www.payamewatan.com
     
 

 انیسه اریب
مورخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۰۶

 

پیام تسلیت به مناسبت دهمین سالگرد شهادت ابر مرد تاریخ
دوکتور نجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان

 

دوستان، دوستداران!

   طوریکه هویداست تاریخ های جهان در طول قرن ها و سالهای متمادی نگارشگر وقایع و رویداد های گوناگون بوده و واقعیت های عینی را منعکس می سازد.  این نگارش و ثپت در تاریخ از قهرمانان و راد مردان به صراحت بیان نموده، کارنامه های ارزشمند و هدفمند آنها را به خط زرین و طلایی درج و و شرح می نماید.  آنانیکه با ارادۀ قوی و ثبات و دلیری بخاطر آرمان های شریفانه و اهداف صادقانۀ شان و بخاطر به اثبات رسانیدن و به کرسی یشاندن مرامهای انسانی و بشرروستانۀ شان حتی تا سرحد قربان نمودن جان و سر و مال خود پایدار و متین باقی می مانند که در آن شمار یکی هم قهرمان مرد تاریخ وطن مان دوکتور نجیب الله شهید است.  دوکتور نجیب الله را دوباره مادری وجود ندارد که به دنیا آورد.  او تاریخ را کمایی کرد و نامش با خط زرین جاویدانی و ابدی ثپت تاریخ گردید.  او رادمرد و نیرومند بود.  او ثبات و ارادۀ آهینین داشت.  او انسان دارای بفکر نوین و استعداد فوق العاده فکری و مغزی بود که این خصوصیت در وجودش بخوبی دیده می شد.  او مهربان و پر عاطفه به وطن و مردمان وطنش بود و از اخلاق بلند پایه و کرکتر عالی انسانی برخوردار بود.  او دانا و بادانش بود و خصلت افغانی و عقیدۀ راسخ بر ارزشهای ملی خویش داشت.  زندگی او نه تنها برای اعضای خانواده و دوستان و رفقایش ارزش و اهمیت بویژۀ داشت بلکه برای میلیونها تن از افراد جامعه و کشورش و حتی در سطح منطقه و جهان از اهمیت و ارزش بلند و بالا برخوردار بود.  زیرا روش و راهی را که او برگزیده بود از میان توده های رنج کشیده و محروم جامعه و کشورش منشاء می گرفت.  دوکتور نجیب الله بحیث رئیس جمهور و رهبر حزب وطن در جریان مسئولیت و وظایف محوله اش یک لحظه از اندیشه های والایی انسانی و مترقی برای سعادت مردم و وطنش باز ننشست و پیوسته در همین تپ و تلاش بود تا کشورش را از کوره راههای جنگ به یک مسیر صلح و همزیستی سوق دهد و راهی مسالمت آمیزی را برای حل و بیرونرفت از بحرانِ که دامنگیر سرنوشت کشورش بود دریابد.  او بخوبی درک می نمود که طی سالهای اخیر در کشورش وضع نابهنجار و تباه کن جنگ آنقدر ویرانگری و مصیبت را ببار اورده بود که دیگر راه حل و قطع جنگ خیلی دشوار و حتی ناممکن بود.  بنابر همین واقعیت او با همه نیرو و توان خود ده ها گونه پیشنهادات سالم و سرنوشت ساز را به مراجیح و مراکز باصلاحیت و معتبر مطرح نوده و هر لحظه منتظر نتایج مثبت و ثمربخش آن می بود.  او می دانست که اگر کوچکترین تعلل در آن وقت و زمان که خیلی مهم و با ارزش بود صورت گیرد.  دیگر استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صد فیصد در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت (که چنین هم شد).  بناً او مکرراً و با تأکید پیشنهادات خود را کتبی و تلیفونی به دفتر سازمان ملل متحد، که در آن زمان نمایندۀ آن برای قضیۀ افغانستان آقای بنن سیوان بود، رسانیده از او طالب همکاری و کمک صادقانه و بشردوستانه گردید.  مگر متاسفانه- متاسفانه که سایکل یا چرخش کار آن سازمان صرف بنام در دست آقای بنن سیوان بوده ولی اصل رهبری و اتخاذ تصامیم در اراده و اختیار کس دیگری یعنی امریکا قرار داشت.  بنابر این حقیقت مبرم سائر پلان ها و برنامه های مطرح شده از جانب شخص دوکتور نجیب الله جامۀ عملی نپوشیده و به کرسی نه نشت.

 

او که نبض مردم و جامعه خود را بطور عمیق و همه جانبه درک نموده بود، مطابق خواست و عقاید مذهبی مردم کشورش همه راههای قطع جنگ و تأمین صلح سرتاسری را در میان توده های مردم و در مجالس و محافل رسمی و غیر رسمی با مردم مطرح بحث قرار داده از مشوره های نیک و سرنوشت ساز آنها در همه امور استفادۀ عملی می نمود و به آن ارزش بلند قائل بود.

 

او آرامی مردم و آبادی کشورش را در سرخط زندگی خود قرار داد و از از هیچ گونه کار و پیکار در این راستا دریخ نورزید.  او عاشقانه وطن و مردمان وطن اش را دوست داشت و آرمان های بس بزرگ و لایزال بخاطر آرامی، سعادت، ترقی و پیشرفت وطن خود داشت. او منافع مردم را منافع خود دانسته و تا قربانی نمودن جان و سرو مال خود درین امر پایدار باقی ماند.  او همیش معتقد بر این اصل که وطن و مردمان وطنش نیاز به صلح و امنیت و آرامی و ترقی اجتماعی دارند یک لحظه وقت خود را به دور ازین اندیشه نگذشتانده طرفدار کار و پیکار متداوم و خستگی ناپذیر  بود.  او با داشتن دانش بلند سیاسی که بخوبی رهبری حزب سر اقتدار یعنی حزب وطن را بدوش داشت همش بر ضد هر نوع فرکسیون بازی و گروپ بندی در داخل و خارج خزب و دولت بوده، آنرا ناروا و ناجائز می دانست.  او بحیث رهبر حزب و مسئول امور دولت در سطح ریاست جمهوری هردو و ظایف را با متانت و مدبرانه به پیش برده هیچگاه به عقب نماند. 

 

   دوکتور نجیب الله که انسان دارای عقل و فراصت کامل و از دانش و تفکر مترقی برخوردار بود.  بخوبی درک می نمود که بدون اشتراک زن در همه امور جامعه پیشرفت و ترقی آن جامعه و آن کشور ممکن نیست و بنابر همین اصل نقش و رول زنان را در جامعه بصورت مشخص ارزش و اهمیت بلند داده در همه پروگرام ها و پلان های دولتی و حزبی به زنان سهم و نقش می داد.  او بحیث فرد وطنش که همه شرایط و نارسایی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در جامعۀ عقب مانده افغانی احساس می نمود از جمله به محرومیت و استثمار زنان هم توجه خاصی داشت، زیرا زنان افغان که نصف نفوس کشور را تشکیل می دهند طی قرن ها تحت ستم چندگانه قرار داشته رنج های عظیم را متحمل گردیده اند. 

 

   بی جهت نخواهد بود که اگر وضع جنگی در کشور مان اختتام یافته در عوض صلح و آرامی تأمین می گردید و حاکمیت و اقتدار حزب وطن پایدار و باقی می ماند که دیگر همه حالات سیاسی، اقتصادی و احتماعی تغیرات مثبت و بزرگ می نمود در آن جمله مسئله تأمین حقوق زنان هم مطرح بحث قرار گرفته جامۀ عملی می پوشید و دیگر زنان افغان در قطار و شمار زنان جهان از آزادی و حقوق مشروع شان که مردم و احتماق و خداوند به آنها داده برخوردار می بودند.  و زنان افغان که طی سالهای طولانی زجر و ستم گوناگون را دیده و تحمل نموده اند مانند زنان در جوامع مترقی و پیشرفت در همه امور و عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی نقش خود را بخوبی ادا می نمودند.  مگر متأسفانه که تا به حال هم کدام روشنی و تغیرات مثبت در زندگی زنان افغان بوجود نیامده و زن افغان بحیث مادر، همسر و خواهر در قید و بند چندگانه قرار دراند. 

 

   ما خوب بیاد داریم، حوادث خونین و صفحۀ سیاه و ویرانگر که چند سال قبل مانند هیولای بالای وطن مان آمد که نه تنها بشکل جنایت بار و فاجعه آمیز دست به شهادت شخصیت تاریخی و رهبر مردم افغانستان دوکتور نجیب الله زده او را وحشیانه و دور از کرامت انسانی تلف تمودند بلکه آن وحشیان حیوان صفت بالای همه مردمان وطن محفوصاً زنان ظلم و ناروای را که تاریخ نداشت نموده زنان را حتی زندانی در خانه ها ساختند و شیشه های کلکین های شانرا با رنگ سیاه آلوده نمودند تا زنان نتوانند حتی بیرون از خانه را نگاه کنند.   حالا دیگر می توانیم ازین تفاوت و نابرابری که زمین تا آسمان وجود دارد تصور نماید که در چه  وقت و زمان و توسط چه کسانی می توان نقش و سهمگیری زنان را در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تعین و حفظ نمود.- 

 

   طوریکه در قبل ذکر گردید تاریخ سند معتبر است که برای همیشه باقی می ماند و قضاوت در مورد اشخاص و افراد که در تاریخ ثپت و درج هستند و از کار نامه ها و قهرمانی های آنها ذکر به عمل آمده قضاوت را به نسل های بعدی و آینده می گذارد.  بدون شک که آینده گان هنچگاه کورکورانه و دور از منطق فضاوت نمی کنند.  و هرگز حماسه های تاریخی قهرمانان و رادمردان مانند دوکتور نجیب الله شهید را فراموش نکرده آنرا بحیث سرمشق در زندگی نسل های بعدی قرار می دهند.  او که صد ها آرمان و آرزو بخاطر اختیار مجدد کشورش، کشور ویران و برباد رفته اش داشت.  او که با ایمان عقیده پاکش شریفانه قرار گرفت و مردانه وار تا آخرین لحضات زندگی وطن را ترک نکرده جان و زندگی شیرین خود را فدای وطن ساخت، و با همت بلند و غرور و غیرت افغانی اش در برابر وحشیان و جنایتکاران قرن ۲۱ با سر بلندی و رفتخار ایستاده گی نموده خود را فدا کرد ولی خواست و توقع دشمنان وطن را قبول وار نگردید.

 

    ما زنان افغان تا پای جان در حالیکه اعمال غیر انسانی و وحشیانۀ دشمنان صلح و آرامی در کشور را به مراتب تردید و تقبیح می نمائیم همه آرمان ها و خواستهای شریفانه و میهن پرستانۀ دوکتور نجیب الله را بحیث سرمشق در زندگی خود و اولاد های خود قرار داده آنرا مانند اولین درس متانت و دلیری، درس پایمردی و استقامت می دانیم.  من بصورت عموم از جانب زنان  درد دیده و رنج کشیده افغان و بصورت اخذ به نماینده گی از ۶۰ فامیل افغان که در شهر لی سنگ پایتخت ایالت میشگان امریکا زندگی داریم دهمین سالگرد شهادت ابر مرد تاریخ دوکتور نجیب الله را و شهادت برادر وفادار و سر سپرده و جوان حمدزی شهید را به فرد فرد اعضای خانوادۀ شان و از طریق آنها به همه مردم کشور مان افغانستان تسلیت گفته بروان پاک و میهن پرست آنها دعا ها و درد ها می فرستیم.  این ضایعه و این غم بزرگ تنها از فامیل و وابستگان آنان نبوده بلکه همه دوستان و دوستداران شان درین کمبود بزرگ تاریخی و درین ضایعۀ قرن شریک و همدرد هستند. 

   شاد و آرام باد روح و روان شهدای راه حق و وطن.

 

   با عرض حرمت

          انیسه اریب    

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<