رادیو و تلویزیون

جراید

خبرگذاری

رادیو صبح بخیر افغانستان روزنامه چراغ پژواک
رادیو صدای آمریکا روزنامه راه نجات باختر
رادیو سلام وطندار

روزنامه افغانستان

صدای افغان

رادیو دری هفته نامه مجاهد  
رادیو آرمان اف ام

هفته نامه اقتدار ملی

 
افغان رادیو هفته نامه امید  
رادیو بین المللی فرانسه

ماهنامه مشعل

 
رادیو هزارگی    
رادیو افغانستان آزاد    
تلویزیون ملی    
تلویزیون آریانا    
شبکه رادیو و تلویزیون آریانا    
تلویزیون طلوع    
تلویزیون شمشاد