سفارت ها

وزارت ها

دولتی

آمریکا

وزارت تحصيلات عالي

دفتر رياست جمهوري
لندن

وزارت زراعت ، آبياري و مالداري

دادگاه عالی
استرالیا

وزارت عدليه

کميسيون مستقل حقوق بشر
کانادا

وزارت خارجه

پارلمان
ژاپن

وزارت مبارزه با مواد مخدر

استراتژي انكشاف ملي
ناروی

وزارت ماليه

مجمع انكشافي
پولند

وزارت مخابرات و تكنولوژي

اداره حمایه سرمایه گذاری
کوریای جنوبی

وزارت امور زنان

افغان پست
ماليزيا

وزارت احيا و انکشاف دهات

مركز معلومات انرژي
 

وزارت معارف

انتخابات پارلمان و شوراهاي ولايتي سال 84
 

وزارت ترانسپورت

رياست احصائيه مرکزي
 

وزارت تجارت و صنايع

مرکز منبع معلومات در پوهنتون کابل
  وزارت دفاع پایگاه رسمي مقام ولايت هرات
    ولايت كاپيسا