www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:23.05.2009


به تعقیب استقبال بی نذیر از چراغ شهید
اینک فلم مستند دیگری تحت عنوان قربانی فصل تاریخ آمادۀ نشر است

   

اینک به ادامۀ فلم مستند چراغ شهید که دست آورد و تهیۀ فلم بردار مبتکر و پرشور، محترم فاروق زرنگ میباشد، فلم دیگر در آستانۀ نمایش قرار میگیرد که گویای حقایق بیشمار است تا بینندگان ارجمند بتوانند از ورای آن دست به دریافت اسناد بیازند که تا کنون مشاهده نگردیده است.

فلم، سینماتوگرافی و بخصوص فلم های مستند که بر پایۀ واقعیت ها بیشماری تهیه میگردد از جمله وسایلی به شمار میرود که اذهان عامۀ مردم را به درک حقایق و فاکت های آشنا میگرداند و پرده از روی بسیاری از رازهای کتمان شده و پوشیده برداشته می شود و چهرۀ حقیقت بصورت عریان نمایان گردیده و نقشه ها و نیات واقعی که در پس پردۀ حوادث قرار دارد بیان میگردد.  این امریست سترگ و مأمول است بزرگ، آنانیکه با خاموشی و حوصله مندی چنین اوامر بزرگ را به انجام میرسانند، افرادی هستند متهور و شجاع که برای برپایی حقایق و درک درست آن پیکار می نمایند و با بکار بستن تصویرها نقش های واقعی می آفرینند؛ و فاروق زرنگ خاموشانه چنین میکند و با بکار گرفتن تصویرهای مستند هست کرده های خویش را به صفحات تاریخ مصوّری مبارزات مردمی می افزاید.

کارشان قابل تقدیر و ستایش است و باعث میگردد که جامعۀ روشنفکران افغانستان و کافۀ مردم، برسم قدردانی از ایشان سپاس گذاری نمایند؛ و با تشویق بیشتر شان، ایشانرا قوت و نیروی بیشتر بخشیده تا درین راستا با صداقت تمام گام های بزرگتر و بزرگتر بردارند.

به امید پیروزی بیشتر شان
در راهی بیان مصوّر حقایق.


پیام محترم نجیب شفقیار در رابطه با فلم مستند قربانی فصل تاریخ
 

 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی