www.payamewatan.com
     
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کمیسیون موقت انسجام اعضاء حزب وطن


مصوبه


در بارۀ یاد بود از دهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق و رئیس حزب وطن افغانستان.

   مردم و رفقا آگاهی دارند که جسد آغشته به خون دوکتور نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان و رئیس حزب وطن صبح روز ۶ میزان سال ۱۳۷۵ خورشیدی در چهارراهی آریانا به مشاهده رسید که مسوولیت این جنایت را در همان وقت طالبان به عهده گرفتند.

   این عمل ضد اسلامی و ضد بشری با زیر پا نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و با گستاخی بی باکانه  در برابر حریم آن سازمان جهانی صورت پذیرفته بود که در عین حال افشا کنندۀ چهرۀ واقعی تمویل کننده گان و تحریک و ایجاد کننده گان گروه طالبان، برای مردم شریف افغانستان و کلیه جهانیانیکه تا آن لحظه ها طالبان را چیز دیگری فکر میکردند، بوده است.

   از آنجاییکه شهید دوکتور نجیب الله مبتکر مشی مصالحه ملی، آغازگر تأمین پروسه صلح و باز سازی معنوی و مادی افغانستان جنگ زده بود، و این پروسه را یکجا با موسسۀ ملل متحد به پیش میبرد و در همین راه و بخاطر سعادت و صلح و آرامش برای کشور خود افغانستان و منطقه و جهان تا سرحد نوشیدن جام شهادت قهرمانانه به پیش رفت، کمیسیون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن، تصمیم گرفت در این روز که اثبات عالی وطندوستی و صلح خواهی و مظهر ارادۀ پولادین یک فرزند رشید افغانستان بوده و ده سال از آن سپری گردیده است، فریاد ملیون ها انسان افغانستان را که شاهد جانبازی آن شخصیت شجیع و با همت وطن بودند، بلند نماید تا موسسات ملی و بین المللی که صدای کیفرخواهی آنرا بلند میکردند، سکوت را در هم شکنند و عاملان اصلی این عمل ناجوانمردانه را به جهانیان افشأ نمایند.

از اینرو کمیسیون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن حسب آتی تصویب مینماید:

۱- به منظور راه اندازی برنامۀ شایسته و لازم منطبق به وضیعت امنیتی، سیاسی کشور و امکانات و با در نظر داشت حساسیت زمان بخاطر یاد بود از دهمین سال روز شهادت شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق و رئیس حزب وطن، کمیتۀ اختصاصی موظف ساخته میشود. (ترکیب کمیته ضمیمه است)

کمیته مکلف است تا هرچه عاجل طرح پلان اقدامات عملی را بخاطر راه اندازی برنامه یاد بود، تهیه و جهت منظوری به اجلاس نوبتی کمیسیون مؤقت انسجام اعضاء حزب وطن ارایه نماید.

۲- کمیته مؤظف است الی شام روز ۷ میزان سال روان که وظیفه آمادگی های لازم و منطبق با وضیعت سیاسی-امنیتی کشور و تهیه برنامه یاد بود از دهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق و رئیس حزب وطن را به عهده خواهد داشت، ادامه بدهد و در هر ۱۰ (ده) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن به تدویر جلسات کاری خویش بپردازد.

۳- کنترول و ارایۀ گزارش از اجرای مصوبۀ هذا به عهده اعضاء دارلانشای کمیسیون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن گذاشته میشود.

کمیسیون مؤقت انسجام اعضای حزب وطن

کابل افغانستان

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<