www.payamewatan.com
     
 

 

دوستان نهایت عزیز،
دست اندرکاران پیام وطن درود نثار هر یک شما عزیزان

   اطلاع حاصل نمودم که دهمین سالگر شهادت رادمرد دلیر و وطنپرست واقعی همانا که خود گفته بود  وطن یا کفن و همانطور مردانه درراه وطن جان داد یعنی شهید داکتر صاحب نجیب الله  را تجلیل می نمائید.  چه کاری نیکو و بجا و درخور ستایش است.  یعقیناً داکتر صاحب نجیب الله مردی بود که امروز مخالفین وی بروح و روان ایشان درود  میگویند.  شهید داکتر نجیب الله مثل شهید سردار داود خان به قضاوت تاریخ نیاز دارد.  این دو مرد صادق و وطنپرست بودند ولی هر دویشان یاران نامرد را در اطراف خود داشتند.  سعی نمائید تا به روح آن شهید پاک از قوم گرایی وملیت پرستی بپرهیزید و آنانیکه به چنین نام داکتر صاحب شهید را بخاطر هوس خودشان  میخواستند بدنام بسازند آنها را دراین حلقه جا ندهید.  ما شاهد مردمان مرتجعِ هستیم که دیروز نجیب الله شهید را بخاطر پرچمی بودنش میکوبیدند ولی امروز بخاطر پشتون بودنش وی را بالاتر از ملایک مقام میدهند. ولی تاریخ نجیب را فرزند صدیق کشورش، یعنی افغانستان، میداند و قلبش را مملو از عشق به افغانستان میداند.  در رابطه به نجیب الله شهید هرآنچه بگویم کم است.

   اکنون که داکتر صاحب نجیب الله دیگر دربین ما نیست، بیائید ماها نجیب و داود شویم، ماها همانند این دو شخصیت تاریخ بیدون تعصب وتفرقه و بلندپروازی درراه ارمانهای این شهیدان سرسپرده وطن مصدرخدمت به وطن ومردم شویم.

   دست تانرابه گرمی فشرده موفقعیت مزید تانرا خواهانم.  ما درخدمت حاضر هستیم.

غوث الدین میر

رئیس کانون فرهنگ افغان دراتریش

و مسوول اول انجمن همبستگی با مهاجرین افغان دراروپا

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<