راه ما
ارگان نشراتی شورای سرتاسری حزب وطن


هوډ


www.spinta.de  سپینتا


ملنګ جان | www.malangjan.com


www.bakhtarnews.com.af | باختر


www.ayenda.org | آینده


 اخبار افغانستان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان | www.afghanpaper.com


www.tolafghan.com | ټول افغان


روزنه | www.rawzana.com ملالی جویا | www.malalaijoya.com


حزبِ وطن | www.hezbe-watan.com


حقیقت | www.haqiqat.info


نوید روز  | www.naweederooz.com/in