www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:28.10.2008

اعــلامیه

کـمـیته اجـراییۀ تشـکـیـلات مـؤقـت

انسجام اعضای حزب وطن در خارج

مؤرخ : 27 / 10/ 2008

     کمیته اجراییۀ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج با مسرت اعلام میدارد که اینک ساختار های مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در داخل و خارج کشور با پشت سر ګذاشتن رکود ناشی ازتوطیه فروپاشی سازمانهای حزب وطن در حمل ۱۳۷۱، یکبار دیګر وارد مرحله کیفی رشد و تکامل ساختاری، سیاسی و اندیشوی خویش ګردیده اند۰

    کمیته اجراییۀ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج تصامیم و فیصله های جلسه مورخ اول میزان ۱۳۸۷ کمیته اجراییۀ کمسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن را که در کابل دایر ګردید، بمثابه نقطه عطف در پروسه فوق الذکر دانسته، پشتیبانی کامل خود را از آن ابراز میدارد۰

کمیته اجراییه تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج معتقد است که کار و مبارزه دشوار وپر افتخار همرزمان ما در داخل کشور میتواند و باید نقش رهبری کننده در امر تحقق داعیه انسانی و وطندوستانه ما مبنی بر اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی را داشته وبر وضیعت سیاسی کشور اثر مطلوب بجا بګذارد۰ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج بمثابه بخش انفکاک نا پذیر تشکیلات ارګانیک ما متعهد است که درین پروسه، اکنون و در آینده نیز سازمانهای حزبی داخل کشور را در امر دستیابی به اهداف و آرمانهای مرامی واحد مان یاری رساند۰

کمیته اجراییۀ تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج با تایید از فیصله های جلسۀ فو ق الذکر کمیته اجراییۀ کمیسون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن، در حالیکه به امر انسجام مجدد اعضای حزب وطن هم در داخل و هم در خارج کشور حق اولیت قایل بوده، مانند همرزمان خویش در داخل کشور، تدویر موفقانه، با کیفیت ومشروع کنګره حزب وطن را وظیفه مبرم کنونی خویش دانسته معتقد است که کنګره مذکور یکبار دیګر راه پر افتخار مبارزه اعضای حزب وطن را بر  بنیاد اندیشه سیاسی مصالحه ملی، با سر مشق قرار دادن مبتکر این اند یشه، سیاستمدار شجاع و مدافع  نامدار نوامیس ملی ، شهید سر افراز وطن ( داکتر نجیب الله  رهبر شهید حزب وطن) به پیش هموار خواهد ساخت۰

ما با تاکید اعلام میداریم که کنګره حزب وطن، رویداد های مربوط به حیات حزبی و وضیعت کشور را اعتبار از ختم کنګره دوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان (سرطان ۱۳۶۹) مورد بحث قرار داده، در زمینه فیصله ها و تصامیم معقول اتخاذ خواهد نمود۰همچنان کنګره در مورد نام حزب تصمیم خواهد ګرفت، روی متن مصوبه اصول مرامی و تشکیلاتی جدید حزب بحث و آنان را تصویب نموده، رهبری جدید را مطابق به اصول تشکیلاتی ، به شکل دموکراتیک انتخاب خواهد کرد۰

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج با اغتنام از فرصت به تمام همرزمان که خود را عضو این خانواده بزرګ وپر افتخار سیاسی میدانند مراجعه نموده و از ایشان دعوت بعمل میاورد که پیوند فکری- سیاسی میان هم رابا انسجام مجدد تشکیلاتی تکمیل و سازمانهای شان را در سر تاسر کشور و سایر نقاط جهان که مقیم هستند تشکیل نموده در تماس با سایت پیام شرکت فعال شان ر ا در پروسه انسجام مجدد اعضای حزب وطن و در امر  تدویر موفقانه و با کیفیت کنګره حزب وطن تامین نمایند۰

ما عقیده داریم که تنها درین صورت میتوانیم جهت تحقق ارمانهای رهبر عقیدتی- سیاسی مان جهت خدمت به وطن و هموطنان مبارزه موثر نموده بار دیګر در وضیعت سیاسی کشور حضور شایسته مان را تثبیت نماییم۰

        به پیش در راه ګسترش و انسجام هرچه بیشتر تشکیلاتی اعضای حزب وطن وسایر طرفداران مصالحه ملی

        به پیش در راه تدویر موفقانه، با کیفیت و مشروع حزب وطن

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی