طبی ورزشی
  پوهنځې طب كابل   فدراسيون ورزش افغانستان
  ریاست صحت عــــــامه ولایت هــــرات كميته ملي المپيك افغانستان
  صفحه افغانستان در سايت جهاني صحت فدراسيون تكواندوي افغانستان
  مركز درماني افغان فدراسیون بسكتبال
  مؤسسه خدمات صحی و انکشافی افغان