www.payamewatan.com
     
 

 

گفت وشنود همکار پیام وطن با محترم نبی کوشا یکی از سابقه داران حزب پیرامون نتایج و دستاورد های کنفرانس علمی ـ سیاسی به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب ا لله سابق ریس جمهو ر و رئیس حزب وطن.

 

پیام وطن: از سالگرد شهادت دکتور نجیب الله سابق ر ئیس جمهور و ریس حزب وطن همه ساله در کشور وهم از جانب افغانها در اکثر کشور های جهان بزرگداشت بعمل می آید . امسال هم در داخل وخارج و از جمله در کشور آلمان از دهمین سالگرد شهادت مرحوم دکتور نجیب الله با تدویر کنفرانس علمی ـ سیاسی بتاریخ 23 سپتامبر بزرگداشت بعمل آمد ،  از نظر شما بزرگداشت ازشخصیت، سیاست ها و اندیشه ها و قهرمانی های نجیب الله شهید به کدام مفهوم است؟ 

محترم کوشا: به نظر من شهادت دکتور نجیب الله یک ضایعه ی بزرگ و جبران نا پذیر ملی است.  دکتورنجیب ا لله قربانی راه صلح و ثبات ا فغانستان است ، وی مرگ را با شجاعت پذیرفت ولی هرگز با دشمنان تا ریخی و ملی کشور معامله نه نمود. اکثریت ملت افغان که به آرمان های شهید دکتور نجیب ا لله معتقد هستند ، مرگ او را ماتم ملی و غم بزرگ میدانند.

شهید نجیب الله بادرک عمیق و عینی از حقایق جامعه ی افغانی ، منطقه و جهان ،مبرم ترین نیاز مردم یعنی جلوگیری از تداوم  جنگ و فراهم آوری زمینه های تامین صلح وثبات ، مشی مصالحه ی ملی را اعلام ومبارزه در راه تعمیل آنرا ستراتیژی خو د قرار داد. بر مبنای این مشی که در مطابقت با آرزو های میلیون ها افغان خسته از جنگ طرح و وارد مرحله ی عمل گردید ، اقدامات مشخص و با اهمیت سیاسی را انجام داد : خروج نیرو های نظامی اتحاد شوروی از کشور ، انصرا ف حزب از انحصارقدرت دولتی ، تدویر لویه جرگه های ملی ، آزادی بیان و مطبوعات ، انتخا بات برای تدویر پارلمان حکومت غیر حزبی و دفاع مستقلا نه ی چهار ساله از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ، از دستاورد های عمده و اساسی دوران زعامت شان میباشد .

دکتور نجیب الله در زندگی سیاسی خود با نظریات تنگ نظرانه ، فراکسیونی و گروهی باور نداشت و با  تمایلات  سمتی و قومی به شدت مخالف  بود . وی با جرا ت اخلا قی و جسارت سیاسی که داشت اشتباها ت  سیاسی و انحرا فات  حزب را با صرا حت لهجه  و شهامت  سیاسی ، بدون  ترس  و تردید بررسی مینمود ؛ چنانچه در کنگره ی که در سرطان ۱۳۶۹  تدویر یافت سیاست ها و برنامه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را با دید وسیع  وا نتقادی چنین مورد ارزیابی قرار داد:
تنظیم سیاست ـ عملی حزب چقدر از مردم؛ که هزارا ن عضو حزب زندگی و مبارزه ی خود را باآن ارتباط داده  بود فاصله داشت.  یکه تازی و تحمیل اندیشه واراده ی  حزب بر دیگران عمومیت یافت، از اصول  اساسی وظایف دولت انحراف بعمل آمد، وظایف مرحله وار به جهش های به اصطلاح  انقلابی تعویض گردید.

سیا ست اختناق، فشار و جبر شکنجه و اذ یت روشنفکران، روحانیون، اهل کسبه و تاجران باعث آن گردید تا پایگاه اجتماعی حزب و دولت محدود گردد. ا ین ا شتباها ت، زمینه را برای برخی از محافل خارجی که نسبت به ا فغانستان نیت نیک نداشتند، مساعد گردانید.

این عوا مل به ا ضافه ی یک سلسله دلایل و انگیزه های جیوپولتیک ؛ چنان شرایط را بوجود آ ورد که منتج به ورود قوای نظامی اتحاد شوروی در افغانستا ن گردید. صرف نظر از چگونگی اتخاذ  تصمیم در باره ی  ورود قوای شوروی به افغانستا ن که تاریخ در باره ی آن قضاوت  خواهد کرد، حقایق تلخ دوازده سال گذشته بطور قانع کننده نشان داد که ا ین امر با منافع ملی افغانستان مطابقت نداشت.

خواننده ی عزیز پیام وطن ، با خواندن  این نقل  قول از مرحوم نجیب الله  یکبار دیگر به شخصیت برجسته ی سیاسی وی و درک عمیق و همه جانبه ی ایشان از حوادث پی خواهد برد که  وی  واقعا شخصیت ملی کشور خود بود.  باید یاد آور شد که  در کشور های عقب مانده رشد شخصیت های  مستقل وملی که به ا ستقلال ملی و منافع ملی کشور خود بیا ندیشند و آ نرا مشعل راه عمل خود قرا ر دهند دشوار ا ست وسخت؛ مانند امان الله ها، دا ود ها و نجیب ا لله ها. پس به نظرمن بزرگداشت از مقام والا ی شهید دکتور نجیب الله یک امر وطنپرستانه و یک د ین وطنی و ملی است.

پیام وطن: طوریکه گفته میشود کنفرانس هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی  در سطح عالی تدویر یافته بود ، برداشت شما در این زمینه چه است ؟ لطفا پیرامون فضای حاکم در کنفرانس و ارایه ی دیدگاه های گوناگون ابراز نظر نمایید.

محترم کوشا : نخست میخواهم از رفقای تشکیلات موقت اعضای حزب وطن بحیث مبتکر تدویر این کنفرانس علمی ـ سیاسی وهم  از سایر گردا نندگان و سهمگیرند گان پیشبرد کار کنفرانس بحیث  یک عضو حزب و به حیث یک افغان ابراز سپاس نمایم . من با تمام اشتیاق و علاقمندی برای شرکت در کنفرانس متا سفانه بنابر مصروفیت های کاری که رفقا در جریا ن اند نتوانستم در آن سهم بگیرم ولی طوری که از دوستان  نزدیک شرکت کننده  شنیدم ، ا ین کنفرانس در سطح عالی تدویر یافته  بود سهمگیری  تعداد زیاد از رفقا ، دوستان و علا قمندان  علی الرغم  شرایط  نامساعد   ناشی  از  قوانین مهاجرتی که  مانع شرکت تعداد زیادی گردیده بود ، قابل مباهات است.

از جانب دیگر ابراز  نظریات  در را بطه به جهات  مختلف مسایل  ملی  و وطنی  در یک  فضای  باز دموکراسی و با در نظر داشت فرهنگ عالی مترقی، نشاندهنده ی  پختگی  سیاسی  رفقای ما  بود که بسیار بسیار امید وار کننده و دلگرم کنند ه است.

شنیدم که در کنفرانس بیا نیه  دهند ه گان در رابطه به قضا یای کشور دیدگاه های خود را بیان نموده و مسایل را از زوایای مختلف بررسی کردند که البته داشتن اختلاف نظر چیز طبیعی است.  ولی آنچه که همه به آن  توافق نظر داشتند،  شخصیت  وا لای  شهید دکتور نجیب ا لله،  گذ شته   سر بلند سیاسی وشخصی آن مرحوم،  صحت سیاست ها و ارزیابی های تاریخی وعلمی آن رهبر بالا مقام مردم افغانستان بود که این البته باعث ا فتخار برای همه اعضای خانواده ی بزرگ حزب، بوده ا ست و در آ ینده نیز میباشد.

پیام وطن : در کنفرانس بیشتر از عاملین و دست اندر کاران دو کودتا به مثابه ی دشمنان مردم افغانستان، عاملین سقوط جمهوری افغانستان ، تباهی وطن و قتل هزاران هموطن ما یاد شد که منظور کودتای شهنواز تنی ـ گلبدین و  همچنان کودتای سال ۱۹۹۲ میباشد ارزیابی شما درین زمینه چه است؟ 

محترم کوشا : در هر دو کودتا دست های بیگانه وجود داشت و هردو کودتا به دستور و هدایت استخبارات خارجی سازماندهی شده بود ،عاملین هر دو کو دتا با همدستی ودر تبانی با بنیاد گراها علیه حزب، مردم ومنافع ملی د ست به تو طیه زدند . طوریکه دکتور نجیب الله در یکی از صحبت ها شان چنین گفتند :
آنهاییکه تیشه بر ریشه ی حزب میزنند نه تنها نفرین هزاران انسان این وطن را نصیب میگردند، بلکه به زندگی و شخصیت خود برای همیشه خاتمه میدهند.

پیام وطن :  آیا به نظر شما در صورت تطبیق پلان صلح ملل متحد امکان استقرار صلح و جلو گیری از خونریزی  وجود داشت ؟

محترم کوشا : امکانات زیاد وجود داشت که با تطبیق پروسه ی صلح ملل متحد در کشور ما صلح و ثبات بوجود می آمد ، مگر با تاسف باید گفت که برخی از همسایه های ما یک افغانستان با ثبات  و تامین صلح در آن در هراس بودند و هر کدام در پی تامین منا  فع خود بودند بدین اساس پلان صلح ملل متحد را به ناکامی مواجه ساختند و بد بختی مردم را بیشتر ساختند.

پیام وطن : اکثر روشنفکران کشور وبخصوص آنهاییکه خود را مربوط خانواده چپ افغانستان میدانند، در شرایط کنونی از نبود یک حزب سراسری  در کشور رنج میبرند ، بادر نظر داشت وضع پیش آمده برای حزب وطن ، یعنی فروپاشی ناشی از عوامل گوناگون تشکیلاتی ، تغییر در طرز فکر و اندیشه ی اعضای آن ، موجدیت جزایر متعدد و حلقات و گروپ های سیاسی که هر کدام ادعای حزب بودن را دارند، برای رسیدن به یک حزب سراسری  شما چه پیشنهاد دارید ؟

محترم کوشا : هر عمل و ا قدام  سیا سی نظر به نیاز و ضرورت زمان ، شرا یط و وقت صورت میگیرد. بعد از فرو پاشی تشکیلاتی حزب وطن و بوجود آمدن گرو ها و حلقات مختلف سیاسی به نفع نهضت روشنفکری نیست. وضع پیچیده و دشوار کنونی وطن این ضرورت را مطرح میسازد که همه روشنفکران و بخصوص شاخه های پراگنده ی حزب وطن، اختلافات گروهی ، ذوقی  ـ منافع شخصی و گروهی خود را کنار بگذارند و با راه اندازی کنفرانس ها و دیالوگ ها ی سازنده گذشته های خود را و بررسی نمایند و برای آینده گام های استوار و مستحکم بردارند. این کنا ر آمدن ها باید طبیعی باشد و نه میخانیکی ونه در سطح سازش های مقطعی.

       پیام وطن : طرح وجود دارد که اعضای حزب وطن که هنوز هم خود را به همین نام میخوانند و به آرمان های حزب وطن هنوز هم خود را وفا دار میدانند ، علی الرغم شرایط تحمیلی موجود هر طوری و از هر طریقی که ممکن است فعالیت شان انسجام بیابد ، وبا حفظ همین نام منسجم شوند و بعد بروند به طرف کنگره حزب شان وبعد ازآن فعالیت ها مطابق به فیصله های کنگره تداوم یابد . نظر شما را درین مورد میخواستم بدانم .

 

      محترم کوشا : نام حزب وطن نام با مسمی است. آرمان ها و اهداف آ ن با شرایط وطن و خواست های مردم   کامل مطابقت دارد. حفظ همین نام تا تدویر کنگره حزب نظر خوب است، ولی از نظر من باید تدویر کنگره ی حزب با تشکل نو سیاسی در وطن صورت گیرد. طفل نوزاد درآ غوش گرم و پرمحبت مادر خوبتر و بهتر رشد ونمو مینماید. همین طور تشکل های سیاسی و سازمانی در دامان وطن مادر وطن بهتر و بیشتر رشد وتکامل میکند. ایجاد تشکیلات سازمانی در بیرون از وطن موثریت ندارد نیرو ونسل جوانیکه در آ ینده آ نرا پشتیبانی نماید در خارج از و طن میسر نیست.

 

ختم

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<