www.payamewatan.com
     
 

کوچی

پيام

اعضای محترم رهبری کميته کار انسجام  حزب وطن !

   رئیس و اعضای محترم کميسيون تجليل از دهمين سالگرد شهادت شهيد دوکتور نجيب الله رهبر محبوب همه ما!

   اولتر از همه دُعا و درود بی پايان قلبی خود را به ارواح پاک شهيد دوکتور نجيب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس حزب وطن و ساير شهدای راه آزادی ميهن تقديم ميدارم.

دوستان و رفقای عاليقدر!

   من شاعر و نويسنده نيستم که در مورد رهبر فقيد شهيد دوکتور نجيب الله خدمت شما شعر و يا مقاله علمی اراييه بيدارم. مگر امواج و احساسات باطنی ام سکوت، ياس و نا اميدی را ميشکند که از تلاشهای خسته گی نا پذير رزمندگان حزب وطن در داخل و خارج از کشور به منظور احيای مجدد کار و فعاليت زنده حزب وطن ميشنوم که حزب وطن با همه دشواريهای غم انگيز روزگار زنده است و خاطرات سالگرد شهادت رهبر محبوب خودرا برگذار ميدارد. کاراحيای کامل فعاليت سياسی و سازمانی حزب وطن به حيث ارمان بزرگ ملی و يکی از مقدسترين وظايف امر خدمت به مردم عذاب ديده افغانستان به شمار ميرود که با دستان توانای فرزندان صديق حزب وطن و ساير وطندوستان احياء ميگردد. ما يکبار ديگر پشتيبانی کامل خودرا از دست در کاران اين وجيبه ملی اعلام ميداريم و برای همه ابراز موفقيت مينمايم. بايد خاطر نشانساخت اقدامات را که فعالين حزب وطن در اين اواخر انجام داده اند با استقبال وسيع وطنپرستان سراسر افغانستان  و به خصوص شهريان شريف کابل روبرو گرديده است که جای بسا افتخار و مسرت ميباشد. مگر متاسفانه عده از رهبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان که اکنون خود آنها در عقب پرده قرار داشته  توسط اعضای خانواده و ساير وابستگان خويش اعم از بادی گاردان, سکرتران, ديپلماتان و قصر نشينانی که در طول جنگ فرسايشی حاکميت شان دارندگان کارتهای تعجيل معافيت غير قانونی از خدمت عسکری بودند با اتهامات ناروا  و دشنامهای خشم آلود آغاز نموده که نشر برخی از اين اتهامات در نشريه مشعل انعکاس يافته است. ما آرزومنديم که گرداننده گان اين سمينارعلمی و به خصوص اعضای محترم رهبری کميته کار انسجام  حزب وطن در زمره ساير مطالب علمی بر اساس دلايل و سوابق تاريخی موضوعات در چوکات ادب و حفظ حرمت انسانی جوابات مقنع را از اسم کميته کار انسجام  حزب وطن به رد اين اتهامات نا روا اراء دارند تا نيروهای منحرف بدانند که اعضای حزب وطن و پيروان مشی مصالحه ملی و رهروان راه شهيد دوکتور نجيب الله هرگز فريب اسما و شعارهای جعلی خيانت کاران را نخورده و هيچگونه ارج به نامه های سر گشاده و سر بسته آن به مقامات مختلف نخواهد داد. من در اينجا به برخی از اتهامات ناروا اشاره مينمايم که آنها ميگويند و مينويسند:

۱-  طرفداران انديشه احيای حزب وطن انحلال طلبان اند.

۲- اعضای حزب وطن که طرفدار احيای حزب وطن اند بر اساس قوم پرستی دور هم جمع شده اند.

۳- مصالحه ملی سياست غير عملی بوده و باعث سقوط حاکميت گرديد.

۴-  نشريه پيام وطن به حمايت ازمنافع پاکستان و ای.اس.ای . بوجود آمده است.

   من قبل از آنکه نظر جوابيه خويشرا اراء بيدارم ميخواهم خدمت همه اعضای حزب وطن و ساير وطنپرستان عرض نمايم و ميپرسم که در اوضاع و احوال کنونی در کشورکه جنگ ويرانگر ادامه دارد و هزاران نا بسامانی در کشور جريان دارد, رشوت به حيث قانون, غارت و دزدی به حيث استحقاق, شکنجه و تهديد بنياد گرايان و جنگ سالاران تمام شوءن زندگی مليونها هموطن عذاب ديده را در پنجه های خونين خود ميفشارد و نيز همچنان در طی سالهای اخير صدها سازمان چپ و راست, انجمن و روزنامه در داخل و خارج کشور به فعاليت آغاز نموده. چرا طرفداران وحدت ( جنبش چپ دموکراتيک ) و (فراگير دموکراسی) وغيره, وغيره... تمام مسايل عمده و حياتی فوقذکر را در کشور نميبينند و تنها و تنها تمام توجه حملات دشنام, شانتاژ خودرا متوجه اعضای حزب وطن که صرف بخاطر استرداد  حقوق حقه خويش از پنجال انحصار گران منحرف حزبی ميگيريند نموده است.   

۱-  اعضای حزب وطن اکثريت قاطع از نيروهای سالم حزب بوده و سياست مصالحه ملی را به حيث يگانه وسيله تامين صلح در کشور ميدانند چه قبل از کودتای سال 1992 و نيزبعد از کودتاه الا اکنون به هيچگونه اعمال فرکسيونبازی و انشعاب طلبانه دست نه زده که اکثريت قاطع اعضای بی سر نوشت کنونی وفادار به ارمانهای حزب وطن مثال بارز آن بوده که به ايجاد هيچگونه سازمان فرمايشی صادر شده دستگاهای جهنمی خارجی دست نه زده بلکه بعد از انتظار طولانی را بر حسب ضرورت زمان کشيده و اکنون در صدد نزديک ساختن اعضای بی سر نوشت و احوالگيری رفقای خود با يکديگر ميگردند که آنان هيچگونه علاقه ارتباط با فرکسيون بازان را ندارند و نخواهند داشت.

۲-  اعضای پر افتخار حزب وطن از بهترين فرزندان تمام اقوام مختلف ساکن کشور بوده و بر ضد انحرافات برتری جويانه اکثريت براقليت و يا تجمع از اقليتهای بر ضد اکثريت بوده و مبارزه درخشان خود را بر ضد اين دو تمايل منحرفانه تا سرحد از دست دادن جانهای شيرين خود انجام داده است که به همه اعضای حزب و مردم شريف افغانستان معلوم است. هيت رهبری کميته کار انسجام  حزب وطن بايد اجازه ندهد تا منحرفين به کمک شاگردان ياوسرای خود برفهای بام خود را بالای بامهای ديگران باد نمايند و به استناد هزاران سند که ثبت اسناد وقت حاکميت شان در کميته مرکزی و بخصوص در شورای وزيران وقت است برملا سازند که کدام عناصر دارای انديشه های سياستهای ضد ملی اند افشا نمايند.

۳-  سياست مصالحه ملی انديشه مبتکراست که از طرف ميليونها افغان زحمتکش مورد استقبال قرار گرفت و به خصوص با خروج قوای شوروی از افغانستان از پشتيبانی وسيع ملت افغانستان برخوردار گريد که مقاومت نيروهای وطنپرست در جبهات گرم  جنگ چون جلال آباد به اثبات رسيد مگر آنچه مربوط به تلاشهای دشمنان درونی مصالحه ميگردد که در تبانی با ازدواج شرق و غرب پشنهادات ضد ملی خودرا در مقر سفارت شوروی در کابل به نماينده خاص قصر سفيد سپردند و اين پشنهادات آنان مورد استقبال غربیها قرار گرفت و با صدور ميليونها دالر در شمال افغانستان تحت نام جنبش ملی اسلامی کودتای سال ۱۹۹۲ را بر ضد مصالحه  ملی و پلان پنج فقرئ ملل متحد براه انداختند که تا همين اکنون نيز کشور در آتش جنگ ضد ملی همان توطئه های آغازگر ميسوزد که بی نهايت شرم آور است عده از ياران ديروز که در درون حاکميت حزب وطن نيز غرض منافع شخصی و فرکسيونی خويش سهيم بودند اکنون در اروپا به مقايسه شخصيت شهيد دوکتور نجيب الله را با سر کردگان دزدان و رهزنان ياران امروزی شان ميپردازند که اين اشخاص در آن زمان از تملق زياد شب و روز به قصر رياست جمهوری و شورای مرکزی مانند پيره دار حاضر بودند.

۴- نشريه پيام وطن که در این اواخر در خارج از کشور در اروپا بکار نشرات صادقانه خود آغاز نموده و بعضی از کادرهای حزب وطن قسمت از اسناد و خاطرات خود و رهبر شهيد خودرادر آن غرض نشر ميفرستند و انتشار ميابد توسط جوان فداکار ايمل جان پيروز که بيشترين عمر خود را در مهاجرت و قسمت  آنرا در اروپا سپری نموده و فرزند يکی از قهرمانان جمهوری افغانستان بوده که پدرش يک پای خودرا نيز در راه دفاع از ارمانهای صلح ملی کشور از دست داده و هيچگونه ارتباط با نيروهای خارجی ندارد. و نيز نويسندگان که کادرهای حزب وطن اند رهروان انديشه های سياست مصالحه ملی و رهبر محبوب خويش شهيد دوکتور نجيب الله اند که رهبر محبوب شان با دست بيگها و بابرهای پاکستانی و نوکران زرخريد آن به شهادت رسيده و هيچگونه رابطه با کشورهای خارجی نداشته وندارند. حزب وطن يگانه سيستم سياسی در افغانستان بوده که فاقد ارتباطات خارجی بوده و است  و مثال برازنده آن حملات دشمنان بر حاکميت حزب وطن در سال ۱۹۹۲ ميباشد که نشان داد که اين مرکزمقدس هيچگونه ارتباط با دشمنان مردم افغانستان ندارند. تهاجم دشمنان در سال ۱۹۹۲ که از ترکيب دشمنان داخلی و خارجی, شرقی و غربی برخوردار بوده عليه حاکميت ملی افغانستان در يک صف واحد ضد ملی عمل نمودند که ثبوت واضح از شفافيت و صداقت رهبر شهيد آن دوکتور نجيب الله و اعضای وفادار حزب وطن ميباشند.

   بگذار اگر اقليت باشيم و يا اکثريت از منافع ملی افغانستان صادقانه دفاع نمايم. سازمان با شرف حزب وطن خودرا در پيکر سياسی  افغانستان با اشتراک ساير نيروهای وطنپرست و عناصر و شخصيتهای ملی که در سيستم مصالحه ملی صادقانه سهيم بودند ايجاد نمايم و فريب شعارهای جنبش خود ساخته دشمنان را نخورده و الا اکمال سازمان سراسری حزب وطن به ساير مطالب فرعی گوش نداده و فقط اعضای پر افتخار و صادق حزب وطن را دور هم جمع نمايم.

 

زنده باد ارمانهای والای شهيد دوکتور نجيب الله

زنده باد حزب وطن اين سمبول صلح ملی کشور

مرگ بر دشمنان مردم افغانستان

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<