www.payamewatan.com
     
 

پیام

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن بمناسبت تدویر گردهم آئی بزرگداشت

 از دهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله در شهر ماسکو

۲۰۰۶/۹/۲۱  جرمنی

 

   دوستان محترم!

   قبل از همه حمایت مانرا از اقدام تان بمناسبت سازماندهی گردهم آئی بزرگداشت از دهمین سالروز حماسهء شهادت دوکتور نجیب الله ریئس جمهور فقید افغانستان و ریئس حزب وطن، منعقده شهر ماسکو جمهوری فدراتیف روسیه اعلام میداریم.

   شما به کار بزرگ و در خور ستایش کمر همت بسته اید. یاد بود از خاطره شهادت رهبر شهید ملت ما، در واقع مراجعه به میراث معنوی، اندیشه و پراتیک سیاسی ملی آن بزرگمرد اندیشه و عمل است که با توسل به آن میتوان به افتراق و انشقاق فایق آمد و از طریق تفاهم بین الافغانی به ارمانهای بر قراری و استحکام صلح، باز سازی و انکشاف کشور دست یافت.

   شهید دوکتور نجیب الله در برابر تقسیم جامعه تحت هر نام و عنوان (که آنرا مغایر با منافع و وحدت ملی کشور میدانست) شجاعانه ایستاد و هیچگونه فشار دشمنان رنگارنگ و متعدد سعادت کشور و ایادی داخلی آنها نتوانست در عزم راسخ ملی شان (صلح بر بنیاد اتحاد افغانها) خلل وارد کند.

   نام شهید نجیب الله با مفاهیم صلح، دموکراسی، تفاهم، آشتی، کنار آمدن ها، باز سازی و ترقی پیوند زنده و پویا دارد.

   تصویب و توشیح مدنی ترین قانون اساسی در کشور، بر سمیت شناختن اصل تعدد احزاب در کشور و آزادی بیان، ایجاد کمسیون مستقل حقوق بشر، لغو مجازات اعدام، احیای پارلمان کشور بعد از وقفه پانزده ساله، اعلام آماده گی برای گذشت از قدرت دولتی به قیمت استقرار صلح، دفاع مستقلانه کشور در برابر تجاوزات بیگانه گان جایگاه خاصی برای نجیب الله در زمره رهبران گذشته و کنونی کشور مشخص نموده است.

   تصادفی نیست که امروز خاطرات دوکتور نجیب الله، بدون اینکه زور وفشاری وجود داشته باشد و یا کدام سازمان خاصی درین زمینه مصروف باشد. در قلوب مردم ما نه تنها زنده است بلکه اندیشه هایش بر پروسه های سیاسی کشور تاثیرات عمیق و فعال دارد. مردم ما خاطراتش را با احترام یاد میکنند و از فقدان وی عمیقاً متأثر اند.

   به باور ما نجیب الله یک نام و یک شخصیت مجرد نیست. نام نجیب الله یک طرزدید و یک اندیشه را تداعی میکند که در پشت آن هزاران انسان هدفمند و متعهد قرار دارند. ما راهیان این راه عقیده داریم که بدون تفاهم و احترام به عقاید دیگران نمیتوان از موجودیت ابتدائی ترین مظاهر جامعه مدنی سخن گفت. بمنظور ازاله هر گونه سو تفاهم میخواهیم تصریح بداریم که از نظر ما کودتا های ۱۳۶۸ و س۱۳۷۱ نتنها بیان کدام عقیده و طرز دید نبوده بلکه خشن ترین تبارز خیانت ملی محسوب میگردد لذا سازماندهنده گان دست اول آن شامل دایره تفاهم بوده نمیتوانند و حساب آنها با اعضا پاکدل و صدیق حزب ولو در هر تشکلی که باشند جداست. موجودیت این اقلیت کوچک هنوز هم از جمله عوامل اصلی افتراق و مانع تفاهم خانواده بزرگ حزبی ما میباشند. حزبی که با وجود از دحامبی لزوم احزاب در کشور جای آن خالیست.

   حزب وطن، دوکتور نجیب الله و سیاست معروفش (مصالحه ملی) از انجهت از چپ و راست مورد شدید ترین ضربات قرار گرفت و هنوز هم این روند ادامه دارد که هر دو تمایل (چپ و راست) منافع ایدیولوژیک شانرا بالاتر از منافع ملی میدانند. در حالیکه سیاست مصالحه بر عکس منافع ملی را بالا تر از منافع محدود گ

روهی چه سیاسی، چه اتنیک و چه اتنیک و چه مذهبی دانسته با در نظرداشت خصلت همه گانی، فراطبقاتی، فراقومی و فرا مذهبی بحران، تمام افغانان را برای مقابله با آن بر پایه تفاهم و اخوت بین الافغانی فرا میخواند.

   شهید نجیب الله برای تحقق این ارمانها از زنده گی اش مایه گذاشت و به سمبول مقاومت، اراده شجاعت و سر سپرده گی مبدل گردید.

   اینک آن شهباز زخمی سرزمین رزم و پیکار که نجیب الله به آن امید بسته بود، یعنی حزب وطن در وجود اعضایش با درد و اندوه ولی غرور و افتخار دوباره پرمیگشاید و تا به اوجها پروازش را ادامه خواهد داد. صدا و ارمان نجیب الله قوت راه و توشهء پروازش باد.

 

 

عبدالبشیر پیوستون سخنگوی تشکیلات

موقت انسجام اعضای حزب وطن

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<