www.payamewatan.com
     
 

 

تدويرمحفل گراميداشت از شخصيت دكتور نجيب الله رييس جمهور فـقيد افـغانستان

 نويد روز مسكو

   روز شنبه ۲۳ ماه سپتامبر ۲۰۰۶ ساعت ۴:۳۰ عصر به اشتراك جناب غلام سخي غيرت سرپرست سفارت كبراي جمهوري اسلامي افغانستان مقيم مسكو، جناب غلام محمد رييس حزب ملي هيواد و شخصيت هاي سياسي واجتماعي افغانستان مقيم مسكو، محفل بزرگداشت از شخصيت سياسي واجتماعي دكتور نجيب اله رييس جمهور فقيد افغانستان، به مناسبت دهمين سالگرد شهادت وي در رستورانت خراسان در شهر مسكو برگزار گرديد. محفل كه تالار آن با پوستر ها و پلاكات هايي از عكس ها وزندگينامه شهيد دكتور نجيب الله آذين يافته بود و توسط استاد محمد امان اشكريز، فرهنگي سابقه دار وشناخته شده كشور گردانندگي مي شد، با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد، توسط محترم محمد آصف نادري،آغاز وكار آن، با بيانیۀ فاروق فردا، معاون رييس حزب ملي هيواد رسما افتتاح گرديد. فاروق فردا، معاون رييس حزب ملي هيواد، درآغاز بيانيه شان، به نماينده گي از رييس حزب، حاضرين احتفال گراميداشت از دكتور نجيب الله، رييس جمهور فقيد افغانستان را خوش آمديد گفت و به ايشان درپيشبرد كار محفل از خدا موفقيت آرزو كرد. خبر نگار نويد روز مي نويسد كه در بيانیۀ معاون رييس حزب ملي هيواد، به بررسي بعد هاي گونه گون زندگي سياسي واجتماعي دكتور نحيب الله اختصاص يافته بود. كه متن كامل آن بعدا خدمت دوستان وعلاقمندان تقديم مي گردد.

   بعد از بيانيه فاروق فردا، پيام تشكيلا موقت انسجام اعضاي حزب وطن مقيم اروپا كه عنواني اين احتفال مواصلت ورزيده بود توسط جنرال ميرحمد خان قرائت گرديد. پيام ازاقدام به موقع حزب ملي هيواد در مورد برگزاري محفل گراميداشت از قهرمان ملي كشور، ستايش به عمل آمده وپشتيبامي وهموندي تشكيلات را ابراز داشت.قابل ياداوري است،كه توسط گرداننده محفل، از توجه دوستان ورجاوند مقيم اروپا، مراتب ابراز سپاس وتشكر برجا شد.

   پس از ايراد پيام مذكور دكتور غوث جانباز، دانشمند مسايل حقوق ومشاور حقوقي در سفارت كبراي افغانستان مقيم مسكو، در مورد شخصيت دكتور نجيب اله صحبت كرد واز وي به خاطر اعلام مصالحه وآشتي ملي ميان همه افغانها به مثابه يك شخصيت با حوصله وبا گذشت ياداوي كرده. او طرز تفكر مرحوم نجيب اله را يك طرز تفكر خردمندانه توصيف نمود. داكتر غوث جانباز در بخشي از بيانيه شان گفت: كه حل اوضاع بغرنج افغانستان ، همين گونه يك شخصيت با همين گونه يك طرز تفكر را لازم داشت كه خوشبختانه او وجود داشت ونظريات وراه هاي حل را نيز پيشنهاد كرد اما متاسفانه كه بر اثر توطئه هاي داخلي وبيروني اين نظريات نتوانستند جامه عمل بپوشند. محمد عمر ننگيار در بيانيه شان نيز برسياست مصالحه وهمدردي و وطنپرستي دكتور نجيب اله تاكيد كرد و علاوه برآن كه او را يك رييس جمهور مدبر و كار آگاه توصيف كرده در بخشي از مقاله اش گفت: شهيد داكتر نجيب اله در استدام تاريخ معاصر كشور آفريده شد و درخشيد.او گرچه در راستاي خط انساني فكري خود در خون خود سرخ شد اما به مثابه يك ستاره،پايا وجاودان گرديد. دگروال محمد معصوم خان،منشي حزب ملي يووالي در شهر مسكو،در بيانيه خود ازدكتور نجيب الله به مثابه يك شخصيت برازنده سياسي ياد كرد ودربخشي از صحبت خود گفت: محترم شهيد دكتور نجيب الله با انديشه هاي مليي كه داشتند به منظور جلو گيري از خونريزي كه در هردو طرف افغانها به شهادت مي رسيدند مصالحه ملي را پيشنهاد نمود و به جامعه بين المللي مراجعه كرد تا به خاطر جلو گيري ازين فاجعه انساني در بين افغانها دست بكار شود.او به خاطر قطع خونريزي و تحقق برادري ميان افغانها تا اخرين لحظه حيات خود ميانديشيد. دگروال محمد سرور انيسسخنران ديگر محفل،عمدتا در مورد درايت نظامي و كار فهمي دكتور نجيب اله در نظام مملكت روشني انداخت واز روابط مستقيم او با ساير قواماندانان صحبت كرد.دگروال محمد سرورانيس در مورد امنيت در ساحه حاكميت و اهميت دادن نجيب اله به آن، وهمچنان عوامل سقوط حاكميت داكتر نجيب الله بيانيه اش را پايان بخشيد. محترم ويچار سينگه يكي از تاجران اهل هنود افغانستان در بيانه اش، در مورد شهامت و بردباري و دمردم دوستي داكتر نجيب اله صحبت كرد.ويچار سينگه در بيانيه شان گفت كه دكتور نجيب اله به اقتصاد كشور نيز توجه عميق داشت و سخت علاقمند بود كه افغانستان به صورت تديريجي رشد نمايد وبه يك كشور شگوفان و عاري از مشكلات مبدل شود. خانم نجيبه آرش سخنران ديگر محفل بود، كه در مورد آرمان ها وانديشه هاي داكتر نجيب الله صحبت كرد واز وي به مثابه يك شخصيت خرد ودانش ياد كرد و اورا صاحب آرمان و انديشه اي خواند كه خواست ونياز همه مردم افغانستان را تشكيل مي داد.نجيبه آرش در بخشي از بيانيه اش گفت: وطنداران عزيز! داكتر نجيب الله شهيد نه تنها رييس جمهور و رييس حزب وطن بود بلكه به تمام مردم افغانستان ارتباط داشت. وي زعيم ملي و دوست مردم افغانستان بود. او در راه وطن ومردم وصلح سر داد و لي به آرمان هاي خود وفادار ماند. او از زندگي خود واز شهادت خود به مردم افغانستان يك پيام ارزشمندي را برجاگذاشت وآن عبارت از وطندوستي و قرباني دادن درين راه است. داكتر علي كريمي دانشمند ورزيده كشور ما، در بيانيه شان به ابعاد حزبي ودولتي دكتور نجيب اله درمقام رياست جمهوري كشور صحبت كرد.او گفت من يك شخصيت غير حزبي هستم وبا حزبي كه نجيب اله ان را رهبري مي كرد راوبط ويا تعلقات تشكيلاتي نداشتم و لي به مثابه يك افغان او رييس جمهور كشورم بود، بنا صحبت كردن در مورد سياست هاي وي حق مان است. من سياست دكتور نجيب اله را كه مبني بر مشاركت و سهمگيري همه افغانها بود از هر نگاه ميپذيرم.  او يك رييس جمهور معقول بود. يحي چاوش در بيانيه خود نيز دكتورنجيب اله را قهرمان مرد تاريخ امروز وآينده افغانستان خواند و گفت كه سياست هاي او مبني در استحكام كشور مبني بر اشتراك همگاني در افغانستان تنظيم شده بود واز همين خاطر است كه نجيب الله امروز نيز نه تنها در قلوب دوستدارانش بلكه در ميان مخالفينش نيز جايگه والايي دارد. دكتور نجيب اله تقدير نيز از جمله علاقمندان جوان دكتور نجيب اله است كه در ستايش صفات نيك واخلاقيات دكتور نجيب اله بيانيه اي ايراد كرده گفت: مبارزات فراموش ناشدني دكتور نجيب اله كه مبارزات پبروزمندانه حق بر باطل است، فراموش ناشدني وماندگار وجاويدان است.ما جوانان افغان پيرو خط و راه صلح وآشتي ملي و بين الافغاني اي هستيم كه دكتور نجيب اله قهرمان ملي كشور آن را پايه گذاري نموده است.

   داكتر شكراله رحماني سخنران ديگر احتفال بود كه ابتدا يك شعر بلندي از شاعر تواناي كشور علي شير نوايي را به زبان ازبيكي به خوانش گرفت در مورد دانش ها وعلميت سياسي داكتر نجيب اله صحبت مختصر، اما با محتوايي كرده گفت: عمق فلسفه وانديشه هاي محترم داكتر نجيب الله از درك انساني وسالم از سنت هاي اخلاقي ومليت هاي با هم برادر ،از عظمت تاريخ كشور باستاني اش بود كه تفكر نوين سياسي و در حد اعلي تنظيم و ندوين شده بود كه خود را برآن معتقد مي داست وتوجه واعتبار مردم را نيز نسبت آن جلب كرده بود. دكتور نجيب الله مبارزه براي عدالت اجتماعي و ترقي اجتماعي را كار خود و تحقق مشي مصالحه ملي را آرزوي بزرگ خود ميدانست. شكراله رحماني در پايان بيانيه اش افزود: دكتور نجيب الله ممثل ممتاز قرباني بودن مردمش در چرخش دوران تاريخ معاصر و بازي هاي سياسي جهاني است،خوشا به روح كسي كه با مردمش و با وطنش است،خادم وقربان وطنش است وقربان كشوربيچاره اش است. در پايان محفل جناب محترم دانشمند وفرهنگي با درايت كشور غلام سخي غيرت، مانندهميشه با ادبيات بسيار عالي، در مورد شخصيت و خدماتي كه دكتور نجيب اله در دوران حاكميتش انجام داده صحبت كرد و از آن ها به نيكويي ياداور شد. محترم غلام سخي غيرت، تدوير اين گونه محافل و قدرداني از شخصيت هاي نادر جامعه، منجمله داكتر نجيب اله را ستود و به كساني كه در تدوير اين احتفال امر سازماندهي را بر عهده داشتند شادباش گفت. محفل با دعائيه اي به پايان رسيد و در ختم، ميهمانان شركت كننده به صرف غذاي شام در رستورانت خراسان دعوت شدند. پس از صرف غذا، محترم غلام محمد رييس حزب ملي هيواد،طي يك نشست كوتاهي از داكتر محمد سرور مسول خراسان رستورانت،كاركنان كابل فود وساير رفقاي حزب ملي هيواد كه در سازماندهي وانتظام اين محفل نقش فعال داشتند ابراز سپاسگزاري نموده موفيت هاي مزيد شان را از خدا تمنا كرد. خبر نگار نويد روز مسكو

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<