www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:26.01.2008


نامۀ سایتهای افغانی به
 رئیس جمهور افغانستان
 برای رهایی سید پرویز کامبخش

مؤرخ 26 جنوری 2008

 

جناب محترم رئیس جمهورِ، آقای حامد کرزی،

    در این روز ها وطن ما یک بار دیگر در سراسر جهان بر سر زبانها افتاده است؛ این بار به خاطر رهایی سید پرویز کامبخش!

   سازمانهای ژورنالیستی افغانستان و جهان، سازمانهای ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر، نهاد های دموکراتیک روشنفکری داخلی و خارجی، رسانه های گروهی معتبر جهان و پارلمان اروپا همه همصدا به دفاع از این جوان ژورنالیست که سال پایانیِ تحصیلات عالی اش را در زادگاه آزادیپرور مولانا و ابن سینا سپری مینماید، برخاسته اند.

    رسانه های انترنتی افغانی در سراسر جهان از شما میخواهند تا به حیث رئیس جمهور سرزمین بلاکشیدۀ افغانها، از حقوق این جوان دموکرات که کادر سازندۀ فرهنگ ملی مردم افغانستان خواهد شد، دفاع نمایید و حکم رهایی فوری و بدون قید و شرط او را صادر کنید. این اقدام شما در راستای دفاعِ واقعی از حقوق بشر به یقین روحیۀ دموکراسی در افغانستانِ جنگزده را استحکام خواهد بخشید.

   رهایی سید پرویز کامبخش گواه زندۀ پاگیری دموکراسیِ واقعی در افغانستان خواهد بود. این فرصت را، آقای رئیس جمهور، از دست ندهید!

 

رسانه های انترنتی (سایتها) افغانی به ترتیب الفبا:

ـ  سایت انترنتی آریایی به مسؤلیت عزیز جرأت

ـ  سایت انترنتی آسمایی به مسؤلیت دیپلوم انجنیر حمیدالله عبیدی

ـ  سایت انترنتی آزادی به مسؤلیت نجیب روشن

ـ  سایت انترنتی 24 ساعت به مسؤلیت مهدی بشیر

ـ  سایت انترنتی پندار به مسؤلیت عظیم بابک

ـ  سایت انترنتی پیام وطن به مسؤلیت ایمل پیروز

ـ  سایت انترنتی ترقی به مسؤلیت دکتور محمد سالم سپارتک

ـ  سایت انترنتی جوانان بیدار به مسؤلیت طارق پیکار

ـ سایت انترنتی د لمر رڼا به مسؤلیت دیپلوم انجنیر گ.م.اسرار

ـ  سایت انترنتی دیدگاه به مسؤلیت فیاض نجیمی

ـ  سایت انترنتی روزنه به مسؤلیت نورمحمد عطازی قامت

ـ  سایت انترنتی روشنایی به مسؤلیت هیت مدیره

ـ  وبلاگ راه روشنایی به مسؤلیت فرید فرخزاد

ـ  سایت انترنتی روشنک به مسؤلیت انجنیر سید مهران

ـ  سایت انترنتی زنده گی به مسؤلیت فرید سیاوش

ـ  سایت انترنتی ژواک به مسؤلیت کبیر شاغاسی

ـ  سایت انترنتی سپیده دم به مسؤلیت واحد فیضی

ـ  سایت انترنتی شاخه به مسؤلیت فضل الرحیم رحیم

ـ  سایت انترنتی فردا به مسؤلیت عبدالرحیم غفوری

ـ  فاروم فریاد آزادی به مسؤلیت جلیل پرشور

ـ  سایت انترنتی کابل ناته به مسؤلیت ایشر داس

ـ  سایت انترنتی گفتمان به مسؤلیت انجنیر عبدالله الم

ـ  سایت انترنتی مهر به مسؤلیت انجنیر عبدالقیوم میرزاده

ـ  سایت انترنتی نوید فردا به مسؤلیت فاروق فردا

ـ  سایت انترنتی نهضت آینده افغانستان به مسؤلیت پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل

ـ  سایت انترنتی وطندار به مسؤلیت انجنیر نجیب

 

Nama66@yahoo.com

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی