا با قدردانی استقبال نموده آنرا در توسعۀ دموکراسی داخل تشکیلات و تشریکِ مساعی مقامات مسئول آن اقدام بجا و موثر ارزیابی نمود۰

   هییت اجراییوی یادداشت ارسالی کمیته انسجام اعضای حزب وطن در جمهوری فدراتیف روسیه را مبنی بر عضویت معاون این کمیته در شورای تشکیلاتِ مؤقت اعضای حزب وطن در خارج به اتفاق ارا تصویب و به مسئول تشکیلات  وظیفه داده شد که آنرا غرض تصمییم گیری نهایی به جلسۀ شورا ارایه کند۰

   جلسه همچنان در مورد تدویر جرگه امن منطقوی با تأکید مواضع اعلام شده تشکیلاتِ مؤقت انسجام لازم دید توضیح نماید که ما اصولاً از هر تلاش صادقانه برای تأمین صلح در کشور، ختم جنگ و پایان تراژیدی فراگیر و مصیبت بار مرگ و ویرانی حمایت میکنیم۰

   اگر جرگه امن منطقوی، با حفظ سوالات و شک و تردید ها در تعمیل فیصله های آن در سمت تأمین صلح و ختم تراژیدی موصوف تلاشهای خود را متمرکز سازد، بدون توجه به درجه مؤفقیت آن آغاز مفید تلقی میگردد و اما اگر از ان  در غیاب مردم به حیث وسیله برای حل معضلات درازمدت سرحدی بر پایه تعمیل خواسته های استعماری نیت سواستفاده وجود داشته و در پشت خواست مشروع مردم ما و تمام منطقه پنهان ساخته شده باشد، دلایل متعددی وجود دارد که تحقق این منصوبه را به توهم مبدل میسازد.

   ما معتقدیم که حل این بحران نه در حیطۀ صلاحیت جرگه امن است و نه دولت افغانستان.  چنین تصامیم بزرگ تاریخی فقط از اراده آزاد و مستقل مردم افغانستان تاریخی سرچشمه گرفته میتواند۰

   بعباره دیگر در شرایط وجود دولت مستقل ملی و باثبات افغان و در نتیجه ابراز اراده ازاد باشندگان هردو طرف خط تحمیلی دیورند این معضله میتواند راه حل دایمی و عادلانه خود را پیدا نماید.

   جلسه همچنان در مورد مسایل منتشره در فاروم  وزین پندار در رابطه با زیگنالهای از جانب شخصیتهای معین ومتنفذ در درون تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزب وطن جهت اماده گی برای تفاهم با نهضت فراگیر تصریح نمود: تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور با پیشبردمذاکرات و تفاهمات با اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن که به ارمانها و تفکر محوری حزب پشت نکرده باشند، صرفنظر از دیدگاه ها و علایق متفاوت نتنها علاقمند است بلکه دریافت چنین آدرسها و مراجعه برای تفاهم هدفمند و با نتیجه با انها را در زمره وظایف اساسی خویش قرار داده است۰

   تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور تشکلیست با اهداف تعریف شده و صراحت لهجه، بدون اهداف پشت پرده و معامله گرانه، دارای مناسبات و هرارشی استوار بر اصول دموکراسی و ادرس مشخص، لذا برای تأمین ارتباطات و تفاهمات خویش به پا درمیانی هیچ شخصیت مجهول و مجعول ضرورت ندارد.  و اما در باره زیگنالها برای تفاهم با نهضت فراگیر، با توجه به مذاکرات دوامدار و بی نتیجه با برخی از اعضای حزب شامل ترکیب،  پیش زمینه آن در اروپا (نهضت میهنی) و با توجه به اختلافات اصولی که به عدم دستیابی به تفاهم انجامید و اینک در نهضت فراگیر نیز بحال خود باقیست و راه رسیدن به تفاهم را سد میکند مذاکرات را یک پروسه بی نتیجه و مصروف کننده تبلیغاتی میدانیم.  و اما این موضیعگیری بصورت قطع بدان معنی نیست که تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزبِ وطن نمیخواهد با اعضای حزب وطن شامل ترکیب نهضت فراگیر تماس داشته باشد.  ما از جانب خود برای تامین ارتباطات و تماسهای سازنده در راستای تفاهم میان اعضای حزب بخاطر تدارک و تدویر کنگره فوق العاده اعضای حزب وطن اماده گی کامل و فعال خود را ابراز میداریم. 

   جلسه در فضای رفیقانه و انجام وظایف که در دستور کار آن قرار داشت ساعت دو شب به پایان رسید.

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<