www.payamewatan.com
   

مرامنامۀ حزب وطن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وطن محبوب ما افغانستان کشور واحد، مستقل، اسلامی، دارای تاريخ کهن، مردم با شهامت وسُنن پسنديده است.

افغانستان سرزمين نهضت ها و مبارزات ملی و آزادی خواهانه و مهد پرورش رجال و شخصيت های نامدار و پُر افتخار است. سراپای تاريخ وطن مشحون از مبارزه و مجاهدت آنان به خاطر دفاع از دين، سرزمين، آزادی، ارزشها و نواميس ملی مردم افغانستان است. ادامۀ اين مبارزات که در نبردهای آزاديخواهانۀ مردم افغانستان، در کارنامه های مشروطه خواهان، در نهضتهای روشنفکران و در مبارزات احزاب و جريانات سياسی به خاطر اعتلای کشور، تحکيم وحدت ملی و دموکراسی انعکاس يافته است، صفحات در خشان تاريخ ملی وطن ما را زينت ميبخشند.

ح.د.خ.ا، به حيث يکی از وارثين و ادامه دهنده گان اين مبارزات در سال ۱۳۴۳ تأسس گرديد و در ۷ ثور سال ۱۳۵۷ قدرت سياسی را به دست گرفت و وظيفۀ انجام  يک سلسله تحولاتِ سياسی، اقتصادی و اجتماعی را متقبل شد.

با ارزيابی حقايق و انکشافات دوازده سال گذشته، اين واقعيت روشن ميشود که انواع مختلف عوامل داخلی و خارجی باعث تشنج اوضاع و رويارويی مسلحانه در کشور گرديد. عمده ترين اين عوامل را می توان برشمرد:

بلافاصله پس  از احراز قدرت توسط ح.د.خ.ا، مقاومت مسلحانه که هسته های آن قبل از سال ۱۳۵۷ به منظور مبارزه عليه دولت افغانستان در خاک پاکستان ايجاد شده بود، در برابر دولت نوبنياد به حمايت و سازماندهی کشورها و حلقات خارجی آغاز گرديد. انواع مداخلات خارجی، از جمله مداخلۀ مسلحانه توسط بعضی از دولتها عمدتاً توسط پاکستان و از طريق آن کشور عليه افغانستان سازماندهی شد.

در اوضاعيکه جنگ سرد بر فضای روابط بين المللی مسلط بود، تعدادی از دول ديگر نيز بنابر علل وانگيزه های گوناگون به طور مستقيم و غيرمستقيم، در امور افغانستان ذيدخل گرديدند و اوضاع داخل و اطراف کشور را بيشتر متشنج ساختند.

از سوی ديگر، بنابر علل واقعی، از جمله عقب مانده گی عمومی جامعه، سطح نازل پخته گی سياسی و درک ناقص حزب از جامعه، ح.د.خ.ا نتوانست در عمل واقعيت های عينی تاريخی جامعه افغانی را دقيقاً در نظر گيرد، سياست خارجی متوازن را دنبال نمايد و مسئالۀ نقش سياسی حزب و رابطۀ آن را باخواست های جامعه بدرستی حل کند. علاوه برآن، حزب اصلاحات را توأم باعجله و شتابزده گی و جهش های مصنوعی از مراحل ضروری انکشاف اجتماعی -اقتصادی، باتکيه بر سيستم يک حزبی و محدود ساختن دموکراسی آغاز نمود. از اينرو حزب در کليشه های تيوريک و احکام جزمی محصور ماند و به طرف اراده گرايی و فرد منشی لغزيد. اين امر باعث خرابی و بغرنجی بيشتر اوضاع گرديد و مورد سؤ استفادۀ حلقاتِ معين که از مدتها به اينسو در خارج کشور با افغانستان خصومت ميورزيدند، قرار گرفت.

حضور نظامی شوروی در افغانستان برپيچيده گی بيشتر اوضاع افزوده، وسيله و بهانه يی برای افزايش و تشديد مداخلۀ خارجی در امور داخلی افغانستان گرديد. در نتيجه آتش مقابلۀ مسلحانه چنان جنگ خونينی در کشور شعله ور گرديد که بيشتر از يک دهه است که مردم افغانستان در اين آتش ميسوزند.

اين امر منتج به ويرانی شديد و برهم خوردن نظم همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،مخاصمت ونفاق ملی، اتلاف هزاران هموطن، مهاجرت صد هاهزار افغان به خارج و آواره گی ده ها هزار همو طن در داخل کشور گرديد.

بنابر عوامل ياد شده ح.د.خ.ا، مؤفق نشد تا اهدافش را در زمينۀ رشد اقتصادی اجتماعی و بهبود و ضع زنده گی مردم که در سرخط برنامۀ عمومی آن قرار داشت تحقق بخشد.

باتحليل و تجزيۀ همه جانبۀ اين حقايق و بررسی اثراتِ بعدی آنها ح.د.خ.ا، مصمم گرديد که در برنامه، سياست ها و عملکرد خود تجديد نظر نمايد بدين و سيله در امر بزرگ نجاتِ وطن از مصايبِ جنگ وتأمين صلح در کشور، حفظ استقلال و تماميت ارضی و جلوگيری از تجزيۀ افغانستان نقش شايستۀ خويش را ايفأ نمايد.

اين نتيجه گيری در تصاميم و فيصله های کنفرانس سال ۱۳۶۶ ح.د.خ.ا، انعکاس يافت. از اينرو نقش و وظايف جديد حزب در چارچوب يک سياست کيفيتاً نوين، يعنی مشی مصالحۀ ملی تدوين شد که  در آن قطع جنگ و دستيابی به صلح به حيثِ عمده ترين و عاجل ترين وظيفۀ ملی مطرح گرديد.    حزب به منظور تحقق مصالحۀ ملی، اقدامات مؤثری را در تمام عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد. به پيروی از مشی مصالحۀ ملی حزب از انحصار قدرت دست کشيده از سيستم دموکراسی مبتنی بر تعدد احزاب و ادارۀ ائتلافی پشتيبانی به عمل آورد. حزب در اقدامات عمدۀ ذيل نقش اساسی ايفا نموده است:

انجام انتخابات برای ار گانهای محلی قدرت دولتی، احيای شورای ملی، الغای يک تعداد فرمانهای قبلی و تعميم قانونيت در حيات جامعه ، اعلام آتش بس های مکرر، ايجاد تماس و انجام مذاکره و مفاهمه باکتگوری های مختلف مخالفين و فراخواندن آنان به اشتراک فعال در امر صلح، عقد موافقتنامه های ژنيو و خروج قوای نظامی اتحاد شوروی، اتخاذ سياست خارجی متوازن، تدوير لويه جرگه ها و تصويب قانون اساسی، ارائۀ پيشنهادها و ابتکارات متعدد به خاطر حل صلح آميز مسايل، طرح يک پيشنهاد جامع به منظور حل سياسی جنبه های داخلی و خارجی مسئالۀ افغانستان و ميکانيزم تحقق آن در نهمين اجلاس سران دول يا حکومات کشور های غير منسلک در بلگراد،...ايجاد زمينه های حقوقی و عملی برای تأسيس احزاب و سازمان های سياسی در کشور، ايجاد شرايط مساعد برای عودت مهاجرين، ايجاد موسسات و نهادهای جديد اجتماعی فرهنگی واز جمله تعميم تحصيلات عالی در عرصۀ علوم دينی.

تنظيم مجدد مناسبات ارضی و آب، رشد سکتور خصوصی اقتصاد، مسترد کردن  ملکيت های شخصی و عفو قروض دولت ذمت دهقانان عودت کننده به کشور، جلب کمک های بشری و اقتصادی ملل متحد و ساير مؤسسات بين المللی به منظور عودت و اسکان مجدد مهاجرين و تلاش در راه اعمار مجدد کشور.

فراهم آوری شرايط برای ايجاد تعديلات بنيادی در قانون اساسی از عمده ترين اقدامات ديگريست که اخيراً در چارچوب سياست مصالحۀ ملی، ايجاد تفاهم بين جوانب در گير، تحکيم وحدت ملی و احيای مجدد اقتصادی کشور هموار خواهد کشور هموار خواهد ساخت و بنيادهای و سيعتر حقوقی را جهت تعميم مصالحۀ ملی و تعميق دموکراسی و سهمگيری فعال تمام مردم افغانستان در حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به و جود خواهد آورد.

حقايق و انکشافات بيشتر از سه سال اخير به وضاحت نشان دادند که علی الرغم ادامۀ جنگ و مداخلات مسلحانۀ خارجی، اقداماتی که حزب در چارچوب سياست مصالحۀ ملی انجام داده است، مورد استقبال وسيع مردم قرار گرفته و نتايج مثبت و ثمربخش به بار آورده اند. اين حقايق و انکشافات صحت سياست جديد حزب را به اثبات رسانيده اند.

فضای ديتانت نوين در مناسبات بين المللی، روگردانی از جنگ سرد، انجام اقدامات مؤثر در جهت قطع مسابقات تسليحاتی و خلع سلاح، تمايل به حل منازعات منطقه يی باوسايل سياسی و تحکيم ثبات وامنيت جهانی شرايط بين المللی را برای حل سياسی مسئالۀ افغانستان و اعادۀ صلح در کشور مساعد ساخته است.

واقعيت ها و انکشافاتِ جديد ملی وبين المللی ح.د.خ.ا، را متوجه اين امر ساخت که با در نظر داشت منافع عليای کشور، تغيرات اساسی را در برنامه، اساسنامه، نام و ساير مشخصاتِ حزب وارد آورده، فصل نوينی را در تاريخ خود بگشايد و وظايف جديدی را متناسب بامقتضيات اوضاع، در برابر خود قرار دهد.

 از آنجايی که در مرحلۀ کنونی، اهداف و وظائف عمدۀ حزب را استقرار صلح، اعمار مجدد و تحکيم وحدت ملی کشور تشکيل ميدهد، ح.د.خ.ا، که بعد از اين حزب وطن ناميده ميشود، مرامنامۀ ذيل را که با احکام دين مقدس اسلام، قانون اساسی، ارزشها و مفاخرملی و اصالت افغانی مطابقت دارد، اعلام مينمايد و تمام اعضای خود و همه مردم افغانستان را برای تحقق اين اهداف و وظايف فرامی خواند:

در عرصۀ سياسی:

 مصالحۀ ملی مشی ستراتيژيک و معرف طرز تفکر حزب وطن است. حزب اهداف مصالحۀ ملی را در همه عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر داشته، محتوای آن را بر مبنای معتقدات اسلامی، وطندوستی وسنن پسنديدۀ مردم و تجارب سياست عملی انکشاف و تعميم می بخشد.

     - دفاع از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان واحد وغير قابل تجزيه از و ظايف اساسی حزب به شمار ميرود.

     - حزب به منظور قطع جنگ، استقرار صلح، ايجاد توافق ملی ميان افغانها و تحقق تجمع همه نيروهای سياسی افغانی و تأمين اتحاد طرفداران صلح ، فعالانه عمل ميکند.

  حزب معتقد است که هيچ حزب ياسازمان سياسی به تنهايی قادر نيست که وظايف اساسی مصالحۀ ملی، يعنی تأمين صلح، عمران مجدد و انکشاف در کشور را نجام دهد.

     - حزب از تمام اشکال اتحاد های احزاب ونيروهای سياسی صلحد وست شتيبانی مينمايد.

     - حزب می کوشد از طريق مبارزه بخاطر صلح سراسری ملی و اعمار مجدد کشور، موقعيت شايسته خود را در جريانات سياسی آيندۀ افغانستان بر اساس موازين دمو کراسی حفظ کند و تحکيم بخشد.

     - حزب مناسبات خود را باهمه احزاب، نيرو های سياسی و شخصيتهای اجتماعی کشور، بر اساس همکاری متقابل، تساوی حقوق، رعايت استقلال سياسی و سازمانی در چار چوب اهداف و اصول مصالحۀ ملی تنظيم مينمايد.

     - حزب در راه استحکام نظام دموکراسی مبتنی برسيستم چند حزبی، که درآن اشتراک آزادانه و بدون تبعيض تمام مردم تامين گردد. مبارزه ميکند.

     - لويه جرگه ها و جرگه ها از اشکال سنتی دمو کراسی در افغانستان هستند، حزب از تحکيم و تنظيم اين شيوه در کشور پشتيبانی ميکند.

     - حزب از انتخابات پارلمانی بر اساس رای دهی همه گانی مساوی، آزاد، سری و مستقيم حمايت ميکند.

     - حزب بر آن است که سازمان های اجتماعی، در جريان مبارزۀ مردم افغانستان به خاطر صلح و در روند عِمران مجدد و اسسنکشاف، دارای نقش و اهميت بزر گی هستند. حزب از استقلال ساز مان های اجتماعی حمايت ميکند.

     - حزب بر مبنای احکام قانون اساسی کشور فعاليت ميکند و در جهت تحکيم قانونيت در کشور مبارزه می نمايد.

     - حزب و ظيفه خود ميداند که در جهت ايجاد ادارۀ سالم و برضد رشوه ستانی، اختلاس و بيروکراسی، سؤاستفاده از مقام و ساير انواع فساد قاطعانه مبارزه کند.

     - حزب معتقد است که برادران پشتون و بلوچ ما در آن طرف خط ديورند، بنأ بر علايق و روابط تاريخی، عنعنه يی، دينی، ملی، زبانی و ساير پيوند های شان باافغانها، همواره از پشتيبانی و همبستگی مردم ما برخوردار بوده، حزب از داعيۀ برحق برادران پشتون و بلوچ پشتيبانی مينمايد.

در عرصۀ اقتصادی وعمران مجدد:

جنگ صدمات بزرگ بر اقتصاد ملی وارد نموده تناسب و هماهنگی ميان رشته های مختلف فعاليت های اقتصادی کشور را برهم زده و جريان انکشاف را باموانع جدی مواجه ساخته است.

عمران مجدد افغانستان يک دورۀ خاص انکشاف اقتصادی- اجتماعی را در برميگيرد. تحقق عمران مجدد افغانستان مستلزم فعال ساختن همه ظرفيت های اقتصادی داخلی و همه منابع و سرمايه های موجود در کشور و جلب کمکهای بين المللی ميباشد.

   حزب کليه نهاد های موجود اقتصادی در کشور اعم از دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتيفی را در نظر داشته، از رشد آزاد و هماهنگ آنها بر مبنای ميکانيزم بازار آزاد و پلانهای ارشادی حمايت می کند.

   حزب انکشاف اقتصادی را در گام نخست از طريق رشد زراعت، مالداری، توسعۀ سيستم های آبياری و صنعتی شدن کشور از طريق ترجيح دادن رشد صنايع خفيفه، متکی بر صنايع توليدات زراعتی عملی ميداند.

بنابرآن حزب وطن وظايف و اهداف آتی را در اين عرصه در برابر خود قرار ميدهد:

   - حزب در قدم نخست، از اقدامات به خاطر احيای اقتصاد کشور بخصوص عمران مجدد مؤسسات و پروژه های صنعتی، زراعتی و خدماتی بخشهای دولتی و خصوص پشتيبانی ميکند و استفادۀ موثر از ظرفيت های توليدی، تکميل کار پروژه های تحت ساختمان و تأمين مواد مورد ضدورت مردم را لازم ميداند.

    - اعمار مجدد محلات، سيستمها و شبکه های آبياری از جمله برای فراهم سازی زمينه ها به خاطر عودت مهاجرين و اسکان مجدد آنان.

   - جلب مساعدت های کشور ها ومؤسساتِ بين المللی بخاطر تسريع جريان اعمار مجدد و رشد اقتصاد ملی.

   - رشد توليدات زراعت از طريق تهيۀ کود کيمياوی، تخم بذری، ماشين آلات زراعتی و کريد تهای زراعتی.

   - بهبود وضع آبياری و آبادی زمينهای بکر و باير تقويت صنايع ممد زراعتی و ايجاد صنايع پروسس محصولات زراعتی.

   - پشتيبانی از سياست های حمايتی به منظور رشد توليدات داخلی و تقويت و تشويق صنايع ملی وتوليدات پيشه وری.

   - حزب بر آنست که دولت توجه خود را در عرصۀ احداث تأسيساتِ اساسی ، تقويت سيستم انرژتيک و سيستم وسيع مواصلات و مخابرات، صنايع کيمياوی، صنايع استخراج و پروسس مواد مبذول بدارد.

    - حمايت از تمام اشکال مالکيت های قانونی اعم از دولتی، مختلط، خصوصی، شخصي و کوپراتيفی در کشور.

    - حمايت از تشويق و تقويت بخش خصوصی اقتصاد و فراهم آوری زمينه ها و شرايط لازم حقوقی برای فعاليت های اقتصادی مؤثر سرمايه گذاران خصوصی ومتشبثين ملی در عرصه های مختلف اعم از زراعت، صنعت، ترانسپورت، ساختمان، بانکداری و خدمات اجتماعی وتأمين ضمانتهای عملی و قانونی به منظور تشويق سرمايه گذاری های خارجی.

   -حمايت از سياست متنوع و رشد صادرات و تعويض واردات، حمايت از کاستن تورُم تشکيلاتی، تورُم اداری، تشديد مبارزه عليه فساد اداری و رعايت دسپلين و ظيفوی و پلانی.

  - حمايت از پلان های ارشادی در سکتور دولتی و خصوصی وارائه مشوره ها و تدابير تشويقی برای سکتور خصوصی، اتخاذ سياست های پولی، مالياتی و گمرکی جهت تأمين هماهنگی ميان فعاليت رشته های اقتصادی با در نظرداشت منافع مردم.

در عرصۀ اجتماعی:

سياست حزب در عرصۀ اجتماعی بر مواظبت از اتباع افغانستان، بر اساس موازين عام شناخته شدۀ حقوق بشر متکيست.

حزب بر آن است که استقرار صلح و عمران مجدد کشور دارای خصلت همه گانيست وبه همکاری همه اقشار اجتماعی نياز دارد. بنا برآن حزب در جهت استفاده از همه امکانات جتماعی کشور مبارزه ميکند.

حزب وطن در عرصۀ امور اجتماعی از سياست های ذيل پشتيبانی مينمايد:

   - تحکيم وحدت ملی، توسعه و تساوی حقوق و آزادی های همه مليت ها، اقوام و قبايل و مشارکت عادلانۀ آنها در تمام شئون زنده گی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و مبارزه عليه هرگونه برخورد تبعيض طلبانه در عرصۀ و تحريک خصومت های ملی و حمايت از اشکال جديد اداره بر اساس دموکراسی در محلات و مناطق مختلف کشور.

   - آزادی تشکيل و فعاليت احزاب سياسی، آزادی عقيده و بيان و وجدان، آزادی اجتماعات و ساير حقوق و آزاديهای اساسی اتباع.

   - ايجاد نهضتهای اجتماعی مدافع صلح و عمران مجدد کشور.

تقويت نهضت جوانان و روشنفکران، پشتيبانی نهضت های کوپراتيفی و اتحاديه يی و ساير نهضت های اجتماعی - اقتصادی که با اهداف تأمين صلح و عمران مجدد مطابقت داشته باشند.

   - وارسی و مواظبت از معلولين و معيوبين  و با مانده گان قربانيان جنگ.

   - گسترش مر اکز صحی اساسی و فرعی و شبکه های حمايۀ طفل و مادر و توسعۀ شبکه های شيرخوارگاه ها، ايجاد زمينه های خاص مواظبت و پرورش نوجوانان و جوانان.

   - تشويق بخش خصوص اقتصادی در عرصۀ فعاليتهای اجتماعی، از جمله ايجاد شفاخانه ها، کلينيک ها، لابراتوارها، مکاتب، کودکستانها و تأسيسات      فرهنگی چون سينما و تياتر.

   - حفظ محيط زيست و مبارزه با آلوره گی محيط.

   - مبارزه عليه کشت، توليد، استعمال و ترافيک مداد مخدر.

   - مبارزه با مفاصد اخلاقی.

در عرصه فرهنگی:

افغانستان دارای فرهنگ غنی و باستانيست. گنجينۀ تاريخی عظيم فرهنگ ملی ما انعکاس دهندۀ و طندوستی، نوع خواهی، صلح پسندی و آزادی خواهی مردم اين مرز و بوم است.

  حزب وطن در سياست فرهنگی خويش بر آگاهی سرتاسری ملی در امر بر قراری صلح و پيشرفت کشور اتکأ مينمايد و در راه ايجاد سيستم معارف عمومی و امحای بيسوادی، در مطابقت با احکام دين مبين اسلام و سنن مردم و نظرداشت مقتضيات اعتلای مزيد کشور مبارزه ميکند.

    حزب از احيای تأسيسات فرهنگی، بسط و تو سعۀ شبکۀ مؤسسات تعليمی، تحصيلی، تحقيقاتی، ايجاد ورزشگاه ها و تأمين شرايط لازم برای دسترسی مردم به نتايج و پيشرفت های علمی و فرهنگی جهانی پشتيبانی مينمايد.

  فعاليتهای آفرينشی و تحقيقات علمی روشنفکران و دانشمندان در جهت تحکيم دوستی و برادری ميان تمام مردم افغانستان، استقرار صلح و اعمار مجدد کشور حايز اهميت است. حزب از اين فعاليت ها و آزادی کارهای آفرينشی دفاع ميکند و از رشد و غنای بيشتر زبانها، ادبيات و حفظ فولکلور مردم و اشاعۀ بهترين فرآورده های فر هنگی مردم پشتيبانی مينمايد.

   حزب به افزايش سهم روشنفکران در همه عرصه های زنده گی اهميت قايل است.

   حزب از توسعۀ وسايل اطلاعات جمعی و تعميل و گسترش آزادی مطبوعات بر اساس دموکراسی سياسی و سيستم چند حزبی، حمايت به عمل می آورد.

  حزب از حفظ، نگهداری وترميم آبدات و آثار تاريخی کشور پشتيبانی ميکند.

در عرصه سياست خارجی:

حزب در حاليکه حفظ و استحکام منافع و مصالح  عليای ملی کشور را اساس دايمی سياست خارجی خود قرار ميدهد، در راه اهداف اساسی زيرين در عرصه سياستِ خارجی مجاهدت مينمايد:

    - حفظ و تحکيم استقلال ملی، حاکيت ملی و تماميت ارضی.

    - فراهم آوری شرايط مساعد بين المللی پيرامون افغانستان به منظور قطع جنگ و استقرار صلح در کشور.

    - حزب در تساند با ساير نيرو های سياسی، ملی و وطندوست در جهت تسريع فعاليت ها بخاطر حل و فصل سياسی و عادلانۀ مسئالۀ افعانستان بر اساس اصول وقواعد شناخته شدۀ بين المللی و تبديل افغانستان به يک زون صلح، بيطرف دايمی و غير نظامی مساعی بخرچ ميدهد.

    - جلب کمکها و مساعدت های لازم کشور ها و مؤسسات بين المللی در امر عودت مها جرين، اسکان مجدد عودت کننده گان، حل معضلات حاد انسانی و اجتماعی، التيام زخمهای ناشی از جنگ، اعمار مجدد وتأمين انکشاف اقتصادی- اجتماعی افغانستان.

حزب در عرصه سياست خارجی از اصول ذيل پشتيبانی می نمايد:

    - پيشبرد ديپلوماسی مستقل، فعال و متوازن.

    - رعايت منشور ملل متحد، اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و ساير موازين شناخته شدۀ بين المللی.

    - تأمين، گسترش و تحکيم مناسباتِ حسنه و همکاری های متقابلاً مفيد کشور با تمام دول جهان بخصوص با کشورهای همسايه، اسلامی و غير منسلک بر اساس اصول احترام به استقلال، حاکميتِ ملی، تماميتِ ارضی، همزيستی مسالمت آميز و عدم مداخله در امور يکديگر.

    - تأمين روابط عادلانه و قابل قبول در همه ابعاد مناسبات بين المللی بر اساس اصول و قواعد شناخته شدۀ بين المللی.

    - سهم گيری در مساعی جمعی جامعۀ بين المللی برای حفظ و استحکام مبانی صلح و امنيت بين المللی و حل مسايل عموم بشری مانند پايان دادن به مسابقات تسليحاتی، خلع سلاح و قبل از همه خلع سلاح هستوی و امحای ساير انواع سلاح های کشتار جمعی، حل سياسی مناز عات منطقوی.

    - پشتيبانی از تمام مردمان و نيروهای سياسی و اجتماعی پيرو دموکراسی و صلح در همه کشورها و دفاع از حقوق و خواسته های عادلانۀ تمام مردمان جهان.

    - حمايت از مساعی بخاطر امحای فقر، عقب مانده گی، مرض، بيسوادی، اعتياد، آلوده گی محيط زيست.

    - حزب به منظور گسترش و تعميق شناخت و تفاهم متقابل همکاری و دوستی افغانستان با همه مردمان جهان، روابط و مناسبات خود را مبتنی بر استقلال، تساوی کامل حقوق عدم مداخله در امور يکديگر، احترام متقابل و همکاری های متقابلاً مفيد با احزاب سازمان ها و جنبش های سياسی و اجتماعی طرفدار صلح ودموکراسی در تمام جهان، تو سعه و تحکيم می بخشد.


 

صفحۀ قبلی